16.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/1


UREDBA (EU) 2018/1717 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. novembra 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Evropsko centralno banko,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po uradnem obvestilu Združenega kraljestva 29. marca 2017, da namerava izstopiti iz Unije na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), je ostalih 27 držav članic ob robu zasedanja Sveta 20. novembra 2017 izbralo Pariz v Franciji za novi sedež Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) (v nadaljnjem besedilu: Organ).

(2)

V skladu s skupnim poročilom pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva o napredku v prvi fazi pogajanj v skladu s členom 50 PEU o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, sprejetim 8. decembra 2017, še zlasti z njegovim poglavjem o finančni poravnavi, ter z zavezo Združenega kraljestva, da bo prispevalo v splošni proračun Unije za proračunski leti 2019 in 2020, kot če bi ostalo v Uniji, in da bo prispevalo svoj delež neporavnanih proračunskih obveznosti na dan 31. decembra 2020, bodo stroške preselitve sedeža Organa, ki je potrebna zaradi odločitve Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, nosili davkoplačevalci Unije prek splošnega proračuna Unije. Združeno kraljestvo je pripravljeno z agencijami Unije, ki se nahajajo v Londonu, razpravljati o tem, kako bi lahko zmanjšali stroške njihove selitve.

(3)

Ob upoštevanju člena 50(3) PEU bi moral Organ zasesti novi sedež 30. marca 2019.

(4)

Za zagotovitev pravilnega delovanja Organa na novi lokaciji bi bilo treba pred preselitvijo Organa na novi sedež skleniti sporazum med o sedežu Organom in Francijo in odobriti gradbeni projekt v skladu s členom 88 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (3). Novi prostori bi morali biti pripravljeni in primerni za namene stalne preselitve do 30. marca 2019. V sporazumu o sedežu bi bilo treba navesti, da so francoski organi odgovorni za zagotovitev najustreznejših pogojev za pravilno delovanje Organa v okviru preselitve.

(5)

Selitev sedeža Organa ne vpliva na kadrovski načrt, ki sta ga sprejela Evropski parlament in Svet, in na uporabo kadrovskih predpisov za uradnike in druge uslužbence, ki delajo v Organu.

(6)

Preselitev Organa ne bi smela imeti nobenih posledic za izvajanje specifičnih mandatov Evropskih nadzornih organov ali za ohranjanje njihovega ločenega pravnega statusa. Po preselitvi bi lahko agencije Unije, kadar je to ustrezno, souporabljale storitve za upravno podporo in upravljanje objektov, ki niso povezane z glavnimi dejavnostmi.

(7)

Odnosi med institucijami Unije temeljijo na lojalnem medsebojnem sodelovanju, pri čemer vsaka institucija deluje v mejah pristojnosti, ki so ji dodeljene s PEU in Pogodbo o delovanju Evropske unije, in v skladu s postopki, pogoji in cilji, ki jih določata Pogodbi.

(8)

Da bi imel Organ dovolj časa za preselitev, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej po njenem sprejetju v skladu z rednim zakonodajnim postopkom.

(9)

Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 7 Uredbe (EU) št. 1093/2010 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Sedež

Sedež Organa je v Parizu v Franciji.

Lokacija sedeža Organa ne vpliva na izvajanje njegovih nalog in pooblastil, organizacijo njegove strukture upravljanja, delovanje njegove glavne organizacije ali na glavno financiranje njegovih dejavnosti, pri čemer lahko organ, kadar je to ustrezno, z agencijami Unije souporablja storitve za upravno podporo in upravljanje objektov, ki niso povezane z glavnimi dejavnostmi Organa. Komisija do 30. marca 2019 in nato vsakih 12 mesecev Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o ravnanju Evropskih nadzornih organov v skladu z navedeno zahtevo.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 30. marca 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 14. novembra 2018

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednica

K. EDTSTADLER


(1)  UL C 197, 8.6.2018, str. 72.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 9. novembra 2018.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

(4)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).