13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/6


UREDBA SVETA (EU) 2018/1116

z dne 10. avgusta 2018

o spremembi Uredbe (EU) 2015/735 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2015/740 z dne 7. maja 2015 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in razveljavitvi Sklepa 2014/449/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2015/735 (2) uveljavlja ukrepe iz Sklepa (SZVP) 2015/740.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov (VSZN) je 13. julija 2018 sprejel Resolucijo 2428 (2018), v kateri je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi neuspeha voditeljev Južnega Sudana, da bi zaustavili sovražnosti države, ter obsodil stalne in očitne kršitve sporazuma z dne 17. avgusta 2015 o reševanju konflikta v Republiki Južni Sudan, sporazuma z dne 21. decembra 2017 o prenehanju sovražnosti, zaščiti civilistov in humanitarnem dostopu ter Kartumske deklaracije z dne 27. junija 2018, in okrepil omejevalne ukrepe proti Južnemu Sudanu, uvedene z Resolucijo VSZN 2206 (2015).

(3)

VSZN med drugim spreminja izjeme v zvezi z embargom na orožje ter s tem povezano tehnično in finančno pomočjo, ter spreminja merila za imenovanje oseb in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev.

(4)

S Sklepom Sveta (SZVP) 2018/1125 (3) se je spremenil Sklep (SZVP) 2015/740 za uveljavitev ukrepov, uvedenih z Resolucijo VSZN 2428 (2018).

(5)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je zlasti zaradi zagotovitve, da se bodo v vseh državah članicah enotno uporabljali, potrebno regulativno ukrepanje na ravni Unije.

(6)

Uredbo (EU) 2015/735 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2015/735 se spremeni:

1.

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Prepovedano je zagotavljati:

(1)

tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve v zvezi z vojaškimi dejavnostmi ali z dobavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo orožja ter povezanega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in nadomestnimi deli za navedeno, neposredno ali posredno kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Južnem Sudanu ali za uporabo v tej državi;

(2)

financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanjem izvoznih kreditov, pa tudi z zavarovanjem in pozavarovanjem za vsakršno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in povezanega vojaškega materiala ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev, neposredno ali posredno kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Južnem Sudanu ali za uporabo v tej državi;

(3)

tehnično pomoč, financiranje ali finančno pomoč ali posredniške storitve v zvezi z zagotavljanjem oboroženega najemniškega vojaškega osebja v Južnem Sudanu ali za uporabo v tej državi.“;

2.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Prepovedi iz člena 2 se ne uporabljajo za zagotavljanje financiranja in finančne pomoči, tehnične pomoči in posredniških storitev v zvezi z:

(a)

orožjem in povezanim materialom, namenjenim izključno za podporo osebju ZN, vključno z misijo Združenih narodov v Republiki Južni Sudan (UNMISS) in začasnimi varnostnimi silami Združenih narodov za Abyei (UNISFA) ali uporabo s strani tega osebja;

(b)

zaščitnimi oblačili, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki so jih v Južni Sudan izključno za lastno uporabo začasno izvozili osebje ZN, predstavniki medijev ter delavci na področju humanitarne in razvojne pomoči in povezano osebje.“;

3.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

1.   Pristojni organi lahko z odstopanjem od člena 2 odobrijo zagotavljanje financiranja in finančne pomoči, tehnične pomoči ter posredniških storitev v zvezi z:

(a)

nesmrtonosno vojaško opremo, namenjeno zgolj za humanitarno ali zaščitno uporabo, pod pogojem, da je država članica Odbor za sankcije predhodno uradno obvestila v skladu z zahtevami iz odstavka 6 RVSZN 2428 (2018);

(b)

orožjem in povezanim materialom, ki ga v Južni Sudan začasno izvozijo sile države, ki v skladu z mednarodnim pravom ukrepa izključno in neposredno za lažjo zaščito ali evakuacijo svojih državljanov in državljanov, za katere ima konzularno pristojnost v Južnem Sudanu, pod pogojem, da država članica Odbor za sankcije uradno obvesti v skladu z zahtevami iz odstavka 6 RVSZN 2428 (2018);

(c)

orožjem in povezanim materialom za regionalno bojno skupino Afriške unije ali za njeno podporo, namenjenim izključno regionalnim operacijam za zatiranje Gospodove odporniške vojske, pod pogojem, da je država članica Odbor za sankcije predhodno uradno obvestila v skladu z zahtevami iz odstavka 6 RVSZN 2428 (2018);

(d)

orožjem in povezanim materialom izključno v podporo izvajanju pogojev mirovnega sporazuma, pod pogojem, da je država članica pridobila predhodno odobritev Odbora za sankcije v skladu z zahtevami iz odstavka 6 RVSZN 2428 (2018);

(e)

drugo prodajo ali dobavo orožja in povezanega materiala, ali z zagotavljanjem pomoči ali osebja, pod pogojem, da je država članica pridobila predhodno odobritev Odbora za sankcije v skladu z zahtevami iz odstavka 6 RVSZN 2428 (2018);

2.   Zadevna država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.“;

4.

v členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu iz Priloge I, so v njihovi lasti, posesti ali pod njihovim nadzorom. Priloga I vključuje fizične ali pravne osebe, subjekte in organe, za katere je odbor Varnostnega sveta ZN, ustanovljen v skladu z odstavkom 16 RVSZN 2206 (2015) (v nadaljnjem besedilu: Odbor za sankcije), ugotovil, da so neposredno ali posredno odgovorni za dejanja ali politike, ki v skladu z odstavki 6, 7, 8 in 12 RVSZN 2206 (2015) in odstavkom 14 RVSZN 2428 (2018) ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Južnega Sudana, ali so vanje vpleteni ali v njih sodelujejo.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  UL L 117, 8.5.2015, str. 52.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2015/735 z dne 7. maja 2015 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 748/2014 (UL L 117, 8.5.2015, str. 13).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/1125 z dne 10. avgusta 2018 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/740 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu (glej stran 48 tega Uradnega lista).