27.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 301/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1832

z dne 5. novembra 2018

o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 zaradi izboljšanja preskusov in postopkov za homologacijo emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil, vključno s tistimi za skladnost v prometu in dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter zaradi uvedbe naprav za spremljanje porabe goriva in električne energije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (1) ter zlasti členov 5(3) in 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (okvirna direktiva) (2), ter zlasti člena 39(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 715/2007 je ločen akt v okviru postopka homologacije iz Direktive 2007/46/ES. Določa zahtevo, da so nova lahka potniška in gospodarska vozila skladna z nekaterimi mejnimi vrednostmi emisij, ter dodatne zahteve za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil. Posebne tehnične določbe, potrebne za izvajanje navedene uredbe, so navedene v Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 (3), ki nadomešča in razveljavlja Uredbo Komisije (ES) št. 692/2008 (4).

(2)

Nekateri učinki Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 bodo ostali v veljavi do njene razveljavitve 1. januarja 2022. Vendar je treba pojasniti, da ti učinki vključujejo možnost, da se zahtevajo razširitve obstoječih homologacij, podeljenih v skladu z navedeno uredbo.

(3)

Z Uredbo (EU) 2017/1151 je bil v zakonodajo Unije uveden nov regulativni preskusni postopek z izvajanjem globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP). Postopek WLTP vključuje strožje in podrobnejše pogoje za izvedbo preskusov emisij v postopku homologacije.

(4)

Poleg tega je bila z uredbami Komisije (EU) 2016/427 (5), (EU) 2016/646 (6) in (EU) 2017/1154 (7) uvedena nova metodologija za preskušanje emisij iz vozil v dejanskih voznih razmerah, tj. preskusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo (RDE).

(5)

Da bi bilo mogoče izvesti preskus WLTP, je potrebna določena meja dovoljenega odstopanja. Vendar se dovoljeno odstopanje pri preskusu ne bi smelo izkoriščati za pridobitev rezultatov, ki se razlikujejo od tistih, povezanih z izvedbo preskusa v nastavljenih pogojih. Zato bi bilo treba za vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev med različnimi proizvajalci vozil ter za zagotovitev, da so izmerjene vrednosti CO2 in porabe goriva bolj skladne z vrednostmi v resničnem življenju, uvesti metodo za normalizacijo vpliva posebnih dovoljenih odstopanj pri preskusih na rezultate preskusov za CO2 in porabo goriva.

(6)

Vrednosti porabe goriva in/ali električne energije, pridobljene z regulativnimi laboratorijskimi preskusnimi postopki, bi bilo treba dopolniti z informacijami o povprečni porabi vozila med vožnjo po cesti v dejanskih voznih razmerah. Ko se take informacije anonimizirajo, zberejo in združijo, so bistvene za oceno, ali regulativni preskusni postopki ustrezno izražajo povprečne dejanske emisije CO2, ki nastajajo med vožnjo, ter tudi porabljeno gorivo in/ali električno energijo. Poleg tega bi morala razpoložljivost informacij o trenutni porabi goriva na vozilu olajšati preskušanje na cesti.

(7)

Za zagotovitev pravočasne ocene reprezentativnosti novih regulativnih preskusnih postopkov, zlasti za vozila z velikimi tržnimi deleži, bi moralo biti področje uporabe novih zahtev za spremljanje porabe goriva na vozilu v prvi vrsti omejeno na običajna in hibridna vozila s pogonom na tekoča goriva ter priključna hibridna vozila, saj imajo trenutno samo ta vozila pogonske sisteme, zajete v ustreznih tehničnih standardih.

(8)

Količina porabljenega goriva in/ali električne energije se že določa in shranjuje v sistemih večine novih vozil, vendar pa naprave, ki se trenutno uporabljajo za spremljanje teh informacij, niso predmet standardiziranih zahtev. Da bi se zagotovilo, da so podatki, pridobljeni s temi napravami, dostopni ter da se lahko uporabljajo kot usklajena podlaga za primerjavo med različnimi kategorijami in proizvajalci vozil, bi bilo treba določiti osnovne zahteve za homologacijo v zvezi z napravami.

(9)

Z Uredbo (EU) 2016/646 je bila uvedena zahteva, da proizvajalci prijavijo uporabo pomožnih strategij za uravnavanje emisij. Poleg tega je bil z Uredbo (EU) 2017/1154 povečan nadzor nad strategijami za uravnavanje emisij, ki ga izvajajo homologacijski organi. Vendar pa je uporaba navedenih zahtev poudarila potrebo po uskladitvi uporabe pravil o pomožnih strategijah za uravnavanje emisij s strani različnih homologacijskih organov. Zato je primerno določiti skupno obliko razširjenega dokumentacijskega paketa in skupno metodologijo za oceno pomožnih strategij za uravnavanje emisij.

(10)

Odločitev, da se na zahtevo dovoli dostop do razširjenega dokumentacijskega paketa proizvajalca, bi bilo treba prepustiti nacionalnim organom, zato bi bilo treba določbo o zaupnosti, povezano s tem dokumentom, črtati iz Uredbe (EU) 2017/1151. To črtanje ne bi smelo posegati v enotno uporabo zakonodaje po vsej Uniji ali v možnost, da imajo vse stranke dostop do vseh pomembnih informacij za preskušanje dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo.

(11)

Po uvedbi preskusov dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, v fazi homologacije je treba zdaj posodobiti pravila o preverjanju skladnosti v prometu, da se zagotovi, da se dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, v običajni življenjski dobi vozil, ki se uporabljajo v normalnih pogojih, prav tako učinkovito omejijo.

(12)

Uporaba novega preskusa dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, med preverjanjem skladnosti v prometu bo zahtevala več sredstev za preskušanje skladnosti vozila v prometu in oceno njegovih rezultatov. Da bi se potreba po izvedbi učinkovitih preskusov skladnosti v prometu uravnotežila z večjim bremenom preskušanja, bi bilo treba prilagoditi največje število vozil v statističnem vzorcu ter merila ustreznosti in neustreznosti vzorca, ki se uporabljajo za vse preskuse skladnosti v prometu.

(13)

Preverjanje skladnosti v prometu trenutno vključuje samo emisije onesnaževal, ki se merijo s preskusom tipa 1. Vendar bi jih bilo treba za zagotovitev izpolnjevanja zahtev iz Uredbe (ES) št. 715/2007 razširiti na emisije iz izpušne cevi in emisije zaradi izhlapevanja. Zato bi bilo treba za preskuse skladnosti v prometu uvesti preskusa tipa 4 in 6. Ti preskusi bi morali zaradi stroškov in zapletenosti ostati neobvezni.

(14)

Pregled trenutnih preskusov skladnosti v prometu, ki so jih izvedli proizvajalci, je pokazal, da je bilo homologacijskim organom sporočenih zelo malo neuspešno prestanih preskusov, čeprav so proizvajalci kupce pozvali k vrnitvi vozil in izvedli druge prostovoljne ukrepe, povezane z emisijami. Zato je treba zagotoviti večjo preglednost in nadzor pri preverjanju skladnosti v prometu.

(15)

Za učinkovitejši nadzor nad postopkom preverjanja skladnosti v prometu bi morali biti homologacijski organi odgovorni za vsakoletno izvedbo preskusov in preverjanj na določenem deležu homologiranih tipov vozil.

(16)

Komisija bi morala za pospešitev pretoka informacij, pridobljenih pri preskušanju skladnosti v prometu, in za pomoč homologacijskim organom v postopku odločanja razviti elektronsko platformo.

(17)

Za izboljšanje postopka izbire vozil za preskuse homologacijskih organov so potrebne informacije, na podlagi katerih bi bilo mogoče opredeliti morebitne težave in tipe vozil z visokimi emisijami. Daljinsko zaznavanje, poenostavljene sisteme za spremljanje emisij na vozilu (SEMS) in preskušanje s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS) bi bilo treba priznati kot veljavna orodja za zagotavljanje informacij, ki lahko usmerjajo izbiro vozil za preskus, homologacijskim organom.

(18)

Bistveno je zagotoviti kakovost preskusov skladnosti v prometu. Zato je treba določiti pravila o akreditaciji preskuševalnih laboratorijev.

(19)

Da bi se omogočilo preskušanje, morajo biti vse ustrezne informacije javno dostopne. Poleg tega bi morale biti nekatere informacije, potrebne za preverjanje skladnosti v prometu, lahko dostopne in bi jih bilo zato treba navesti v izjavi o skladnosti.

(20)

Za povečanje preglednosti postopka preverjanja skladnosti v prometu bi bilo treba od homologacijskih organov zahtevati, naj objavijo letno poročilo z rezultati svojih preverjanj skladnosti v prometu.

(21)

Metodologije, predpisane za zagotovitev, da se samo vožnje v normalnih pogojih štejejo za veljavne preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, so povzročile preveč neveljavnih preskusov, zato bi jih bilo treba pregledati in poenostaviti.

(22)

Pregled metodologij za ocenjevanje emisij onesnaževal, nastalih med veljavno vožnjo, je pokazal, da rezultati dveh trenutno dovoljenih metod niso skladni. Zato bi bilo treba določiti novo metodologijo, ki je preprosta in pregledna. Komisija bi morala stalno ocenjevati faktorje vrednotenja, ki se bodo uporabljali v novi metodologiji, da bi izražali dejansko stanje tehnologije.

(23)

Za namene preskušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, bi bilo treba ustrezno upoštevati uporabo priključnih hibridnih vozil, ki se delno uporabljajo v električnem načinu delovanja in delno z motorjem z notranjim zgorevanjem, zato bi morale izračunane dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, izražati to prednost.

(24)

Na ravni Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) je bil razvit nov preskusni postopek za emisije zaradi izhlapevanja, pri katerem se upošteva tehnološki napredek na področju nadzora nad emisijami zaradi izhlapevanja iz vozil z bencinskim motorjem in s katerim je navedeni postopek prilagojen preskusnemu postopku WLTP, uvedene pa so nove določbe za zaprte posode za gorivo. Zato je treba posodobiti sedanja pravila Unije o preskusih emisij zaradi izhlapevanja, da bi se upoštevale spremembe na ravni UN/ECE.

(25)

Preskusni postopek WLTP je bil prav tako pod okriljem UN/ECE dodatno izboljšan in dopolnjen z vrsto novih elementov, vključno z alternativnimi načini merjenja parametrov cestne obremenitve vozila, jasnejšimi določbami za vozila z dvogorivnim motorjem, izboljšavami metode interpolacije CO2, posodobitvami v zvezi z zahtevami glede dvoosnega dinamometra in kotalnimi upori pnevmatik. Navedene nove spremembe bi bilo treba zdaj vključiti v zakonodajo Unije.

(26)

Praktične izkušnje z uporabo postopka WLTP, pridobljene po njegovi obvezni uvedbi za nove tipe vozil v Uniji 1. septembra 2017, so pokazale, da bi bilo treba ta postopek nadalje prilagoditi sistemu Unije za homologacijo, zlasti kar zadeva informacije, ki jih je treba vključiti v ustrezno dokumentacijo.

(27)

Spremembe homologacijske dokumentacije, ki so posledica sprememb v tej uredbi, je treba upoštevati tudi v izjavi o skladnosti in celotni homologacijski dokumentaciji vozila iz Direktive 2007/46/ES.

(28)

Zato je primerno, da se Uredba (EU) 2017/1151, Uredba (ES) št. 692/2008 in Direktiva 2007/46/ES ustrezno spremenijo.

(29)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Tehničnega odbora za motorna vozila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) 2017/1151

Uredba (EU) 2017/1151 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

točka 1(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

sodijo v eno samo ‚območje interpolacije CO2‘ v smislu točke 2.3.2 Podpriloge 6 k Prilogi XXI;“;

(b)

točka 6 se nadomesti z naslednjim:

„(6)

‚sistem z redno regeneracijo‘ pomeni napravo za uravnavanje emisij izpušnih plinov (npr. katalizator, filter za delce), ki zahteva periodično regeneracijo;“;

(c)

točki 11 in 12 se nadomestita z naslednjim:

„(11)

‚vozilo z dvogorivnim motorjem‘ pomeni vozilo, ki ima dva ločena sistema za shranjevanje goriva in je zasnovano tako, da za pogon primarno uporablja samo eno gorivo naenkrat;

(12)

‚vozilo z dvogorivnim plinskim motorjem‘ pomeni vozilo z dvogorivnim motorjem, pri čemer dve gorivi, na kateri deluje, vključujeta bencin (bencinski način) in UNP, ZP/biometan ali vodik;“;

(d)

vstavi se naslednja točka 33:

„(33)

‚vozilo, ki ga poganja izključno motor z notranjim zgorevanjem‘ pomeni vozilo, pri katerem so vsi pretvorniki pogonske energije motorji z notranjim zgorevanjem;“;

(e)

točka 38 se nadomesti z naslednjim:

„(38)

‚nazivna moč motorja‘ (Prated) pomeni največjo neto moč motorja v kW, izmerjeno v skladu z določbami Priloge XX;“;

(f)

točke od 45 do 48 se nadomestijo z naslednjim:

„(45)

‚sistem za shranjevanje goriva‘ pomeni naprave, ki omogočajo shranjevanje goriva ter vključujejo posodo za gorivo, nastavek za polnjenje, pokrov posode za gorivo in črpalko za gorivo, če je nameščena v posodo za gorivo ali nanjo;

(46)

‚faktor prepustnosti‘ (PF) pomeni faktor, ki se določi na podlagi izgub ogljikovodikov v določenem obdobju in se uporablja za določitev končnih emisij zaradi izhlapevanja;

(47)

‚nekovinska enoplastna posoda za gorivo‘ pomeni posodo za gorivo, narejeno iz ene plasti nekovinskega materiala, vključno s fluoriranimi/sulfoniranimi materiali;

(48)

‚večplastna posoda za gorivo‘ pomeni posodo za gorivo, narejeno iz vsaj dveh različnih plasti materialov, od katerih je ena neprepustna za ogljikovodike;“;

(2)

člen 3 se spremeni:

(1)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za pridobitev ES-homologacije glede emisij ter informacij o popravilu in vzdrževanju vozila proizvajalec dokaže, da so vozila skladna z zahtevami te uredbe, če se preskusijo v skladu s preskusnimi postopki, določenimi v prilogah IIIA do VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI in XXII. Proizvajalec zagotovi tudi, da so referenčna goriva skladna s specifikacijami iz Priloge IX.“;

(2)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   Za preskus tipa 1, ki je določen v Prilogi XXI, se vozila, ki uporabljajo UNP ali ZP/biometan, preskušajo s preskusom tipa 1, s katerim se ugotavlja, ali obstajajo razlike v sestavi UNP ali ZP/biometana, kot je določeno v Prilogi 12 k Pravilniku št. 83 UN/ECE za emisije onesnaževal, pri čemer se gorivo uporabi za merjenje neto moči v skladu s Prilogo XX k tej uredbi.

Na vozilih, ki jih lahko poganja tako bencin kot tudi UNP ali ZP/biometan, se preskus opravi z obema vrstama goriva, pri čemer se pri UNP ali ZP/biometanu ugotavlja, ali obstajajo razlike v sestavi UNP ali ZP/biometana, kot je določeno v Prilogi 12 k Pravilniku št. 83 UN/ECE, in pri čemer se gorivo uporabi za merjenje neto moči v skladu s Prilogo XX k tej uredbi.“;

(3)

vstavi se naslednji člen 4a:

„Člen 4a

Zahteve za homologacijo v zvezi z napravami za spremljanje porabe goriva in/ali električne energije

Proizvajalec zagotovi, da so naslednja vozila kategorij M1 in N1 opremljena z napravo za določanje in shranjevanje podatkov o količini goriva in/ali električne energije, porabljene za delovanje vozila, ter dajanje teh podatkov na voljo:

(1)

vozila, ki jih poganja izključno motor z notranjim zgorevanjem, in hibridna električna vozila brez zunanjega polnjenja (NOVC-HEV), ki jih poganja izključno mineralno dizelsko gorivo, biodizel, bencin, etanol ali kakršna koli kombinacija teh goriv;

(2)

hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem (OVC-HEV), ki jih poganjata električna energija in katero koli gorivo iz točke 1.

Naprava za spremljanje porabe goriva in/ali električne energije izpolnjuje zahteve iz Priloge XXII.“;

(4)

člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 11 se spremeni:

(a)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Homologacijski organ razširjeni dokumentacijski paket označi in datira ter ga hrani vsaj deset let po podelitvi homologacije.“;

(b)

dodajo se naslednji tretji, četrti, peti in šesti pododstavek:

„Homologacijski organ na zahtevo proizvajalca izvede predhodno oceno pomožne strategije za uravnavanje emisij za nove tipe vozil. V tem primeru se homologacijskemu organu ustrezna dokumentacija predloži najmanj dva in največ dvanajst mesecev pred začetkom postopka homologacije.

Homologacijski organ predhodno oceno izvede na podlagi razširjenega dokumentacijskega paketa, kot je opisan v točki (b) Dodatka 3a k Prilogi I in ki ga predloži proizvajalec. Oceno izvede v skladu z metodologijo iz Dodatka 3b k Prilogi I. Homologacijski organ lahko v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih uporabi drugačno metodologijo.

Za namene homologacije predhodna ocena pomožne strategije za uravnavanje emisij za nove tipe vozil ostane veljavna 18 mesecev. Navedeno obdobje se lahko podaljša za dodatnih 12 mesecev, če proizvajalec homologacijskemu organu predloži dokaze, da na trgu niso dostopne nobene nove tehnologije, ki bi spremenile predhodno oceno pomožne strategije za uravnavanje emisij.

Skupina strokovnjakov homologacijskih organov (Type-Approval Authorities Expert Group – TAAEG) vsako leto pripravi seznam pomožnih strategij za uravnavanje emisij, za katere so homologacijski organi menili, da so nesprejemljive, Komisija pa ga objavi.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek 12:

„12.   Proizvajalec homologacijskemu organu, ki je v skladu s to uredbo podelil homologacijo glede emisij (v nadaljnjem besedilu: homologacijski organ, ki je podelil homologacijo), predloži tudi paket za preglednost preskušanja, ki vsebuje potrebne informacije, da omogoči izvedbo preskušanja v skladu s točko 5.9 dela B Priloge II.“;

(5)

člen 9 se spremeni:

(a)

odstavki od 2 do 6 se nadomestijo z naslednjim:

„2.   Preverjanja skladnosti v prometu so primerna za potrjevanje, da se emisije iz izpušne cevi in emisije zaradi izhlapevanja med običajno življenjsko dobo vozila pri normalnih pogojih uporabe učinkovito omejujejo.

3.   Skladnost v prometu se v skladu z Dodatkom 1 k Prilogi II preverja na ustrezno vzdrževanih in uporabljanih vozilih, ki imajo prevoženih vsaj 15 000 km ali so se uporabljala vsaj šest mesecev, kar koli od tega se zgodi pozneje, in največ 100 000 km ali pet let, kar koli od tega se zgodi prej. Skladnost v prometu se za emisije zaradi izhlapevanja v skladu z Dodatkom 1 k Prilogi II preverja na ustrezno vzdrževanih in uporabljanih vozilih, ki imajo prevoženih vsaj 30 000 km ali so se uporabljala vsaj dvanajst mesecev, kar koli od tega se zgodi pozneje, in največ 100 000 km ali pet let, kar koli od tega se zgodi prej.

Zahteve za preverjanje skladnosti v prometu veljajo do pet let po izdaji zadnje izjave o skladnosti ali certifikata o posamični odobritvi vozila za vozila v navedeni skupini za preverjanje skladnosti v prometu.

4.   Preverjanje skladnosti v prometu ni obvezno, če letno število prodanih vozil iz skupine za preverjanje skladnosti v prometu v preteklem letu v Uniji znaša manj kot 5 000 vozil. Za takšne skupine proizvajalec homologacijskemu organu predloži poročilo o morebitnih garancijskih zahtevkih in zahtevkih za popravilo, povezanih z emisijami, ter o morebitnih napakah na vgrajenih sistemih za diagnostiko na vozilu, kot je določeno v točki 4.1 Priloge II. Take skupine vozil za preverjanje skladnosti v prometu se lahko kljub temu izberejo za preskušanje v skladu s Prilogo II.

5.   Proizvajalec in homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, izvedeta preverjanja skladnosti v prometu v skladu s Prilogo II.

6.   Homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, se na podlagi ocene skladnosti odloči, ali skupina krši določbe o skladnosti v prometu, in v tem primeru odobri načrt popravnih ukrepov, ki ga proizvajalec predloži v skladu s Prilogo II.“;

(b)

dodata se naslednja odstavka 7 in 8:

„7.   Če je homologacijski organ ugotovil, da skupina za preverjanje skladnosti v prometu ni uspešno opravila preverjanja skladnosti v prometu, o tem takoj obvesti homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, v skladu s členom 30(3) Direktive 2007/46/ES.

Po navedenem obvestilu in v skladu z določbami člena 30(6) Direktive 2007/46/ES homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, proizvajalcu sporoči, da skupina za preverjanje skladnosti v prometu ni uspešno opravila preverjanja skladnosti v prometu ter da se bodo upoštevali postopki iz točk 6 in 7 Priloge II.

Če homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, ugotovi, da s homologacijskim organom, ki je ugotovil, da skupina za preverjanje skladnosti v prometu ni uspešno opravila preverjanja skladnosti v prometu, ni mogoče doseči dogovora, se začne postopek v skladu s členom 30(6) Direktive 2007/46/ES.

8.   Poleg točk 1 do 7 za vozila, homologirana v skladu z delom B Priloge II, velja naslednje:

(a)

pri vozilih, preskušanih v postopku večstopenjske homologacije iz člena 3(7) Direktive 2007/46/ES, se skladnost v prometu preveri v skladu s pravili za večstopenjsko homologacijo iz točke 5.10.6 dela B Priloge II k tej uredbi;

(b)

določbe tega člena se ne uporabljajo za neprebojna vozila, pogrebna vozila in vozila, dostopna z invalidskim vozičkom, kakor so opredeljena v točki 5.2 oziroma 5.5 dela A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES. Pri vseh drugih vozilih za posebne namene, opredeljenih v točki 5 dela A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES, se skladnost v prometu preveri v skladu s pravili za večstopenjsko homologacijo iz dela B Priloge II k tej uredbi.“;

(6)

člen 15 se spremeni:

(a)

drugi pododstavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„Nacionalni organi iz razlogov, povezanih z emisijami ali porabo goriva, od 1. septembra 2019 zavrnejo podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije za nove tipe vozil, ki niso v skladu s Prilogo VI. Do 31. avgusta 2019 se lahko na zahtevo proizvajalca za namene homologacije v skladu s to uredbo še naprej uporablja preskusni postopek za emisije zaradi izhlapevanja iz Priloge 7 k Pravilniku št. 83 UN/ECE ali preskusni postopek za emisije zaradi izhlapevanja iz Priloge VI k Uredbi (ES) št. 692/2008.“;

(b)

v odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„Nacionalni organi od 1. septembra 2019 prepovejo registracijo, prodajo ali dajanje v promet novih vozil, ki ne izpolnjujejo zahtev iz Priloge VI k tej uredbi, razen za vozila, ki jim je bila podeljena homologacija glede emisij zaradi izhlapevanja po postopku iz Priloge VI Uredbe (ES) št. 692/2008.“;

(c)

v odstavku 4 se točki (d) in (e) črtata;

(d)

odstavek 5 se spremeni:

(i)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Kar zadeva vozila iz skupine interpolacij WLTP, ki izpolnjujejo pravila o razširitvi iz točke 3.1.4 Priloge I k Uredbi (ES) št. 692/2008, homologacijski organ sprejme postopke, izvedene v skladu z oddelkom 3.13 Priloge III k Uredbi (ES) št. 692/2008 v treh letih po datumih, določenih v členu 10(4) Uredbe (ES) št. 715/2007, za namene izpolnjevanja zahtev iz Dodatka 1 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI k tej uredbi.“;

(ii)

v točki (c) se doda naslednje:

„Za namene te točke se možnost uporabe rezultatov preskusov iz postopkov, izvedenih in zaključenih v skladu z Uredbo (ES) št. 692/2008, uporablja samo za tista vozila v skupini interpolacij WLTP, ki so v skladu s pravili o razširitvi iz točke 3.3.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 692/2008.“;

(e)

dodajo se naslednji odstavki 8 do 11:

„8.   Del B Priloge II se uporablja za vozila kategorij M1, M2 in kategorije N1 razreda I na podlagi tipov, homologiranih po 1. januarju 2019, ter za vozila kategorije N1 razredov II in III ter kategorije N2 na podlagi tipov, homologiranih po 1. septembru 2019. Uporablja se tudi za vsa vozila kategorij M1, M2 in kategorije N1 razreda I, registrirana od 1. septembra 2019, ter za vsa vozila kategorije N1 razredov II in III ter kategorije N2, registrirana od 1. septembra 2020. V vseh drugih primerih se uporablja del A Priloge II.

9.   Nacionalni organi od 1. januarja 2020 za vozila kategorij M1 in N1 razreda I iz člena 4a ter od 1. januarja 2021 za vozila kategorije N1 razredov II in III iz člena 4a zavrnejo podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije za nove tipe vozil, ki ne izpolnjujejo zahtev iz člena 4a, iz razlogov, povezanih z emisijami ali porabo goriva.

Nacionalni organi od 1. januarja 2021 za vozila kategorij M1 in N1 razreda I iz člena 4a ter od 1. januarja 2022 za vozila kategorije N1 razredov II in III iz člena 4a prepovejo registracijo in prodajo novih vozil, ki niso v skladu z navedenim členom, ali njihovo dajanje v promet.

10.   Nacionalni organi od 1. septembra 2019 prepovejo registracijo, prodajo ali dajanje v promet novih vozil, ki ne izpolnjujejo zahtev iz Priloge IX k Direktivi 2007/46/ES, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2018/1832 (*1).

Za vsa vozila, registrirana med 1. januarjem in 31. avgustom 2019 na podlagi novih homologacij, podeljenih v istem obdobju, in če informacije iz Priloge IX k Direktivi 2007/46/ES, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1832, še niso vključene v izjavo o skladnosti, proizvajalec za namene preskušanja v skladu s Prilogo II brezplačno predloži te informacije v petih delovnih dneh po prejemu zahteve akreditiranega laboratorija ali tehnične službe.

11.   Zahteve iz člena 4a se ne uporabljajo za homologacije, podeljene manjšim proizvajalcem.

(7)

člen 18bis se črta;

(8)

Priloga I se spremeni, kot je določeno v Prilogi I k tej uredbi;

(9)

Priloga II se spremeni, kot je določeno v Prilogi II k tej uredbi;

(10)

Priloga IIIA se spremeni, kot je določeno v Prilogi III k tej uredbi;

(11)

točka 2.3 Priloge V se nadomesti z naslednjim:

„2.3

Uporabljajo se koeficienti cestne obremenitve za nizko vrednost za vozilo (VL). Če VL ne obstaja, se uporablja cestna obremenitev za VH. Vrednosti VL in VH sta opredeljeni v točki 4.2.1.1.2 Podpriloge 4 k Prilogi XXI. Namesto tega lahko proizvajalec uporabi cestne obremenitve, določene v skladu z določbami Dodatka 7 k Prilogi 4a k Pravilniku št. 83 UN/ECE za vozilo, vključeno v skupino interpolacij.“;

(12)

Priloga VI se nadomesti z besedilom iz Priloge IV k tej uredbi;

(13)

Priloga VII se spremeni:

(1)

v legendi v tabeli v točki 2.2 se oznaka faktorja poslabšanja „P“ nadomesti z oznako „PN“;

(2)

točka 3.10 se nadomesti z naslednjim:

„3.10

Uporabljajo se koeficienti cestne obremenitve za nizko vrednost za vozilo (VL). Če ni nizke vrednosti za vozilo ali če je skupna obremenitev vozila (VH) pri vožnji s hitrostjo 80 km/h večja od skupne obremenitve za VL pri vožnji s hitrostjo 80 km/h + 5 %, se uporabi cestna obremenitev za VH. Vrednosti VL in VH sta opredeljeni v točki 4.2.1.1.2 Podpriloge 4 k Prilogi XXI.“;

(14)

točka 3.3 Priloge VIII se nadomesti z naslednjim:

„3.3

Uporabljajo se koeficienti cestne obremenitve za nizko vrednost za vozilo (VL). Če VL ne obstaja, se uporablja cestna obremenitev za VH. Vrednosti VL in VH sta opredeljeni v točki 4.2.1.1.2 Podpriloge 4 k Prilogi XXI. Namesto tega lahko proizvajalec uporabi cestne obremenitve, določene v skladu z določbami Dodatka 7 k Prilogi 4a k Pravilniku št. 83 UN/ECE za vozilo, vključeno v skupino interpolacij. V obeh primerih se dinamometer nastavi tako, da simulira delovanje vozila na cesti pri – 7 °C. Taka nastavitev lahko temelji na določenem profilu sil za obremenitev vozila pri vožnji po cesti pri – 7 °C. Namesto tega se lahko določeni vozni upor nastavi tako, da se za 10 % skrajša čas iztekanja. Tehnična služba lahko dovoli uporabo drugih načinov določanja voznega upora.“;

(15)

Priloga IX se spremeni, kot je določeno v Prilogi V k tej uredbi;

(16)

Priloga XI se nadomesti z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi;

(17)

Priloga XII se spremeni, kot je določeno v Prilogi VII k tej uredbi;

(18)

v Dodatku 1 k Prilogi XIV se besede „Priloge I, oddelka 2.3.1 in 2.3.5 Uredbe (EU) 2017/1151“ nadomestijo z besedami „Priloge I, oddelkov 2.3.1 in 2.3.4 Uredbe (EU) 2017/1151“;

(19)

Priloga XVI se nadomesti z besedilom iz Priloge VIII k tej uredbi;

(20)

Priloga XXI se spremeni, kot je določeno v Prilogi IX k tej uredbi;

(21)

doda se Priloga XXII, kot je določeno v Prilogi X k tej uredbi.

Člen 2

Sprememba Uredbe (ES) št. 692/2008

Uredba (ES) št. 692/2008 se spremeni:

(1)

V prvem pododstavku člena 16a Uredbe (ES) št. 692/2008 se doda naslednja točka (d):

„(d)

razširitve homologacij, podeljenih v skladu s to uredbo, dokler za nova vozila ne začnejo veljati nove zahteve“;

(2)

v Dodatku 3 k Prilogi 1 se doda naslednja točka 3.2.12.2.5.7:

„3.2.12.2.5.7

Faktor prepustnosti (1): …“;

(3)

točka 4.4 Priloge XII se črta.

Člen 3

Spremembe Direktive 2007/46/ES

Priloge I, III, VIII, IX in XI k Direktivi 2007/46/ES se spremenijo, kot je določeno v Prilogi XI k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 171, 29.6.2007, str. 1.

(2)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/427 z dne 10. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 82, 31.3.2016, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (EU) 2017/1154 z dne 7. junija 2017 o spremembi Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 in o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dejanskimi emisijami iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), ki nastajajo med vožnjo (UL L 175, 7.7.2017, str. 708).

(*1)  Uredba Komisije (EU) 2018/1832 z dne 5. novembra 2018 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 zaradi izboljšanja preskusov in postopkov za homologacijo emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil, vključno s tistimi za skladnost v prometu in dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter zaradi uvedbe naprav za spremljanje porabe goriva in električne energije (UL L 301, 27.11.2018, str. 1).“;


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (EU) 2017/1151 se spremeni:

(1)

vstavi se naslednja točka 1.1.3:

„1.1.3

Pri UNP ali ZP se uporabi gorivo, ki ga izbere proizvajalec za merjenje neto moči v skladu s Prilogo XX k tej uredbi. Izbrano gorivo se navede v opisnem listu, kot je določeno v Dodatku 3 k Prilogi I k tej uredbi.“;

(2)

točke 2.3.1, 2.3.2 in 2.3.3 se nadomestijo z naslednjim:

2.3.1   Vsa vozila z računalniškim uravnavanjem emisij so zaščitena pred spremembami, ki jih ni odobril proizvajalec. Proizvajalec odobri spremembe, če so te potrebne zaradi diagnoze, servisiranja, pregleda, dodatnega opremljanja ali popravila vozila. Vse računalniške kode ali delovni parametri, ki jih je mogoče ponovno programirati, morajo biti zaščiteni pred nedovoljenimi posegi in zagotavljati stopnjo zaščite, ki je vsaj enakovredna stopnji zaščite iz določb standarda ISO 15031-7:2013. Vsi odstranljivi kalibracijski pomnilniški čipi so zaprti v svojem ohišju, ki je zapečateno ali zaščiteno z elektronskimi algoritmi, in jih ni mogoče menjati brez uporabe posebnega orodja in postopkov. Na tak način so lahko zaščitene samo funkcije, ki so neposredno povezane s kalibracijo emisij ali preprečevanjem kraje vozila.

2.3.2   Delovnih parametrov računalniško kodiranega motorja ni mogoče spreminjati brez uporabe posebnih orodij in postopkov (npr. spajkane ali zalite računalniške komponente ali zaprta (ali spajkana) ohišja).

2.3.3   Homologacijski organ lahko na zahtevo proizvajalca odobri izvzetje iz zahtev iz točk 2.3.1 in 2.3.2 za vozila, na katerih zaščita verjetno ni potrebna. Merila, ki jih homologacijski organ ocenjuje pri odločanju o izvzetju, med drugim vključujejo trenutno razpoložljivost delovnih čipov, največjo zmogljivost vozila in predvideni obseg prodaje vozila.“;

(3)

vstavijo se naslednje točke 2.3.4, 2.3.5 in 2.3.6:

2.3.4   Proizvajalci, ki uporabljajo sisteme računalniških kod, ki jih je mogoče programirati, sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev nedovoljenega ponovnega programiranja. Taki ukrepi vključujejo izboljšane strategije za zaščito pred nedovoljenimi posegi in funkcije za zaščito pred zapisovanjem, ki zahtevajo elektronski dostop do računalnika, ki je na drugem mestu in ga vzdržuje proizvajalec ter do katerega imajo dostop tudi neodvisni upravljavci, ki uporabljajo zaščito iz točk 2.3.1 in 2.2 Priloge XIV. Homologacijski organ odobri metode, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo zaščite pred nedovoljenimi posegi.

2.3.5   Kadar so v motorje s kompresijskim vžigom vgrajene mehanske črpalke za vbrizg goriva, proizvajalci sprejmejo ustrezne ukrepe, da nastavitve največje količine dovoda goriva ni mogoče prirejati, ko je vozilo v prometu.

2.3.6   Proizvajalci učinkovito preprečijo ponovno programiranje vrednosti na števcu prevožene poti v omrežju, regulatorju pogonskega sistema ter oddajni enoti za izmenjavo podatkov na daljavo, če je primerno. Proizvajalci vključijo sistematične strategije za zaščito pred nedovoljenimi posegi in zaščito pred zapisovanjem za zaščito verodostojnosti vrednosti na števcu prevožene poti. Homologacijski organ odobri metode, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo zaščite pred nedovoljenimi posegi.“;

(4)

točka 2.4.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.4.1

Slika I.2.4 prikazuje uporabo preskusov za homologacijo vozila. Posebni preskusni postopki so opisani v prilogah II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI in XXII.

Slika I.2.4

Uporaba preskusnih zahtev za homologacijo in razširitve

Kategorija vozila

Vozila z motorji s prisilnim vžigom, vključno s hibridnimi vozili (1)  (2)

Vozila z motorji s kompresijskim vžigom, vključno s hibridnimi vozili

Povsem električna vozila

Vozila na vodikove gorivne celice

 

Enogorivno

Dvogorivno (3)

Prilagodljiv tip goriva (3)

 

 

 

Referenčno gorivo

Bencin

(E10)

UNP

ZP/biometan

Vodik (motor z notranjim zgorevanjem)

Bencin (E10)

Bencin (E10)

Bencin (E10)

Bencin (E10)

Dizelsko gorivo

(B7)

Vodik (gorivne celice)

UNP

ZP/biometan

Vodik (motor z notranjim zgorevanjem) (4)

Etanol

(E85)

Plinasta onesnaževala

(preskus tipa 1)

Da

Da

Da

Da (4)

Da

(obe gorivi)

Da

(obe gorivi)

Da

(obe gorivi)

Da

(obe gorivi)

Da

PM

(preskus tipa 1)

Da

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

(obe gorivi)

Da

PN

Da

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

(obe gorivi)

Da

Plinasta onesnaževala, RDE (preskus tipa 1A)

Da

Da

Da

Da (4)

Da (obe gorivi)

Da (obe gorivi)

Da (obe gorivi)

Da (obe gorivi)

Da

PN, RDE (preskus tipa 1A) (5)

Da

Da (samo bencin)

Da (samo bencin)

Da (samo bencin)

Da (obe gorivi)

Da

ATCT (preskus pri 14 °C)

Da

Da

Da

Da (4)

Da

(obe gorivi)

Da

(obe gorivi)

Da

(obe gorivi)

Da

(obe gorivi)

Da

Emisije pri prostem teku

(preskus tipa 2)

Da

Da

Da

Da

(obe gorivi)

Da

(obe gorivi)

Da

(samo bencin)

Da

(obe gorivi)

Emisije plinov iz okrova ročične gredi

(preskus tipa 3)

Da

Da

Da

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Emisije zaradi izhlapevanja

(preskus tipa 4)

Da

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Trajnost

(preskus tipa 5)

Da

Da

Da

Da

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

Emisije pri nizkih temperaturah

(preskus tipa 6)

Da

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

(samo bencin)

Da

(obe gorivi)

Skladnost v prometu

Da

Da

Da

Da

Da

(kot pri homologaciji)

Da

(kot pri homologaciji)

Da

(kot pri homologaciji)

Da

(obe gorivi)

Da

Diagnostika na vozilu

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Emisije CO2, poraba goriva, poraba električne energije in električni doseg

Da

Da

Da

Da

Da

(obe gorivi)

Da

(obe gorivi)

Da

(obe gorivi)

Da

(obe gorivi)

Da

Da

Da

Motnost dima

Da

Moč motorja

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

(5)

točka 3.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.1.1

Homologacija se lahko razširi samo na vozila, ki ustrezajo merilom iz člena 2(1) ali ki so v skladu s členom 2(1)(a) in (c) ter izpolnjujejo vsa naslednja merila:

(a)

emisije CO2 iz preskušanega vozila, ki so rezultat koraka 9 iz tabele A7/1 Podpriloge 7 k Prilogi XXI, so manjše ali enake emisijam CO2, pridobljenim z interpolacijske premice, ki ustreza potrebi po energiji cikla za preskušano vozilo;

(b)

novo območje interpolacije ne presega največjega območja iz točke 2.3.2.2 Podpriloge 6 k Prilogi XXI;

(c)

emisije onesnaževal ne presegajo mejnih vrednosti iz tabele 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007.“;

(6)

vstavi se naslednja točka 3.1.1.1:

„3.1.1.1

Homologacija se ne razširi tako, da se ustvari skupina interpolacij, če je bila podeljena samo v povezavi z visoko vrednostjo za vozilo.“;

(7)

v točki 3.1.2 se prvi odstavek pod naslovom nadomesti z naslednjim:

„Za preskuse Ki, izvedene v skladu z Dodatkom 1 k Podprilogi 6 Priloge XXI (WLTP), se homologacija razširi na vozila, če ustrezajo merilom iz odstavka 5.9 Priloge XXI.“;

(8)

točka 3.2, vključno z vsemi podtočkami, se nadomesti z naslednjim:

„3.2   Razširitve za emisije zaradi izhlapevanja (preskus tipa 4)

3.2.1   Za preskuse, izvedene v skladu s Prilogo 6 k Pravilniku št. 83 UN/ECE (enodnevni NEDC) ali s Prilogo k Uredbi (ES) št. 2017/1221 (dvodnevni NEDC), se homologacija razširi na vozila, ki so opremljena s sistemi za uravnavanje emisij zaradi izhlapevanja in izpolnjujejo naslednje pogoje:

3.2.1.1

Osnovni princip merjenja goriva/zraka (npr. enotočkovno vbrizgavanje) je enak.

3.2.1.2

Oblika posode za gorivo je enaka, material, iz katerega so posoda za gorivo in cevi za tekoče gorivo, pa je tehnično enakovreden.

3.2.1.3

Preskusi se vozilo, ki ima najbolj neugoden presek in približno dolžino cevi. Tehnična služba, odgovorna za homologacijske preskuse, se odloči, ali so neidentični ločevalniki hlapov/tekočine sprejemljivi.

3.2.1.4

Prostornina posode za gorivo je v območju ± 10 %.

3.2.1.5

Nastavitev varnostnega ventila posode za gorivo je enaka.

3.2.1.6

Način shranjevanja hlapov goriva, tj. oblika in prostornina lovilnika, shranjevalni medij, filter za zrak (če se uporablja za uravnavanje emisij zaradi izhlapevanja) itd., je enak.

3.2.1.7

Način odvajanja shranjenih hlapov (npr. zračni tok, začetna točka ali prostornina odvoda skozi cikel predkondicioniranja) je enak.

3.2.1.8

Način zatesnitve in zračenja sistema za odmerjanje goriva je enak.

3.2.2   Za preskuse, izvedene v skladu s Prilogo VI (dvodnevni WLTP), se homologacija razširi na vozila, ki so opremljena s sistemi za uravnavanje emisij zaradi izhlapevanja in izpolnjujejo zahteve iz točke 5.5.1 Priloge VI.

3.2.3   Homologacija se razširi na vozila, ki imajo:

3.2.3.1

drugačne velikosti motorja,

3.2.3.2

drugačne moči motorja,

3.2.3.3

avtomatske in ročne menjalnike,

3.2.3.4

pogon na dve kolesi in štiri kolesa,

3.2.3.5

različne oblike karoserij ter

3.2.3.6

različne velikosti platišč in pnevmatik.“;

(9)

točka 4.1.2 se nadomesti z naslednjim:

„4.1.2

Proizvajalec preveri skladnost proizvodnje s preskušanjem emisij onesnaževal (iz tabele 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007), emisij CO2 (skupaj z meritvami porabe električne energije, EC, in spremljanjem točnosti naprave za merjenje porabe goriva na vozilu, če je ustrezno), emisij plinov iz okrova ročične gredi, emisij zaradi izhlapevanja in diagnostike na vozilu v skladu s preskusnimi postopki iz prilog V, VI, XI, XXI in XXII. Zato preverjanje vključuje preskuse tipov 1, 3, 4 in preskuse za diagnostiko na vozilu, kot je opisano v oddelku 2.4.

Homologacijski organ najmanj pet let vodi evidenco vseh dokumentov, ki se nanašajo na rezultate preskusov skladnosti proizvodnje, in jo da na voljo Komisiji na njeno zahtevo.

Določeni postopki za ugotavljanje skladnosti proizvodnje so navedeni v oddelkih 4.2 do 4.7 ter v Dodatkih 1 in 2.“;

(10)

točka 4.1.3 se nadomesti z naslednjim:

„4.1.3

Skupina za namene preverjanja skladnosti proizvodnje proizvajalca pomeni skupino skladnosti proizvodnje (COP) za preskus tipa 1, vključno s spremljanjem točnosti naprave za merjenje porabe goriva na vozilu, in preskus tipa 3, za preskus tipa 4 pa vključuje razširitve, opisane v točki 3.2, in skupino OBD z razširitvami, opisanimi v točki 3.4 za preskuse OBD.“;

(11)

vstavijo se naslednje točke 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 in 4.1.3.1.2:

„4.1.3.1   Merila za skupino COP

4.1.3.1.1   Pri vozilih kategorije M in kategorije N1 razredov I in II je skupina COP enaka skupini interpolacij, kot je opisana v odstavku 5.6 Priloge XXI.

4.1.3.1.2   Kar zadeva vozila kategorije N1 razreda III in vozila kategorije N2, so lahko samo vozila, ki so identična z vidika naslednjih značilnosti vozila/pogonskega sistema/menjalnika, del iste skupine COP:

(a)

vrsta motorja z notranjim zgorevanjem: vrsta goriva (ali vrste goriv v primeru vozil s prilagodljivim tipom goriva ali vozil z dvogorivnim motorjem), proces zgorevanja, delovna prostornina motorja, značilnosti pri polni obremenitvi, motorna tehnologija in sistem polnjenja ter tudi drugi motorni podsistemi ali značilnosti, ki imajo nezanemarljiv vpliv na mase emisij CO2 pod pogoji WLTP;

(b)

strategija delovanja vseh sestavnih delov pogonskega sistema, ki vplivajo na maso emisij CO2

(c)

vrsta menjalnika (npr. ročni, avtomatski, brezstopenjski) in model menjalnika (npr. stopnja navora, število prestav, število sklopk itd.);

(d)

število pogonskih osi;“;

(12)

točka 4.1.4 se nadomesti z naslednjim:

„4.1.4

Pogostost preverjanja izdelkov, ki ga opravi proizvajalec, temelji na metodologiji ocene tveganja v skladu z mednarodnim standardom ISO 31000:2018 – Upravljanje tveganj – Načela in smernice, in vsaj za tip 1 je najmanjša pogostost eno preverjanje na 5 000 proizvedenih vozil na skupino COP ali enkrat na leto, kar koli od tega nastopi prej.“;

(13)

v točki 4.1.5 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Če homologacijski organ ni zadovoljen s proizvajalčevim postopkom presoje, na vozilih iz proizvodnje neposredno izvede fizični preskus, kot je opisan v točkah 4.2 do 4.7.“;

(14)

v prvem odstavku točke 4.1.6 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Homologacijski organ izvaja fizične preskuse emisij in preskuse diagnostike na vozilih iz proizvodnje, kot je opisano v točkah 4.2 do 4.7.“;

(15)

točki 4.2.1 in 4.2.2 se nadomestita z naslednjim:

4.2.1   Preskus tipa 1 se izvede na vozilih iz proizvodnje veljavnega člana skupine COP, kot je opisano v točki 4.1.3.1. Rezultati preskusov so vrednosti po izvedbi vseh popravkov v skladu s to uredbo. Mejne vrednosti, uporabljene za preverjanje skladnosti za onesnaževala, so določene v tabeli 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007. Pri emisijah CO2 je mejna vrednost taka, kot jo določi proizvajalec za izbrano vozilo v skladu z metodologijo interpolacije iz Podpriloge 7 k Prilogi XXI. Izračun interpolacije potrdi homologacijski organ.

4.2.2   Iz skupine COP se naključno izbere vzorec treh vozil. Po izbiri, ki jo opravi homologacijski organ, proizvajalec ne sme opraviti nobenih prilagoditev izbranih vozil.“;

(16)

točka 4.2.2.1 se črta;

(17)

drugi in tretji odstavek v točki 4.2.3 se nadomestita z naslednjim:

„4.2.3

Statistična metoda za izračun preskusnih meril je opisana v Dodatku 1.

Šteje se, da proizvodnja skupine COP ni skladna, ko je za enega ali več onesnaževal in vrednosti CO2 sprejeta odločitev o neustreznosti v skladu s preskusnimi merili iz Dodatka 1.

Šteje se, da je proizvodnja skupine COP skladna, ko je za vsa onesnaževala in vrednosti CO2 sprejeta odločitev o ustreznosti v skladu s preskusnimi merili iz Dodatka 1.“;

(18)

točka 4.2.4 se nadomesti z naslednjim:

„4.2.4

Na zahtevo proizvajalca in ob soglasju homologacijskega organa se lahko preskusi izvedejo na vozilih iz skupine COP z največ 15 000 prevoženimi kilometri, da bi se določili izmerjeni koeficienti naraščanja emisij EvC za onesnaževala/CO2 za vsako skupino COP. Postopek utekanja opravi proizvajalec, ki teh vozil ne sme spreminjati.“;

(19)

v točki 4.2.4.1 (c) se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„(c)

druga vozila v skupini COP se ne utekajo, ampak se njihove emisije/EC/CO2 pri nič kilometrih pomnožijo s koeficientom naraščanja emisij prvega utečenega vozila. V tem primeru se uporabijo vrednosti za preskušanje v skladu z Dodatkom 1:“;

(20)

točka 4.4.3.3 se nadomesti z naslednjim:

„4.4.3.3

Vrednost, določena v skladu s točko 4.4.3.2, se primerja z vrednostjo, določeno v skladu s točko 2.4 Dodatka 2.“;

(21)

Dodatek 1 se spremeni:

(a)

točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1

V tem dodatku je opisan postopek, ki se uporabi za potrditev zahtev skladnosti proizvodnje za preskus tipa 1 za onesnaževala/CO2, vključno z zahtevami za skladnost za vozila PEV in OVC-HEV, ter za spremljanje točnosti naprave za merjenje porabe goriva na vozilu.“;

(b)

prvi odstavek točke 2 se nadomesti z naslednjim:

„Merjenje onesnaževal, navedenih v tabeli 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007, in emisij CO2 se izvede na najmanj treh vozilih ter se zaporedoma povečuje, dokler ni sprejeta odločitev o ustreznosti ali neustreznosti. Točnost naprave za merjenje porabe goriva na vozilu se določi za vsakega od N preskusov.“;

(c)

po uvodnem delu točke 3(iii) se besedilo:

„A × L – VAR/L ≤ Xtests < A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L

nadomesti z naslednjim:

„A × L – VAR/L ≤ Xtests ≤ A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L“;

(d)

po uvodnem delu točke 4(iii) se besedilo:

„A – VAR ≤ Xtests < A – ((N – 3)/13) × VAR

nadomesti z naslednjim:

„A – VAR ≤ Xtests ≤ A – ((N – 3)/13) × VAR

(e)

v točki 4 se zadnji odstavek črta;

(f)

doda se naslednja točka 5:

„5

Za vozila iz člena 4a se točnost naprave za merjenje porabe goriva na vozilu izračuna na naslednji način:

xi,OBFCM

=

točnost naprave za merjenje porabe goriva na vozilu se določi za vsak preskus i v skladu z enačbami iz točke 4.2 Priloge XXII.

Homologacijski organ vodi evidenco določenih točnosti za vsako preskušeno skupino COP.“;

(23)

Dodatek 2 se spremeni:

(a)

v točki 1.2 se besedilo „odstavkom 1.1.2.3 Podpriloge 6 Priloge XXI“ nadomesti z besedilom „odstavkom 1.2.3 Podpriloge 6 k Prilogi XXI“;

(b)

v točki 2.3 se besedilo „odstavkom 4.1.1 Priloge XXI“ nadomesti z besedilom „odstavkom 4.1.1 Podpriloge 8 k Prilogi XXI“;

(c)

v točki 2.4 se besedilo „odstavkom 1.1.2.3 Podpriloge 6 k Prilogi XXI“ nadomesti z besedilom „odstavkom 1.2.3 Podpriloge 6 k Prilogi XXI“;

(24)

Dodatek 3 se spremeni:

(a)

vstavijo se naslednje točke 0.2.2.1 do 0.2.3.9:

0.2.2.1   Dovoljene vrednosti parametrov za večstopenjsko homologacijo za uporabo osnovnih vrednosti emisij vozila (vpišite območje, če je ustrezno):

Končna masa vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo (v kg): …

Čelna površina končnega vozila (v cm2): …

Kotalni upor (kg/t): …

Površina preseka vstopne zračne odprtine sprednje rešetke (v cm2): …

0.2.3   Identifikatorji:

0.2.3.1   Identifikator skupine interpolacij: …

0.2.3.2   Identifikator skupine ATCT: …

0.2.3.3   Identifikator skupine PEMS: …

0.2.3.4   Identifikator skupine cestnih obremenitev:

0.2.3.4.1   Skupina cestnih obremenitev za VH: …

0.2.3.4.2   Skupina cestnih obremenitev za VL: …

0.2.3.4.3   Skupine cestnih obremenitev, ki se uporabljajo v skupini interpolacij: …

0.2.3.5   Identifikator skupine matrik za cestno obremenitev: …

0.2.3.6   Identifikator skupine redne regeneracije: …

0.2.3.7   Identifikator skupine preskusov emisij zaradi izhlapevanja: …

0.2.3.8   Identifikator skupine OBD: …

0.2.3.9   Identifikator druge skupine: …“;

(b)

točka 2.6(b) se črta;

(c)

vstavi se naslednja točka 2.6.3:

„2.6.3

Rotacijska masa: 3 % vsote mase v stanju, pripravljenem za vožnjo, in 25 kg ali vrednost na os (v kg): …“;

(d)

točka 3.2.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.2.1

Dizelsko gorivo/bencin/UNP/ZP ali biometan/etanol (E 85)/biodizel/vodik (1) (6)“;

(e)

točka 3.2.12.2.5.5 nadomesti z naslednjim:

„3.2.12.2.5.5

Shematična risba posode za gorivo (samo za bencinske in etanolske motorje): …“;

(f)

vstavijo se naslednje točke 3.2.12.2.5.5.1 do 3.2.12.2.5.5.5:

3.2.12.2.5.5.1   Prostornina, material in konstrukcija sistema za shranjevanje goriva: …

3.2.12.2.5.5.2   Opis materiala cevi za hlape, materiala cevi za gorivo in tehnike povezovanja sistema za dovajanje goriva: …

3.2.12.2.5.5.3   Zaprt sistem za shranjevanje goriva: da/ne

3.2.12.2.5.5.4   Opis nastavitve varnostnega ventila posode za gorivo (dovod in izpust zraka): …

3.2.12.2.5.5.5   Opis sistema za nadzor emisij: …“;

(g)

točka 3.2.12.2.5.6 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.12.2.5.6

Opis in shematična risba ščitnika proti toploti med posodo za gorivo in izpušnim sistemom: …“;

(h)

vstavi se naslednja točka 3.2.12.2.5.7:

„3.2.12.2.5.7

Faktor prepustnosti: …“;

(i)

vstavi se naslednja točka 3.2.12.2.12:

„3.2.12.2.12

Vbrizgavanje vode: da/ne (1)“;

(j)

točka 3.2.19.4.1 se črta;

(k)

točka 3.2.20 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.20

Podatki o shranjevanju toplote“;

(l)

točka 3.2.20.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.20.2

Izolacijski materiali: da/ne (1)“;

(m)

vstavijo se naslednje točke 3.2.20.2.5, 3.2.20.2.5.1, 3.2.20.2.5.2, 3.2.20.2.5.3 in 3.2.20.2.6:

3.2.20.2.5   Najslabši možni pristop za ohlajanje vozila: da/ne (1)

3.2.20.2.5.1   (Ne najslabši možni pristop) Najkrajši čas odstavitve, tsoak_ATCT (v urah): …

3.2.20.2.5.2   (Ne najslabši možni pristop) Mesto merjenja temperature motorja: …

3.2.20.2.6   Pristop z eno skupino interpolacij v skupini ATCT: da/ne (1)“;

(n)

vstavi se naslednja točka 3.3:

„3.3   Električna naprava

3.3.1   Tip (način navitja, vzbujanje): …

3.3.1.1   Največja urna moč: … kW

(po navedbi proizvajalca)

3.3.1.1.1   Največja neto moč (a) … kW

(po navedbi proizvajalca)

3.3.1.1.2   Največja 30-minutna moč (a) … kW

(po navedbi proizvajalca)

3.3.1.2   Delovna napetost: … V

3.3.2   REESS

3.3.2.1   Število celic: …

3.3.2.2   Masa: … kg

3.3.2.3   Zmogljivost: … Ah (amper ure)

3.3.2.4   Lokacija: …“;

(o)

točki 3.5.7.1 in 3.5.7.1.1 se nadomestita z naslednjim:

„3.5.7.1   Parametri preskusnega vozila

Vozilo

Nizka vrednost za vozilo (VL)

če obstaja

Visoka vrednost za vozilo

(VH)

VM

če obstaja

Reprezentativno vozilo (samo za skupino matrik za cestno obremenitev (*1))

Privzete vrednosti

Tip karoserije vozila

 

 

 

 

Uporabljena metoda cestne obremenitve (izmerjena vrednost ali izračun po skupini cestnih obremenitev)

 

 

 

Informacije o cestni obremenitvi:

 

Znamka in tip pnevmatik, če se izvede merjenje

 

 

 

 

Mere pnevmatik (sprednja/zadnja), če se izvede merjenje

 

 

 

 

Kotalni upor pnevmatik (sprednja/zadnja) (kg/t)

 

 

 

 

 

Tlak v pnevmatikah (sprednja/zadnja) (kPa), če se izvede merjenje

 

 

 

 

 

Delta CD × A vozila L v primerjavi z vozilom H (IP_H minus IP_L)

 

 

Delta CD × A v primerjavi z vozilom L iz skupine cestnih obremenitev (IP_H/L minus RL_L), če se izračun izvede po skupinah cestnih obremenitev

 

 

 

Preskusna masa vozila (kg)

 

 

 

 

 

Koeficienti cestne obremenitve

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Čelna površina v m2 (0,000 m2)

 

 

Potreba po energiji cikla (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1   Gorivo, uporabljeno za preskus tipa 1 in izbrano za merjenje neto moči v skladu s Prilogo XX k tej uredbi (samo za vozila, ki uporabljajo UNP ali ZP): …“;

(p)

točke 3.5.7.1.1.1 do 3.5.7.1.3.2.3 se črtajo;

(q)

točke 3.5.7.2.1 do 3.5.7.2.1.2.0 se nadomestijo z naslednjim:

„3.5.7.2.1   Masne emisije CO2 za vozila, ki jih poganja izključno motor z notranjim zgorevanjem, in vozila NOVC-HEV

3.5.7.2.1.0   Najmanjša in največja vrednost CO2 v skupini interpolacij

3.5.7.2.1.1   Visoka vrednost za vozilo: …g/km

3.5.7.2.1.1.0   Visoka vrednost za vozilo (NEDC): …g/km

3.5.7.2.1.2   Nizka vrednost za vozilo (če je primerno): …g/km

3.5.7.2.1.2.0   Nizka vrednost za vozilo (če je primerno) (NEDC): …g/km

3.5.7.2.1.3   Srednja vrednost za vozilo (če je primerno): …g/km

3.5.7.2.1.3.0   Srednja vrednost za vozilo (če je primerno) (NEDC): …g/km“;

(r)

točke 3.5.7.2.2 do 3.5.7.2.2.3.0 se nadomestijo z naslednjim:

„3.5.7.2.2   Masne emisije CO2 pri ohranjanju naboja za OVC-HEV

3.5.7.2.2.1   Masne emisije CO2 pri ohranjanju naboja za visoko vrednost za vozilo: g/km

3.5.7.2.2.1.0   Kombinirane masne emisije CO2 za visoko vrednost za vozilo (pogoj B iz NEDC): g/km

3.5.7.2.2.2   Masne emisije CO2 pri ohranjanju naboja za nizko vrednost za vozilo (če je primerno): g/km

3.5.7.2.2.2.0   Kombinirane masne emisije CO2 za nizko vrednost za vozilo (če je primerno) (pogoj B iz NEDC): g/km

3.5.7.2.2.3   Masne emisije CO2 pri ohranjanju naboja za srednjo vrednost za vozilo (če je primerno): g/km

3.5.7.2.2.3.0   Kombinirane masne emisije CO2 za srednjo vrednost za vozilo (če je primerno) (pogoj B iz NEDC): g/km“;

(s)

točke od 3.5.7.2.3 do 3.5.7.2.3.3.0 se nadomestijo z naslednjim:

„3.5.7.2.3   Masne emisije CO2 pri praznjenju naboja in tehtane masne emisije CO2 za vozila OVC-HEV

3.5.7.2.3.1   Masne emisije CO2 pri praznjenju naboja za visoko vrednost za vozilo: … g/km

3.5.7.2.3.1.0   Masne emisije CO2 pri praznjenju naboja za visoko vrednost za vozilo (pogoj A iz NEDC): … g/km

3.5.7.2.3.2   Masne emisije CO2 pri praznjenju naboja za nizko vrednost za vozilo (če je primerno): … g/km

3.5.7.2.3.2.0   Masne emisije CO2 pri praznjenju naboja za nizko vrednost za vozilo (če je primerno) (pogoj A iz NEDC): … g/km

3.5.7.2.3.3   Masne emisije CO2 pri praznjenju naboja za srednjo vrednost za vozilo (če je primerno): … g/km

3.5.7.2.3.3.0   Masne emisije CO2 pri praznjenju naboja za srednjo vrednost za vozilo (če je primerno) (pogoj A iz NEDC): … g/km“;

(t)

doda se naslednja točka 3.5.7.2.3.4:

„3.5.7.2.3.4

Najmanjša in največja tehtana vrednost CO2 v skupini interpolacij OVC“;

(u)

točka 3.5.7.4.3 se črta;

(v)

točka 3.5.8.3 se nadomesti z naslednjim:

„3.5.8.3

Podatki o emisijah, povezani z uporabo ekoloških inovacij (tabela se ponovi za vsako preskušeno referenčno gorivo) (w1)

Sklep o odobritvi ekološke inovacije (w2)

Koda ekološke inovacije (w3)

1.

Emisije CO2 pri osnovnem vozilu (g/km)

2.

Emisije CO2 pri vozilu z ekološkimi inovacijami (g/km)

3.

Emisije CO2 pri osnovnem vozilu v preskusnem ciklu tipa 1 (w4)

4.

Emisije CO2 pri vozilu z ekološkimi inovacijami v preskusnem ciklu tipa 1

5.

Faktor uporabe (UF), tj. časovni delež uporabe tehnologije v normalnih pogojih delovanja

Prihranki emisij CO2 ((1 – 2) – (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupni prihranek emisij CO2 pri NEDC (g/km) (w5)

Skupni prihranek emisij CO2 pri WLTP (g/km) (w5)“

(w)

vstavi se naslednja točka 3.8.5:

„3.8.5

Specifikacija maziva: …W…“;

(x)

točke 4.5.1.1, 4.5.1.2 in 4.5.1.3 se črtajo;

(y)

v točki 4.6 se črtata besedi „Vzvratna prestava“ na dnu prvega stolpca tabele;

(z)

vstavijo se naslednje točke 4.6.1 do 4.6.1.7.1:

„4.6.1   Prestavljanje

4.6.1.1   Prestava 1 izločena: da/ne (1)

4.6.1.2   n_95_high za vsako prestavo: …min– 1

4.6.1.3   nmin_drive

4.6.1.3.1   Prva prestava: …min– 1

4.6.1.3.2   Iz prve prestave v drugo: …min– 1

4.6.1.3.3   Iz druge prestave v mirovanje: …min– 1

4.6.1.3.4   Druga prestava: …min– 1

4.6.1.3.5   Tretja in višje prestave: …min– 1

4.6.1.4   n_min_drive_set za faze pospeševanja/konstantne hitrosti (n_min_drive_up): …min– 1

4.6.1.5   n_min_drive_set za faze upočasnjevanja (nmin_drive_down):

4.6.1.6   Začetno obdobje

4.6.1.6.1   t_start_phase:…s

4.6.1.6.2   n_min_drive_start:….min– 1

4.6.1.6.3   n_min_drive_up_start:….min– 1

4.6.1.7   Uporaba ASM: da/ne (1)

4.6.1.7.1   Vrednosti ASM: …“;

(aa)

vstavi se naslednja točka 4.12:

„4.12

Mazivo za menjalnik: …W…“;

(ab)

točki 9.10.3 in 9.10.3.1 se črtata;

(ac)

vstavijo se naslednje točke 12.8 do 12.8.3.2:

„12.8   Naprave ali sistemi z načini, ki jih izbere voznik in vplivajo na emisije CO2 in/ali merila za emisije, pri čemer ni prevladujočega načina: da/ne (1)

12.8.1   Preskus pri ohranjanju naboja (če je primerno) (navedite za vsako napravo ali sistem)

12.8.1.1   Najboljši način: …

12.8.1.2   Najslabši način: …

12.8.2   Preskus pri praznjenju naboja (če je primerno) (navedite za vsako napravo ali sistem)

12.8.2.1   Najboljši način: …

12.8.2.2   Najslabši način: …

12.8.3   Preskus tipa 1 (če je primerno) (navedite za vsako napravo ali sistem)

12.8.3.1   Najboljši način: …

12.8.3.2   Najslabši način: …“;

(ad)

besede „Dodatek k opisnemu listu“ v Dodatku 3 se črtajo;

(23)

Dodatek 3a se spremeni:

(a)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

podrobno tehnično obrazložitev morebitnih pomožnih strategij za uravnavanje emisij, vključno z oceno tveganja, v kateri je ocenjeno tveganje ob uporabi navedene strategije in brez nje, ter naslednje informacije:

(i)

zakaj se uporablja katera od klavzul o izjemah od prepovedi uporabe odklopnih naprav iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2007;

(ii)

deli strojne opreme, ki jih je treba zaščititi s pomožno strategijo za uravnavanje emisij, če je ustrezno;

(iii)

dokaz o nenadni in nepopravljivi okvari motorja, ki je ni mogoče preprečiti z rednim vzdrževanjem in bi nastala brez pomožne strategije za uravnavanje emisij, če je ustrezno;

(iv)

utemeljeno obrazložitev, zakaj je pri zagonu motorja potrebna uporaba pomožne strategije za uravnavanje emisij, če je ustrezno;“;

(b)

dodata se naslednja drugi in tretji odstavek:

„Razširjeni dokumentacijski paket je omejen na 100 strani in vključuje vse glavne elemente, ki homologacijskemu organu omogočajo oceno pomožne strategije za uravnavanje emisij. Paket je lahko dopolnjen s prilogami in drugimi priloženimi dokumenti, ki po potrebi vsebujejo dodatne in dopolnilne elemente. Proizvajalec vsakič, ko se pomožna strategija za uravnavanje emisij spremeni, homologacijskemu organu pošlje novo različico razširjenega dokumentacijskega paketa. Nova različica je omejena na spremembe in njihov učinek. Homologacijski organ oceni in odobri novo različico pomožne strategije za uravnavanje emisij.

Razširjeni dokumentacijski paket ima naslednjo strukturo:

Razširjeni dokumentacijski paket za vlogo št. YYY/OEM za pomožno strategijo za uravnavanje emisij v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151

Deli

Odstavek

Točka

Razlaga

Uvodni dokumenti

 

Uvodno pismo homologacijskemu organu

Navedba dokumenta z različico, datum izdaje dokumenta, podpis ustrezne osebe v organizaciji proizvajalca

 

Tabela z različicami

Vsebina sprememb v vsaki različici: in kateri del je spremenjen

 

Opis zadevnih tipov (glede na emisije)

 

 

Tabela priloženih dokumentov

Seznam vseh priloženih dokumentov

 

Sklici

Sklici na odstavke od (a) do (i) Dodatka 3a (kje je mogoče najti posamezno zahtevo Uredbe)

 

Izjava o odsotnosti odklopne naprave

+ podpis

Glavni dokument

0

Kratice/okrajšave

 

1

SPLOŠNI OPIS

 

1.1

Splošna predstavitev motorja

Opis glavnih značilnosti: delovna prostornina, naknadna obdelava ...

1.2

Splošna zgradba sistema

Blok shema sistema: seznam tipal in sprožil, razlaga splošnih funkcij motorja

1.3

Branje programske opreme in različice umerjanja

npr. razlaga orodja za pregledovanje

2

Osnovne strategije za uravnavanje emisij

 

2.x

Osnovna strategija za uravnavanje emisij x

Opis strategije x

2.y

Osnovna strategija za uravnavanje emisij y

Opis strategije y

3

Pomožne strategije za uravnavanje emisij

 

3.0

Predstavitev pomožnih strategij za uravnavanje emisij

Hierarhična razmerja med pomožnimi strategijami za uravnavanje emisij: opis in utemeljitev (npr. varnost, zanesljivost itd.)

3.x

Pomožna strategija za uravnavanje emisij x

3.x.1

Utemeljitev pomožne strategije za uravnavanje emisij

3.x.2

Izmerjeni in/ali modelirani parametri za opredelitev lastnosti pomožne strategije za uravnavanje emisij

3.x.3

Način delovanja pomožne strategije za uravnavanje emisij – uporabljeni parametri

3.x.4

Učinek pomožne strategije za uravnavanje emisij na onesnaževala in CO2

3.y

Pomožna strategija za uravnavanje emisij y

3.y.1

3.y.2

itd.

tu je dosežena meja 100 strani

Priloga

 

Seznam tipov, za katere se uporabljajo te osnovne in pomožne strategije za uravnavanje emisij: vključno z referenčno oznako tehnične pomoči, sklicem na programsko opremo, številko umerjanja ter kontrolnimi vsotami za vsako različico in vsako krmilno enoto (motorja in/ali naknadne obdelave, če obstaja)

Priloženidokumenti

 

Tehnična opomba za utemeljitev pomožne strategije za uravnavanje emisij št. xxx

Ocena tveganja ali utemeljitev s preskušanjem ali primerom nenadne okvare, če obstaja

 

Tehnična opomba za utemeljitev pomožne strategije za uravnavanje emisij št. yyy

 

 

Poročilo o preskusu za količinsko opredelitev vpliva posamezne pomožne strategije za uravnavanje emisij

poročilo o preskusu za vse posamezne preskuse, opravljene za utemeljitev pomožne strategije za uravnavanje emisij, podrobnosti o preskusnih pogojih, opis vozila/datumi preskusov vpliv na emisije/CO2 po aktivaciji pomožne strategije za uravnavanje emisij/brez njene aktivacije“;

(24)

vstavi se naslednji Dodatek 3b:

„Dodatek 3b

Metodologija za oceno pomožnih strategij za uravnavanje emisij

Ocena pomožnih strategij za uravnavanje emisij, ki jo opravi homologacijski organ, zajema vsaj naslednja preverjanja.

(1)

Zvišanje emisij zaradi pomožnih strategij za uravnavanje emisij se ohrani na čim nižji ravni:

(a)

zvišanje skupnih emisij ob uporabi pomožne strategije za uravnavanje emisij se ves čas normalne uporabe vozila ohrani na čim nižji ravni.

(b)

Kadar koli je v času predhodne ocene pomožne strategije za uravnavanje emisij na trgu na voljo tehnologija ali zasnova, ki bi omogočila boljše uravnavanje emisij, se ta tehnologija ali zasnova uporabi brez neupravičenih prilagoditev.

(2)

Kadar se za utemeljitev pomožne strategije za uravnavanje emisij uporabi tveganje nenadne in nepopravljive okvare ‚pretvornika pogonske energije in sistema za prenos moči‘, kot sta opredeljena v Skupni resoluciji št. 2 (Mutual Resolution No. 2 – M.R.2) sporazumov UN/ECE iz let 1958 in 1998, ki vsebujeta opredelitve pogonskih sistemov za motorna vozila (6), se to tveganje ustrezno dokaže in dokumentira, vključno z naslednjimi informacijami:

(a)

dokaz o katastrofalni (tj. nenadni in nepopravljivi) okvari motorja priskrbi proizvajalec, in sicer skupaj z oceno tveganja, ki vključuje oceno verjetnosti uresničitve tveganja in resnosti morebitnih posledic, vključno z rezultati preskusov, opravljenih v ta namen;

(b)

kadar je med uporabo pomožne strategije za uravnavanje emisij na trgu na voljo tehnologija ali zasnova, s katero se odpravlja ali zmanjšuje navedeno tveganje, se ta tehnologija ali zasnova uporabi, kolikor je najbolj tehnično mogoče (tj. brez neupravičenih prilagoditev);

(c)

trajnost in dolgotrajna zaščita motorja ali komponent sistema za uravnavanje emisij pred obrabo in nepravilnim delovanjem se ne štejeta za sprejemljiv razlog za dopustitev izjeme od prepovedi odklopnih naprav.

(3)

Z ustreznim tehničnim opisom se dokumentira, zakaj je za varno delovanje vozila treba uporabiti pomožne strategije za uravnavanje emisij:

(a)

dokaz o povečanem tveganju za varno delovanje vozila bi moral priskrbeti proizvajalec, in sicer skupaj z oceno tveganja, ki vključuje oceno verjetnosti uresničitve tveganja in resnosti morebitnih posledic, vključno z rezultati preskusov, opravljenih v ta namen;

(b)

kadar je med uporabo pomožne strategije za uravnavanje emisij na trgu na voljo drugačna tehnologija ali zasnova, ki bi omogočila zmanjšanje varnostnega tveganja, se ta tehnologija ali zasnova uporabi, kolikor je najbolj tehnično mogoče (tj. brez neupravičenih prilagoditev).

(4)

Z ustreznim tehničnim opisom se dokumentira, zakaj je med zagonom motorja treba uporabiti pomožne strategije za uravnavanje emisij:

(a)

dokaz o potrebi po uporabi pomožne strategije za uravnavanje emisij med zagonom motorja priskrbi proizvajalec, in sicer skupaj z oceno tveganja, ki vključuje oceno verjetnosti uresničitve tveganja in resnosti morebitnih posledic, vključno z rezultati preskusov, opravljenih v ta namen;

(b)

kadar je med uporabo pomožne strategije za uravnavanje emisij na trgu na voljo drugačna tehnologija ali zasnova, ki bi omogočila boljše uravnavanje emisij ob zagonu motorja, se ta tehnologija ali zasnova uporabi, kolikor je najbolj tehnično mogoče.

“;

(25)

Dodatek 4 se spremeni:

(a)

v vzorcu certifikata o ES-homologaciji se v oddelek I vstavi naslednja točka 0.4.2:

„0.4.2

Osnovno vozilo (5a) (1): da/ne (1)“;

(b)

dopolnilo k certifikatu o ES-homologaciji se spremeni:

(i)

točka 0 se nadomesti z naslednjim:

„0   Identifikator skupine interpolacij, kot določa odstavek 5.0 Priloge XXI k Uredbi (EU) 2017/1151.

0.1   Identifikator: …

0.2   Identifikator osnovnega vozila (5a) (1):…“;

(ii)

točke 1.1, 1.2 in 1.3 se nadomestijo z naslednjim:

1.1   Masa vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.2   Največja dovoljena masa:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.3   Referenčna masa:

 

VL (1): …

 

VH: …“;

(iii)

točka 2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.1   Rezultati preskusov emisij iz izpušne cevi

Razvrstitev glede na emisije: …

Rezultati preskusa tipa 1, kadar je primerno

Številka homologacije, če ne gre za matično vozilo (1): …

Preskus št. 1

Rezultat tipa 1

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Izmerjeno (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Povprečna vrednost, izračunana s Ki (M×Ki ali M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Končna povprečna vrednost, izračunana s Ki in DF (13)

 

 

 

 

 

 

 

Mejna vrednost

 

 

 

 

 

 

 

Preskus št. 2 (če je primerno)

Tabelo preskusa št. 1 je treba ponoviti z rezultati drugega preskusa.

Preskus št. 3 (če je primerno)

Tabelo preskusa št. 1 je treba ponoviti z rezultati tretjega preskusa.

Ponoviti je treba preskus št. 1, preskus št. 2 (če je primerno) in preskus št. 3 (če je primerno) za nizko vrednost za vozilo (če je primerno) in VM (če je primerno).

Preskus ATCT

Emisije CO2 (g/km)

Kombinirane

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Tip 1 (23 °C) MCO2,23°

 

Korekcijski faktor skupine (FCF)

 


Rezultat preskusa ATCT

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Izmerjeno (7)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

Mejne vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

Razlika med končno temperaturo hladilne tekočine motorja in povprečno temperaturo območja odstavitve v zadnjih treh urah ΔT_ATCT (°C) za referenčno vozilo: …

Najmanjši čas odstavitve tsoak_ATCT (s): …

Mesto tipala za temperaturo: …

Identifikator skupine ATCT: …

Tip 2: (vključno s podatki, zahtevanimi za tehnične preglede):

Preskus

Vrednost CO

(% vol)

Lambda (1)

Vrtilna frekvenca motorja

(min– 1)

Temperatura motornega olja

(°C)

Preskus pri nizki vrtilni frekvenci prostega teka

 

Ni relevantno

 

 

Preskus pri visoki vrtilni frekvenci prostega teka

 

 

 

 

Tip 3: …

Tip 4: … g/preskus;

preskusni postopek v skladu s: Prilogo 6 k Pravilniku št. 83 UN/ECE (enodnevni NEDC)/Prilogo k Uredbi (ES) 2017/1221 (dvodnevni NEDC)/Prilogo VI k Uredbi (EU) 2017/1151 (dvodnevni WLTP) (1).

Tip 5:

Preskus trajnosti: preskus celotnega vozila/preskus staranja na preskusni napravi/brez preskusa (1)

Faktor poslabšanja (DF): izračunan/dodeljen (1)

Določite vrednosti: …

Uporabljeni cikel tipa 1 (Podpriloga 4 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 ali Pravilnik št. 83 UN/ECE) (14): …

Tip 6

CO (g/km)

THC (g/km)

Izmerjena vrednost

 

 

Mejna vrednost“;

 

 

(iv)

točka 2.5.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.5.1

Vozilo, ki ga poganja izključno motor z notranjim zgorevanjem, in hibridno električno vozilo brez zunanjega napajanja“;

(v)

vstavi se naslednja točka 2.5.1.0:

„2.5.1.0

Najmanjša in največja vrednost CO2 v skupini interpolacij“;

(vi)

točki 2.5.1.1.3 in 2.5.1.1.4 se nadomestita z naslednjim:

„2.5.1.1.3   Masne emisije CO2 (predložite vrednosti za vsako preskušeno referenčno gorivo za faze: za izmerjene vrednosti za kombinirano gorivo glej točki 1.2.3.8 in 1.2.3.9 Podpriloge 6 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151)

Emisije CO2 (g/km)

Preskus

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Kombinirane

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

povprečje

 

 

 

 

 

Končne vrednosti MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4   Poraba goriva (predložite vrednosti za vsako preskušeno referenčno gorivo za faze: za izmerjene vrednosti za kombinirano gorivo glej odstavka 1.2.3.8 in 1.2.3.9 Podpriloge 6 k Prilogi XXI)

Poraba goriva (l/100 km) ali m3/100 km ali kg/100 km (1)

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Kombinirane

Končne vrednosti FCp,H / FCc,H“;

 

 

 

 

 

(vii)

točke 2.5.1.2 do 2.5.1.3 se nadomestijo z naslednjim:

„2.5.1.2   Nizka vrednost za vozilo (če je primerno)

2.5.1.2.1   Potreba po energiji cikla: … J

2.5.1.2.2   Koeficienti cestne obremenitve

2.5.1.2.2.1   f0, N: …

2.5.1.2.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3   f2, N/(km/h)2: …

2.5.1.2.3   Masne emisije CO2 (predložite vrednosti za vsako preskušeno referenčno gorivo za faze: za izmerjene vrednosti za kombinirano gorivo glej točki 1.2.3.8 in 1.2.3.9 Podpriloge 6 k Prilogi XXI)

Emisije CO2 (g/km)

Preskus

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Kombinirane

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

povprečje

 

 

 

 

 

Končne vrednosti MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4   Poraba goriva (predložite vrednosti za vsako preskušeno referenčno gorivo za faze: za izmerjene vrednosti za kombinirano gorivo glej točki 1.2.3.8 in 1.2.3.9 Podpriloge 6 k Prilogi XXI)

Poraba goriva (l/100 km) ali m3/100 km ali kg/100 km (1)

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Kombinirane

Končne vrednosti FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3   Srednja vrednost za vozilo NOVC-HEV (če je primerno)“;

(viii)

vstavijo se naslednje točke 2.5.1.3.1 do 2.5.1.3.4:

„2.5.1.3.1   Potreba po energiji cikla: … J

2.5.1.3.2   Koeficienti cestne obremenitve

2.5.1.3.2.1   f0, N: …

2.5.1.3.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3   f2, N/(km/h)2: …

2.5.1.3.3   Masne emisije CO2 (predložite vrednosti za vsako preskušeno referenčno gorivo za faze: za izmerjene vrednosti za kombinirano gorivo glej odstavka 1.2.3.8 in 1.2.3.9 Podpriloge 6 k Prilogi XXI)

Emisije CO2 (g/km)

Preskus

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Kombinirane

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

povprečje

 

 

 

 

 

Končne vrednosti MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4   Poraba goriva (predložite vrednosti za vsako preskušeno referenčno gorivo za faze: za izmerjene vrednosti za kombinirano gorivo glej odstavka 1.2.3.8 in 1.2.3.9 Podpriloge 6 k Prilogi XXI)

Poraba goriva (l/100 km) ali m3/100 km ali kg/100 km (1)

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Kombinirane

Končne vrednosti FCp,L / FCc,L“;

 

 

 

 

 

(ix)

točka 2.5.1.3.1 se črta;

(x)

vstavita se naslednji točki 2.5.1.4 in 2.5.1.4.1:

2.5.1.4   Za vozila, ki jih poganja motor z notranjim zgorevanjem in so opremljena s sistemi z redno regeneracijo, kot so opredeljena v točki 6 člena 2 te uredbe, se rezultati preskusov pomnožijo s faktorjem Ki, kot je določeno v Dodatku 1 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI.

2.5.1.4.1   Informacije o strategiji regeneracije za emisije CO2 in porabo goriva

D – število ciklov delovanja med dvema cikloma, pri čemer pride do regenerativnih faz: …

d – število ciklov delovanja, potrebnih za regeneracijo: …

Uporabljeni cikel tipa 1 (Podpriloga 4 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 ali Pravilnik št. 83 UN/ECE) (14): …

 

Kombinirane

Ki (aditiv/multiplikativ) (1)

Vrednosti za CO2 in poraba goriva (10)

 

Pri osnovnem vozilu je treba ponoviti točko 2.5.1.“;

(x)

točke 2.5.2.1 do 2.5.2.1.2 se nadomestijo z naslednjim:

„2.5.2.1   Poraba električne energije

2.5.2.1.1   Visoka vrednost za vozilo

2.5.2.1.1.1   Potreba po energiji cikla: … J

2.5.2.1.1.2   Koeficienti cestne obremenitve

2.5.2.1.1.2.1   f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3   f2, N/(km/h)2: …

Električna energija (Wh/km)

Preskus

Mestna vožnja

Kombinirane

Izračunana poraba električne energije

1

 

 

2

 

 

3

 

 

povprečje

 

 

Navedena vrednost

 

2.5.2.1.1.3   Skupno trajanje preseganja dovoljenega odstopanja za izvedbo cikla: … s

2.5.2.1.2   Nizka vrednost za vozilo (če je primerno)

2.5.2.1.2.1   Potreba po energiji cikla: … J

2.5.2.1.2.2   Koeficienti cestne obremenitve

2.5.2.1.2.2.1   f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3   f2, N/(km/h)2: …

Električna energija (Wh/km)

Preskus

Mestna vožnja

Kombinirane

Izračunana poraba električne energije

1

 

 

2

 

 

3

 

 

povprečje

 

 

Navedena vrednost

 

2.5.2.1.2.3   Skupno trajanje preseganja dovoljenega odstopanja za izvedbo cikla: … s“;

(xii)

točka 2.5.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.5.2.2   Doseg samo z električnim pogonom

2.5.2.2.1   Visoka vrednost za vozilo

Doseg samo z električnim pogonom (km)

Preskus

Mestna vožnja

Kombinirane

Izmerjeni doseg samo z električnim pogonom

1

 

 

2

 

 

3

 

 

povprečje

 

 

Navedena vrednost

 

2.5.2.2.2   Nizka vrednost za vozilo (če je primerno)

Doseg samo z električnim pogonom (km)

Preskus

Mestna vožnja

Kombinirane

Izmerjeni doseg samo z električnim pogonom

1

 

 

2

 

 

3

 

 

povprečje

 

 

Navedena vrednost

—“;

 

(xiii)

točki 2.5.3.1 do 2.5.3.2 se nadomestita z naslednjim:

„2.5.3.1   Masna emisija CO2 pri ohranjanju naboja

2.5.3.1.1   Visoka vrednost za vozilo

2.5.3.1.1.1   Potreba po energiji cikla: … J

2.5.3.1.1.2   Koeficienti cestne obremenitve

2.5.3.1.1.2.1   f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3   f2, N/(km/h)2: …

Emisije CO2 (g/km)

Preskus

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Kombinirane

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

povprečje

 

 

 

 

 

Končne vrednosti MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2   Nizka vrednost za vozilo (če je primerno)

2.5.3.1.2.1   Potreba po energiji cikla: … J

2.5.3.1.2.2   Koeficienti cestne obremenitve

2.5.3.1.2.2.1   f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3   f2, N/(km/h)2: …

Emisije CO2 (g/km)

Preskus

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Kombinirane

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

povprečje

 

 

 

 

 

Končne vrednosti MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3   Srednja vrednost za vozilo (če je primerno)

2.5.3.1.3.1   Potreba po energiji cikla: … J

2.5.3.1.3.2   Koeficienti cestne obremenitve

2.5.3.1.3.2.1   f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3   f2, N/(km/h)2: …

Emisije CO2 (g/km)

Preskus

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Kombinirane

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

povprečje

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2   Masna emisija CO2 pri praznjenju naboja

Visoka vrednost za vozilo

Emisije CO2 (g/km)

Preskus

Kombinirane

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

povprečje

 

Končna vrednost MCO2,CD,H

 

Nizka vrednost za vozilo (če je primerno)

Emisije CO2 (g/km)

Preskus

Kombinirane

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

povprečje

 

Končna vrednost MCO2,CD,L

 

Srednja vrednost za vozilo (če je primerno)

Emisije CO2 (g/km)

Preskus

Kombinirane

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

povprečje

 

Končna vrednost MCO2,CD,M“;

 

(xiv)

v točki 2.5.3.3 se doda naslednja točka 2.5.3.3.1:

„2.5.3.3.1

Najmanjša in največja vrednost CO2 v skupini interpolacij“;

(xv)

točka 2.5.3.5 se nadomesti z naslednjim:

„2.5.3.5   Poraba goriva pri praznjenju naboja

Visoka vrednost za vozilo

Poraba goriva (l/100 km)

Kombinirane

Končne vrednosti FCCD,H

 

Nizka vrednost za vozilo (če je primerno)

Poraba goriva (l/100 km)

Kombinirane

Končne vrednosti FCCD,L

 

Srednja vrednost za vozilo (če je primerno)

Poraba goriva (l/100 km)

Kombinirane

Končne vrednosti FCCD,M“;

 

(xvi)

točka 2.5.3.7.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.5.3.7.1   Doseg samo z električnim pogonom (AER)

AER (km)

Preskus

Mestna vožnja

Kombinirane

Vrednosti AER

1

 

 

2

 

 

3

 

 

povprečje

 

 

Končne vrednosti AER“;

 

 

(xvii)

točka 2.5.3.7.4 se nadomesti z naslednjim:

„2.5.3.7.4   Doseg cikla pri praznjenju naboja RCDC

RCDC (km)

Preskus

Kombinirane

Vrednosti RCDC

1

 

2

 

3

 

povprečje

 

Končne vrednosti RCDC“;

 

(xviii)

točki 2.5.3.8.2 in 2.5.3.8.3 se nadomestita z naslednjim:

„2.5.3.8.2   Poraba električne energije pri praznjenju naboja, tehtana z UF ECAC,CD (kombinirano)

ECAC,CD (Wh/km)

Preskus

Kombinirane

Vrednosti ECAC,CD

1

 

2

 

3

 

povprečje

 

Končne vrednosti ECAC,CD

 

2.5.3.8.3   Poraba električne energije, tehtana z UF ECAC, weighted (kombinirana)

ECAC,weighted (Wh/km)

Preskus

Kombinirane

Vrednosti ECAC,weighted

1

 

2

 

3

 

povprečje

 

Končne vrednosti ECAC,weighted

 

Pri osnovnem vozilu je treba ponoviti točko 2.5.3.“;

(xix)

vstavi se naslednja točka 2.5.4:

„2.5.4   Vozila na gorivne celice

Poraba goriva (kg/100 km)

Kombinirane

Končne vrednosti FCc

 

Pri osnovnem vozilu je treba ponoviti točko 2.5.4.“;

(xx)

vstavi se naslednja točka 2.5.5:

„2.5.5

Naprava za spremljanje porabe goriva in/ali električne energije: da/ni relevantno …“;

(xxi)

v opombah se vstavi naslednja opomba 5a:

„(5a)

Kot je opredeljeno v členu 3(18) Direktive 2007/46/ES.“;

(c)

dodatek k dopolnilu k certifikatu o homologaciji se spremeni:

(i)

naslov točke 1 se nadomesti z naslednjim:

„1

Emisije CO2, določene v skladu s točko 3.2 Priloge I k izvedbenima uredbama (EU) 2017/1152 in (EU) 2017/1153“;

(ii)

točka 2.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.1.1   Masne emisije CO2 (za vsako preskušano referenčno gorivo) za vozila, ki jih poganja izključno motor z notranjim zgorevanjem, in vozila NOVC-HEV

Emisije CO2 (g/km)

Mestna vožnja

Izvenmestna vožnja

Kombinirane

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

(iii)

vstavita se naslednji točki 2.1.2 in 2.1.2.1:

„2.1.2   Rezultati preskusa OVC

2.1.2.1   Masne emisije CO2 za vozila OVC-HEV

Emisije CO2 (g/km)

Kombinirane

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted“;

 

(iv)

točka 2.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.2.1   Masne emisije CO2 (za vsako preskušano referenčno gorivo) za vozila, ki jih poganja izključno motor z notranjim zgorevanjem, in vozila NOVC-HEV

Emisije CO2 (g/km)

Mestna vožnja

Izvenmestna vožnja

Kombinirane

MCO2,NEDC_L,test“;

 

 

 

(v)

vstavita se naslednji točki 2.2.2 in 2.2.2.1:

„2.2.2   Rezultati preskusa OVC

2.2.2.1   Masne emisije CO2 za vozila OVC-HEV

Emisije CO2 (g/km)

Kombinirane

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted“;

 

(vi)

točka 3 se nadomesti z naslednjim:

„3

Faktor odstopanja in faktor preverjanja (določena v skladu s točko 3.2.8 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1152 in Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1153).

Faktor odstopanja (če je primerno)

 

Faktor preverjanja (če je primerno)

‚1‘ ali ‚0‘

Zgoščevalna identifikacijska koda popolne korelacijske datoteke (točka 3.1.1.2 Priloge I k izvedbenima uredbama (EU) 2017/1152 in (EU) 2017/1153)“;

 

(vii)

vstavijo se naslednje točke 4 do 4.2.3:

„4   Končne vrednosti CO2 in porabe goriva pri NEDC

4.1   Končne vrednosti NEDC (za vsako preskušano referenčno gorivo) za vozila, ki jih poganja izključno motor z notranjim zgorevanjem, in vozila NOVC-HEV

 

 

Mestna vožnja

Izvenmestna vožnja

Kombinirane

Emisije CO2 (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Poraba goriva (l/100 km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2   Končne vrednosti NEDC (za vsako preskušano referenčno gorivo) za vozila OVC-HEV

4.2.1   Emisije CO2 (g/km): glej točki 2.1.2.1 in 2.2.2.1

4.2.2   Poraba električne energije (Wh/km): glej točki 2.1.2.2 in 2.2.2.2

4.2.3   Poraba goriva (l/100 km)

Poraba goriva (l/100 km)

Kombinirane

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted“;

 

(26)

Dodatek 6 se spremeni:

(a)

tabela 1 se spremeni:

(i)

vrstice AG do AL se nadomestijo z naslednjim:

„AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 razred I

PV, KV

1.9.2017 (1)

 

31.8.2019

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 razred I

PV, KV

 

 

31.8.2019

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1 razred I

PV, KV

1.1.2019

 

31.8.2019

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1 razred I

PV, KV

1.9.2019

1.9.2019

31.12.2020

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 razred II

PV, KV

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 razred II

PV, KV

 

 

31.8.2019

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 razred II

PV, KV

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PV, KV

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PV, KV

 

 

31.8.2019

KV

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PV, KV

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 razred I

PV, KV

 

 

31.8.2019

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 razred II

PV, KV

 

 

31.8.2020

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PV, KV

 

 

31.8.2020

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1 razred I

PV, KV

 

 

31.12.2020

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 razred II

PV, KV

 

 

31.12.2021

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PV, KV

 

 

31.12.2021

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 razred I

PV, KV

1.1.2020

1.1.2021

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 razred II

PV, KV

1.1.2021

1.1.2022

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PV, KV

1.1.2021

1.1.2022“;

 

(b)

za razlago o standardu EURO 6d-TEMP se pod tabelo 1 vstavi naslednje besedilo:

„Emisijski standard Euro 6d-TEMP-ISC = preskus dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, glede na začasne faktorje skladnosti, celotne zahteve za emisije iz izpušne cevi Euro 6 (vključno s številom delcev v dejanskih emisijah, ki nastajajo med vožnjo) in novi postopek za preskušanje skladnosti v prometu (ISC);

Emisijski standard ‚Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC‘ = preskus dejanskih emisij NOx, ki nastajajo med vožnjo, glede na začasne faktorje skladnosti, celotne zahteve za emisije iz izpušne cevi Euro 6 (vključno s številom delcev v dejanskih emisijah, ki nastajajo med vožnjo), 48-urni preskusni postopek za emisije zaradi izhlapevanja in novi postopek ISC;“;

(c)

za razlago o standardu EURO 6d se pod tabelo 1 vstavi naslednje besedilo:

„‚Euro 6d-ISC‘ preskus dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, glede na končne faktorje skladnosti, celotne zahteve za emisije iz izpušne cevi Euro 6, 48-urni preskusni postopek za emisije zaradi izhlapevanja in novi postopek ISC.

‚Euro 6d-ISC-FCM‘ preskus dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, glede na končne faktorje skladnosti, celotne zahteve za emisije iz izpušne cevi Euro 6, 48-urni preskusni postopek za emisije zaradi izhlapevanja, naprave za spremljanje porabe goriva in/ali električne energije ter novi postopek ISC.“;

(27)

dodatki 8a do 8c se nadomestijo z naslednjim:

„Dodatek 8a

Poročila o preskusih

Poročilo o preskusu izda tehnična služba, odgovorna za izvedbo preskusov v skladu s to uredbo.

DEL I

Naslednje informacije, če so primerne, so najmanjši obseg podatkov, zahtevanih za preskus tipa 1.

Številka POROČILA

VLOŽNIK

 

Proizvajalec

 

ZADEVA

Identifikatorji skupin cestnih obremenitev

:

 

Identifikatorji skupin interpolacij

:

 

Predmet preskusa

 

Znamka

:

 

 

Identifikator skupine interpolacij

:

 

SKLEP

Predmet preskusov ustreza zahtevam iz zadeve.


KRAJ,

dd. mm. llll

Splošne opombe:

Če obstaja več možnosti (sklicev), je v poročilu o preskusu opisana preskušena možnost.

Sicer je lahko dovolj eno sklicevanje na opisni list na začetku preskusa.

Vsaka tehnična služba lahko vključi dodatne informacije

(a)

Specifično za motor s prisilnim vžigom

(b)

Specifično za motor s kompresijskim vžigom

1   OPIS PRESKUŠANIH VOZIL: VISOKO, NIZKO IN SREDNJE (ČE JE PRIMERNO)

1.1   Splošno

Številke vozila

:

številka prototipa in VIN

Kategorija

:

 

 

 

 

Karoserija

:

 

Pogonska kolesa

:

 

1.1.1   Zgradba pogonskega sistema

Zgradba pogonskega sistema

:

pogon izključno z motorjem z notranjim zgorevanjem, hibridni, električni ali gorivne celice

1.1.2   MOTOR Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM (če je primerno)

Za več kot en motor z notranjim zgorevanjem ponovite točko

Znamka

:

 

Tip

:

 

Način delovanja

:

dvotaktni/štiritaktni

Število in razporeditev cilindrov

:

 

Delovna prostornina motorja (cm3)

:

 

Vrtilna frekvenca prostega teka (min– 1)

:

 

+

Visoka vrtilna frekvenca prostega teka (min– 1) (a)

:

 

+

Nazivna moč motorja

:

 

kW

pri

 

vrt/min

Največji neto navor

:

 

Nm

pri

 

vrt/min

Mazivo za motor

:

znamka in tip

Hladilni sistem

:

tip: zrak/voda/olje

Izolacija

:

material, količina, mesto, prostornina in teža

1.1.3   PRESKUSNO GORIVO za preskus tipa 1 (če je primerno)

Za več kot eno preskusno gorivo ponovite točko

Znamka

:

 

Tip

:

bencin E10 – dizelsko gorivo B7 – UNP – ZP – …

Gostota pri 15 °C

:

 

Vsebnost žvepla

:

samo za dizelsko gorivo B7 in bencin E10

 

:

 

Številka serije

:

 

Willansovi faktorji (za motorje z notranjim zgorevanjem) za emisije CO2 (gCO2/MJ)

:

 

1.1.4   SISTEM ZA DOVOD GORIVA (če je primerno)

Za več kot en sistem za dovod goriva ponovite točko

Neposredno vbrizgavanje

:

da/ne ali opis

Vozilo glede na tip goriva

:

enogorivno/dvogorivno/prilagodljivo

Krmilna enota

Referenca dela

:

enako kot na opisnem listu

Preskušana programska oprema

:

na primer prebrano z orodjem za odčitavanje

Merilnik pretoka zraka

:

 

Ohišje lopute za zrak

:

 

Tipalo tlaka

:

 

Tlačilka za vbrizgavanje goriva

:

 

Vbrizgalne šobe

:

 

1.1.5   SESALNI SISTEM (če je primerno)

Za več kot en sesalni sistem ponovite točko

Nadtlačni polnilnik

:

da/ne

znamka in tip (1)

Hladilnik polnilnega zraka

:

da/ne

tip (zrak/zrak – zrak/voda) (1)

Zračni filter (element) (1)

:

znamka in tip

Dušilnik zvoka na sesalni strani (1)

:

znamka in tip

1.1.6   IZPUŠNI SISTEM IN SISTEM PROTI IZHLAPEVANJU (če je primerno)

Za več kot enega ponovite točko

Prvi katalizator

:

znamka in referenca (1)

način: tristezni/oksidacijski/lovilnik NOx/sistem za shranjevanje NOx/selektivna katalitična redukcija …

Drugi katalizator

:

znamka in referenca (1)

način: tristezni/oksidacijski/lovilnik NOx/sistem za shranjevanje NOx/selektivna katalitična redukcija …

Filter za delce

:

z/brez/ni primerno

kataliziran: da/ne

znamka in referenca (1)

Referenca in položaj lambda sond

:

pred katalizatorjem/za katalizatorjem

Vbrizgavanje zraka

:

z/brez/ni primerno

Vbrizgavanje vode

:

z/brez/ni primerno

EGR

:

z/brez/ni primerno

hlajen/ni hlajen

visokotlačno/nizkotlačno

Sistem za uravnavanje emisij zaradi izhlapevanja

:

z/brez/ni primerno

Referenca in položaj tipal za NOx

:

pred/za

Splošni opis (1)

:

 

1.1.7   NAPRAVA ZA SHRANJEVANJE TOPLOTE (če je primerno)

Za več kot eno napravo za shranjevanje toplote ponovite točko

Naprava za shranjevanje toplote

:

da/ne

Kapaciteta toplote (shranjena entalpija J)

:

 

Čas za sproščanje toplote (s)

:

 

1.1.8   PRENOS MOČI (če je primerno)

Za več kot en prenos ponovite točko

Menjalnik

:

ročni/avtomatski/brezstopenjski

Postopek menjanja prestav

Prevladujoči način (*2)

:

da/ne

normalno/vožnja/ekološko/…

Najboljši način za emisije CO2 in porabo goriva (če je primerno)

:

 

Najslabši način za emisije CO2 in porabo goriva (če je primerno)

:

 

Način z največjo porabo električne energije (če je primerno)

:

 

Krmilna enota

:

 

Mazivo za menjalnik

:

znamka in tip

Pnevmatike

Znamka

:

 

Tip

:

 

Mere sprednja/zadnja:

:

 

Dinamični obseg (m)

:

 

Tlak v pnevmatikah (kPa)

:

 

Prestavna razmerja (R.T.), primarna razmerja (R.P.) in (hitrost vozila (km/h))/(vrtilna frekvenca motorja (1 000 (min– 1)) (V1000) za vsako prestavo menjalnika (R.B.).

R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1.

1/1

 

 

2.

1/1

 

 

3.

1/1

 

 

4.

1/1

 

 

5.

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9   ELEKTRIČNA NAPRAVA (če je primerno)

Za več kot eno električno napravo ponovite točko

Znamka

:

 

Tip

:

 

Končna moč (kW)

:

 

1.1.10   REESS ZA OPRIJEM (če je primerno)

Za več kot en REESS za oprijem ponovite točko

Znamka

:

 

Tip

:

 

Zmogljivost (Ah)

:

 

Nazivna napetost (V)

:

 

1.1.11   GORIVNA CELICA (če je primerno)

Za več kot eno gorivno celico ponovite točko

Znamka

:

 

Tip

:

 

Največja moč (kW)

:

 

Nazivna napetost (V)

:

 

1.1.12   MOČNOSTNA ELEKTRONIKA (če je primerno)

Lahko je več kot ena močnostna elektronika (pretvornik pogona, nizkonapetostni sistem ali polnilnik)

Znamka

:

 

Tip

:

 

Moč (kW)

:

 

1.2   Visoka vrednost za vozilo Opis

1.2.1   MASA

Preskusna masa visoke vrednosti vozila (kg)

:

 

1.2.2   PARAMETRI CESTNE OBREMENITVE

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Potreba po energiji cikla (J)

:

 

Referenca poročila o preskusu cestne obremenitve

:

 

Identifikator skupine cestnih obremenitev

:

 

1.2.3   PARAMETRI ZA IZBIRO CIKLA

Cikel (brez zmanjšanja)

:

razred 1/2/3a/3b

Razmerje med nazivno močjo in maso v pripravljenosti za vožnjo (PMR) (W/kg)

:

(če je primerno)

Postopek z omejeno hitrostjo, uporabljen med merjenjem

:

da/ne

Največja hitrost vozila (km/h)

:

 

Zmanjšanje (če je primerno)

:

da/ne

Faktor zmanjšanja fdsc

:

 

Razdalja cikla (m)

:

 

Stalna hitrost (v primeru skrajšanega preskusnega postopka)

:

če je primerno

1.2.4   TOČKA MENJANJA PRESTAVE (ČE JE PRIMERNO)

Različica izračuna za menjanje prestav

 

(navedite ustrezno spremembo Uredbe (EU) 2017/1151)

Menjanje prestav

:

povprečna prestava za v ≥ 1 km/h, zaokrožena na štiri decimalna mesta

nmin drive

Prva prestava

:

…min– 1

Iz prve prestave v drugo

:

…min– 1

Iz druge prestave v mirovanje

:

…min– 1

Druga prestava

:

…min– 1

Tretja in višje prestave

:

…min– 1

Prestava 1 izločena:

:

da/ne

n_95_high za vsako prestavo

:

…min– 1

n_min_drive_set za faze pospeševanja/konstantne hitrosti (n_min_drive_up)

:

…min– 1

n_min_drive_set za faze upočasnjevanja (nmin_drive_down)

:

…min– 1

t_start_phase

:

… s

n_min_drive_start

:

…min– 1

N_min_drive_up_start

:

…min– 1

Uporaba ASM

:

da/ne

Vrednosti ASM

:

 

1.3   Nizka vrednost za vozilo opis (če je primerno)

1.3.1   MASA

Preskusna masa nizke vrednosti vozila (kg)

:

 

1.3.2   PARAMETRI CESTNE OBREMENITVE

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Potreba po energiji cikla (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Referenca poročila o preskusu cestne obremenitve

:

 

Identifikator skupine cestnih obremenitev

:

 

1.3.3   PARAMETRI ZA IZBIRO CIKLA

Cikel (brez zmanjšanja)

:

razred 1/2/3a/3b

Razmerje med nazivno močjo in maso v pripravljenosti za vožnjo (PMR) (W/kg)

:

(če je primerno)

Postopek z omejeno hitrostjo, uporabljen med merjenjem

:

da/ne

Največja hitrost vozila

:

 

Zmanjšanje (če je primerno)

:

da/ne

Faktor zmanjšanja fdsc

:

 

Razdalja cikla (m)

:

 

Stalna hitrost (v primeru skrajšanega preskusnega postopka)

:

če je primerno

1.3.4   TOČKA MENJANJA PRESTAVE (ČE JE PRIMERNO)

Menjanje prestav

:

povprečna prestava za v ≥ 1 km/h, zaokrožena na štiri decimalna mesta

1.4   Srednja vrednost za vozilo opis (če je primerno)

1.4.1   MASA

Preskusna masa nizke vrednosti vozila (kg)

:

 

1.4.2   PARAMETRI CESTNE OBREMENITVE

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Potreba po energiji cikla (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Referenca poročila o preskusu cestne obremenitve

:

 

Identifikator skupine cestnih obremenitev

:

 

1.4.3   PARAMETRI ZA IZBIRO CIKLA

Cikel (brez zmanjšanja)

:

razred 1/2/3a/3b

Razmerje med nazivno močjo in maso v pripravljenosti za vožnjo (PMR) (W/kg)

:

(če je primerno)

Postopek z omejeno hitrostjo, uporabljen med merjenjem

:

da/ne

Največja hitrost vozila

:

 

Zmanjšanje (če je primerno)

:

da/ne

Faktor zmanjšanja fdsc

:

 

Razdalja cikla (m)

:

 

Stalna hitrost (v primeru skrajšanega preskusnega postopka)

:

če je primerno

1.4.4   TOČKA MENJANJA PRESTAVE (ČE JE PRIMERNO)

Menjanje prestav

:

povprečna prestava za v ≥ 1 km/h, zaokrožena na štiri decimalna mesta

2   REZULTATI PRESKUSOV

2.1   Preskus tipa 1

Postopek nastavitve dinamometra

:

fiksni tek/ponavljalni/alternativa z lastnim ciklom ogrevanja

Dinamometer, ki deluje v načinu vožnje na dvokolesni (2WD)/štirikolesni pogon (4WD)

:

2WD/4WD

Ali se je prosta os pri delovanju 2WD vrtela

:

da/ne/ni primerno

Način delovanja z dinamometrom

 

da/ne

Način iztekanja

:

da/ne

Dodatno predkondicioniranje

:

da/ne

opis

Faktorji poslabšanja

:

pripisani/preskušani

2.1.1   Visoka vrednost za vozilo

Datum preskusov

:

(dan/mesec/leto)

Kraj preskusa

:

dinamometer, lokacija, država

Višina nižjega roba ventilatorja za hlajenje nad tlemi (cm)

:

 

Stranski položaj sredine ventilatorja (če je spremenjen na zahtevo proizvajalca)

:

na središčnici vozila/...

Razdalja od sprednje strani vozila (cm)

:

 

IWR: ocena vztrajnostnega dela (%)

:

x,x

RMSSE: kvadratna sredina napake hitrosti (km/h)

:

x,xx

Opis sprejetega odstopanja voznega cikla

:

PEV pred izpolnitvijo meril za prekinitev

ali

stopalka za plin pritisnjena do konca

2.1.1.1   Emisije onesnaževal (če je primerno)

2.1.1.1.1   Emisije onesnaževal vozil z vsaj enim motorjem z notranjim zgorevanjem, NOVC-HEV in OVC-HEV v primeru preskusa tipa 1 pri ohranjanju naboja

Za vsak preskušani način, ki ga izbere voznik, se ponovijo spodnje točke (prevladujoči način ali najboljši način in najslabši način, če je primerno)

Preskus št. 1

Onesnaževala

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Delci

Število delcev

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Izmerjene vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

Faktorji regeneracije (Ki)(2)

Aditiv

 

 

 

 

 

 

 

Faktorji regeneracije (Ki)(2)

Multiplikativ

 

 

 

 

 

 

 

Faktorji poslabšanja (DF) aditiv

 

 

 

 

 

 

 

Faktorji poslabšanja (DF) multiplikativ

 

 

 

 

 

 

 

Končne vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

Mejne vrednosti

 

 

 

 

 

 

 


(2)

Glej poročila skupine Ki

:

 

Izveden tip 1/I za določitev Ki

:

Podpriloga 4 k Prilogi XXI ali Pravilnik št. 83 UN/ECE (2)

Identifikator skupine regeneracije

:

 

Preskus št. 2, če je primerno: zaradi CO2 (dCO2 1)/zaradi onesnaževal (90 % omejitev)/zaradi obojega

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Preskus št. 3, če je primerno: zaradi CO2 (dCO2 2)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

2.1.1.1.2   Emisije onesnaževal OVC-HEV v primeru preskusa tipa 1 pri praznjenju naboja

Preskus št. 1

Mejne vrednosti emisij onesnaževal morajo biti izpolnjene in za vsak prevoženi preskusni cikel je treba ponoviti naslednjo točko.

Onesnaževala

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Delci

Število delcev

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Izmerjene vrednosti enega cikla

 

 

 

 

 

 

 

Mejne vrednosti enega cikla

 

 

 

 

 

 

 

Preskus št. 2 (če je primerno): zaradi CO2 (dCO2 1)/zaradi onesnaževal (90 % omejitev)/zaradi obojega

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Preskus št. 3 (če je primerno): zaradi CO2 (dCO2 2)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

2.1.1.1.3   UF-TEHTANE EMISIJE ONESNAŽEVAL OVC-HEV

Onesnaževala

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Delci

Število delcev

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Izračunane vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2   Emisije CO2 (če je primerno)

2.1.1.2.1   EMISIJE CO2 vozil z vsaj enim motorjem z notranjim zgorevanjem, NOVC-HEV in OVC-HEV v primeru preskusa tipa 1 pri ohranjanju naboja

Za vsak preskušani način, ki ga izbere voznik, je treba ponoviti spodnje točke (prevladujoči način ali najboljši način in najslabši način, če je primerno)

Preskus št. 1

Emisije CO2

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Kombinirane

Izmerjena vrednost MCO2,p,1

 

 

 

 

Popravljena vrednost MCO2,p,1b /MCO2,c,2 za hitrost in razdaljo

 

 

 

 

 

Korekcijski koeficient RCB: (5)

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3

 

 

 

 

 

Faktorji regeneracije (Ki)

Aditiv

 

Faktorji regeneracije (Ki)

Multiplikativ

 

MCO2,c,4

 

AFKi = MCO2,c,3 / MCO2,c,4

 

MCO2,p,4 / MCO2,c,4

 

 

 

 

Korekcija ATCT (FCF) (4)

 

Začasne vrednosti MCO2,p,5 / MCO2,c,5

 

 

 

 

 

Navedena vrednost

 

dCO2 1 * navedena vrednost

 


(4)

FCF: korekcijski faktor skupine za korekcijo za reprezentativne regijske temperaturne pogoje (ATCT)

Glej poročila skupine FCF

:

 

Identifikator skupine ATCT

:

 

(5)

Popravek iz Dodatka 2 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI Uredbe (EU) 2017/1151 za vozila, ki jih poganja izključno motor z notranjim zgorevanjem, in iz Dodatka 2 k Podprilogi 8 k Prilogi XXI k Uredbi (EU) 2017/1151 za HEV (KCO2).

Preskus št. 2 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Preskus št. 3 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Sklep

Emisije CO2 (g/km)

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Kombinirane

Povprečenje MCO2,p,6 / MCO2,c,6

 

 

 

 

 

Prilagajanje MCO2,p,7 / MCO2,c,7

 

 

 

 

 

Končne vrednosti MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

Informacije glede skladnosti proizvodnje za OVC-HEV

 

Kombinirane

Emisije CO2 (g/km)

MCO2,CS,COP

 

AFCO2,CS

 

2.1.1.2.2   MASNE EMISIJE CO2 OVC-HEV v primeru preskusa tipa 1 pri praznjenju naboja

Preskus št. 1:

Masne emisije CO2 (g/km)

Kombinirane

Izračunana vrednost MCO2,CD

 

Navedena vrednost

 

dCO2 1

 

Preskus št. 2 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Preskus št. 3 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Sklep

Masne emisije CO2 (g/km)

Kombinirane

Povprečenje MCO2,CD

 

Končna vrednost MCO2,CD

 

2.1.1.2.4   UF-TEHTANE MASNE EMISIJE CO2 OVC-HEV

Masne emisije CO2 (g/km)

Kombinirane

Izračunana vrednost MCO2,weighted

 

2.1.1.3   PORABA GORIVA (ČE JE PRIMERNO)

2.1.1.3.1   Poraba goriva vozil samo z motorjem z notranjim zgorevanjem, NOVC-HEV in OVC-HEV v primeru preskusa tipa 1 pri ohranjanju naboja

Za vsak preskušani način, ki ga izbere voznik, je treba ponoviti spodnje točke (prevladujoči način ali najboljši način in najslabši način, če je primerno)

Poraba goriva (l/100 km)

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Kombinirane

Končne vrednosti FCp,H / FCc,H  (6)

 

 

 

 

 

A-Spremljanje porabe goriva in/ali električne energije na vozilu za vozila iz člena 4a

a.   Dostopnost podatkov

Parametri iz točke 3 Priloge XXII so dostopni: da/ni primerno

b.   Točnost (če je ustrezno)

Fuel_ConsumedWLTP (v litrih) (8)

VISOKA vrednost za vozilo – preskus št. 1

x,xxx

VISOKA vrednost za vozilo – preskus št. 2 (če je primerno)

x,xxx

VISOKA vrednost za vozilo – preskus št. 3 (če je primerno)

x,xxx

NIZKA vrednost za vozilo – preskus št. 1 (če je primerno)

x,xxx

NIZKA vrednost za vozilo – preskus št. 2 (če je primerno)

x,xxx

NIZKA vrednost za vozilo – preskus št. 3 (če je primerno)

x,xxx

Skupaj

x,xxx

Fuel_ConsumedOBFCM (v litrih) (8)

VISOKA vrednost za vozilo – preskus št. 1

x,xx

VISOKA vrednost za vozilo – preskus št. 2 (če je primerno)

x,xx

VISOKA vrednost za vozilo – preskus št. 3 (če je primerno)

x,xx

NIZKA vrednost za vozilo – preskus št. 1 (če je primerno)

x,xx

NIZKA vrednost za vozilo – preskus št. 2 (če je primerno)

x,xx

NIZKA vrednost za vozilo – preskus št. 3 (če je primerno)

x,xx

Skupaj

x,xx

Točnost (8)

x,xxx

2.1.1.3.2   Poraba goriva OVC-HEV v primeru preskusa tipa 1 pri praznjenju naboja

Preskus št. 1:

Poraba goriva (l/100 km)

Kombinirane

Izračunana vrednost FCCD

 

Preskus št. 2 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Preskus št. 3 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Sklep

Poraba goriva (l/100 km)

Kombinirane

Povprečenje FCCD

 

Končna vrednost FCCD

 

2.1.1.3.3   UF-TEHTANA poraba goriva OVC-HEV

Poraba goriva (l/100 km)

Kombinirane

Izračunana vrednost FCweighted

 

2.1.1.3.4   Poraba goriva vozil NOVC-HEV v primeru preskusa tipa 1 pri ohranjanju naboja

Za vsak preskušani način, ki ga izbere voznik, je treba ponoviti spodnje točke (prevladujoči način ali najboljši način in najslabši način, če je primerno)

Poraba goriva (kg/100 km)

Kombinirane

Izmerjene vrednosti

 

Korekcijski koeficient RCB

 

Končne vrednosti FCc

 

2.1.1.4   DOSEGI (ČE JE PRIMERNO)

2.1.1.4.1   Dosegi za OVC-HEV (če je primerno)

2.1.1.4.1.1   Doseg z električnim pogonom

Preskus št. 1

AER (km)

Mestna vožnja

Kombinirane

Izmerjene/izračunane vrednosti AER

 

 

Navedena vrednost

 

Preskus št. 2 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Preskus št. 3 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Sklep

AER (km)

Mestna vožnja

Kombinirane

Povprečenje AER (če je primerno)

 

 

Končne vrednosti AER

 

 

2.1.1.4.1.2   Ekvivalent dosega z električnim pogonom

EAER (km)

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Mestna vožnja

Kombinirane

Končne vrednosti EAER

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4.1.3   Dejanski doseg pri praznjenju naboja

RCDA (km)

Kombinirane

Končna vrednost RCDA

 

2.1.1.4.1.4   Doseg cikla pri praznjenju naboja

Preskus št. 1

RCDC (km)

Kombinirane

Končna vrednost RCDC

 

Indeksno število prehodnega cikla

 

REEC potrditvenega cikla (%)

 

Preskus št. 2 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Preskus št. 3 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

2.1.1.4.2   Dosegi za PEV – doseg samo z električnim pogonom (če je primerno)

Preskus št. 1

Doseg samo z električnim pogonom (km)

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Mestna vožnja

Kombinirane

Izračunane vrednosti PER

 

 

 

 

 

 

Navedena vrednost

 

Preskus št. 2 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Preskus št. 3 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Sklep

Doseg samo z električnim pogonom (km)

Mestna vožnja

Kombinirane

Povprečenje PER

 

 

Končne vrednosti PER

 

 

2.1.1.5   PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE (ČE JE PRIMERNO)

2.1.1.5.1   Poraba električne energije OVC-HEV (če je primerno)

2.1.1.5.1.1   Poraba električne energije (EC)

Električna energija (Wh/km)

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Mestna vožnja

Kombinirane

Končne vrednosti EC

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.1.2   Poraba električne energije pri praznjenju naboja, tehtana z UF

Preskus št. 1

ECAC,CD (Wh/km)

Kombinirane

Izračunana vrednost ECAC,CD

 

Preskus št. 2 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Preskus št. 3 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Sklep (če je primerno)

ECAC,CD (Wh/km)

Kombinirane

Povprečenje ECAC,CD

 

Končna vrednost

 

2.1.1.5.1.3   Poraba električne energije, tehtana z UF

Preskus št. 1

ECAC,weighted (Wh)

Kombinirane

Izračunana vrednost ECAC,weighted

 

Preskus št. 2 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Preskus št. 3 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Sklep (če je primerno)

ECAC,weighted (Wh/km)

Kombinirane

Povprečenje ECAC,weighted

 

Končna vrednost

 

2.1.1.5.1.4   Informacije glede skladnosti proizvodnje

 

Kombinirane

Poraba električne energije (Wh/km) ECDC,CD,COP

 

AFEC,AC,CD

 

2.1.1.5.2   Poraba električne energije PEV (če je primerno)

Preskus št. 1

Električna energija (Wh/km)

Mestna vožnja

Kombinirane

Izračunane vrednosti EC

 

 

Navedena vrednost

 

Preskus št. 2 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Preskus št. 3 (če je primerno)

Rezultate preskusa zabeležite v skladu s tabelo za preskus št. 1.

Električna energija (Wh/km)

Nizke

Srednje

Visoke

Zelo visoke

Mestna vožnja

Kombinirane

Povprečenje EC

 

 

 

 

 

 

Končne vrednosti EC

 

 

 

 

 

 

Informacije glede skladnosti proizvodnje

 

Kombinirane

Poraba električne energije (Wh/km) ECDC,COP

 

AFEC

 

2.1.2   NIZKA VREDNOST ZA VOZILO (ČE JE PRIMERNO)

Ponovite točko 2.1.1

2.1.3   SREDNJA VREDNOST ZA VOZILO (ČE JE PRIMERNO)

Ponovite točko 2.1.1

2.1.4   KONČNA MERILA ZA VREDNOSTI EMISIJ (ČE JE PRIMERNO)

Onesnaževala

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

PM

PN

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Najvišje vrednosti (3)

 

 

 

 

 

 

 

2.2   Preskus tipa 2 (a)

Vključno s podatki o emisijah, zahtevanimi za tehnične preglede

Preskus

CO (% vol)

Lambda (x)

Vrtilna frekvenca motorja (min– 1)

Temperatura olja (°C)

Prosti tek

 

 

 

Visoka vrtilna frekvenca prostega teka

 

 

 

 

2.3   Preskus tipa 3 (a)

Emisije iz okrova ročične gredi v ozračje: brez

2.4   Preskus tipa 4 (a)

Identifikator skupine

:

 

Glej poročila

:

 

2.5   Preskus tipa 5

Identifikator skupine

:

 

Glej poročila skupine o trajnosti

:

 

Cikel tipa 1/l za preskušanje meril emisij

:

Podpriloga 4 k Prilogi XXI ali Pravilnik št. 83 UN/ECE (3)

2.6   Preskus RDE

Številka skupine RDE

:

MSxxxx

Glej poročila skupine

:

 

2.7   Preskus tipa 6 (a)

Identifikator skupine

 

 

Datum preskusov

:

(dan/mesec/leto)

Kraj preskusov

:

 

Postopek nastavitve dinamometra

:

iztekanje (referenca cestne obremenitve)

Vztrajnostna masa (kg)

:

 

Če obstaja odstopanje od vozila iz preskusa tipa 1

:

 

Pnevmatike

:

 

Znamka

:

 

Tip

:

 

Mere sprednja/zadnja:

:

 

Dinamični obseg (m)

:

 

Tlak v pnevmatikah (kPa)

:

 


Onesnaževala

CO

(g/km)

HC

(g/km)

Preskus

1

 

 

2

 

 

3

 

 

povprečje

 

 

Omejitev

 

 

2.8   Sistem za diagnostiko na vozilu

Identifikator skupine

:

 

Glej poročila skupine

:

 

2.9   Preskus motnosti dima (b)

2.9.1   PRESKUS ENAKOMERNIH HITROSTI

Glej poročila skupine

:

 

2.9.2   PRESKUS PRI PROSTEM POSPEŠEVANJU

Izmerjena absorpcijska vrednost (m– 1)

:

 

Korigirana absorpcijska vrednost (m– 1)

:

 

2.10   Moč motorja

Glej poročila ali homologacijsko številko

:

 

2.11   Informacije o temperaturi, povezane z visoko vrednostjo za vozilo (VH)

Najslabši možni pristop za ohlajanje vozila

:

da/ne (7)

Skupina ATCT, sestavljena iz ene skupine interpolacij

:

da/ne (7)

Temperatura hladilne tekočine ob koncu odstavitve (°C)

:

 

Povprečna temperatura območja odstavitve v zadnjih treh urah (°C)

:

 

Razlika med končno temperaturo hladilne tekočine motorja in povprečno temperaturo območja odstavitve v zadnjih treh urah ΔT_ATCT (°C)

:

 

Najmanjši čas odstavitve tsoak_ATCT (s)

:

 

Mesto tipala za temperaturo

:

 

Izmerjena temperatura motorja

:

olje/hladilna tekočina

Priloge k poročilu o preskusu

(ne uporablja se za preskus ATCT in PEV)

1   Vsi vhodni podatki za korelacijsko orodje iz točke 2.4 Priloge I k uredbama (EU) 2017/1152 in (EU) 2017/1153 (korelacijski uredbi);

ter

referenca vhodnega dokumenta: …

2   popolna korelacijska datoteka iz točke 3.1.1.2 Priloge I k izvedbenima uredbama (EU) 2017/1152 in (EU) 2017/1153:

3   Vozila, ki jih poganja izključno motor z notranjim zgorevanjem, in NOVC-HEV

Korelacija med rezultati NEDC

Visoka vrednost za vozilo

Nizka vrednost za vozilo

Navedena vrednost CO2 iz NEDC

xxx,xx

xxx,xx

Rezultat CO2 iz CO2MPAS (vključno s Ki)

xxx,xx

xxx,xx

Rezultat CO2 iz dvojnega preskusa ali preskusa s kocko (vključno s Ki)

xxx,xx

xxx,xx

Zgoščevalna številka

 

Odločitev na podlagi metanja kocke

 

Faktor odstopanja (vrednost ali ni primerno)

 

Faktor preverjanja (0/1/ni primerno)

 

Navedena vrednost potrjena s (CO2MPAS/dvojnim preskusom)

 

 

 

 

 

Rezultat CO2 iz CO2MPAS (brez Ki)

mestna vožnja

 

 

izvenmestna vožnja

 

 

kombinirana vožnja

 

 

Rezultati fizičnih meritev

Datumi preskusov

Preskus št. 1

dd. mm. llll

dd. mm. llll

Preskus št. 2

 

 

Preskus št. 3

 

 

Kombinirane emisije CO2

Preskus št. 1

mestna vožnja

xxx,xxx

xxx,xxx

izvenmestna vožnja

xxx,xxx

xxx,xxx

kombinirana vožnja

xxx,xxx

xxx,xxx

Preskus št. 2

mestna vožnja

 

 

izvenmestna vožnja

 

 

kombinirana vožnja

 

 

Preskus št. 3

mestna vožnja

 

 

izvenmestna vožnja

 

 

kombinirana vožnja

 

 

Ki CO2

1,xxxx

Kombinirane emisije CO2, vključno s Ki

povprečje

kombinirane

 

 

Primerjava z navedeno vrednostjo (navedena-povprečna)/navedena %

 

 

Vrednosti cestne obremenitve za preskuse

f0 (N)

x,x

x,x

f1 (N/(km/h))

x,xxx

x,xxx

f2 (N/(km/h)2)

x,xxxxx

x,xxxxx

Vztrajnostni razred (kg)

 

 

Končni rezultati

NEDC CO2 [g/km]

mestna vožnja

xxx,xx

xxx,xx

izvenmestna vožnja

xxx,xx

xxx,xx

kombinirana vožnja

xxx,xx

xxx,xx

NEDC FC [l/100 km]

mestna vožnja

x,xxx

x,xxx

izvenmestna vožnja

x,xxx

x,xxx

kombinirana vožnja

x,xxx

x,xxx

4   Rezultati preskusa OVC-HEV

4.1   Visoka vrednost za vozilo

4.1.1   Masne emisije CO2 za vozila OVC-HEV

Emisije CO2 (g/km)

Kombinirane

(vključno s Ki)

Ki CO2

1,xxxx

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted

 

4.1.2   Poraba električne energije za vozila OVC-HEV

Poraba električne energije (Wh/km)

Kombinirane

ECNEDC_H,test,condition A

 

ECNEDC_H,test,condition B

 

ECNEDC_H,test,weighted

 

4.1.3   Poraba goriva (l/100 km)

Poraba goriva (l/100 km)

Kombinirane

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted

 

4.2   Nizka vrednost za vozilo (če je primerno)

4.2.1   Masne emisije CO2 za vozila OVC-HEV

Emisije CO2 (g/km)

Kombinirane

(vključno s Ki)

Ki CO2

1,xxxx

MCO2,NEDC_L,test,condition A