26.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/9


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1049

z dne 25. julija 2018

o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Proizvodi rastlinskega in živalskega izvora, za katere v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 396/2005 veljajo mejne vrednosti ostankov pesticidov („MRL“), določene z navedeno uredbo, so navedeni v Prilogi I k navedeni uredbi.

(2)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 396/2005 je nadomestila Uredba Komisije (EU) 2018/62 (2).

(3)

Z Uredbo (EU) 2018/62 je bil v del B Priloge I med drugim vključen proizvod „listi redkve“, ki je bil uvrščen pod proizvod „listnati ohrovt“ iz dela A iste priloge. Tako MRL za listnati ohrovt veljajo tudi za liste redkve.

(4)

Nedavne informacije nakazujejo, da MRL za listnati ohrovt v vseh primerih morda niso ustrezne za liste redkve in da so za potrditev ustreznih MRL potrebni posebni preizkusi za ugotavljanje ostankov na listih redkve.

(5)

Zato je primerno določiti prehodno obdobje, preden se MRL za listnati ohrovt začnejo uporabljati za proizvod „listi redkve“, da se omogoči zbiranje potrebnih podatkov. V ta namen bi bilo treba v del B Priloge I k Uredbi (ES) št. 396/2005 vstaviti novo opombo (3), ki se nanaša na proizvod „listi redkve“ .

(6)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Da bi se zagotovilo, da spremembe glede listov redkve, ki so bili vključeni z Uredbo (EU) 2018/62, ne bodo povzročile nepotrebnih motenj v trgovini, ter da bi se omogočilo trženje proizvodov, za katere se sezona žetve začne spomladi 2018, bi se morala ta uredba začeti uporabljati 1. aprila 2018.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V del B Priloge I k Uredbi (ES) št. 396/2005 se za proizvod „listi redkve“ vstavi naslednja opomba (3):

„(3)

MRL se za liste redkve uporabljajo od 1. januarja 2022.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2018/62 z dne 17. januarja 2018 o nadomestitvi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 (UL L 18, 23.1.2018, str. 1).