19.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 235/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1246

z dne 18. septembra 2018

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede vključitve lesnega destilata na seznam Unije z aromami

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (1) in zlasti člena 11(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 določa seznam Unije z aromami in izvornimi snovmi, odobrenimi za uporabo v in na živilih, ter pogoje njihove uporabe.

(2)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 872/2012 (3) je bil sprejet seznam aromatičnih snovi in vključen v del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008. Z Uredbo (EU) št. 872/2012 so bili v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 vključeni tudi del B („aromatični pripravki“), del C („toplotno obdelane arome“), del D („predhodne sestavine arome“), del E („druge arome“) in del F („izvorne snovi“). Deli B do F Priloge I ustrezajo kategorijam arom in izvornih snovi iz člena 9(b) do (f) Uredbe (ES) št. 1334/2008. Deli B do F ne vsebujejo nobenega vnosa.

(3)

Uredba Komisije (EU) št. 873/2012 (4) določa prehodne ukrepe glede seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008.

(4)

Člen 4 Uredbe (EU) št. 873/2012 določa prehodno obdobje za živila, katerim so bile dodane arome iz delov B do F Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008, za katere je bil pred 22. oktobrom 2015 v skladu s členom 3 Uredbe vložen zahtevek za odobritev. Člen 4 določa 22. april 2018 kot rok, ko se zaključi prehodno obdobje za dajanje takih živil na trg.

(5)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 se lahko posodablja v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka, ki ga predloži država članica ali zainteresirana stran.

(6)

16. oktobra 2012 je bil Komisiji predložen zahtevek za odobritev proizvoda lesni destilat [št. FL 21.001] z imenom „rumov eter“ iz kategorije „druge arome“. Vlagatelj je zahteval odobritev te arome za uporabo do določenih ravni v užitnem ledu, konditorskih izdelkih, žvečilnem gumiju, žitih in žitnih proizvodih iz žitnih zrn, koreninah in gomoljih ter zrnih stročnic in metuljnicah, pekovskih izdelkih, mesu in mesnih izdelkih, soli, začimbah, juhah, omakah, solatah, brezalkoholnih pijačah in alkoholnih pijačah.

(7)

Zahtevek je bil poslan Evropski agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija), da bi podala svoje mnenje. V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1331/2008 je bil dan na voljo tudi državam članicam.

(8)

Agencija je 24. avgusta 2017 sprejela „Znanstveno mnenje o oceni za aromatične skupine 500 (FGE.500): rumov eter“ (Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether) glede ocene varnosti lesnega destilata [št. FL 21.001], kadar se uporablja kot aroma iz kategorije „druge arome“ (5). Ta proizvod je kompleksna mešanica, sestavljena iz več kot osemdesetih posameznih sestavin. Agencija je ugotovila, da v skladu s splošno strategijo za oceno tveganja aromatičnih snovi genotoksične snovi kot sestavine rumovega etra predstavljajo tveganje za varnost. Navedla je resne pomisleke glede varnosti v zvezi s številnimi sestavinami, kot so furani in njihovi derivati, ter drugimi sestavinami, povezanimi z genotoksičnostjo in rakotvornostjo, omenila pa je tudi tveganje, povezano z rakotvornostjo, zaradi prisotnosti etanola.

(9)

Češka republika in Slovaška republika sta Komisijo obvestili o uporabi lesnega destilata [št. FL 21.001] v tradicionalnih žganih pijačah tuzemák in tuzemský ter zaprosili za ohranitev te uporabe za ti specifični žgani pijači.

(10)

Uvodna izjava 7 Uredbe (ES) št. 1334/2008 določa, da bi se morali pri odobritvi arom upoštevati tudi drugi dejavniki, pomembni za obravnavani primer, vključno z družbenimi dejavniki in dejavniki, povezanimi s tradicijami. Ker je uporaba te arome trenutno potrebna za ohranitev specifičnih tradicionalnih organoleptičnih značilnosti žganih pijač tuzemák in tuzemský v Češki republiki in Slovaški republiki, je primerno, da se ta snov odobri v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi k tej uredbi.

(11)

Tako kot na splošno velja za vse žgane in alkoholne pijače, tudi navedeni žgani pijači nista namenjeni otrokom ali drugim ranljivim skupinam prebivalstva. Poleg obstoječih zahtev glede označevanja bi morale države članice zahtevati, da se zagotovijo dodatne informacije glede posebnih tveganj, povezanih s prisotnostjo lesnega destilata (št. FL 21.001] v navedenih tradicionalnih alkoholnih pijačah.

(12)

Žgani pijači, ki jima je bil dodan lesni destilat [št. FL 21.001], se ne bi smeli uporabljati pri proizvodnji drugih živil.

(13)

Pri navedbi arome na označbi žganih pijač tuzemák in tuzemský bi bilo treba uporabiti njeno ime ali številko FL.

(14)

Kadar se lesni destilat [št. FL 21.001] trži kot tak in ni namenjen prodaji končnemu potrošniku, bi bilo treba na označbi poleg zahtev iz člena 15 Uredbe (ES) št. 1334/2008 navesti, da se lahko ta aroma uporablja le za proizvodnjo žganih pijač tuzemák in tuzemský.

(15)

Za zagotovitev pravne varnosti bi bilo treba to uredbo uporabljati od 23. aprila 2018.

(16)

Ta uredba bi morala veljati pet let, da se omogoči razvoj nadomestkov lesnega destilata [št. FL 21.001] za uporabo v tradicionalnih žganih pijačah tuzemák in tuzemský.

(17)

Del E Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(18)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del E Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Uporaba proizvoda lesni destilat [št. FL 21.001] je odobrena v tradicionalnih žganih pijačah tuzemák in tuzemský ob upoštevanju omejitev uporabe iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 23. aprila 2018 do 19. septembra 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 34.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 872/2012 z dne 1. oktobra 2012 o sprejetju seznama aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta, njegovi uveljavitvi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1565/2000 in Odločbe Komisije 1999/217/ES (UL L 267, 2.10.2012, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 873/2012 z dne 1. oktobra 2012 o prehodnih ukrepih glede seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 267, 2.10.2012, str. 162).

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4897.


PRILOGA

V delu E Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 se doda naslednji vnos za lesni destilat [št. FL: 21.001]:

Št. FL

Ime

Št. CAS

Št. JECFA

Št. Sveta Evrope

Čistost navedene arome

Omejitve uporabe

Opomba

Sklic

„21.001

lesni destilat

Kompleksna mešanica snovi, pridobljena z destilacijo reakcijskih produktov pirolignične kisline in etanola. Tekočina z okusom in vonjem ruma.

Sestavine:

etanol (določen s plinsko kromatografijo/plamensko ionizacijskim detektorjem): več kot 40 % m/m

etil acetat: manj kot 25 % m/m

etil format: manj kot 2 % m/m

etil propionat: manj kot 4 % m/m

etil butirat: manj kot 1,5 % m/m

metil acetat: manj kot 3,5 % m/m

ekvivalenta furana (furan in 2-metilfuran), izražena kot furan: manj kot 8 mg/l

metanol in derivati metanola, izraženi kot ekvivalenti metanola: manj kot 2 % m/m

benzopiren: manj kot 1 μg/l

benz(a)antracen: manj kot 2 μg/l

kisline (izražene kot ocetna kislina): manj kot 1,00 g/l

Samo v naslednjih žganih pijačah:

tuzemák in tuzemský, za kateri se uporablja Uredba (ES) št. 110/2008, kadar se tržita v končni embalaži in sta namenjeni izključno končnemu potrošniku, 3 800 mg/l.

1.

Pri navedbi arome lesni destilat [št. FL: 21.001] na označbi žganih pijač tuzemák in tuzemský se uporabi njeno ime ali številka FL.

2.

Žgani pijači tuzemák in tuzemský, ki jima je bil dodan lesni destilat [št. FL: 21.001], se ne uporabljata pri proizvodnji drugih živil.

3.

Kadar se ta aroma trži kot taka, se na označbi poleg zahtev iz člena 15 Uredbe (ES) št. 1334/2008 navede, da se lahko ta aroma uporablja le za proizvodnjo žganih pijač tuzemák in tuzemský.

Države članice zahtevajo dodatno označevanje, s čimer potrošnike obvestijo o posebnih tveganjih, povezanih s prisotnostjo lesnega destilata [št. FL 21.001] v žganih pijačah tuzemák in tuzemský.

 

EFSA“