16.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/2


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1142

z dne 14. avgusta 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 1321/2014, kar zadeva uvedbo nekaterih kategorij licenc za vzdrževanje zrakoplovov, spremembo postopka sprejema komponent od zunanjih dobaviteljev in spremembo pravic organizacij za usposabljanje za vzdrževanje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti členov 5(5) in 6(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 (2) določa izvedbena pravila o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami.

(2)

Za zagotovitev visoke enotne ravni varnosti v letalstvu je treba na ravni Unije vzpostaviti sistem za izdajo licenc potrditvenemu osebju, ki se ukvarja z vzdrževanjem letal ELA1 ter zrakoplovov, razen letal in helikopterjev. Ta sistem bi moral biti enostaven in sorazmeren. Zato bi bilo treba zdaj sprejeti potrebne ukrepe za vzpostavitev takšnega sistema.

(3)

Obstoječe zahteve v zvezi z licenco za potrditveno osebje, ki se ukvarja z vzdrževanjem avionike in električnih sistemov zrakoplovov, razen tistih iz skupine kompleksnih zrakoplovov, niso sorazmerne z nižjo ravnjo kompleksnosti navedenih zrakoplovov zlasti zato, ker velik del zahtev glede osnovnega znanja zadeva le kompleksne zrakoplove. Za tako osebje bi bilo torej treba uvesti novo licenco. Zahteve za novo licenco bi morale zagotavljati, da se raven varnosti ne zmanjša v primerjavi z ravnjo, doseženo z obstoječo licenco. Uvedba nove licence bi morala zmanjšati morebitna varnostna tveganja, ki bi se lahko pojavila zaradi premajhnega števila ustrezno usposobljenega in licenciranega osebja, ki bi bilo na voljo za zadevne naloge vzdrževanja.

(4)

Osebe ali organizacije med izvajanjem vzdrževanja običajno uporabljajo komponente, dele ali material, ki jih zagotovijo tretje osebe. Zmanjšati je treba tveganja, povezana s sprejemom takih komponent, delov ali materiala, in zlasti zagotoviti, da zadevne osebe in organizacije sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznega sprejema, razvrščanja in ločevanja le-teh.

(5)

Evropski agenciji za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je bilo prijavljeno znatno število primerov goljufij, ki kažejo na namerno kršitev standardov izpitov, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 1321/2014. Ti primeri so zadevali izpite za preverjanje osnovnega znanja, ki jih za udeležence, ki se niso udeležili osnovnega usposabljanja, izvajajo potrjene organizacije za usposabljanje za vzdrževanje. To je vzbudilo pomembne pomisleke glede varnosti, zlasti glede na tveganje, da imetniki licence brez zahtevanega osnovnega znanja po vzdrževanju sprostijo zrakoplove v uporabo. Sprejeti bi bilo treba ukrepe za obravnavo teh pomislekov glede varnosti.

(6)

V skladu z Uredbo (EU) št. 1321/2014 morajo operatorji kompleksnih zrakoplovov na motorni pogon, ki se uporabljajo za komercialne in nekomercialne operacije, zagotoviti, da naloge, povezane s stalno plovnostjo, opravlja potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti ter da vzdrževanje zrakoplova in komponent za vgradnjo v zrakoplov opravi potrjena vzdrževalna organizacija. Vendar so v nekaterih primerih, kot so nekomercialne operacije lažjih letal z dvema turbopropelerskima motorjema, napor za uskladitev, ki se zahteva od takih operatorjev, nesorazmerna s koristmi, ki jih izvajanje teh zahtev pomeni za varnost njihovih operacij. Zato bi bilo treba prilagoditi zahteve, ki se uporabljajo v navedenih primerih. Ob upoštevanju navedenih nesorazmernih prizadevanj za uskladitev, časa, potrebnega za prilagoditev navedenih zahtev in ocene, da neuporaba zahtev v navedenih primerih do njihovega sprejetja ne predstavlja večjih tveganj za varnost v letalstvu, bi bilo treba navedene zahteve za zdaj prenehati uporabljati ter jih začeti uporabljati šele z ustreznim poznejšim datumom.

(7)

Podrobna pravila za uporabo Dodatka VI k Prilogi III k Uredbi (EU) št. 1321/2014 so bila po pomoti črtana, ko je bila Uredba (EU) št. 1321/2014 spremenjena z Uredbo (EU) 2015/1536 (3). Navedeno napako bi bilo treba popraviti.

(8)

V Prilogi Va k Uredbi (EU) št. 1321/2014 so bile ugotovljene nekatere redakcijske napake, ki povzročajo težave pri izvajanju. Navedene napake bi bilo treba popraviti.

(9)

Vsem zadevnim stranem je treba zagotoviti dovolj časa, da se prilagodijo spremenjenemu regulativnemu okviru, ki je oblikovan zaradi ukrepov iz te uredbe. Ti ukrepi bi se zato morali začeti uporabljati šest mesecev po začetku njihove veljavnosti. Nekatere ukrepe pa bi bilo treba, glede na njihov namen in odsotnost potrebe po večjih prizadevanjih za prilagoditev s strani zadevnih strani, uporabljati nemudoma. Nekateri drugi ukrepi pa zahtevajo več prizadevanj za prilagoditev in bi se zato morali uporabljati od ustreznega poznejšega datuma, saj gre za prehod z ureditve, ki je primarno v skladu z nacionalnim pravom, na spremenjen regulativni okvir v skladu s pravom Unije, ki je določen v tej uredbi.

(10)

Uredbo (EU) št. 1321/2014 bi bilo torej treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Agencije, predloženim v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1321/2014 se spremeni:

(1)

v členu 5 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Dokler se v to uredbo ne dodajo posebne zahteve za potrditveno osebje za komponente, se bodo zahteve, določene v nacionalnih zakonih, ki veljajo v ustrezni državi članici, uporabljale še naprej, razen za vzdrževalne organizacije s sedežem zunaj Unije, saj v tem primeru zahteve odobri Agencija.“;

(2)

člen 8 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se črta točka (b);

(b)

odstavek 5 se črta;

(c)

vstavi se naslednji odstavek 7:

„7.   Z odstopanjem od odstavka 1 se za letala s 5 700 kg MTOM in manj, ki so opremljena z več turbopropelerskimi motorji in niso udeležena pri komercialnih operacijah, točki M.A.201(g)(2) in (g)(3) Priloge I (Del M) uporabljata od 1. januarja 2025.“;

(3)

Priloga I (Del M) se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(4)

Priloga II (Del 145) se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(5)

Priloga III (Del 66) se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi;

(6)

Priloga IV (Del 147) se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi;

(7)

Priloga Va (Del T) se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 5. marca 2019.

Vendar se

(1)

člen 1(2)(c), člen 1(7) in točka (1) Priloge IV uporabljajo od 5. septembra 2018;

(2)

za vzdrževanje letal ELA1, ki niso vključena v operacije komercialnega zračnega prevoza, in zrakoplovov, razen letal in helikopterjev:

(a)

zahteva, da mora pristojni organ izdajati licence za vzdrževanje zrakoplovov v skladu s Prilogo III (Del 66), bodisi nove ali konvertirane v skladu s točko 66.A.70 navedene priloge, uporablja od 1. oktobra 2019;

(b)

zahteva, da mora biti potrditveno osebje usposobljeno v skladu s Prilogo III (Del 66), določena v točkah M.A.606(g) in M.A.801(b)(2) Priloge I (Del M) ter v točki 145.A.30(g) in (h) Priloge II (Del 145), uporablja od 1. oktobra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. avgusta 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 362, 17.12.2014, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2015/1536 z dne 16. septembra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1321/2014 v zvezi z uskladitvijo pravil za stalno plovnost z Uredbo (ES) št. 216/2008, kritičnimi nalogami vzdrževanja ter spremljanjem stalne plovnosti zrakoplovov (UL L 241, 17.9.2015, str. 16).


PRILOGA I

Priloga I se spremeni:

(1)

kazalo se spremeni:

(a)

Točka M.A.501 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.501

Razvrščanje in vgradnja“;

(b)

točka M.A.504 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.504

Ločitev komponent“;

(2)

točka M.A.501 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.501   Razvrščanje in vgradnja

(a)

Vse komponente se razvrstijo v naslednje kategorije:

(1)

Komponente, ki so v zadovoljivem stanju, sproščene na obrazcu EASA 1 ali enakovrednem dokumentu, in označene v skladu s Poddelom Q Priloge I (Del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012, če ni določeno drugače v Prilogi I (Del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012 ali v tej prilogi (Del M).

(2)

Neuporabne komponente, ki se vzdržujejo v skladu s to uredbo.

(3)

Komponente, ki so razvrščene kot nepopravljive, ker so dosegle svojo potrjeno življenjsko dobo ali vsebujejo nepopravljivo okvaro.

(4)

Standardni deli, ki se uporabljajo na zrakoplovu, motorju, propelerju ali drugi komponenti zrakoplova, ko so navedeni v podatkih za vzdrževanje in jih spremljajo dokazila o skladnosti, sledljiva do veljavnega standarda.

(5)

Material, tako surovina kot potrošni material, ki se uporablja med vzdrževanjem, ko se je organizacija zadovoljivo prepričala, da izpolnjuje zahtevano specifikacijo in ima ustrezno sledljivost. Ves material mora spremljati dokumentacija, ki se jasno nanaša na določen material in vsebuje izjavo o skladnosti s specifikacijo ter oba vira, proizvodni in dobaviteljev.

(b)

Komponente, standardni deli in material se v zrakoplov ali komponento vgradijo samo, če so v zadovoljivem stanju, če spadajo v eno od kategorij, navedenih v točki (a), in če je določena komponenta, standardni del ali material naveden v ustreznih podatkih za vzdrževanje.“;

(3)

v točki M.A.502 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

Z odstopanjem od točke (a) in točke M.A.801(b)(2) lahko potrditveno osebje iz točke M.A.801(b)(2) v skladu s podatki za vzdrževanje komponente opravlja naslednje:

(1)

vzdrževanje razen obnove komponent, ko je komponenta vgrajena ali začasno odstranjena z zrakoplova ELA1, ki se ne uporablja za komercialni letalski prevoz;

(2)

obnovo motorjev in propelerjev, ko so vgrajeni ali začasno odstranjeni z zrakoplovov CS-VLA, CS-22 in LSA, ki se ne uporabljajo za komercialni letalski prevoz.

Vzdrževanje komponent, opravljeno v skladu s točko (d), ni predmet izdaje obrazca EASA 1, zanj pa veljajo zahteve o sprostitvi zrakoplova v uporabo iz točke M.A.801.“;

(4)

točka M.A.504 se nadomesti z naslednjim:

„M.A.504   Ločitev komponent

(a)

Neuporabne in nepopravljive komponente se ločijo od uporabnih komponent, standardnih delov in materialov.

(b)

Nepopravljivim komponentam se ne dovoli ponoven vstop v sistem oskrbe s komponentami, razen če je bila potrjena omejena življenjska doba podaljšana ali pa je bila rešitev popravila potrjena v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012.“;

(5)

v točki M.A.606 se točka (g) nadomesti z naslednjim:

„(g)

Vzdrževalna organizacija ima dovolj potrditvenega osebja za izdajo potrdil o sprostitvi v uporabo zrakoplovov in komponent iz točk M.A.612 in M.A.613. Osebje izpolnjuje naslednje zahteve:

1.

Priloga III (Del 66) za zrakoplove;

2.

člen 5(6) te uredbe za komponente.“;

(6)

v točki M.A.608 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Organizacija pregleda, razvrsti in ustrezno loči vse vstopajoče komponente, standardne dele in materiale.“;

(7)

v Dodatku VII se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Naslednje predstavlja naloge zahtevnega vzdrževanja iz točk M.A.801(b)(2) in M.A.801(c)“.


PRILOGA II

Priloga II se spremeni:

(1)

kazalo se spremeni:

(a)

točka 145.A.40 se nadomesti z naslednjim:

„145.A.40    Oprema in orodje“;

(b)

točka 145.A.42 se nadomesti z naslednjim:

„145.A.42    Komponente“;

(2)

v točki 145.A.30 se točke (f), (g), (h) in (i) nadomestijo z naslednjim:

„(f)

Organizacija zagotovi, da je osebje, ki opravlja ali nadzoruje neporušitvene preizkuse stalne plovnosti na konstrukciji zrakoplova in/ali komponentah, ustrezno kvalificirano za določen neporušitveni preizkus v skladu z evropskim ali enakovrednim standardom, ki ga Agencija priznava. Osebje, ki opravlja katere koli druge specializirane naloge, je ustrezno usposobljeno v skladu z uradno priznanimi standardi. Z odstopanjem od te točke lahko osebje, opredeljeno v točkah (g), (h)(1) in (h)(2) ter razvrščeno v kategorijo B1, B3 ali L v skladu s Prilogo III (Del 66), opravlja in/ali nadzoruje preizkuse prodornosti barvno kontrastnega barvila.

(g)

Vsaka organizacija, ki vzdržuje zrakoplov, razen kjer je drugače navedeno v točki (j), ima v primeru linijskega vzdrževanja zrakoplova potrditveno osebje za ustrezen zrakoplov, razvrščeno v kategorije B1, B2, B2L, B3 in L, kot je ustrezno, v skladu s Prilogo III (Del 66) in točko 145.A.35.

Poleg tega te organizacije lahko uporabijo tudi potrditveno osebje, ki je ustrezno usposobljeno za nalogo in ima pravice iz točk 66.A.20(a)(1) in 66.A.20(a)(3)(ii) ter je razvrščeno v skladu s Prilogo III (Del 66) in točko 145.A.35, za opravljanje manjšega načrtovanega linijskega vzdrževanja in odpravljanje preprostih napak. Razpoložljivost tega potrditvenega osebja ne nadomesti potrebe po potrditvenem osebju kategorij B1, B2, B2L, B3 in L, kot je ustrezno.

(h)

Vsaka organizacija, ki vzdržuje zrakoplov, razen ko je v točki (j) navedeno drugače:

1.

ima v primeru vzdrževanja kompleksnega zrakoplova na motorni pogon v bazi potrditveno osebje za ustrezen tip zrakoplova, razvrščeno v kategorijo C v skladu s Prilogo III (Del 66) in točko 145.A.35. Poleg tega ima dovolj potrditvenega osebja za ustrezen tip zrakoplova, razvrščenega v kategoriji B1 in B2, kot je ustrezno, v skladu s Prilogo III (Del 66) in točko 145.A.35, v podporo potrditvenemu osebju kategorije C.

(i)

Podporno osebje kategorij B1 in B2 zagotavlja, da so vse ustrezne naloge ali pregledi opravljeni po zahtevanem standardu, preden potrditveno osebje kategorije C izda potrdilo o sprostitvi v uporabo.

(ii)

Organizacija vzdržuje evidenco o vsem podpornem osebju kategorij B1 in B2.

(iii)

Potrditveno osebje kategorije C zagotavlja skladnost s točko (i) in, da je vse delo, ki ga zahteva stranka, zaključeno med kontrolo določenega vzdrževanja v bazi ali nabora del, in tudi ovrednoti vpliv vsakega dela, ki ni bilo opravljeno, z namenom, da zahteva njegovo zaključitev ali da se dogovori z operatorjem, da se to delo odloži do druge določene kontrole ali časovnega roka.

2.

v primeru vzdrževanja zrakoplova v bazi, razen kompleksnega zrakoplova na motorni pogon, ima eno od naslednjih:

(i)

potrditveno osebje za ustrezen zrakoplov, razvrščeno v kategorije B1, B2, B2L, B3 in L, kot je ustrezno, v skladu s Prilogo III (Del 66) in točko 145.A.35;

(ii)

potrditveno osebje za ustrezen zrakoplov, razvrščeno v kategorijo C, ki mu pomaga podporno osebje, kot je opredeljeno v točki 145.A.35(a)(i).

(i)

Potrditveno osebje za komponente je usposobljeno v skladu s členom 5(6) in točko 145.A.35.“;

(3)

točki 145.A.35(a) in (b) se nadomestita z naslednjim:

„(a)

Poleg zahtev iz točk 145.A.30(g) in (h) organizacija zagotovi, da potrditveno in podporno osebje primerno poznata ustrezen zrakoplov in/ali komponente, ki jih je treba vzdrževati, ter organizacijske postopke, ki so s tem povezani. V primeru potrditvenega osebja se to doseže pred izdajo ali ponovno izdajo pooblastila za potrjevanje.

1.

‚Podporno osebje‘ pomeni tisto osebje, ki ima, po Prilogi III (Del 66), licenco za vzdrževanje zrakoplova kategorije B1, B2, B2L, B3 in/ali L z ustreznim ratingom zrakoplova v okolju vzdrževanja v bazi, ki nima nujno pravic potrjevanja.

2.

‚Ustrezen zrakoplov in/ali komponente‘ pomeni tiste zrakoplove ali komponente, opredeljene v določenem pooblastilu za potrjevanje.

3.

‚Pooblastilo za potrjevanje‘ pomeni pooblastilo, ki ga potrditvenemu osebju izda organizacija in ki opredeljuje dejstvo, da lahko v imenu potrjene organizacije podpisujejo potrdila o sprostitvi v uporabo z omejitvami, navedenimi v takem pooblastilu.

(b)

Razen v primerih, navedenih v točkah 145.A.30(j) in 66.A.20(a)(3)(ii), lahko organizacija izda samo pooblastilo za potrjevanje potrditvenemu osebju v zvezi z osnovnimi kategorijami ali podkategorijami in, razen za licenco kategorije A, kateri koli rating za tip zrakoplova, naveden na licenci za vzdrževanje zrakoplova, kot zahteva Priloga III (Del 66), če licenca ostane veljavna ves čas veljavnosti pooblastila in potrditveno osebje ostaja v skladu s Prilogo III (Del 66).“;

(4)

točka 145.A.40 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„145.A.40    Oprema in orodje“;

(b)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Organizacija ima na voljo in uporablja potrebno opremo in orodja za opravljanje potrjenega obsega dela.

(i)

Kjer proizvajalec opredeli določeno orodje ali opremo, organizacija uporablja to orodje ali opremo, razen če se je s pristojnim organom preko postopkov, opredeljenih v priročniku, dogovorila za drugačno orodje ali opremo.

(ii)

Orodje in oprema morata biti stalno na voljo, razen v primeru orodja ali opreme, ki se tako redko uporablja, da njena stalna razpoložljivost ni potrebna. Taki primeri se podrobno opišejo v postopku iz priročnika.

(iii)

Organizacija, potrjena za vzdrževanje v bazi, ima dovolj opreme za dostop do zrakoplova in ploščadi za pregled, kot se zahteva za ustrezen pregled zrakoplova.“;

(5)

točka 145.A.42 se nadomesti z naslednjim:

„145.A.42   Komponente

„(a)

Razvrstitev komponent. Vse komponente se razvrstijo v naslednje kategorije:

(i)

Komponente, ki so v zadovoljivem stanju, sproščene na obrazcu EASA 1 ali enakovrednem dokumentu, in označene v skladu s Poddelom Q Priloge I (Del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012, če ni določeno drugače v Prilogi I (Del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012 ali v tej prilogi II (Del 145).

(ii)

Neuporabne komponente, ki se vzdržujejo v skladu s to uredbo.

(iii)

Komponente, ki so razvrščene kot nepopravljive, ker so dosegle svojo potrjeno življenjsko dobo ali vsebujejo nepopravljivo okvaro.

(iv)

Standardni deli, ki se uporabljajo na zrakoplovu, motorju, propelerju ali drugi komponenti zrakoplova, ko so navedeni v podatkih za vzdrževanje in jih spremljajo dokazila o skladnosti, sledljiva do veljavnega standarda.

(v)

Material, tako surovina kot potrošni material, ki se uporablja med vzdrževanjem, ko se je organizacija zadovoljivo prepričala, da izpolnjuje zahtevano specifikacijo in ima ustrezno sledljivost. Ves material mora spremljati dokumentacija, ki se jasno nanaša na določen material in vsebuje izjavo o skladnosti s specifikacijo ter proizvodni in dobaviteljev vir.

(b)

Komponente, standardni deli in material za vgradnjo

(i)

Organizacija določi postopke za sprejem komponent, standardnih delov in materialov za vgradnjo za zagotovitev, da so komponente, standardni deli in materiali v zadovoljivem stanju in izpolnjujejo veljavne zahteve iz točke (a).

(ii)

Organizacija določi postopke za zagotovitev, da se komponente, standardni deli in material v zrakoplov ali komponento vgradijo samo, če so v zadovoljivem stanju, če izpolnjujejo veljavne zahteve iz točke (a) in če je določena komponenta, standardni del ali material naveden v ustreznih podatkih za vzdrževanje.

(iii)

Organizacija lahko proizvede omejen obseg delov za uporabo med delom v svojih lastnih objektih, če so postopki določeni v priročniku.

(iv)

Komponente iz točke 21.A.307(c) Priloge I (Del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012 se vgradijo samo, če lastnik zrakoplova meni, da so ustrezne za vgradnjo v njegov zrakoplov.

(c)

Ločitev komponent

(i)

Neuporabne in nepopravljive komponente se ločijo od uporabnih komponent, standardnih delov in materialov.

(ii)

Nepopravljivim komponentam se ne dovoli ponoven vstop v sistem oskrbe s komponentami, razen če je bila potrjena omejena življenjska doba podaljšana ali pa je bila rešitev popravila potrjena v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012.“.


PRILOGA III

Priloga III se spremeni:

(1)

V kazalu se dodajo naslednji sklici na dodatka VII in VIII:

„Dodatek VII — Zahteve glede osnovnega znanja za licenco za vzdrževanje zrakoplova kategorije L;

Dodatek VIII — Standardi osnovnega izpita za licenco za vzdrževanje zrakoplova kategorije L“;

(2)

točka 66.A.3 se nadomesti z naslednjim:

„66.A.3   Kategorije in podkategorije licenc

Licence za vzdrževanje zrakoplova vključujejo naslednje kategorije in, če je to primerno, podkategorije ter ratinge za sistem:

(a)

Kategorija A, razdeljena v naslednje podkategorije:

A1 Letala s turbinskimi motorji,

A2 Letala z batnimi motorji,

A3 Helikopterji s turbinskimi motorji,

A4 Helikopterji z batnimi motorji.

(b)

Kategorija B1, razdeljena v naslednje podkategorije:

B1.1 Letala s turbinskimi motorji,

B1.2 Letala z batnimi motorji,

B1.3 Helikopterji s turbinskimi motorji,

B1.4 Helikopterji z batnimi motorji.

(c)

Kategorija B2

Licenca kategorije B2 se uporablja za vse zrakoplove.

(d)

Kategorija B2L

Licenca kategorije B2L se uporablja za vse zrakoplove, razen tistih iz skupine 1, kot so opredeljeni v točki 66.A.5(1), in je razdeljena v naslednje ‚ratinge za sistem‘:

komunikacija/navigacija (com/nav),

instrumenti,

avtomatsko krmarjenje,

nadzor,

sistemi strukture zrakoplova.

Licenca kategorije B2L vsebuje najmanj en rating za sistem.

(e)

Kategorija B3

Licenca kategorije B3 se uporablja za letala z batnim motorjem, katerih kabina ni pod tlakom, z največjo vzletno maso (MTOM) 2 000 kg in manj.

(f)

Kategorija L, razdeljena v naslednje podkategorije:

L1C: kompozitna jadralna letala,

L1: jadralna letala,

L2C: kompozitna motorna jadralna letala in kompozitna letala ELA1,

L2: motorna jadralna letala in letala ELA1,

L3H: toplozračni baloni,

L3G: plinski baloni,

L4H: toplozračne zračne ladje,

L4G: plinske zračne ladje ELA2,

L5: plinske zračne ladje razen ELA2.

(g)

Kategorija C

Licenca kategorije C se uporablja za letala in helikopterje.“;

(3)

točka 66.A.5 se nadomesti z naslednjim:

„66.A.5   Skupine zrakoplovov

Zaradi ratingov v licencah za vzdrževanje zrakoplova se zrakoplovi razvrščajo v naslednje skupine:

(1)

skupina 1: kompleksni zrakoplovi na motorni pogon, večmotorni helikopterji, letala, pri katerih največja potrjena operativna višina presega FL290, zrakoplovi, opremljeni s sistemi krmarjenja z uporabo računalnika, plinske zračne ladje razen ELA2 in drugi zrakoplovi, za katere je potreben rating za tip zrakoplova, če tako določa Agencija.

Agencija lahko zrakoplov, ki izpolnjuje pogoje iz prvega pododstavka, razvrsti v skupino 2, 3 ali 4, kakor je ustrezno, če meni, da je to utemeljeno zaradi manjše kompleksnosti določenega zrakoplova.

(2)

skupina 2: zrakoplovi, razen tistih iz skupine 1, ki spadajo v naslednje podskupine:

(i)

podskupina 2a:

letala z enim turbopropelerskim motorjem,

letala s turboreaktivnim motorjem in letala z več turbopropelerskimi motorji, ki jih je v to podskupino razvrstila Agencija na podlagi njihove manjše kompleksnosti;

(ii)

podskupina 2b:

helikopterji z enim turbinskim motorjem,

helikopterji z več turboreaktivnimi motorji, ki jih je v to podskupino razvrstila Agencija na podlagi njihove manjše kompleksnosti;

(iii)

podskupina 2c:

helikopterji z enim batnim motorjem,

helikopterji z več batnimi motorji, ki jih je v to podskupino razvrstila Agencija na podlagi njihove manjše kompleksnosti.

(3)

skupina 3: letala z batnimi motorji, ki ne spadajo v skupino 1.

(4)

skupina 4: jadralna letala, motorna jadralna letala, baloni in zračne ladje, ki ne spadajo v skupino 1.“;

(4)

točka 66.A.20(a) se spremeni:

(a)

točki (4) in (5) se nadomestita z naslednjim:

„4.

Licenca za vzdrževanje zrakoplova kategorije B2L imetniku dovoljuje, da izdaja potrdila o sprostitvi v uporabo in opravlja nalogo podpornega osebja kategorije B2L za:

vzdrževanje, opravljeno na električnih sistemih;

vzdrževanje, opravljeno na sistemih letalske elektronike v okviru ratingov za sistem, ki so izrecno potrjeni v licenci, in

v primeru ratinga za ‚sisteme strukture zrakoplova‘, opravljanje del na električnih in elektronskih sistemih znotraj pogonskih in mehanskih sistemov, za katere so potrebni le preprosti preizkusi za izkazovanje njihove uporabnosti.

5.

Licenca za vzdrževanje zrakoplova kategorije B3 imetniku dovoljuje, da izdaja potrdila o sprostitvi v uporabo in opravlja nalogo podpornega osebja kategorije B3 za:

vzdrževanje, opravljeno na strukturi letala ter na pogonskih, mehanskih in električnih sistemih, in

dela, opravljena na sistemih letalske elektronike, za katere so potrebni le preprosti preizkusi za izkazovanje njihove uporabnosti, ne pa tudi odpravljanje napak.“;

(b)

vstavita se naslednji točki (6) in (7):

„6.

Licenca za vzdrževanje zrakoplova kategorije L imetniku dovoljuje, da izdaja potrdila o sprostitvi v uporabo in opravlja nalogo podpornega osebja kategorije L za:

vzdrževanje, opravljeno na strukturi zrakoplova ter na pogonskih, mehanskih in električnih sistemih;

dela na radijskih sistemih ter sistemih oddajnikov signala v nujnih primerih (ELT) in transponderjih ter

dela, opravljena na drugih sistemih letalske elektronike, za katere so potrebni preprosti preizkusi za izkazovanje njihove uporabnosti.

Podkategorija L2 vključuje podkategorijo L1. Vsaka omejitev na podkategorijo L2 v skladu s točko 66.A.45(h) se uporablja tudi za podkategorijo L1.

Podkategorija L2C vključuje podkategorijo L1C.

7.

Licenca za vzdrževanje zrakoplova kategorije C imetniku dovoljuje, da izdaja potrdila o sprostitvi v uporabo po vzdrževanju na zrakoplovu v bazi. Pravice se uporabljajo za zrakoplov v celoti.“;

(5)

v točki 66.A.25 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Za licence, ki niso licence kategorij B2L in L, prosilec za licenco za vzdrževanje zrakoplova ali dodatek kategorije ali podkategorije k taki licenci z izpitom izkaže raven znanja iz ustreznih predmetnih modulov v skladu z Dodatkom I k Prilogi III (Del 66). Izpit je skladen s standardom, določenim v Dodatku II k Prilogi III (Del 66), vodi pa ga organizacija za usposabljanje, ki je ustrezno odobrena v skladu s Prilogo IV (Del 147), ali pristojni organ.“;

(6)

točka 66.A.25 se spremeni:

(a)

točki (b) in (c) se nadomestita z naslednjim:

„(b)

Prosilec za licenco za vzdrževanje zrakoplova kategorije L znotraj določene podkategorije ali za dodatek drugačne podkategorije z izpitom izkaže raven znanja iz ustreznih predmetnih modulov v skladu z Dodatkom VII k Prilogi III (Del 66). Izpit je skladen s standardom, določenim v Dodatku VIII k Prilogi III (Del 66), vodi pa ga organizacija za usposabljanje, ki je ustrezno odobrena v skladu s Prilogo IV (Del 147), ali pristojni organ ali kot je dogovorjeno s pristojnim organom.

Za imetnika licence za vzdrževanje zrakoplova podkategorije B1.2 ali kategorije B3 se šteje, da izpolnjuje zahteve glede osnovnega znanja za licenco v podkategorijah L1C, L1, L2C in L2.

Zahteve glede osnovnega znanja za podkategorijo L4H vključujejo zahteve glede osnovnega znanja za podkategorijo L3H.

Zahteve glede osnovnega znanja za podkategorijo L4G vključujejo zahteve glede osnovnega znanja za podkategorijo L3G.

(c)

Prosilec za licenco za vzdrževanje zrakoplova kategorije B2L za določen ‚rating za sistem‘ ali za dodatek drugega ‚ratinga za sistem‘ z izpitom izkaže raven znanja iz ustreznih predmetnih modulov v skladu z Dodatkom I k Prilogi III (Del 66). Izpit je skladen s standardom, določenim v Dodatku II k Prilogi III (Del 66), vodi pa ga organizacija za usposabljanje, ki je ustrezno odobrena v skladu s Prilogo IV (Del 147), ali pristojni organ.“;

(b)

vstavijo se naslednje točke (d), (e) in (f):

„(d)

Usposabljanja in izpiti se končajo v desetih letih pred vložitvijo zahtevka za licenco za vzdrževanje zrakoplova ali dodatka kategorije ali podkategorije k taki licenci. V nasprotnem primeru je mogoče kreditne točke za opravljene izpite pridobiti v skladu s točko (e).

(e)

Prosilec lahko pri pristojnem organu zaprosi za popolno ali delno odobritev kreditnih točk v skladu z zahtevami glede osnovnega znanja, in sicer za:

(i)

izpite za preverjanje osnovnega znanja, ki ne izpolnjujejo zahteve iz točke (d);

(ii)

katero koli drugo tehnično kvalifikacijo, za katero pristojni organ meni, da je enakovredna standardu znanja iz Priloge III (Del 66).

Kreditne točke se odobrijo v skladu s Poddelom E Oddelka B te priloge (Del 66).

(f)

Kreditne točke prenehajo veljati deset let po tem, ko jih je pristojni organ odobril za prosilca. Po izteku veljavnosti lahko prosilec zaprosi za nove kreditne točke.“;

(7)

v točki 66.A.30(a) se vstavita naslednji točki 2a in 2b:

„2a.

za kategorijo B2L:

(i)

3 leta praktičnih izkušenj z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu, ki zajemajo ustrezni(-e) rating(-e) za sistem, če prosilec nima predhodnega ustreznega tehničnega usposabljanja, ali

(ii)

2 leti praktičnih izkušenj z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu, ki zajemajo ustrezni(-e) rating(-e) za sistem, in zaključeno usposabljanje za kvalificiranega delavca v tehničnem poklicu, za katero pristojni organ meni, da ustreza, ali

(iii)

1 leto praktičnih izkušenj z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu, ki zajemajo ustrezni(-e) rating(-e) za sistem, in zaključeno osnovno usposabljanje, odobreno po Delu 147.

Za dodatek novega(-ih) ratinga(-ov) za sistem k obstoječi licenci kategorije B2L se za vsak dodan rating za sistem zahteva 3 mesece praktičnih izkušenj z vzdrževanjem, ki ustrezajo novemu(-im) ratingu(-om) za sistem.

2b.

za kategorijo L:

(i)

2 leti praktičnih izkušenj z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu, ki vključujejo reprezentativni izbor dejavnosti vzdrževanja v zadevni podkategoriji;

(ii)

z odstopanjem od točke (i), 1 leto praktičnih izkušenj z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu, ki vključujejo reprezentativni izbor dejavnosti vzdrževanja v zadevni podkategoriji, ob uvedbi omejitve iz točke 66.A.45(h)(ii)(3).

Za vključitev dodatne podkategorije v obstoječo licenco kategorije L točka (i) zahteva 12-mesečne izkušnje, točka (ii) pa 6-mesečne izkušnje.

Za imetnika licence za vzdrževanje zrakoplova kategorije/podkategorije B1.2 ali B3 se šteje, da izpolnjuje osnovne zahteve glede izkušenj za licenco kategorij L1C, L1, L2C in L2.“;

(8)

točka 66.A.45 se nadomesti z naslednjim:

„66.A.45   Odobritev ratingov za zrakoplov

(a)

Da bi lahko imetnik licence za vzdrževanje zrakoplova izvajal pravice potrjevanja na določenem tipu zrakoplova, mora imeti svojo licenco potrjeno za ustrezne ratinge za zrakoplov.

Za kategorijo B1, B2 ali C so ustrezni ratingi za zrakoplov naslednji:

(i)

za zrakoplov skupine 1 ustrezen rating za tip zrakoplova;

(ii)

za zrakoplov skupine 2 ustrezen rating za tip zrakoplova, proizvajalčev podskupinski rating ali polni podskupinski rating;

(iii)

za zrakoplov skupine 3 ustrezen rating za tip zrakoplova ali polni skupinski rating;

(iv)

za zrakoplov skupine 4 za licenco kategorije B2 polni skupinski rating.

Za kategorijo B2L so ustrezni ratingi za zrakoplov naslednji:

(i)

za zrakoplov skupine 2 ustrezen proizvajalčev podskupinski rating ali polni podskupinski rating;

(ii)

za zrakoplov skupine 3 polni skupinski rating;

(iii)

za zrakoplov skupine 4 polni skupinski rating.

Za kategorijo B3 je ustrezen rating ‚letal z batnim motorjem, katerih kabina ni pod tlakom, z 2 000 kg MTOM in manj‘.

Za kategorijo L so ustrezni ratingi za zrakoplov naslednji:

(i)

za podkategorijo L1C rating ‚kompozitna jadralna letala‘;

(ii)

za podkategorijo L1 rating ‚jadralna letala‘;

(iii)

za podkategorijo L2C rating ‚kompozitna motorna jadralna letala in kompozitna letala ELA1‘;

(iii)

za podkategorijo L2 rating ‚motorna jadralna letala in letala ELA1‘;

(v)

za podkategorijo L3H rating ‚toplozračni baloni‘;

(vi)

za podkategorijo L3G rating ‚plinski baloni‘;

(vii)

za podkategorijo L4H rating ‚toplozračne zračne ladje‘;

(vii)

za podkategorijo L4G rating ‚plinske zračne ladje ELA2‘;

(ix)

za podkategorijo L5 ustrezen rating za tip zračne ladje.

V skladu z zahtevami iz točke 145.A.35 Priloge II (Del 145) za kategorijo A ni potreben rating.

(b)

Za odobritev ratingov za tip zrakoplova je treba zadovoljivo končati enega od naslednjih usposabljanj:

ustrezno usposabljanje za tip zrakoplova kategorije B1, B2 ali C v skladu z Dodatkom III k Prilogi III (Del 66);

v primeru ratingov za tip plinske zračne ladje za licenco kategorije B2 ali L5 usposabljanje za tip, ki ga je pristojni organ odobril v skladu s točko 66.B.130.

(c)

Za licence, ki niso licence kategorije C, je treba poleg zahtev iz točke (b) za odobritev prvega ratinga za tip zrakoplova v dani kategoriji/podkategoriji zadovoljivo končati ustrezno usposabljanje na delovnem mestu. To usposabljanje na delovnem mestu je skladno z Dodatkom III k Prilogi III (Del 66), razen v primeru plinskih zračnih ladij, ko ga neposredno odobri pristojni organ.

(d)

Z odstopanjem od točk (b) in (c) je mogoče za zrakoplove iz skupin 2 in 3 odobriti tudi ratinge za tip zrakoplova na licenci, in sicer po:

zadovoljivem zaključku ustreznega izpita za tip zrakoplova kategorije B1, B2 ali C v skladu z Dodatkom III k tej prilogi (Del 66);

v primeru kategorij B1 in B2, po izkazu praktičnih izkušenj na tipu zrakoplova. V tem primeru praktične izkušnje vključujejo reprezentativni izbor dejavnosti vzdrževanja, ki ustrezajo tej kategoriji licence.

V primeru ratinga kategorije C za usposobljeno osebo z visokošolsko diplomo, kot je opredeljeno v točki 66.A.30(a)(7), je prvi ustrezni izpit za tip zrakoplova na ravni kategorije B1 ali B2.

(e)

Za zrakoplov skupine 2:

(i)

za odobritev proizvajalčevih podskupinskih ratingov za imetnike licenc kategorij B1 in C je potrebno izpolnjevanje zahtev za rating za tip zrakoplova vsaj dveh tipov zrakoplovov istega proizvajalca, ki skupaj predstavljata podskupino istega proizvajalca;

(ii)

za odobritev polnih podskupinskih ratingov za imetnike licenc kategorij B1 in C je potrebno izpolnjevanje zahtev za rating za tip vsaj treh tipov zrakoplovov različnih proizvajalcev, ki skupaj predstavljajo zadevno podskupino;

(iii)

za odobritev proizvajalčevih podskupinskih ratingov in polnih podskupinskih ratingov za imetnike licenc kategorij B2 in B2L je potreben izkaz praktičnih izkušenj, ki vključujejo reprezentativni izbor dejavnosti vzdrževanja, ki ustrezajo kategoriji licence in ustrezni podskupini zrakoplova ter ki v primeru licence kategorije B2L ustrezajo zadevnemu(-im) ratingu(-om) za sistem;

(iv)

z odstopanjem od točke (e)(iii) ima imetnik licence kategorije B2 ali B2L, odobrene za polno podskupino 2b, pravico do odobritve za polno podskupino 2c.

(f)

Za zrakoplove skupin 3 in 4:

(i)

za odobritev polnega ratinga za zrakoplove skupine 3 za imetnike licenc kategorij B1, B2, B2L in C ter odobritev polnega ratinga za zrakoplove skupine 4 za imetnike licenc kategorij B2 in B2L je treba izkazati praktične izkušnje, ki vključujejo reprezentativni izbor dejavnosti vzdrževanja, ki ustrezajo kategoriji licence in skupini 3 ali 4, kot je ustrezno;

(ii)

za kategorijo B1, razen če prosilec predloži dokaze o ustreznih izkušnjah, za rating za zrakoplove skupine 3 veljajo naslednje omejitve, ki so potrjene v licenci:

letala s kabino pod tlakom,

letala s kovinsko konstrukcijo,

letala s kompozitno konstrukcijo,

letala z leseno konstrukcijo,

letala s kovinsko cevasto konstrukcijo, prekrito s tkanino;

(iii)

z odstopanjem od točke (f)(i) ima imetnik licence kategorije B2L, odobrene za polno podskupino 2a ali 2b, pravico do odobritve za skupini 3 in 4.

(g)

Za licenco B3:

(i)

za odobritev ratinga ‚letala z batnim motorjem, katerih kabina ni pod tlakom, z 2 000 kg MTOM in manj‘ je treba izkazati praktične izkušnje, ki vključujejo reprezentativni izbor dejavnosti vzdrževanja, ki ustrezajo kategoriji licence;

(ii)

razen če prosilec ne predloži dokazov o ustreznih izkušnjah, za rating iz točke (i) veljajo naslednje omejitve, ki so potrjene v licenci:

letala z leseno konstrukcijo,

letala s kovinsko cevasto konstrukcijo, prekrito s tkanino,

letala s kovinsko konstrukcijo,

letala s kompozitno konstrukcijo.

(h)

Za vse podkategorije licenc L, razen L5:

(i)

za odobritev ratinga je potreben izkaz praktičnih izkušenj, ki vključujejo reprezentativni izbor dejavnosti vzdrževanja, ki ustrezajo podkategoriji licence;

(ii)

razen če prosilec ne predloži dokazov o ustreznih izkušnjah, za ratinge veljajo naslednje omejitve, ki so potrjene v licenci:

(1)

za ratinge ‚jadralna letala‘ in ‚motorna jadralna letala in letala ELA1‘:

zrakoplovi z leseno konstrukcijo, prekrito s tkanino,

zrakoplovi s kovinsko cevasto konstrukcijo, prekrito s tkanino,

zrakoplovi s kovinsko konstrukcijo,

zrakoplovi s kovinsko konstrukcijo;

(2)

za rating ‚plinski baloni‘:

razen plinskih balonov ELA1; in

(3)

če je prosilec predložil samo dokaze o enoletnih izkušnjah v skladu z odstopanjem iz točke 66.A.30(a)(2b)(ii), se v licenci potrdi naslednja omejitev:

‚naloge zahtevnega vzdrževanja, navedene v Dodatku VII k Prilogi I (Del M), standardne spremembe iz točke 21.A.90B Priloge I (Del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012 in standardna popravila iz točke 21.A.431B Priloge I (Del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012.‘

Za imetnika licence za vzdrževanje zrakoplova podkategorije B1.2, potrjene za rating za skupino 3, ali kategorije B3, potrjene za rating ‚letala z batnim motorjem, katerih kabina ni pod tlakom, z 2 000 kg MTOM in manj‘, se šteje, da izpolnjuje zahteve za izdajo licence podkategorij L1 in L2 z ustreznimi polnimi ratingi in enakimi omejitvami kot za licenco B1.2/B3, ki jo ima.“;

(9)

v točki 66.A.50 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Omejitve, uvedene v zvezi z licenco za vzdrževanje zrakoplova, so izvzetja iz pravic potrjevanja in v primeru omejitev iz točke 66.A.45 veljajo za celoten zrakoplov.“;

(10)

v točki 66.A.70 se točki (c) in (d) nadomestita z naslednjim:

„(c)

Če je potrebno, licenca za vzdrževanje zrakoplova vsebuje omejitve v skladu s točko 66.A.50, da bi izražala razlike med:

(i)

področjem uporabe kvalifikacije za potrditveno osebje, veljavne v državi članici pred datumom začetka veljavnosti ustrezne kategorije ali podkategorije licence, določene v tej prilogi (Del 66);

(ii)

zahtevami za osnovno znanje in standardi osnovnega izpita iz dodatkov I in II k tej prilogi (Del 66).

(d)

Z odstopanjem od točke (c) za zrakoplove, ki jih ne uporabljajo letalski prevozniki z licenco v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008, razen za kompleksne zrakoplove na motorni pogon, in za balone, jadralna letala, motorna jadralna letala in zračne ladje licenca za vzdrževanje zrakoplova vsebuje omejitve v skladu s točko 66.A.50, da se ohranijo pravice potrditvenega osebja, ki veljajo v zadevni državi članici pred datumom začetka veljavnosti ustrezne kategorije/podkategorije licence iz Dela 66, in pravice v okviru konvertirane licence za vzdrževanje zrakoplova iz Dela 66.“;

(11)

točka 66.B.100(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Pristojni organ preveri status prosilčevega izpita in/ali potrdi veljavnost morebitnih kreditnih točk za opravljene izpite za zagotovitev, da so izpolnjene vse zahteve glede modulov iz Dodatka I ali VII, kot je ustrezno, kot zahteva ta priloga (Del 66).“;

(12)

točka 66.B.110 se nadomesti z naslednjim:

„66.B.110   Postopek za spremembo licence za vzdrževanje zrakoplova za vključitev dodatne osnovne kategorije ali podkategorije

(a)

Ob zaključku postopkov, opredeljenih v točki 66.B.100 ali 66.B.105, pristojni organ potrdi dodatno osnovno kategorijo, podkategorijo ali, za kategorijo B2L, rating(-e) za sistem v licenci za vzdrževanje zrakoplova z žigom in podpisom ali ponovno izdajo licence.

(b)

Sistem evidentiranja pristojnega organa se ustrezno spremeni.

(c)

Pristojni organ na zahtevo prosilca nadomesti licenco kategorije B2L z licenco kategorije B2, potrjeno za enak(-e) rating(-e) za zrakoplov, če imetnik:

(i)

z izpitom izkaže razlike med osnovnim znanjem za licenco B2L, ki jo ima, in osnovnim znanjem za licenco B2, kot je določeno v Dodatku I;

(ii)

izkaže praktične izkušnje, zahtevane v Dodatku IV.

(d)

Za imetnika licence za vzdrževanje zrakoplova podkategorije B1.2, potrjene za rating za skupino 3, ali kategorije B3, potrjene za rating ‚letala z batnim motorjem, katerih kabina ni pod tlakom, z 2 000 kg MTOM in manj‘, pristojni organ na podlagi zahtevka izda licenco za podkategoriji L1 in L2 z ustreznimi polnimi ratingi in z enakimi omejitvami kot za licenco B1.2/B3, ki jo ima.“;

(13)

v točki 66.B.115 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

Pristojni organ zagotovi, da se skladnost s praktičnimi elementi usposabljanja za tip izkaže z enim od naslednjih dokazil:

(i)

s predložitvijo podrobne evidence ali dnevnika praktičnega usposabljanja, ki ga zagotovi organizacija, ki je izvedla usposabljanje in jo je pristojni organ neposredno odobril v skladu s točko 66.B.130;

(ii)

če je na voljo, s potrdilom o usposabljanju, ki zajema element praktičnega usposabljanja in ki ga izda organizacija za usposabljanje za vzdrževanje, ustrezno odobrena v skladu s Prilogo IV (Del 147).“;

(14)

v točki 66.B.125(b) se točka (1) nadomesti z naslednjim:

„(1)

za kategorijo B1 ali C:

helikopter z batnim motorjem, popolna skupina: konvertirana v ‚popolno podskupino 2b‘, vključno z ratingi za tip zrakoplova za helikopterje z enim batnim motorjem iz skupine 1;

helikopter z batnim motorjem, proizvajalčeva skupina: konvertirana v ustrezno ‚proizvajalčevo podskupino 2c‘, vključno z ratingi za tip zrakoplova za helikopterje z enim batnim motorjem zadevnega proizvajalca iz skupine 1;

helikopter s turbinskim motorjem, popolna skupina: konvertirana v ‚popolno podskupino 2b‘, vključno z ratingi za tip zrakoplova za helikopterje z enim turbinskim motorjem iz skupine 1;

helikopter s turbinskim motorjem, proizvajalčeva skupina: konvertirana v ustrezno ‚proizvajalčevo podskupino 2b‘, vključno z ratingi za tip zrakoplova za helikopterje z enim turbinskim motorjem zadevnega proizvajalca iz skupine 1;

letalo z enim batnim motorjem – kovinska konstrukcija, popolna skupina ali proizvajalčeva skupina: konvertirana v ‚popolno skupino 3‘. Za licenco B1 se vključijo naslednje omejitve: letala s kompozitno konstrukcijo, letala z leseno konstrukcijo ter letala s kovinsko cevasto konstrukcijo, prekrito s tkanino;

letala z več batnimi motorji – kovinska konstrukcija, popolna skupina ali proizvajalčeva skupina: konvertirana v ‚popolno skupino 3‘, vključno z ratingi za tip zrakoplova za letala z več batnimi motorji iz ustrezne popolne/proizvajalčeve skupine iz skupine 1. Za licenco B1 se vključijo naslednje omejitve: letala s kompozitno konstrukcijo, letala z leseno konstrukcijo ter letala s kovinsko cevasto konstrukcijo, prekrito s tkanino;

letalo z enim batnim motorjem – lesena konstrukcija, popolna skupina ali proizvajalčeva skupina: konvertirana v ‚popolno skupino 3‘. Za licenco B1 se vključijo naslednje omejitve: letala s kabino pod tlakom, letala s kovinsko konstrukcijo, letala s kompozitno konstrukcijo ter letala s kovinsko cevasto konstrukcijo, prekrito s tkanino;

letalo z več batnimi motorji – lesena konstrukcija, popolna skupina ali proizvajalčeva skupina: konvertirana v ‚popolno skupino 3‘. Za licenco B1 se vključijo naslednje omejitve: letala s kabino pod tlakom, letala s kovinsko konstrukcijo, letala s kompozitno konstrukcijo ter letala s kovinsko cevasto konstrukcijo, prekrito s tkanino;

letalo z enim batnim motorjem – kompozitna konstrukcija, popolna skupina ali proizvajalčeva skupina: konvertirana v ‚popolno skupino 3‘. Za licenco B1 se vključijo naslednje omejitve: letala s kabino pod tlakom, letala s kovinsko konstrukcijo, letala z leseno konstrukcijo ter letala s kovinsko cevasto konstrukcijo, prekrito s tkanino;

letalo z več batnimi motorji – kompozitna konstrukcija, popolna skupina ali proizvajalčeva skupina: konvertirana v ‚popolno skupino 3‘. Za licenco B1 se vključijo naslednje omejitve: letala s kabino pod tlakom, letala s kovinsko konstrukcijo, letala z leseno konstrukcijo ter letala s kovinsko cevasto konstrukcijo, prekrito s tkanino;

letalo z enim turbinskim motorjem, popolna skupina: konvertirana v ‚popolno podskupino 2a‘, vključno z ratingi za tip zrakoplova za letala z enim turbopropelerskim motorjem, ki v prejšnjem sistemu niso potrebovala ratinga za tip zrakoplova in spadajo v skupino 1;

letalo z enim turbinskim motorjem, proizvajalčeva skupina: konvertirana v ustrezno ‚proizvajalčevo podskupino 2a‘, vključno z ratingi za tip zrakoplova za letala z enim turbopropelerskim motorjem zadevnega proizvajalca, ki v prejšnjem sistemu niso potrebovala ratinga za tip zrakoplova in spadajo v skupino 1;

letalo z več turbinskimi motorji, popolna skupina: konvertirana v ratinge za tip zrakoplova za letala z več turbopropelerskimi motorji, ki v prejšnjem sistemu niso potrebovala ratinga za tip zrakoplova.“;

(15)

točka 66.B.130 se nadomesti z naslednjim:

„66.B.130   Postopek za neposredno odobritev usposabljanja za tip zrakoplova

(a)

V primeru usposabljanja za tip zrakoplova, razen zračnih ladij, lahko pristojni organ odobri usposabljanje za tip zrakoplova, ki ga ni izvedla organizacija za usposabljanje za vzdrževanje, odobrena v skladu s Prilogo IV (Del 147), in sicer v skladu s točko 1 Dodatka III k tej prilogi (Del 66). V tem primeru mora imeti pristojni organ vzpostavljen postopek za zagotovitev, da je usposabljanje za tip zrakoplova v skladu z Dodatkom III k tej prilogi (Del 66).

(b)

V primeru usposabljanja za tip zrakoplova iz skupine 1 tečaje v vseh primerih neposredno odobri pristojni organ. Pristojni organ mora imeti vzpostavljen postopek za zagotovitev, da program usposabljanja za tip zrakoplova zajema vse elemente, vsebovane v podatkih za vzdrževanje, ki jih ima nosilec odobritve projekta.“;

(16)

v točki 66.B.200 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Osnovni izpiti upoštevajo standard, opredeljen v dodatkih I in II ali v dodatkih VII in VIII k tej prilogi (Del 66), kot je ustrezno.“;

(17)

v točki 66.B.305(b) se beseda„Dodatek III“ nadomesti z besedo„Dodatek I“;

(18)

točka 66.B.405 se nadomesti z naslednjim:

„66.B.405   Poročilo o kreditnih točkah za opravljene izpite

(a)

Poročilo o kreditnih točkah za opravljene izpite vključuje primerjavo med:

(i)

moduli, podmoduli, predmeti in stopnjami znanja iz Dodatka I ali VII k tej prilogi (Del 66), kot je ustrezno;

(ii)

učnim načrtom za zadevno tehnično usposabljanje, ki ustreza želeni kategoriji.

Ta primerjava vključuje ugotovitev, ali je bila izkazana skladnost, in utemeljitve za vsako ugotovitev.

(b)

Kreditne točke za opravljene izpite, razen za izpite za preverjanje osnovnega znanja, ki jih izvajajo organizacije za usposabljanje za vzdrževanje, odobrene v skladu s Prilogo IV (Del 147), lahko odobri le pristojni organ države članice, v kateri je bila pridobljena kvalifikacija, razen če je s takim pristojnim organom sklenjen formalni sporazum, ki omogoča drugačno ravnanje.

(c)

Kreditnih točk ni mogoče odobriti, če za vsak modul in podmodul ne obstaja izjava o skladnosti, ki navaja, kje v tehnični kvalifikaciji je mogoče najti enakovreden standard.

(d)

Pristojni organ redno preverja morebitne spremembe:

(i)

nacionalnega standarda kvalifikacij;

(ii)

Dodatka I ali VII k tej prilogi (Del 66), kot je ustrezno.

Pristojni organ tudi oceni, ali so posledično potrebne spremembe poročila o kreditnih točkah za opravljene izpite. Te spremembe se dokumentirajo, datirajo in evidentirajo.“;

(19)

v točki 66.B.410 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Po njihovem izteku veljavnosti lahko prosilec zaprosi za novo odobritev kreditnih točk. Pristojni organ brez dodatne obravnave podaljša veljavnost kreditnih točk za dodatno desetletno obdobje, če se zahteve glede osnovnega znanja iz Dodatka I ali VII k tej prilogi (Del 66), kot je ustrezno, niso spremenile.“;

(20)

Dodatek I se spremeni:

(a)

v točki 1 se naslov in prvi pododstavek nadomestita z naslednjim:

Dodatek I

Zahteve glede osnovnega znanja

(razen za licenco kategorije L)

1.   Stopnje znanja za licence za vzdrževanje zrakoplova kategorij A, B1, B2, B2L, B3 in C

Osnovno znanje za kategorije A, B1, B2, B2L in B3 je navedeno s stopnjami znanja (1, 2 ali 3) za vsak veljaven predmet. Prosilci za kategorijo C izpolnjujejo stopnje osnovnega znanja kategorije B1 ali B2.

“;

(b)

v točki 2 se naslov, prvi pododstavek in prva preglednica nadomestijo z naslednjim:

„2.   Modularizacija

Kvalifikacije za osnovne predmete za vsako kategorijo ali podkategorijo licence za vzdrževanje zrakoplova so v skladu z naslednjo matriko, v kateri so obravnavani predmeti označeni z ‚X‘:

 

Za kategorije A, B1 in B3:

Predmetni modul

Zrakoplov A ali B1 s:

Helikopter A ali B1 s:

B3

 

turbinskim(-i) motorjem(-i)

batnim(-i) motorjem(-i)

turbinskim(-i) motorjem(-i)

batnim(-i) motorjem(-i)

letala z batnim motorjem, katerih kabina ni pod tlakom, z 2 000  kg MTOM in manj

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7A

X

X

X

X

 

7B

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

9A

X

X

X

X

 

9B

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

11A

X

 

 

 

 

11 B

 

X

 

 

 

11C

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

X

 

X

 

 

16

 

X

 

X

X

17A

X

X

 

 

 

17B

 

 

 

 

X

 

Za kategoriji B2 in B2L:

Predmetni modul/podmoduli

B2

B2L

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7A

X

X

7B

 

 

8

X

X

9A

X

X

9B

 

 

10

X

X

11A

 

 

11B

 

 

11C

 

 

12

 

 

13.1 in 13.2

X

X

13.3(a)

X

X (za rating za sistem ‚avtomatsko krmarjenje‘)

13.3(b)

X

 

13.4(a)

X

X (za rating za sistem ‚com/nav‘)

13.4(b)

X

X (za rating za sistem ‚nadzor‘)

13.4(c)

X

 

13.5

X

X

13.6

X

 

13.7

X

X (za rating za sistem ‚avtomatsko krmarjenje‘)

13.8

X

X (za rating za sistem ‚instrumenti‘)

13.9

X

X

13.10

X

 

13.11 do 13.18

X

X (za rating za sistem ‚sistemi strukture zrakoplova‘)

13.19 do 13.22

X

 

14

X

X (za rating za sistema ‚instrumenti‘ in ‚sistemi strukture zrakoplova‘)“

15

 

 

16

 

 

17A

 

 

17B

 

 

(c)

v preglednicah modulov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 9A, 10 in 14 se vsebina okenca

STOPNJA

B2

nadomesti z naslednjim:

STOPNJA

B2

B2L

(d)

v preglednici modula 5 se stopnja „1“ nadomesti s „–“ iz podmodula 5.5(a) za licenco B3;

(e)

v preglednici modula 7B se „–“ nadomesti z „1“ iz podmodula 7.4 za licenco B3;

(f)

v preglednici podmodula 7.10 modula 7B se stopnja „1“ nadomesti s stopnjo „2“ za licenco B3;

(g)

v preglednici podmodula 11.8(b) modula 11A se stopnja „1“ nadomesti s stopnjo „2“ za licenco B1.1;

(h)

v preglednici modula 11A se besedilo v prvem stolpcu z vsebino predmeta za podmodul 11.16 nadomesti z naslednjim:

„11.16   Pnevmatika/vakuum (ATA 36)

 

razporeditev/ureditev sistema;

 

viri: motor/pomožni agregat (APU), kompresorji, rezervoarji, oskrba na tleh;

 

tlačne in vakuumske črpalke;

 

krmiljenje tlaka;

 

distribucija;

 

prikazi in opozorila;

 

povezovanje z drugimi sistemi.“;

(i)

v preglednici modula 11A se besedilo v prvem stolpcu z vsebino predmeta za podmodul 11.20 nadomesti z naslednjim:

„11.20   Sistemi v kabini (ATA44)

Enote in komponente, ki so namenjene razvedrilu za potnike in zagotavljajo komunikacijo v zrakoplovu (sistem podatkovne komunikacije v kabini – CIDS) ter med kabino zrakoplova in zemeljskimi postajami (kabinske omrežne storitve – CNS). To vključuje prenos glasu, podatkov, glasbe in video vsebin.

Sistem podatkovne komunikacije v kabini se uporablja kot vmesnik med posadko v pilotski/potniški kabini in sistemi v kabini. Ti sistemi podpirajo izmenjavo podatkov med različnimi hitro zamenljivimi enotami (LRU), praviloma pa jih upravlja letalsko spremno osebje (FAP).

Sistem kabinske omrežne storitve je praviloma sestavljen iz strežnika, ki med drugim predstavlja vmesnik za naslednje sisteme:

komunikacijo podatki/radio;

osnovni sistem kabine (CCS);

razvedrilni sistem med letom (IFES);

zunanji komunikacijski sistem (ECS);

masovni pomnilniški sistem v kabini (CMMS);

nadzorni sistem v kabini (CMS);

druge sisteme v kabini (MCS).

Kabinska omrežna storitev lahko gosti funkcije, kot so:

dostop do poročil pred odhodom/ob odhodu;

dostop do e-pošte/intraneta/interneta ter zbirka podatkov o potnikih.“;

(j)

v preglednici podmodula 11.8(b) modula 11B se stopnja „3“ nadomesti s stopnjo „2“ za licenco B1.2;

(k)

v preglednici modula 11B se besedilo v prvem stolpcu z vsebino predmeta za podmodul 11.16 nadomesti z naslednjim:

„11.16   Pnevmatika/vakuum (ATA 36)

 

razporeditev/ureditev sistema;

 

viri: motor/pomožni agregat (APU), kompresorji, rezervoarji, oskrba na tleh;

 

tlačne in vakuumske črpalke;

 

krmiljenje tlaka;

 

distribucija;

 

prikazi in opozorila;

 

povezovanje z drugimi sistemi.“;

(l)

v preglednici modula 12 se besedilo v prvem stolpcu z vsebino predmeta za podmodul 12.16 nadomesti z naslednjim:

„12.16   Pnevmatika/vakuum (ATA 36)

 

razporeditev/ureditev sistema;

 

viri: motor/pomožni agregat (APU), kompresorji, rezervoarji, oskrba na tleh;

 

tlačne in vakuumske črpalke;

 

krmiljenje tlaka;

 

distribucija;

 

prikazi in opozorila;

 

povezovanje z drugimi sistemi.“;

(m)

modul 13 se nadomesti z naslednjim:

„MODUL 13 – AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJE IN SISTEMI ZRAKOPLOVA

 

STOPNJA

 

B2

B2L

13.1

Teorija letenja

 

(a)

Aerodinamika letal in sistemi za krmarjenje leta

1

delovanje in učinek:

krmiljenje nagiba: krilca in spojlerji,

krmiljenje naklona: višinska krmila, stabilatorji, spremenljivi stabilizatorji vpada in kanardi ter

krmiljenje zasuka okrog navpične osi: omejevalniki odklona smernega krmila;

krmiljenje z uporabo elevonov, aktivatorjev smernega krmila;

naprave za povečanje vzgona: reže, predkrilca, zakrilca;

naprave za povzročanje upora: spojlerji, notranje aerodinamične zavore, aerodinamične zavore ter

delovanje in učinki trimerjev, pomožne krmilne površine za odklon glavne krmilne površine in uravnoteženja krmila.

 

(b)

Letenje z veliko hitrostjo

1

zvočna hitrost, podzvočno letenje, transonično letenje, nadzvočno letenje;

Machovo število, kritično Machovo število.

 

(c)

Aerodinamika rotacijskih kril

1

terminologija;

delovanje in učinek cikličnega spreminjanja koraka rotorja, spreminjanje skupnega osnovnega koraka rotorja in krmila za uravnovešanje reakcije vrtilnega momenta.

 

13.2

Konstrukcije – splošni pojmi

 

osnove konstrukcijskih sistemov;

1

sistemi za consko in lokacijsko identifikacijo;

2

električna povezava;

2

naprave za zaščito pred udarom strele.

2

13.3

Avtomatsko krmarjenje (ATA 22)

 

(a)

3

osnove krmilnega sistema za avtomatsko krmarjenje zrakoplova, vključno z načeli delovanja in veljavno terminologijo;

obdelava komandnih signalov;

načini delovanja: kanali za nagib, naklon in zasuk;

blažilniki zasuka;

sistemi za povečevanje stabilnosti pri helikopterjih;

avtomatsko krmiljenje ravnotežja;

vmesnik za pripomočke za navigacijo z avtopilotom;

 

(b)

3

sistemi za avtomatsko nastavitev moči motorja;

sistem za avtomatsko pristajanje: principi in kategorije, načini delovanja, prilet, drsna strmina, zemeljska površina, neuspeli prilet, sistemski zasloni in pogoji ob napaki.

 

13.4

Komunikacije/navigacija (ATA 23/34)

 

(a)

3

osnove širjenja radijskih valov, antene, linije radiofonskega prenosa, komunikacije, sprejemnik in oddajnik;

principi delovanja naslednjih sistemov:

komunikacija na zelo visoki frekvenci (VHF);

komunikacija na visoki frekvenci (HF);

avdio;

oddajniki signala v nujnih primerih (ELT);

zapisovalnik zvoka v pilotski kabini (CVR);

visokofrekvenčni vsesmerni radijski oddajnik (VOR);

radiokompas (ADF);

instrumentni pristajalni sistem (ILS);

usmerjevalnik leta (FDS), merilnik razdalje (DME);

območna navigacija, RNAV sistemi;

sistemi za vodenje zrakoplova (FMS);

satelitski sistem določanja položaja (GPS), satelitski sistemi za navigacijo (GNSS);

podatkovna povezava.

 

(b)

3

transponder za nadzor zračnega prometa, sekundarni nadzorovalni radar;

sistem za preprečevanje trčenja v zraku (TCAS);

radar za izogibanje vremenskim pojavom;

radiovišinomer;

samodejni odvisni nadzor – difuzija (ADS-B).

 

(c)

3

mikrovalovni pristajalni sistem (MLS);

zelo nizkofrekvenčna in hiperbolična navigacija (VLF/Omega);

Dopplerjeva navigacija;

inercialni navigacijski sistem (INS);

ARINC komunikacija in poročanje.

 

13.5

Električna energija (ATA 24)

3

namestitev in delovanje električnih akumulatorjev;

proizvajanje enosmernega toka;

proizvajanje izmeničnega toka;

proizvajanje električnega toka v nujnih primerih;

regulacija napetosti;

distribucija energije;

pretvorniki, transformatorji, usmerniki;

zaščita vezij;

zunanje/zemeljsko napajanje.

 

13.6   Oprema in notranja oprema (ATA 25)

zahteve za elektronsko opremo v nujnih primerih;

kabinska oprema za razvedrilo.

3

13.7

Krmarjenje leta (ATA 27)

 

(a)

2

glavne komande: krilce, višinsko krmilo, smerno krmilo, spojler;

krmiljenje ravnotežja;

aktivna kontrola obremenitve;

naprave za povečanje vzgona;

notranja aerodinamična zavora, aerodinamična zavora;

upravljanje sistema: ročno, hidravlično, pnevmatsko;

umetno povzročeni občutek trdote komand, blažilnik zasuka, trimanje zrakoplova glede na Machovo število, omejevalnik odklona smernega krmila, sistemi blokade zaradi turbulence;

sistemi za zaščito pred porušitvijo vzgona;

 

(b)

3

upravljanje sistema: električno, krmiljenje s pomočjo računalnika.

 

13.8

Instrumenti (ATA 31)

3

klasifikacija;

atmosfera;

terminologija;

naprave in sistemi za merjenje tlaka;

pitot statični sistemi;

višinomeri;

variometri;

merilniki hitrosti;

naprave za merjenje Machovega števila;

naprave za sporočanje višine leta/opozarjanje na višino leta;

računalniki podatkov o letu;

pnevmatski sistemi instrumentov;

manometer in termometer z neposrednim odbiranjem;

sistemi za prikaz temperature;

sistemi za prikaz količine goriva;

žiroskopski principi;

umetni horizonti;

kontrolniki letenja;

žiroskopski kompasi;

sistemi opozarjanja na bližino zemlje (GPWS);

sistemi kompasov;

sistemi za zapis podatkov o letu (FDRS);

sistemi elektronskih instrumentov za letenje (EFIS);

opozorilni sistemi z instrumenti, vključno z glavnimi opozorilnimi sistemi in centraliziranimi opozorilnimi zasloni;

opozorilni sistemi za zaščito pred porušitvijo vzgona in sistemi za prikaz vpadnega kota;

merjenje in prikaz vibracij;

pilotska kabina s katodnimi zasloni.

 

13.9

Luči (ATA 33)

3

zunanje: navigacijske, pristajalne, za vožnjo po tleh, za led;

notranje: v potniški kabini, v pilotski kabini, v prostoru za tovor;

zasilne luči.

 

13.10

Sistemi za vzdrževanje na letalu (ATA 45)

3

osrednji vzdrževalni računalniki;

sistem za nalaganje podatkov;

sistem elektronske knjižnice;

sistem za tiskanje;

sistem za nadzor konstrukcije (nadzor tolerance poškodb).

 

13.11

Klimatizacija in uravnavanje tlaka v kabini (ATA 21)

 

13.11.1

Dovod zraka

2

viri dovoda zraka, vključno z odvzemom zraka iz kompresorja motorja, pomožnim agregatom in vozičkom za oskrbo zrakoplova na tleh;

 

13.11.2

Klimatizacija

 

klimatizacijski sistemi;

2

naprave za kroženje zraka in naprave za kroženje pare;

3

razdelilni sistemi;

1

sistem za nadzor in upravljanje pretoka, temperature in vlažnosti.

3

13.11.3

Uravnavanje tlaka

3

sistemi za uravnavanje tlaka;

krmiljenje in prikaz, vključno s krmilnimi in varnostnimi ventili;

krmilniki tlaka v kabini.

 

13.11.4

Varnostne in opozorilne naprave

3

zaščitne in opozorilne naprave.

 

13.12

Protipožarna zaščita (ATA 26)

 

(a)

3

sistemi za odkrivanje požara in dima ter opozarjanje;

sistemi za gašenje požara;

preizkušanje sistemov.

 

(b)

1

prenosni gasilni aparat.

 

13.13

Sistemi goriva (ATA 28)

 

Razporeditev sistema;

1

posode za gorivo;

1

sistemi za dovod goriva;

1

izpuščanje goriva v zraku, odduševanje in odvajanje;

1

navzkrižno napajanje in prenos;

2

prikazi in opozorila;

3

dopolnjevanje goriva in praznjenje rezervoarja;

2

vzdolžno uravnoteženi sistemi goriva.

3

13.14

Hidravlična energija (ATA 29)

 

Razporeditev sistema;

1

hidravlične tekočine;

1

hidravlični rezervoarji in akumulatorji;

1

proizvajanje tlaka: električno, mehansko, pnevmatično;

3

rezervno proizvajanje tlaka;

3

filtri;

1

krmiljenje tlaka;

3

distribucija energije;

1

prikaz in opozorilni sistemi;

3

povezovanje z drugimi sistemi.

3

13.15

Zaščita pred ledom in dežjem (ATA 30)

 

nastajanje, klasifikacija in odkrivanje ledu;

2

sistemi za preprečevanje zaledenitve: električni, toplozračni in kemični;

2

sistemi za odstranjevanje ledu: električni, toplozračni, pnevmatski in kemični;

3

sredstvo za zaščito pred dežjem in odbojnost;

1

gretje sonde in drenaže;

3

sistemi brisal.

1

13.16

Podvozje letala (ATA 32)

 

konstrukcija, blaženje udarcev;

1

sistemi za izvlečenje in uvlečenje: običajni in zasilni;

3

prikazi in opozorila;

3

kolesa, zavore, preprečevanje blokiranja koles med zaviranjem in avtomatsko zaviranje;

3

pnevmatike;

1

krmiljenje;

3

zaznavanje zrak-tla.

3

13.17

Kisik (ATA 35)

 

Razporeditev sistema: potniška in pilotska kabina;

3

viri, shranjevanje, polnjenje in distribucija;

3

uravnavanje dovoda;

3

prikazi in opozorila.

3

13.18

Pnevmatika/vakuum (ATA 36)

 

Razporeditev sistema;

2

viri: motor/pomožni agregat (APU), kompresorji, rezervoarji, oskrba na tleh;

2

krmiljenje tlaka;

3

distribucija;

1

prikazi in opozorila;

3

povezovanje z drugimi sistemi.

3

13.19

Voda/odpadki (ATA 38)

2

razporeditev vodovodnega sistema, dobava, distribucija, oskrbovanje in drenaža;

razporeditev toaletnih sistemov; splakovanje in oskrbovanje.

 

13.20

Integrirana modularna letalska elektronika (IMA) (ATA 42)

3

osnovni sistem;

komponente omrežja.

Opomba: Funkcije, ki so praviloma na voljo v modulih Integrirana modularna letalska elektronika (IMA), so med drugim:

upravljanje izpusta;

nadzor zračnega tlaka;

prezračevanje in nadzor zraka;

nadzor letalske elektronike in prezračevanja pilotske kabine, nadzor temperature;

obveščanje o zračnem prometu;

usmerjevalnik letalske komunikacije;

upravljanje električnih obremenitev;

spremljanje prekinjevalca tokokroga;

električni sistem vgrajene preizkusne opreme (BITE);

upravljanje goriva;

upravljanje zavore;

upravljanje krmilja;

izvlečenje in uvlečenje podvozja letala;

prikaz tlaka v pnevmatikah;

prikaz tlaka olja in

spremljanje temperature zavor.

 

13.21

Sistemi v kabini (ATA 44)

3

Enote in komponente, ki so razvedrilo za potnike in zagotavljajo komunikacijo v zrakoplovu (sistem podatkovne komunikacije v kabini – CIDS) ter med kabino zrakoplova in zemeljskimi postajami (kabinske omrežne storitve – CNS). To vključuje prenos glasu, podatkov, glasbe in video vsebin.

Sistem podatkovne komunikacije v kabini se uporablja kot vmesnik med posadko v pilotski/potniški kabini in sistemi v kabini. Ti sistemi podpirajo izmenjavo podatkov med različnimi hitro zamenljivimi enotami (LRU), praviloma pa jih upravlja letalsko spremno osebje (FAP).

Sistem kabinske omrežne storitve je praviloma sestavljen iz strežnika, ki med drugim predstavlja vmesnik za naslednje sisteme:

komunikacijo podatki/radio;

osnovni sistem kabine (CCS);

razvedrilni sistem med letom (IFES);

zunanji komunikacijski sistem (ECS);

masovni pomnilniški sistem v kabini (CMMS);

nadzorni sistem v kabini (CMS);

druge sisteme v kabini (MCS).

Kabinska omrežna storitev lahko gosti funkcije, kot so:

dostop do poročil pred odhodom/ob odhodu;

dostop do e-pošte/intraneta/interneta;

zbirka podatkov o potnikih.

 

13.22

Informacijski sistemi (ATA 46)

3

Enote in komponente, ki se uporabljajo kot sredstvo za shranjevanje, posodabljanje in priklic digitalnih informacij, ki so običajno na voljo v papirni obliki ter na mikrofilmu ali mikrofišu. Vključuje enote, namenjene shranjevanju in priklicu informacij, kot sta masovni polnilnik in krmilnik elektronske knjižnice, ne vključuje pa enot ali komponent, ki so vgrajene za druge uporabe in ki se delijo z drugimi sistemi, kot sta tiskalnik v pilotski kabini ali zaslon za splošno rabo.

Značilni primeri vključujejo:

sisteme za upravljanje zračnega prometa in informacij ter sisteme omrežnega strežnika;

splošni informacijski sistem zrakoplova;

informacijski sistem v pilotski kabini;

informacijski sistem za vzdrževanje;

informacijski sistem v potniški kabini;

druge informacijske sisteme.“;

 

(21)

Dodatek II se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

Dodatek II

Standard osnovnega izpita

(razen za licenco kategorije L)“;

(b)

v točkah od 2.2.1 do 2.2.10 se besedilo „Kategorija B2“ nadomesti z besedilom „Kategoriji B2 in B2L“;

(c)

točki 2.2.13 in 2.2.14 se nadomestita z naslednjim:

„2.13   MODUL 13 — AERODINAMIKA, KONSTRUKCIJE IN SISTEMI ZRAKOPLOVA

Kategorija B2: 180 izbirnih in 0 opisnih vprašanj. Dovoljen čas: 225 minut. Vprašanja in dovoljeni čas se lahko po potrebi razdelijo na dva izpita.

Kategorija B2L:

Rating za sistem

Število izbirnih vprašanj

Dovoljeni čas (v minutah)

Osnovne zahteve

(Podmoduli 13.1, 13.2, 13.5 in 13.9)

28

35

COM/NAV

(Podmodul 13.4(a))

24

30

INSTRUMENTI

(Podmodul 13.8)

20

25

AVTOMATSKO KRMARJENJE

(Podmodula 13.3(a) in 13.7)

28

35

NADZOR

(Podmodul 13.4(b))

8

10

SISTEMI STRUKTURE ZRAKOPLOVA

(Podmoduli od 13.11 do 13.18)

32

40

2.14   MODUL 14 – POGON

Kategoriji B2 in B2L: 24 izbirnih in 0 opisnih vprašanj. Dovoljen čas: 30 minut.

OPOMBA: Izpit B2L za modul 14 je veljaven samo za ratinga ‚Instrumenti‘ in ‚Sistemi strukture‘ zrakoplova.“;

(22)

Dodatek III se spremeni:

(a)

v točki 1.(a) se točka (ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii)

razen če drugače dovoljuje izobraževanje o razlikah, opisano v točki (c) spodaj, izpolnjujeta standard iz odstavka 3.1 tega dodatka in, če so na voljo, ustrezne elemente, opredeljene v obveznem delu podatkov o operativni ustreznosti, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012.“;

(b)

v točki 1.(b) se točka (ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii)

razen če drugače dovoljuje izobraževanje o razlikah, opisano v točki (c) spodaj, izpolnjujeta standard iz odstavka 3.2 tega dodatka in, če so na voljo, ustrezne elemente, opredeljene v obveznem delu podatkov o operativni ustreznosti, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012.“;

(c)

v točki 3.1(c) se sprotni opombi nadomestita z naslednjim:

„(1)

Za letala z batnim motorjem, katerih kabina ni pod tlakom, do 2 000 kg MTOM, se lahko minimalno trajanje skrajša za 50 %.

(2)

Za helikopterje iz skupine 2 (kot je določeno v točki 66.A.5) se lahko minimalno trajanje skrajša za 30 %.“;

(d)

v točki 3.1(e) se stopnja usposabljanja za sistem strukture zrakoplova 21A „Dovod zraka“, ki ustrezajo stolpcu „Helikopterji s turbinskimi motorji“, nadomesti z naslednjim:

„3

1“

(e)

V točki 3.1(e) se stopnja usposabljanja za sistem strukture zrakoplova 31A „Sistemi instrumentov“, ki ustrezajo stolpcu „Helikopterji z batnimi motorji“, nadomesti z naslednjim:

„3

1“

(23)

Dodatek IV se nadomesti z naslednjim:

Dodatek IV

Zahteve glede izkušenj za podaljšanje licence za vzdrževanje zrakoplova po Delu 66

V spodnji preglednici so prikazane zahteve glede izkušenj za dodatek nove kategorije ali podkategorije v obstoječo licenco po Delu 66.

Izkušnje so praktične izkušnje z vzdrževanjem delujočega zrakoplova v podkategoriji, ki ustreza zahtevku.

Zahteve glede izkušenj se zmanjšajo za 50 %, če je prosilec zaključil potrjeni tečaj po Delu 147, ki ustreza podkategoriji.

Do

Od

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

A1

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

2 leti

6 mesecev

2 leti

1 leto

2 leti

1 leto

6 mesecev

A2

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

2 leti

6 mesecev

2 leti

1 leto

2 leti

1 leto

6 mesecev

A3

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

2 leti

1 leto

2 leti

6 mesecev

2 leti

1 leto

1 leto

A4

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

2 leti

1 leto

2 leti

6 mesecev

2 leti

1 leto

1 leto

B1.1

ni določeno

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

1 leto

1 leto

6 mesecev

B1.2

6 mesecev

ni določeno

6 mesecev

6 mesecev

2 leti

2 leti

6 mesecev

2 leti

1 leto

ni določeno

B1.3

6 mesecev

6 mesecev

ni določeno

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

1 leto

1 leto

6 mesecev

B1.4

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

ni določeno

2 leti

6 mesecev

2 leti

2 leti

1 leto

6 mesecev

B2

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

1 leto

1 leto

1 leto

1 leto

1 leto

B2L

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

1 leto

1 leto

1 leto

1 leto

1 leto

1 leto

B3

6 mesecev

ni določeno

6 mesecev

6 mesecev

2 leti

6 mesecev

2 leti

1 leto

2 leti

1 leto

“;

(24)

Dodatek V se nadomesti z naslednjim:

Dodatek V

Obrazec za zahtevek – obrazec EASA 19

1.

Ta dodatek vsebuje primer obrazca, ki se uporablja za zahtevek za licenco za vzdrževanje zrakoplova iz Priloge III (Del 66).

2.

Pristojni organ države članice lahko spremeni obrazec EASA 19 samo zaradi vključitve dodatnih informacij, potrebnih za podkrepitev primera, ko nacionalne zahteve dovoljujejo ali zahtevajo, da se licenca za vzdrževanje zrakoplova, izdana v skladu s Prilogo III (Del 66), uporablja zunaj zahteve iz Priloge I (Del M) in Priloge II (Del 145).
Image Besedilo slike Image Besedilo slike
“;

(25)

Dodatek VI se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

Dodatek VI – Zahtevek za licenco za vzdrževanje zrakoplova iz Priloge III (Del 66) – obrazec EASA 26“;

(b)

na začetku Dodatka VI in pred obstoječim obrazcem EASA 26 se vstavi naslednje besedilo:

„1.

Primer licence za vzdrževanje zrakoplova iz Priloge III (Del 66) je na naslednjih straneh.

2.

Ta dokument se natisne v prikazani standardizirani obliki, lahko pa se zmanjša na velikost, ki omogoča računalniško izdelavo. Kadar se velikost zmanjša, je treba paziti, da se zagotovi dovolj razpoložljivega prostora na tistih mestih, kjer se zahtevajo uradni pečati ali žigi. V računalniško izdelane dokumente ni treba vključiti vseh okenc, kadar katero od okenc ostane prazno, v kolikor je mogoče dokument jasno prepoznati kot licenco za vzdrževanje zrakoplova, izdano v skladu s Prilogo III (Del 66).

3.

Dokument se lahko izpolni v angleščini ali uradnem jeziku države članice pristojnega organa. V slednjem primeru se za vsakega imetnika licence, ki mora licenco uporabljati zunaj navedene države članice, drugi izvod v angleškem jeziku priloži dokumentu, da se zagotovi razumevanje za namene medsebojnega priznanja.

4.

Vsak imetnik licence ima enotno številko imetnika licence, ki je oblikovana na podlagi nacionalne identifikacijske oznake in alfanumeričnega označevalnika.

5.

Dokument ima lahko strani v drugačnem vrstnem redu kot ta vzorec in ni treba, da ima kakršne koli črte za delitev, v kolikor so vsebovane informacije razporejene tako, da razporeditev vsake strani ustreza obliki vzorčne licence za vzdrževanje zrakoplova, ki se nahaja tukaj.

6.

Ta dokument pripravi pristojni organ. Lahko pa ga pripravi tudi katera koli vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu s Prilogo II (Del 145), če se pristojni organ s tem strinja in če priprave potekajo v skladu s postopkom, opredeljenem v priročniku vzdrževalne organizacije iz točke 145.A.70 Priloge II (Del 145). V vsakem primeru pristojni organ izda dokument.

7.

Pripravo kakršne koli spremembe obstoječe licence za vzdrževanje zrakoplova opravi pristojni organ. Lahko pa ga pripravi tudi katera koli vzdrževalna organizacija, potrjena v skladu s Prilogo II (Del 145), če se pristojni organ s tem strinja in če priprave potekajo v skladu s postopkom, opredeljenem v priročniku vzdrževalne organizacije iz točke 145.A.70 Priloge II (Del 145). V vsakem primeru pristojni organ spremeni dokument.

8.

Imetnik licence za vzdrževanje zrakoplova le-to ohrani v dobrem stanju in zagotavlja, da se ne vnašajo nedovoljeni vpisi. Če se to pravilo ne upošteva, se dovoljenje lahko razveljavi ali pa se imetniku ne dovoli imeti pravice za potrjevanje. Pride lahko tudi do sodnega pregona po nacionalni zakonodaji.

9.

Licenca za vzdrževanje zrakoplova, izdana v skladu s Prilogo III (del 66), je priznana v vseh državah članicah in pri delu v drugi državi članici ni treba zamenjati dokumenta.

10.

Priloga k obrazcu EASA 26 je izbirna in se sme uporabiti samo za vključitev nacionalnih pravic, kadar so bile te pravice zajete v državnem pravu zunaj področja uporabe Priloge III (del 66).

11.

Glede strani z ratingom tipa zrakoplova v licenci za vzdrževanje zrakoplova se lahko pristojni organ države članice odloči, da te strani ne bo izdal, dokler ni treba prvega ratinga tipa zrakoplova vpisati in potrditi, moral pa bo morda izdati več kot eno stran z ratingom tipa zrakoplova, odvisno od števila ratingov tipa, ki jih je treba navesti.

12.

Ne glede na točko 11 je vsaka izdana stran v obliki tega vzorca in vsebuje specifične informacije za navedeno stran.

13.

Licenca za vzdrževanje zrakoplova jasno navaja, da so omejitve izvzetja iz pravic potrjevanja. Če ni veljavnih omejitev, se na strani OMEJITVE navede ‚Brez omejitev‘.

14.

Kadar se za izdajo licence za vzdrževanje zrakoplova uporablja vnaprej natisnjen format, se katero koli okence za kategorijo, podkategorijo ali rating tipa, ki ne vsebuje vpisa ratinga, označi, da se vidi, da ratinga ni.“;

(c)

obrazec 26 se nadomesti z naslednjim:

Image Besedilo slike Image Besedilo slike “;

(26)

dodata se naslednja dodatka VII in VIII:

Dodatek VII

Zahteve glede osnovnega znanja za licenco za vzdrževanje zrakoplova kategorije L

Opredelitve različnih stopenj znanja, zahtevanih v tem dodatku, so enake kot v točki 1 Dodatka I k Prilogi III (Del 66).

Podkategorije

Moduli, zahtevani za vsako podkategorijo (glej preglednico programa usposabljanja v nadaljevanju)

L1C: kompozitna jadralna letala

1L, 2L, 3L, 5L, 7L in 12L

L1: jadralna letala

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L in 12L

L2C: kompozitna motorna jadralna letala in kompozitna letala ELA1

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L in 12L

L2: motorna jadralna letala in letala ELA1

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L in 12L

L3H: toplozračni baloni

1L, 2L, 3L, 9L in 12L

L3G: plinski baloni

1L, 2L, 3L, 10L in 12L

L4H: toplozračne zračne ladje

1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L in 12L

L4G: plinske zračne ladje ELA2

1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L in 12L

L5: plinske zračne ladje nad ELA2

Zahteve glede osnovnega znanja za vse podkategorije B1

ter

8L (za B1.1 in B1.3), 10L, 11L in 12L

KAZALO:

Oznaka modula

1L

‚Osnovno znanje‘

2L

‚Človeški dejavniki‘

3L

‚Letalska zakonodaja‘

4L

‚Konstrukcija – lesena / kovinska cev in tkanina‘

5L

‚Konstrukcija – kompozitna‘

6L

‚Konstrukcija – kovinska‘

7L

‚Konstrukcija – splošno‘

8L

‚Pogonski sistem‘

9L

‚Balon / zračna ladja – toplozračen‘

10L

‚Balon / zračna ladja – plinski (prost/pripet)‘

11L

‚Zračna ladja – toplozračna/plinska‘

12L

‚Radiokomunikacija/ELT/transponder/instrumenti‘

MODUL 1L – OSNOVNO ZNANJE

 

Stopnja

1L.1   Matematika

Aritmetika

Aritmetični izrazi in znaki

Načini množenja in deljenja

Ulomki in decimalna števila

Faktorji in mnogokratniki

Uteži, mere in pretvorniki

Razmerje in sorazmerje

Povprečja in odstotki

Površine in prostornine, kvadrati, kubi

Algebra

Izračunavanje preprostih algebraičnih izrazov: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje

Uporaba oklepajev

Preprosti algebraični ulomki

Geometrija

Preproste geometrijske konstrukcije

Grafični prikaz: vrsta in raba grafov

1

1L.2   Fizika

Snov

Lastnosti snovi: kemični elementi

Kemične spojine

Agregatna stanja: trdo, tekoče in plinasto

Spremembe agregatnih stanj

Mehanika

Sile, navor in vrtilne sile, vektorski prikaz

Težišče

Nateg, tlak, strig in vzvoj

Narava in lastnosti trdnih snovi, tekočin in plinov

Temperatura

Termometri in temperaturne lestvice: Celzijeva, Fahrenheitova in Kelvinova

Definicija toplote

1

1L.3   Elektrika

Enosmerni tokokrogi

Ohmov zakon, Kirchhoffova zakona (napetosti in toka)

Pomen notranje upornosti vira

Upornost/upor

Barvne kode uporov, vrednosti in tolerance, preferenčne vrednosti, razredi moči

Zaporedna in vzporedna vezava uporov

1

1L.4   Aerodinamika/aerostatika

Mednarodna standardna atmosfera (ISA), uporaba v aerodinamiki in aerostatiki

Aerodinamika

Tok zraka okoli telesa

Mejna plast, laminarni in turbulentni tok

Potisk, teža, aerodinamična rezultanta

Nastajanje vzgona in upora Vpadni kot, polarna krivulja, porušitev vzgona

Aerostatika

Vpliv na envelope, vplivi vetra, višine in temperature

1

1L.5   Varnost pri delu in varstvo okolja

Varni delovni postopki in preventivni ukrepi pri delu z elektriko, plini (zlasti s kisikom), olji in kemikalijami

Označevanje, shranjevanje in odstranjevanje nevarnih snovi (za varnost in varstvo okolja)

Sanacijski ukrepi ob požaru ali drugi nesreči z eno ali več nevarnimi snovmi, vključno s poznavanjem sredstev za gašenje

2


MODUL 2L – ČLOVEŠKI DEJAVNIKI

 

Stopnja

2L.1   Splošno

Potreba po upoštevanju človeških dejavnikov

Nezgode, ki se lahko pripišejo človeškemu dejavniku / človeški napaki

Murphyjev zakon

1

2L.2   Človekova učinkovitost in omejitve

Vid, sluh, obdelava podatkov, pozornost in dojemanje, spomin

1

2L.3   Socialna psihologija

Odgovornost, motivacija, pritisk sodelavcev, skupinsko delo

1

2L.4   Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost

Telesna pripravljenost/zdravje, stres, spanje, utrujenost, alkohol, zdravila, zloraba drog

1

2L.5   Fizično okolje

Delovno okolje (klima, hrup, osvetljenost)

1


MODUL 3L – LETALSKA ZAKONODAJA

 

Stopnja

3L.1   Regulativni okvir

Vloga Evropske komisije, Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) in nacionalnih letalskih organov

Veljavni deli Dela M in Dela 66

1

3L.2   Popravila in spremembe

Odobritev sprememb (popravila in spremembe)

Standardne spremembe in standardna popravila

2

3L.3   Podatki za vzdrževanje

Plovnostne zahteve, navodila za stalno plovnost (AMM, IPC itd.)

Letalski priročnik

Evidenca o vzdrževanju

2


MODUL 4L – KONSTRUKCIJA – LESENA / KOVINSKA CEV IN TKANINA

 

Stopnja

4L.1   Konstrukcija – lesena / kombinacija kovinske cevi in tkanine

Les, vezane plošče, lepila, hranjenje, električni vod, lastnosti, strojna obdelava

Prevleka (materiali za prevleke, lepila in zaključni sloji, naravni in sintetični materiali za prevleke in lepila)

Postopki barvnega sestavljanja in popravil

Ugotavljanje poškodb zaradi prenapetosti na lesenih konstrukcijah / konstrukcijah iz kovinske cevi in tkanine

Propadanje lesenih komponent in prevlek

Preizkus razpokanja (optični postopek, npr. povečevalno steklo) kovinskih sestavnih delov Korozija in preventivne metode; zdravstvena in protipožarna zaščita

2

4L.2   Materiali

Vrste lesa, stabilnost in lastnosti strojne obdelave

Jeklene cevi in cevi iz lahkih zlitin ter pritrdilni elementi, pregled razpok na varjenih stikih

Plastika (pregled, razumevanje lastnosti)

Barve in njihovo odstranjevanje

Lepila

Materiali in tehnologije prevlek (naravni in sintetični polimeri)

2

4L.3   Prepoznavanje poškodb

Prenapetost na lesenih konstrukcijah / konstrukcijah iz kovinske cevi in tkanine

Prenosi obremenitev

Dinamična trdnost in preizkus razpokanja

3

4L.4   Izvajanje praktičnih del

Privijanje zatičev, vijakov, kronskih matic, nateznih vijakov

Spajanje spojk

Popravila Nicopress in Talurit

Popravila prevlek

Popravila prosojnih pokrovov

Popravila (vezane plošče, dodatni nosilci, ograje, oplate)

Vrvje zrakoplova Izračun masnega ravnotežja krmilne površine in razpon gibanja krmilnih površin, merjenje sil pri delovanju

Izvajanje 100-urnih/letnih inšpekcijskih pregledov lesenih konstrukcij / konstrukcij iz kovinskih cevi in tkanine

2


MODUL 5L – KONSTRUKCIJA – KOMPOZITNA

 

Stopnja

5L.1   Konstrukcija – plastika, utrjena z vlakni (FRP)

Osnovna načela konstrukcije FRP

Smole (epoksidne, poliestrske, fenolne, vinilestrske)

Materiali za utrjevanje: steklena, aramidna, ogljikova vlakna, lastnosti

Polnila

Podporna jedra (balza, satje, penjena plastika)

Konstrukcije, prenosi obremenitev (trdno ogrodje iz FRP, (sendvič) konstrukcija iz dveh oplatnih plošč in polnilom iz satja)

Prepoznavanje poškodb zaradi prenapetosti komponent

Postopek za projekte z uporabo FRP (v skladu s priročnikom za vzdrževalne organizacije – MOM), vključno s pogoji za shranjevanje materiala

2

5L.2   Material

Duroplasti, termoplastični polimeri, katalizatorji

Razumevanje lastnosti, tehnologije strojne obdelave, odstranjevanje, spajanje, varjenje

Smole za FRP: epoksidne smole, poliestrske smole, vinilestrske smole, fenolne smole

Materiali za utrjevanje

Od osnovnih vlaken do filamentov (ločilno sredstvo, premaz), vzorci tkanja

Lastnosti posameznih materialov za utrjevanje (steklena vlakna, aramidna vlakna, ogljikova vlakna)

Problem sistemov iz več materialov, matrica

Zlepljenost/povezanost – različno obnašanje vlaknastih materialov

Polnila in barvila

Tehnične zahteve za polnila

Spremembe lastnosti sestave smole z uporabo steklenih vlaken, mikrobalonov, aerosolov, bombaža, mineralov, kovinskega prahu, organskih snovi

Postopki barvnega sestavljanja in popravil

Pomožni materiali

Satje (papir, FRP, kovina), les balza, Divinycell (Contizell), smeri razvoja

2

5L.3   Sestavljanje konstrukcij iz kompozitov, okrepljenih z vlakni (FRP)

Trdno ogrodje

(Sendvič) konstrukcije iz dveh oplatnih plošč in polnilom iz satja

Sestavljanje aerodinamičnih profilov, trupov, krmilnih površin

2

5L.4   Prepoznavanje poškodb

Obnašanje sestavnih delov iz FRP v primeru prenapetosti

Prepoznavanje razcepitev, ohlapnih stikov

Frekvenca upogibnih tresljajev v aerodinamičnih profilih

Prenos obremenitve

Frikcijska povezava in pozitivno zaklepanje

Trajna nihajna trdnost in korozija kovinskih delov

Spajanje kovine, zaključno premazovanje jeklenih in aluminijastih sestavnih delov med spajanjem s FRP

3

5L.5   Izdelava kalupov

Mavčni kalupi, keramični kalupi

GFK-kalupi, premaz iz gela (Gel-coat), materiali za utrjevanje, problem neprožnosti

Kovinski kalupi

Moški in ženski kalupi

2

5L.6   Izvajanje praktičnih del

Privijanje zatičev, vijakov, kronskih matic, nateznih vijakov

Spajanje spojk

Popravila Nicopress in Talurit

Popravila prevlek

Popravila trdnih ogrodij iz FRP

Izdelava kalupov / oblikovanje sestavnih delov (npr. nos trupa, aerodinamični pokrov pristajalne opreme, konica krila in krilce)

Popravilo dveh oplatnih plošč s polnilom iz satja, pri katerih sta poškodovani notranja in zunanja plast

Popravilo dveh oplatnih plošč s polnilom iz satja s pritiskom z vakuumsko vrečko

Popravila prosojnega pokrova (PMMA) z eno- in dvokomponentnim lepilom

Spajanje prosojnega pokrova z okvirjem pokrova kabine

Utrjevanje prosojnih pokrovov in drugih sestavnih delov

Izvajanje popravil na ogrodju iz dveh oplatnih plošč in polnilom iz satja (manjše popravilo manj kot 20 cm)

Vrvje zrakoplova Izračun masnega ravnotežja krmilne površine in razpon gibanja krmilnih površin, merjenje sil pri delovanju

Izvajanje 100-urnih/letnih inšpekcijskih pregledov na konstrukciji iz FRP

2


MODUL 6L – KONSTRUKCIJA – KOVINSKA

 

Stopnja

6L.1   Konstrukcija – kovinska

Kovinski materiali, polizdelki, metode strojne obdelave

Trajna nihajna trdnost in preizkus razpokanja

Sestavljanje sestavnih delov kovinske konstrukcije, kovičeni stiki, lepljeni stiki

Prepoznavanje poškodb zaradi prenapetosti sestavnih delov, posledice korozije

Zdravstvena in protipožarna zaščita

2

6L.2   Material

Jeklo in njegove zlitine

Lahke kovine in njihove lahke zlitine

Materiali za kovičenje

Plastika

Barve in barvni premazi

Lepila za kovino

Korozije

Materiali in tehnologije prevlek (naravni in sintetični polimeri)

2

6L.3   Prepoznavanje poškodb

Prenapete kovinske konstrukcije, izravnavanje, merjenje simetrije

Prenosi obremenitev

Trajna nihajna trdnost in preizkus razpokanja

Prepoznavanje ohlapnih kovičenih zvez

3

6L.4   Sestavljanje konstrukcij iz kovin in kompozitov

Oplate

Ogrodja

Dodatni in vzdolžni nosilci

Konstrukcija ogrodja

Problemi pri sistemih iz več materialov

2

6L.5   Sponke

Razvrščanje prilegov in ohlapnosti

Metrični in anglosaški sistem merskih enot

Prevelik vijak

2

6L.6   Izvajanje praktičnih del

Privijanje zatičev, vijakov, kronskih matic, nateznih vijakov

Spajanje spojk

Popravila Nicopress in Talurit

Popravilo prevlek, poškodba površine, tehnike zaustavitve širjenja razpok z vrtanjem lukenj

Popravila prosojnih pokrovov

Izrez pločevine (aluminij in lahke zlitine, jeklo in zlitine)

Zlaganje, zvijanje, robljenje, udarjanje, ravnanje, zaključevanje

Popravilo kovičenih kovinskih konstrukcij v skladu z navodili za popravilo ali skicami

Ocena napak pri kovičenju

Vrvje zrakoplova Izračun masnega ravnotežja krmilne površine in razpon gibanja krmilnih površin, merjenje sil pri delovanju

Izvajanje 100-urnih/letnih inšpekcijskih pregledov na kovinski konstrukciji

2


MODUL 7L – KONSTRUKCIJA – SPLOŠNO

 

Stopnja

7L.1   Sistemi za krmarjenje leta

Komande v pilotski kabini: komande v pilotski kabini, barvne oznake, oblike gumbov

Površine za krmarjenje leta, zakrilca, površine zračnih zavor, komande, tečaji, ležaji, konzole, vzvodi za prenos dvosmernih pomikov, kotni vzvodi, krmilni vzvodi, vitli, vrvi, verige, cevi, valji, gosenice, vijaki, površine, pomiki, mazanje, stabilizatorji, uravnoteženje komand

Kombinacija komand: krilca in zakrilca, krilca in zračne zavore

Sistemi trimerjev

3

7L.2   Konstrukcija

Podvozje: lastnosti podvozja in blažilnih opornikov, izvlečenje, zavore, boben, koluti, kolo, pnevmatika, mehanizem za uvlečenje, električno uvlečenje, zasilni sistem

Točke povezave krila s trupom letala, točke povezave repa (vertikalnega in horizontalnega stabilizatorja) s trupom letala, točke povezave krmilnih ploskev

Dovoljeni vzdrževalni ukrepi

Vleka: vlečna/dvižna oprema/mehanizem

Kabina: sedeži in varnostni pasovi, ureditev kabine, vetrobranska stekla, okna, nalepke, prostori za prtljago, komande v pilotski kabini, zračni sistem v kabini, puhalo

Vodni balast: vodni rezervoarji, vodi, ventili, odtoki, oddušniki, preizkusi

Sistem goriva: posode za gorivo, linije, oddušniki, odtoki, polnjenje, preklopni ventil, črpalke, označevanje, preizkusi, povezovanje;

Hidravlika: razporeditev sistema, akumulatorji, distribucija tlaka in energije, prikaz

Tekočina in plin: hidravlika, druge tekočine, ravni, rezervoar, vodi, ventili, filter

Zaščite: požarne stene, protipožarna zaščita, zaščita pred udarom strele, natezni vijaki, blokirne naprave, razbremenilniki

2

7L.3   Pritrdilni elementi

Zanesljivost zatičev, kovic, vijakov

Krmilni kabli, natezni vijaki

Spojke za hitro sprostitev (L'Hotellier, SZD, Poljska)

2

7L.4   Blokirna oprema

Sprejemljivost blokirnih metod, blokirnih zatičev, vzmetnih trnov, blokirne žice, blokirnih matic, barve

Spojke za hitro sprostitev

2

7L.5

Teža in ravnotežje

2

7L.6

Reševalni sistemi

2

7L.7   Moduli na krovu

Pitotov statični sistem, vakuumski/dinamični sistem, hidrostatični preizkus

Instrumenti za letenje: merilnik hitrosti, višinomer, variometer, povezave in delovanje, oznake

Razporeditev in prikaz, plošča, električna napeljava

Žiroskopi, filtri, prikazovalni instrumenti Preizkus delovanja

Magnetni kompas: namestitev in umerjanje kompasa

Jadralna letala: akustični variometer, zapisovalnik poleta, pomoč za preprečevanje trčenja

Sistem za kisik

2

7L.8   Instalacija in povezovanje modulov na krovu

Instrumenti za letenje, zahteve za vgradnjo (pogoji za zasilni pristanek v skladu s CS 22)

Električna napeljava, viri napajanja, vrsta akumulatorjev, električni parametri, električni generator, tokovni odklopnik, uravnoteženje energije, zemlja/tla, konektorji, terminali, opozorila, varovalke, luči, razsvetljava, stikala, voltmetri, ampermetri, električni kazalniki

2

7L.9   Pogon z batnim motorjem

Vmesnik med pogonom in konstrukcijo

2

7L.10   Propeler

Pregled

Zamenjava

Uravnoteženje

2

7L.11   Sistem za uvlečenje

Nadzor položaja propelerja

Sistem za uvlečenje motorja in/ali propelerja

2

7L.12   Postopki fizičnega pregleda

Čiščenje, uporaba razsvetljave in ogledal

Merilna orodja

Merjenje odklona krmilnih površin

Navor vijakov in sornikov

Obraba ležajev

Oprema za pregled

Umerjanje merilnega orodja

2


MODUL 8L – POGONSKI SISTEM

 

Stopnja

8L.1   Omejitve hrupa

Razlaga koncepta ‚raven hrupa‘

Spričevalo o hrupu

Izboljšano preverjanje zvoka

Možno znižanje zvočnih emisij

1

8L.2   Batni motorji

Štiritaktni motorji na prisilni vžig, zračno hlajeni, hlajeni s tekočino

Dvotaktni motor

Motor z vrtljivim batom

Učinkovitost in vplivni dejavniki (diagram tlak-volumen, krivulja moči)

Naprave za nadzor hrupa

2

8L.3   Propeler

Krak, kapa propelerja, nosilna plošča, tlak v akumulatorju, pesto

Delovanje propelerjev

Propelerji s spremenljivim korakom, propelerji, ki jih je mogoče mehansko, električno in hidravlično prilagoditi na tleh ali med letom

Uravnoteženje (statično, dinamično)

Težave s hrupom

2

8L.4   Naprave za krmiljenje motorja

Mehanske krmilne naprave

Električne krmilne naprave

Naprave za prikaz stanja rezervoarja

Funkcije, značilnosti, običajne napake in prikaz napak

2

8L.5   Dovodne cevi

Materiali in usklajevanje dovodnih cevi za gorivo in olje

Nadzor življenjske dobe

2

8L.6   Pomožna oprema

Delovanje magnetnega vžiga

Kontrola omejitev vzdrževanja

Delovanje uplinjačev

Navodila za vzdrževanje za značilnih naprav

Električne črpalke za gorivo

Delovanje komand propelerja

Električno krmiljene komande propelerja

Hidravlično krmiljene komande propelerja

2

8L.7   Vžigalni sistem

Konstrukcije: vžig s tuljavo, magnetni vžig in vžig s tiristorjem

Učinkovitost vžiga in predogrevalnega sistema

Moduli vžiga in predogrevalnega sistema

Pregled in preizkušanje svečk

2

8L.8   Indukcijski in izpušni sistem

Delovanje in montaža

Dušilniki in grelne instalacije

Gondole in okrov motorja

Pregled in preizkušanje

Preizkušanje emisij CO

2

8L.9   Goriva in maziva

Značilnosti goriv

Označevanje, okolju prijazno shranjevanje

Mazivna mineralna in sintetična olja ter njihove lastnosti: označevanje in značilnosti, uporaba

Okolju prijazno skladiščenje in pravilno odlaganje izrabljenih olj

2

8L.10   Dokumentacija

Dokumentacija proizvajalca za motor in propeler

Navodila za stalno plovnost (ICA)

Priročniki za letenje za zrakoplov (AFM) in priročniki za vzdrževanje zrakoplova (AMM)

Čas med obnovami (TBO)

Plovnostne zahteve, tehnična opozorila in tehnični bilteni

2

8L.11   Nazorno gradivo

Valj z ventilom

Uplinjač

Visokonapetostni magnetnik

Diferencialna kompresijska naprava za preizkušanje valjev

Pregreti/poškodovani bati

Svečke motorja, ki so delovale pod drugačnimi pogoji

2

8L.12   Praktične izkušnje

Varnost pri delu / preprečevanje nesreč (ravnanje z gorivi in mazivi, zagon motorjev)

Kontrolne palice motorja in bovdenske žice

Nastavitev hitrosti brez obremenitve

Preverjanje in nastavitev točke vžiga

Preverjanje delovanja magnetnikov

Preverjanje vžigalnega sistema

Preverjanje in čiščenje svečk

Izvajanje nalog motorja, vključenih v inšpekcijski pregled na 100 ur/letno

Preizkus kompresije valja

Statični preizkus in ovrednotenje delovanja motorja

Dokumentiranje vzdrževalnih del, vključno z zamenjavo komponent

2

8L.13   Izmenjava plinov v motorjih z notranjim izgorevanjem

Štiritaktni batni motor in krmilne enote

Energijske izgube

Časovno usklajevanje vžiga

Obnašanje krmilnih enot pri neposrednem toku

Wanklov motor in krmilne enote

Dvotaktni motor in krmilne enote

Čiščenje

Čistilni ventilator

Razpon prostega teka in razpon moči

2

8L.14   Vžig, zgorevanje in uplinjanje

Vžig

Svečke

Vžigalni sistem

Zgorevalni proces

Normalno zgorevanje

Učinkovitost in tlak medija

Klenkanje motorja in ocenjevanje oktanske vrednosti

Oblike zgorevalne komore

Mešanica goriva/zraka v uplinjaču

Načelo delovanja in enačba uplinjača

Enostaven uplinjač

Težave pri enostavnem uplinjaču in rešitve za te težave

Modeli uplinjača

Mešanica goriva/zraka med vbrizgavanjem

Mehansko krmiljeno vbrizgavanje

Elektronsko krmiljeno vbrizgavanje

Neprekinjeno vbrizgavanje

Uplinjač – primerjava vbrizgavanja

2

8L.15   Instrumenti letenja pri zrakoplovih z motorji z vbrizgavanjem

Posebni instrumenti letenja (motor na vbrizgavanje)

Razlaga navedb pri statičnem preizkusu

Razlaga navedb med letom pri različnih višinah leta

2

8L.16   Vzdrževanje zrakoplovov z motorji z vbrizgavanjem

Dokumentacija, dokumentacija proizvajalca itd.

Splošna navodila za vzdrževanje (urni pregledi)

Preizkusi delovanja

Preizkus na tleh

Preizkusni polet

Odpravljaje napak v primeru okvar v sistemu za vbrizgavanje goriva

2

8L.17   Varnost pri delu in varnostni predpisi

Varnost pri delu in varnostni predpisi za delo na sistemih za vbrizgavanje

2

8L.18   Vizualni pripomočki

Uplinjač

Komponente sistema za vbrizgavanje

Zrakoplovi z motorjem na vbrizgavanje

Orodje za delo na sistemih za vbrizgavanje

2

8L.19   Električni pogon

Energetski sistem, akumulatorji, namestitev

Elektromotor

Pregledi toplote, hrupa in vibracij

Preizkušanje navitij

Električna napeljava in nadzorni sistemi

Nosilci, sistemi za izvlečenje in uvlečenje

Motorni/propelerski zavorni sistem

Motorni prezračevalni sistem

Praktične izkušnje 100-urnih/letnih inšpekcijskih pregledov

2

8L.20   Reaktivni pogon

Namestitev motorja

Nosilci, sistemi za izvlečenje in uvlečenje

Požarna varnost

Sistemi goriva, vključno z mazalnim sistemom

Sistemi zagona motorja, s pomočjo plina

Ocenjevanje poškodb na motorju

Servisiranje motorja

Odstranitev/popravilo motorja in preizkus

Praktične izkušnje pogojnih/obratovalnih/letnih inšpekcijskih pregledov

Pogojni inšpekcijski pregledi

2

8L.21

Popolno digitalno krmiljenje motorja (FADEC)

2


MODUL 9L – BALON / ZRAČNA LADJA – TOPLOZRAČEN

 

Stopnja

9L.1   Osnovna načela in sestava toplozračnih balonov / zračnih ladij

Sestava in posamezni deli

Ovoji

Materiali za ovoj

Sistemi ovojev

Običajne in posebne oblike

Sistem za gorivo

Gorilnik, ohišje gorilnika in podporni drogovi za gorilnik

Jeklenke s stisnjenim plinom in cevi za stisnjen plin

Košara in alternativne naprave (sedeži)

Oprema in pribor

Vzdrževalne in servisne naloge

Letni/100-urni inšpekcijski pregled

Dnevniki

Priročniki za letenje za zrakoplov (AFM) in priročniki za vzdrževanje zrakoplova (AMM)

Priprava za opremljanje in vzlet

Vzlet

3

9L.2   Praktično usposabljanje

Upravljavske komande, vzdrževalne in servisne naloge (v skladu s priročnikom za letenje)

3

9L.3   Ovoj

Tkanine

Šivi

Nosilni trak, ripstop najlon

Vrhnji obroči

Ventil kupole in sistemi za hiter izpust

Horizontalni panel

Ventil za obračanje

Diafragme / žice (posebne oblike in zračne ladje)

Kolesca, škripci

Vrvi komand in okrova

Vozli

Oznaka za prikaz temperature, zastavica za temperaturo, termometer ovoja

Letalne žice

Pritrdilni elementi, karabini

3

9L.4   Gorilnik in sistem za gorivo

Tuljave gorilnika

Izpušni, tekočinski in krmilni ventili

Gorilniki/šobe

Pilotske luči/uparjalniki/šobe