16.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 259/12


UREDBA SVETA (EU) 2018/1542

z dne 15. oktobra 2018

o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1544 z dne 15. oktobra 2018 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 22. marca 2018 sklenil, da je uporaba kemičnega orožja, vključno z uporabo kakršnih koli strupenih snovi, ki se v kakršnih koli okoliščinah uporabljajo kot orožje, povsem nesprejemljiva, da jo je treba sistematično in strogo obsojati ter pomeni varnostno grožnjo za vse nas. Evropski svet je 28. junija 2018 pozval k čim prejšnjemu sprejetju nove ureditve omejevalnih ukrepov Unije za preprečevanje uporabe in širjenja kemičnega orožja.

(2)

Svet je 15. oktobra 2018 sprejel Sklep (SZVP) 2018/1544 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja. Sklep (SZVP) 2018/1544 določa omejitve pravice do potovanja ter zamrznitev sredstev in gospodarskih virov določenih oseb, subjektov ali organov, ki so odgovorni za, ki zagotavljajo finančno, tehnično ali materialno podporo za ali so kako drugače vključeni v proizvodnjo ali uporabo kemičnega orožja ali so vpleteni v pripraveza uporabo kemičnega orožja, pa tudi tistih, ki pomagajo pri takih dejavnostih ali jih spodbujajo. Te osebe, subjekti in organi so navedeni v seznamu iz Priloge k Sklepu (SZVP) 2018/1544.

(3)

Za izvajanje nekaterih določb Sklepa (SZVP) 2018/1544 so potrebni nadaljnji ukrepi Unije.

(4)

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropska komisija bi zato morala predložiti predlog uredbe o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja.

(5)

Ta uredba podpira Strategijo EU iz leta 2003 proti širjenju orožja za množično uničevanje in tudi mednarodni okvir glede širjenja kemičnega orožja: Konvencijo o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (CWC), sklep konference držav pogodbenic CWC, ki obravnava nevarnost uporabe kemičnega orožja, sprejet 27. junija 2018, Avstralsko skupino, ‚Varnostno pobudo proti širjenju orožja za množično uničevanje‘ in Mednarodno partnerstvo proti nekaznovanju uporabe kemičnega orožja. Uredba podpira tudi izvajanje zadevnih resolucij VSZN, zlasti resolucij 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) in 2325 (2016).

(6)

Ta uredba prispeva k prizadevanjemUnije za boj proti širjenju in uporabi kemičnega orožja ter prizadevanjem Unije za podporo Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW) in njenemu tehničnemu sekretariatu. Področje uporabe kemičnega orožja iz te uredbe temelji na področju uporabe in opredelitvah pojmov iz CWC.

(7)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča ter pravico do varstva osebnih podatkov. To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami.

(8)

Svet bi moral imeti pooblastilo za pripravo in spremembo seznama iz Priloge I k tej uredbi, da se zagotovi skladnosti s postopkom vzpostavitve, spremembe in pregleda Priloge k Sklepu (SZVP) 2018/1544.

(9)

Za izvajanje te uredbe in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji bi bilo treba javnosti razkriti imena in druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarske vire je treba v skladu s to uredbo zamrzniti. Vsaka obdelava osebnih podatkov bi morala biti skladna z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (2) in Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(10)

Države članice in Komisija bi se morale medsebojno obveščati o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in si izmenjevati druge ustrezne razpoložljive informacije v zvezi s to uredbo.

(11)

Države članice bi morale določiti pravila o sankcijah za kršitve določb te uredbe in zagotoviti njihovo izvrševanje. Te sankcije bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(12)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po njeni objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„kemično orožje“ pomeni kemično orožje, kot je opredeljeno v členu II Konvencije o kemičnem orožju (CWC);

(b)

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe ali po njem, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in vključuje zlasti:

(i)

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(ii)

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii)

zahtevek za nadomestilo škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(iv)

nasprotni zahtevek;

(v)

zahtevek za priznanje ali izvršitev, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, ne glede na to, kje je bila oblikovana ali izdana;

(c)

„pogodba ali transakcija“ pomeni vsako transakcijo v kakršni koli obliki in v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi strankami; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali jamstva, ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so povezane z njo;

(d)

„pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so določeni na spletnih mestih iz Priloge II;

(e)

„gospodarski viri“ pomeni vse vrste premoženja, opredmetenega ali neopredmetenega, premičnega ali nepremičnega, ki niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(f)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, med drugim z njihovo prodajo, oddajo v najem ali obremenitvijo s hipoteko;

(g)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev kakršnega koli premika, prenosa, spremembe ali uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico kakršno koli spremembo v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, značilnosti, namembnosti ali drugo spremembo, ki bi omogočila uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(h)

„sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar med drugim vključuje:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

vloge pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, stanja na računih, dolgove in dolžniške obveznosti;

(iii)

vrednostne papirje ali dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv)

obresti, dividende ali druge dohodke iz premoženja ali vrednost, ustvarjeno s premoženjem;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, nakladnice, kupoprodajne listine in

(vii)

dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(i)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, posesti ali pod nadzorom katere koli fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz Priloge I.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I je prepovedano neposredno ali posredno dajati na razpolago ali v korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.

3.   Priloga I vključuje fizične ali pravne osebe, subjekte in organe, za katere je Svet v skladu s členom 3(1) Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1544. ugotovil, da so:

(a)

fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki so odgovorni za ali ki zagotavljajo finančno, tehnično ali materialno podporo za ali so kako drugače vključeni v:

(i)

proizvodnjo, pridobivanje, posedovanje, razvijanje, prevoz, kopičenje zalog ali prenašanje kemičnega orožja;

(ii)

uporabo kemičnega orožja, ali

(iii)

vključevanje v kakršne koli priprave za uporabo kemičnega orožja;

(b)

fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki kakor koli pomagajo kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu pri kateri koli dejavnosti iz točke (a) tega odstavka ali ga k temu spodbujajo ali napeljujejo ter s tem povzročajo nevarnost, da bi se takšne dejavnosti lahko izvedle, ali k njej prispevajo in

(c)

fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki so povezani s fizičnimi ali pravnimi osebami, subjekti in organi, zajetimi v točkah (a) in (b) tega odstavka.

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali odobrijo, da se določena sredstva ali gospodarski viri dajo na voljo, pod pogoji, kot se jim zdijo primerni, potem ko so ugotovili, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama iz Priloge I in vzdrževanih družinskih članov takih fizičnih oseb, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in za storitve javnih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev ali povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov;

(d)

potrebni za kritje izrednih izdatkov, pod pogojem, da zadevni pristojni organ vsaj dva tedna pred odobritvijo pristojne organe drugih držav članic in Komisijo uradno obvesti o razlogih, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev, ali

(e)

nakazani na račun ali z računa diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so taka plačila namenjena za uradne naloge diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije.

2.   Zadevna država članica v roku dveh tednov obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 2(1) lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom, ko so bili fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 uvrščeni na seznam iz Priloge I, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako odločbo ali so v taki odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama iz Priloge I in

(d)

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

2.   Zadevna država članica v roku dveh tednov obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 2(1) in pod pogojem, da mora fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s seznama iz Priloge I poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ali obveznost, ki je nastala za zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je bila ta fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ vključena v Prilogo I, lahko pristojni organi držav članic, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, pod pogojem, da je zadevni pristojni organ ugotovil, da:

(a)

se bodo sredstva ali gospodarski viri uporabila za plačilo s strani fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama iz Priloge I in

(b)

plačilo ne pomeni kršitve člena 2(2).

2.   Zadevna država članica v roku dveh tednov obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 6

1.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani prenesejo na račune fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, ne preprečuje knjiženja v dobro na zamrznjenih računih, pod pogojem, da se vsak priliv na tak račun prav tako zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o vsaki taki transakciji brez odlašanja obvestijo zadevni pristojni organ.

2.   Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih za:

(a)

obresti ali druge dohodke na navedenih računih;

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, sklenjenih ali nastalih pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 vključen v Prilogo I, ali

(c)

plačila, zapadla na podlagi sodnih, upravnih ali arbitražnih odločb, izdanih v državi članici ali izvršljivih v zadevni državi članici.

Člen 7

1.   Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a)

pristojnemu organu države članice, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izvajanje te uredbe, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 2, ter posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali prek države članice in

(b)

sodelujejo s pristojnim organom pri vsakem preverjanju teh informacij.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, se dajo na voljo državam članicam.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 8

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih predmet ali učinek je izogibanje ukrepom iz člena 2.

Člen 9

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri in da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali zaposlenih, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili ukrepe iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 10

1.   V zvezi s kakršno koli pogodbo ali transakcijo, katere izvedba je bila neposredno ali posredno v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali kakršnim koli drugim zahtevkom te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, garancije ali nadomestilo škode, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga vložijo:

(a)

imenovane fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi s seznama iz Priloge I;

(b)

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali v njihovem imenu.

2.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja ta zahtevek.

3.   Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 11

1.   Komisija in države članice se medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge relevantne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije:

(a)

v zvezi s sredstvi, zamrznjenimi v skladu s členom 2, in odobritvami, izdanimi v skladu s členi 3, 4 in 5;

(b)

v zvezi s kršitvami in težavami pri izvrševanju ter sodbami, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2.   Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih relevantnih informacijah, s katerimi razpolagajo in ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

Člen 12

1.   Kadar Svet odloči, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 2 ustrezno spremeni Prilogo I.

2.   Svet o svojem sklepu, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer da taki fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.

3.   Kadar so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

4.   Seznam iz Priloge I se redno pregleduje, in sicer vsaj vsakih 12 mesecev.

5.   Komisija je pooblaščena, da spremeni Prilogo II na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice.

Člen 13

1.   Priloga I vsebuje razloge za uvrstitev zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov na seznam.

2.   Kadar so na voljo, Priloga I vsebuje informacije, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov. Za fizične osebe lahko te informacije vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Za pravne osebe, subjekte in organe lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 14

1.   Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve določb te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvrševanja. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o navedenih pravilih in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 15

1.   Komisija obdeluje osebne podatke za namene opravljanja nalog, ki jih ima po tej uredbi. Te naloge vključujejo:

(a)

vnašanje vsebine Priloge I na elektronski konsolidirani seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo finančne sankcije EU, ter na interaktivni zemljevid sankcij EU, ki sta javno dostopna;

(b)

obdelavo podatkov o učinku ukrepov iz te uredbe, kot so vrednost zamrznjenih sredstev in podatki o odobritvah, ki so jih izdali pristojni organi.

2.   Za namene odstavka 1 je služba Komisije s seznama iz Priloge II določena za „upravljavca“ za Komisijo v smislu člena 2(d) Uredbe (ES) št. 45/2001, da se zadevnim fizičnim osebam omogoči uveljavljanje pravic, ki jih imajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 16

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih določijo na spletnih straneh iz Priloge II. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov spletnih mest iz Priloge II.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo brez odlašanja uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in o vseh naknadnih spremembah.

3.   Kadar je v tej uredbi določena obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali kakega drugega komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi II.

Člen 17

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti posamezne države članice;

(c)

za vse fizične osebe na ozemlju Unije ali zunaj njega, ki imajo državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu z zakonodajo države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsemi posli, opravljenimi v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 18

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 15. oktobra 2018

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Glej stran 25 tega Uradnega lista.

(2)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1):

(3)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


PRILOGA I

SEZNAM FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB, SUBJEKTOV IN ORGANOV IZ ČLENA 2


PRILOGA II

SPLETNA MESTA ZA INFORMACIJE O PRISTOJNIH ORGANIH IN NASLOV ZA POŠILJANJE URADNIH OBVESTIL KOMISIJI

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BOLGARIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MADŽARSKA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AVSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAŠKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

Evropska komisija

Služba za instrumente zunanje politike

EEAS 07/99

1049 Bruselj, Belgija

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu