24.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 265/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1595

z dne 23. oktobra 2018

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Pojasnila 23 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali 15. oktobra 2008.

(2)

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je 7. junija 2017 objavil Pojasnilo 23 Negotovost glede obravnav davka iz dobička Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP). V OPMSRP 23 je določeno, kako upoštevati negotovost pri obračunavanju davka iz dobička.

(3)

Sprejetje OPMSRP 23 posledično pomeni spremembe Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 1, da se zagotovi skladnost med mednarodnimi računovodskimi standardi.

(4)

Pri posvetovanju z Evropsko svetovalno skupino za računovodsko poročanje je bilo potrjeno, da OPMSRP 23 izpolnjuje merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002.

(5)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1126/2008 se spremeni:

(a)

Vstavi se Pojasnilo 23 Negotovost glede obravnav davka iz dobička Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP 23) iz Priloge k tej Uredbi;

(b)

Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 1 se spremeni v skladu z OPMSRP 23, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Podjetja začnejo uporabljati spremembe iz člena 1 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2019 ali po tem datumu.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 320, 29.11.2008, str. 1).


PRILOGA

OPMSRP 23

NEGOTOVOST GLEDE OBRAVNAV DAVKA IZ DOBIČKA

OPMSRP 23

NEGOTOVOST GLEDE OBRAVNAV DAVKA IZ DOBIČKA

SKLICI

MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov

MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake

MRS 10 Dogodki po poročevalskem obdobju

MRS 12 Davek iz dobička

OZADJE

1.

MRS 12 Davek iz dobička določa zahteve za odmerjene in odložene terjatve in obveznosti za davek. Podjetje upošteva zahteve iz MRS 12 v skladu z veljavno davčno zakonodajo.

2.

Morda ni jasno, kako se davčna zakonodaja uporablja za določen posel ali v določenih okoliščinah. Ali je določena davčna obravnava sprejemljiva po davčni zakonodaji, morda ni jasno, dokler o tem v prihodnosti ne odloči pristojni davčni organ ali sodišče. Zato lahko ugovarjanje določeni davčni obravnavi ali njeno preverjanje s strani davčnega organa vpliva na računovodenje odmerjene ali odložene terjatve ali obveznosti za davek v podjetju.

3.

V tem pojasnilu:

(a)

„davčne obravnave“ pomeni obravnave, ki jih podjetje uporablja ali jih namerava uporabiti v njegovih napovedih za odmero davka iz dobička;

(b)

„davčni organ“ pomeni organ ali organe, ki odločijo, ali so davčne obravnave sprejemljive glede na davčno zakonodajo. Ta organ je lahko tudi sodišče;

(c)

„negotova davčna obravnava“ je davčna obravnava, za katero je negotovo, ali jo bo zadevni davčni organ sprejel kot davčno obravnavo, ki je v skladu z davčno zakonodajo. Na primer, odločitev podjetja, da v davčni jurisdikciji ne vloži nobene napovedi za odmero davka iz dobička ali da določenega dobička ne vključi med obdavčljive dobičke, pomeni negotovo davčno obravnavo, če je sprejemljivost takšne obravnave v skladu z davčno zakonodajo negotova.

PODROČJE UPORABE

4.

V tem pojasnilu je pojasnjeno, kako uporabljati zahteve za pripoznavanje in merjenje iz MRS 12, kadar obstaja negotovost glede obravnav davka iz dobička. V takšnih okoliščinah podjetje pripozna in meri svoje odmerjene ali odložene terjatve ali obveznosti za davek v skladu z zahtevami iz MRS 12 na podlagi obdavčljivega dobička (davčne izgube), davčnih osnov, neizrabljenih davčnih izgub, neizrabljenih davčnih dobropisov in davčnih stopenj, določenih v skladu s tem pojasnilom.

TEŽAVE

5.

V primeru negotovosti glede obravnav davka iz dobička to pojasnilo obravnava:

(a)

ali podjetje negotove davčne obravnave obravnava ločeno;

(b)

predpostavke, ki jih ima podjetje glede preverjanja davčnih obravnav, ki ga izvajajo davčni organi;

(c)

kako podjetje določi obdavčljiv dobiček (davčno izgubo), davčne osnove, neizrabljene davčne izgube, neizrabljene davčne dobropise in davčne stopnje; ter

(d)

kako podjetje upošteva spremembe dejstev in okoliščin.

SOGLASJA

Ali podjetje negotove davčne obravnave obravnava ločeno

6.

Podjetje se odloči, ali vsako negotovo davčno obravnavo obravnava ločeno ali skupaj z eno ali več drugimi negotovimi davčnimi obravnavami, glede na to, kateri pristop bolje predvideva razplet negotovosti. Pri določitvi pristopa, ki bolje predvideva razplet negotovosti, lahko podjetje upošteva na primer, (a) kako pripravi napoved za odmero davka iz dobička in podpira davčne obravnave; ali (b) kako podjetje pričakuje, da bo davčni organ izvedel preverjanje in rešil težave, ki jih lahko odkrije pri takem preverjanju.

7.

Če podjetje v skladu s 6. členom skupaj obravnava več kot eno negotovo davčno obravnavo, podjetje sklicevanja na „negotovo davčno obravnavo“ v tem pojasnilu razume kot sklicevanja na skupino negotovih davčnih obravnav, obravnavanih skupaj.

Preverjanje s strani davčnih organov

8.

Pri ocenjevanju, ali negotova davčna obravnava vpliva na določitev obdavčljivega dobička (davčne izgube), davčnih osnov, neizrabljenih davčnih izgub, neizrabljenih davčnih dobropisov in davčnih stopenj ter kako, podjetje predpostavi, da bo davčni organ med preverjanjem preveril zneske, za katere ima pravico, da jih preveri, ter poznal vse z njimi povezane informacije.

Določitev obdavčljivega dobička (davčne izgube), davčnih osnov, neizrabljenih davčnih izgub, neizrabljenih davčnih dobropisov in davčnih stopenj

9.

Podjetje upošteva, ali je verjetno, da bo davčni organ sprejel negotovo davčno obravnavo.

10.

Če podjetje sklene, da je verjetno, da bo davčni organ sprejel negotovo davčno obravnavo, določi obdavčljiv dobiček (davčne izgube), davčne osnove, neizrabljene davčne izgube, neizrabljene davčne dobropise ali davčne stopnje v skladu z davčno obravnavo, ki jo uporablja ali jo namerava uporabiti v svojih napovedih za odmero davka iz dobička.

11.

Če podjetje sklene, da ni verjetno, da bo davčni organ sprejel negotovo davčno obravnavo, pri določitvi zadevnega obdavčljivega dobička (davčne izgube), davčnih osnov, neizrabljenih davčnih izgub, neizrabljenih davčnih dobropisov in davčnih stopenj upošteva učinek negotovosti. Podjetje upošteva učinek negotovosti za vsako negotovo davčno obravnavo tako, da uporabi eno izmed naslednjih metod, odvisno od tega, za katero metodo pričakuje, da bo bolje predvidela razplet negotovosti:

(a)

najverjetnejši znesek – najverjetnejši znesek v razponu možnih izidov. Najverjetnejši znesek lahko bolje predvidi razplet negotovosti, če so možni izidi binarni ali koncentrirani na eno vrednost;

(b)

pričakovana vrednost – vsota z verjetnostjo tehtanih zneskov v razponu možnih izidov. Pričakovana vrednost lahko bolje predvidi razplet negotovosti, če obstaja razpon možnih izidov, ki niso niti binarni niti koncentrirani na eno vrednost.

12.

Če negotova davčna obravnava vpliva na odmerjeni in odloženi davek (na primer, če vpliva tako na obdavčljiv dobiček, ki se uporabi za določitev odmerjenega davka, kot na davčne osnove, ki se uporabijo za določitev odloženega davka), podjetje opravi dosledne presoje in ocene tako za odmerjeni davek kot za odloženi davek.

Spremembe dejstev in okoliščin

13.

Podjetje ponovno preuči presojo ali oceno, ki se zahteva s tem pojasnilom, če se dejstva in okoliščine, na katerih je temeljila presoja ali ocena, spremenijo ali če prejme nove informacije, ki vplivajo na presojo ali oceno. Na primer, sprememba dejstev in okoliščin lahko spremeni sklepe podjetja o sprejemljivosti davčne obravnave ali oceno podjetja glede učinka negotovosti ali oboje. A1.–A3. člen določajo napotke o spremembah dejstev in okoliščin.

14.

Podjetje učinek spremembe dejstev in okoliščin ali novih informacij upošteva kot spremembo v računovodski oceni v skladu z MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. Podjetje uporabi MRS 10 Dogodki po poročevalskem obdobju za določitev, ali je sprememba, ki se pojavi po poročevalskem obdobju, popravljalni ali nepopravljalni dogodek.

Priloga A

Napotki za uporabo

Ta priloga je sestavni del OPMSRP 23 in ima enako veljavo kot drugi deli OPMSRP 23.

SPREMEMBE DEJSTEV IN OKOLIŠČIN (13. ČLEN)

A1   V skladu s 13. členom tega pojasnila podjetje oceni pomembnost in učinek spremembe dejstev in okoliščin ali novih informacij glede na veljavno davčno zakonodajo. Na primer, določen dogodek lahko privede do ponovne preučitve presoje ali ocene, opravljene za eno davčno obravnavo, ne pa za drugo, če za ti davčni obravnavi velja drugačna davčna zakonodaja.

A2   Primeri sprememb dejstev in okoliščin ali novih informacij, ki lahko – odvisno od okoliščin – privedejo do ponovne ocene presoje ali ocene, ki se zahteva v tem pojasnilu, med drugim vključujejo:

(a)

preverjanja ali ukrepe davčnih organov. Na primer:

(i)

soglasje ali nesoglasje davčnega organa za davčno obravnavo ali podobno davčno obravnavo, ki jo uporablja podjetje;

(ii)

podatek, da je davčni organ podal soglasje za podobno davčno obravnavo, ki jo uporablja drugo podjetje, oziroma da soglasja ni podal; ter

(iii)

podatek o prejetem ali plačanem znesku za poravnavo podobne davčne obravnave;

(b)

spremembe pravil, ki jih določi davčni organ;

(c)

potek pravice davčnega organa, da preveri ali ponovno preveri davčno obravnavo.

A3   Če manjka samo podatek glede strinjanja ali nestrinjanja davčnega organa z davčno obravnavo, to najverjetneje ne pomeni spremembe dejstev in okoliščin ali nove informacije, ki vplivajo na presoje in ocene, zahtevane s tem pojasnilom.

RAZKRITJE

A4   V primeru negotovosti glede obravnav davka iz dobička se podjetje odloči, ali bo razkrilo:

(a)

presoje, opravljene za določitev obdavčljivega dobička (davčne izgube), davčnih osnov, neizrabljenih davčnih izgub, neizrabljenih davčnih dobropisov in davčnih stopenj, v skladu s 122. členom MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov; ter

(b)

informacije o predpostavkah in ocenah, opravljenih pri določitvi obdavčljivega dobička (davčne izgube), davčnih osnov, neizrabljenih davčnih izgub, neizrabljenih davčnih dobropisov in davčnih stopenj, v skladu s 125.–129. členom MRS 1.

A5   Če podjetje sklene, da je verjetno, da bo davčni organ sprejel negotovo davčno obravnavo, se odloči, ali bo morebitni učinek negotovosti razkrilo kot pogojno davčno obveznost, in sicer v skladu s 88. členom MRS 12.

Priloga B

Datum začetka veljavnosti in prehod

Ta priloga je del OPMSRP 23 in ima enako veljavo kot drugi deli OPMSRP 23.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

B1   Podjetje uporablja to pojasnilo za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi to pojasnilo za zgodnejše obdobje, mora to dejstvo razkriti.

PREHOD

B2   Ob prvi uporabi podjetje to pojasnilo uporabi:

(a)

retrospektivno v skladu z MRS 8, če je to mogoče brez uporabe ugotovitev za nazaj, ali

(b)

retrospektivno s kumulativnim učinkom začetka uporabe tega pojasnila, pripoznanim na datum začetka uporabe. Če se podjetje odloči za ta prehodni pristop, ne preračuna primerjalnih informacij. Namesto tega podjetje pripozna kumulativni učinek začetka uporabe tega pojasnila kot prilagoditev začetnega salda zadržanega čistega dobička (ali druge sestavine lastniškega kapitala, kot je primerno). Datum začetka uporabe je začetek letnega poročevalskega obdobja, v katerem podjetje prvič uporabi to pojasnilo.

Priloga C

Podjetje spremembo iz te priloge upošteva, kadar uporablja OPMSRP 23.

Spremembe MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Doda se 39.AF člen.

39.AF   OPMSRP 23 Negotovost glede obravnav davka iz dobička je dodal E8. člen. Podjetje to spremembo upošteva, kadar uporablja OPMSRP 23.

V prilogi E se dodata E8. člen in ustrezen naslov.

Negotovost glede obravnav davka iz dobička

E8   Podjetje, ki prvikrat uporabi MSRP, pri čemer je nanje prešlo pred 1. julijem 2017, se lahko odloči, da uporabe OPMSRP 23 Negotovost glede obravnav davka iz dobička ne bo odrazilo v primerjalnih informacijah v svojih prvih računovodskih izkazih v skladu z MSRP. Podjetje, ki se odloči za to, pripozna kumulativni učinek uporabe OPMSRP 23 kot prilagoditev začetnega salda zadržanega čistega dobička (ali druge sestavine lastniškega kapitala, kot je primerno) na začetku prvega poročevalskega obdobja po MSRP.