16.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/30


UREDBA (EU) 2018/975 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 4. julija 2018

o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj skupne ribiške politike (SRP), kot je določen v Uredbi (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3), je zagotoviti, da izkoriščanje morskih bioloških virov prispeva k dolgoročni okoljski, ekonomski in socialni trajnosti.

(2)

Unija je s Sklepom Sveta 98/392/ES (4) odobrila Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, ki vsebuje načela in pravila v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem živih morskih virov. Unija v okviru svojih širših mednarodnih obveznosti sodeluje pri prizadevanjih za ohranitev staležev rib v mednarodnih vodah.

(3)

V skladu s Sklepom Sveta 2012/130/EU (5) je od 26. julija 2010 Unija pogodbenica Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu (v nadaljnjem besedilu: Konvencija SPRFMO), s katero je bila ustanovljena Regionalna organizacija za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO).

(4)

Komisija Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (v nadaljnjem besedilu: Komisija SPRFMO) je v okviru SPRFMO pristojna za sprejetje ukrepov, namenjenih zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja in trajnostne uporabe ribolovnih virov na podlagi previdnostnega in ekosistemskega pristopa k upravljanju ribištva ter s tem varovanju morskih ekosistemov, v katerih se ti viri pojavljajo. Taki ukrepi lahko postanejo zavezujoči za Unijo.

(5)

Zagotoviti je treba popoln prenos ohranitvenih in upravljalnih ukrepov, ki jih je sprejela SPRFMO (v nadaljnjem besedilu: ohranitveni in upravljalni ukrepi SPRFMO), v pravo Unije ter s tem njihovo enotno in učinkovito izvajanje v Uniji.

(6)

SPRFMO je pristojna za sprejetje ohranitvenih in upravljalnih ukrepov za ribištvo v okviru svojih pristojnosti, ki so za pogodbenice Konvencije SPRFMO (v nadaljnjem besedilu: pogodbenice) zavezujoči. Ti ukrepi so naslovljeni predvsem na pogodbenice in določajo obveznosti za subjekte, kot so poveljniki plovil.

(7)

Ta uredba ne bi smela zajemati ribolovnih možnosti, ki jih določi SPRFMO, saj so te dodeljene v okviru letne uredbe o ribolovnih možnostih, sprejete na podlagi člena 43(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(8)

Pri izvrševanju ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO bi si morale Unija in države članice prizadevati, da bodo spodbujale uporabo ribolovnega orodja in tehnik, ki so selektivni in imajo manjši vpliv na okolje.

(9)

Da bi se prihodnje zavezujoče spremembe ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO hitro vključile v pravo Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte, s katerimi bi spremenila priloge k tej uredbi in zadevne člene te uredbe. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (6). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(10)

Za zagotovitev skladnosti s SRP je bila sprejeta zakonodaja Unije, da se vzpostavi sistem nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja, vključno z bojem proti nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim dejavnostim.

(11)

Zlasti Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 (7) vzpostavlja sistem Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje z globalnim in celostnim pristopom, da se zagotovi skladnost z vsemi pravili SRP, Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 (8) pa določa podrobna pravila za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009. Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 (9) vzpostavlja sistem Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje. Poleg tega Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta (10) določa pravila za izdajo in upravljanje dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije, ki izvajajo ribolovne operacije v vodah pod okriljem regionalne organizacije za upravljanje ribištva, katere pogodbenica je Unija. Navedene uredbe že izvajajo številne določbe iz ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO. Zato navedenih določb ni treba vključiti v to uredbo.

(12)

S členom 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je bila uvedena obveznost iztovarjanja, ki se od 1. januarja 2015 uporablja za ribolov malih in velikih pelagičnih vrst, ribolov za industrijske namene ter ribolov lososa v Baltskem morju. Vendar v skladu s členom 15(2) navedene uredbe obveznost iztovarjanja ne posega v mednarodne obveznosti Unije, kot so obveznosti, ki izhajajo iz ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba vsebuje določbe o upravljanju, ohranjanju in nadzoru v zvezi z ribolovom čezconskih ribjih staležev na območju Konvencije SPRFMO.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za:

(a)

ribiška plovila Unije, ki lovijo na območju Konvencije SPRFMO;

(b)

ribiška plovila Unije, ki pretovarjajo ribiške proizvode, ulovljene na območju Konvencije SPRFMO;

(c)

ribiška plovila tretjih držav, ki zahtevajo dostop do pristanišč Unije ali so predmet inšpekcijskega pregleda v pristaniščih Unije in prevažajo ribiške proizvode, ulovljene na območju Konvencije SPRFMO.

Člen 3

Razmerje do drugih aktov Unije

Ta uredba se uporablja brez poseganja v uredbe (ES) št. 1005/2008, (ES) št. 1224/2009 in (EU) 2017/2403, razen če ta uredba izrecno določa drugače.

Člen 4

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„območje Konvencije SPRFMO“ pomeni geografsko območje iz člena 5 Konvencije SPRFMO;

(2)

„ribiško plovilo“ pomeni vsako plovilo kakršne koli velikosti, ki se uporablja ali je namenjeno uporabi za gospodarsko izkoriščanje ribolovnih virov, vključno s pomožnimi ladjami, plovili za predelavo rib in plovili, ki opravljajo pretovarjanje, ter transportnimi plovili, opremljenimi za transport ribiških proizvodov, razen kontejnerskih ladij;

(3)

„ribiško plovilo Unije“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo države članice in je registrirano v Uniji;

(4)

„ribolovni viri SPRFMO“ pomeni vse morske biološke vire na območju Konvencije SPRFMO, razen:

(a)

sedentarnih vrst, če spadajo pod nacionalno jurisdikcijo obalnih držav v skladu s členom 77(4) Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982 (UNCLOS);

(b)

izrazito selivskih vrst, navedenih v Prilogi I k UNCLOS;

(c)

anadromnih in katadromnih vrst;

(d)

morskih sesalcev, morskih plazilcev in morskih ptic;

(5)

„ribiški proizvodi SPRFMO“ pomeni vodne organizme ali proizvode iz njih, pridobljene s kakršno koli ribolovno dejavnostjo, na območju Konvencije SPRFMO;

(6)

„ribolovna dejavnost“ pomeni iskanje rib, metanje, namestitev, vlečenje in izvlek ribolovnega orodja, prenos ulova na krov, pretovarjanje, obdržanje na krovu, predelavo na krovu, premestitev ter iztovarjanje rib in ribiških proizvodov;

(7)

„pridneni ribolov“ pomeni ribolov s kakršnim koli ribiškim plovilom, ki uporablja kakršno koli orodje, ki pri običajnem ribolovu po vsej verjetnosti pride v stik z morskim dnom ali bentoškimi organizmi;

(8)

„odtis pridnenega ribolova“ pomeni prostorski obseg pridnenega ribolova na območju Konvencije SPRFMO med 1. januarjem 2002 in 31. decembrom 2006;

(9)

„nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov“ pomeni kakršne koli nezakonite, neprijavljene ali neregulirane ribolovne dejavnosti, opredeljene v točkah 1 do 4 člena 2 Uredbe (ES) št. 1005/2008;

(10)

„osnutek seznama SPRFMO plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov“ pomeni prvotni seznam ribiških plovil, ki naj bi domnevno opravljala nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, kot ga je pripravil sekretariat SPRFMO in predložil v proučitev tehničnemu odboru SPRFMO za skladnost;

(11)

„raziskovalni ribolov“ pomeni vrsto ribolova, ki se zadnjih 10 let ni izvajala ali se ni izvajala z določeno vrsto orodja ali tehniko;

(12)

„velika pelagična viseča mreža“ pomeni zabodno ali drugo mrežo ali kombinacijo mrež, ki je daljša kot 2,5 km in katere namen je omrežiti, ujeti ali zaplesti ribe z lebdenjem na površini ali v vodi;

(13)

„globokovodne zabodne mreže“, na primer trislojne mreže, stoječe mreže, zasidrane mreže, potopne mreže, pomeni navpične nize enojnih, dvojnih ali trojnih mrežnih sten, v katerih se na dnu ali blizu dna ribe zabodejo, zapletejo ali omrežijo. Globokomorske zabodne mreže so sestavljene iz enojne ali – redkeje – dvojne oziroma trojne mreže, nameščene na iste okvirne vrvi. Več vrst mrež se lahko sestavi v eno orodje. Te mreže se lahko uporabljajo samostojno ali, kar je bolj običajno, v večji skupini mrež, povezanih v vrsto („lote“ mrež). Orodje se lahko namesti oziroma zasidra na dno ali pusti viseti prosto ali povezano s plovilom.

(14)

„sodelujoča nepogodbenica SPRFMO“ pomeni državo ali pravni subjekt v ribiškem sektorju, ki ni podpisnik Konvencije SPRFMO, vendar se je strinjal, da bodo polno sodelovali pri izvajanju ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO;

(15)

„evidenca plovil SPRFMO“ pomeni seznam ribiških plovil, ki imajo dovoljenje za ribolov na območju Konvencije SPRFMO ter jih sporočijo pogodbenice in sodelujoče nepogodbenice SPRFMO, ki ga vodi sekretariat SPRFMO;

(16)

„pretovarjanje“ pomeni raztovor vseh ali dela ribiških proizvodov z ribiškega plovila na drugo ribiško plovilo;

(17)

„druge zadevne vrste“ pomeni vrste iz Priloge XIII;

(18)

„občutljiv morski ekosistem“ pomeni vsak morski ekosistem, katerega celovitost (to je struktura ali funkcija ekosistema) je, glede na najboljše razpoložljive znanstvene podatke in načelo previdnosti, ogrožena zaradi znatnih negativnih učinkov, ki so posledica fizičnega stika s pridnenim orodjem med običajnimi ribolovnimi operacijami, vključno z morskimi grebeni, podvodnimi gorami, hidrotermalnimi vrelci, globokomorskimi koralami oziroma globokomorskim dnom s spužvami.

NASLOV II

UPRAVLJALNI, OHRANITVENI IN NADZORNI UKREPI V ZVEZI Z NEKATERIMI VRSTAMI

POGLAVJE I

Pisani šur (Trachurus murphyi)

Člen 5

Informacije o izčrpanju kvote za pisanega šura

Države članice brez odlašanja obvestijo Komisijo o datumu prepovedi ribolova na pisanega šura, za katerega je bilo doseženih 100 % omejitve ulova. Komisija te informacije takoj posreduje sekretariatu SPRFMO.

Člen 6

Prisotnost opazovalcev pri ribolovu pisanega šura

Države članice zagotovijo vsaj 10-odstotno prisotnost znanstvenih opazovalcev na potovanjih ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo. Za ribiška plovila, ki ne opravijo več kot dve potovanji na leto, se 10-odstotna prisotnost opazovalcev izračuna glede na število aktivnih ribolovnih dni za plovila z vlečno mrežo in glede na število sklopov ribolovnih operacij za plovila z zapornimi plavaricami.

Člen 7

Sporočanje podatkov za pisanega šura

1.   V skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 1224/2009 države članice Komisiji do 15. dne vsakega meseca poročajo o ulovu pisanega šura za pretekli mesec. Komisija te podatke posreduje sekretariatu SPRFMO do 20. dne vsakega meseca.

2.   Države članice poleg podatkov iz odstavka 1 Komisiji sporočijo naslednje podatke v zvezi z ribolovom pisanega šura:

(a)

do 15. dne vsakega meseca seznam ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in so v preteklem mesecu opravljala pretovarjanje. Komisija do 20. dne vsakega meseca te podatke posreduje sekretariatu SPRFMO;

(b)

najpozneje 45 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO letno znanstveno poročilo za preteklo leto. Komisija najpozneje 30 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO te podatke posreduje sekretariatu SPRFMO.

Člen 8

Dodelitev ribolovnih možnosti za pisanega šura

V skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013 države članice pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti za staleže pisanega šura uporabljajo pregledna in objektivna merila, tudi okoljska, socialna in ekonomska, ter si prizadevajo tudi za pravično porazdelitev nacionalnih kvot med posamezne segmente flote, poleg tega pa skrbijo za spodbude ribiškim plovilom Unije, ki uporabljajo selektivno ribolovno orodje ali ribolovne tehnike z manjšim vplivom na okolje.

POGLAVJE II

Morske ptice

Člen 9

Ukrepi za zmanjšanje prilova morskih ptic za plovila s parangalom

1.   Za vsa ribiška plovila Unije, ki uporabljajo parangale, veljajo ukrepi za zmanjšanje prilova morskih ptic, določeni v tem členu.

2.   Vsa ribiška plovila Unije, ki uporabljajo pridnene parangale, uporabljajo uteži za vrvi in plašilne vrvi (vrvi za odganjanje ptic).

3.   Ribiška plovila Unije ne nameščajo parangalov ponoči.

4.   Vrvi se obtežijo v skladu s Prilogo I.

5.   Vrvi za odganjanje ptic so opremljene v skladu s Prilogo II.

6.   Ribiškim plovilom Unije je med metanjem in izvlekom prepovedano odmetavati drobovino. Kadar to ni izvedljivo in je treba biološke odpadke odvreči iz operativnih varnostnih razlogov, plovila zadržijo odpadke dve uri ali več.

Člen 10

Ukrepi za zmanjšanje prilova morskih ptic za plovila z vlečnimi mrežami

1.   Za vsa ribiška plovila Unije, ki uporabljajo vlečne mreže, veljajo ukrepi za zmanjšanje prilova morskih ptic, določeni v tem členu.

2.   Ribiška plovila Unije med ribolovom uporabljajo dve plašilni vrvi ali, če operativne prakse preprečujejo učinkovito uporabo plašilnih vrvi, plašilno zaveso.

3.   Plašilne zavese so opremljene v skladu s Prilogo III.

4.   Kadar je možno, je ribiškim plovilom Unije je med metanjem in izvlekom prepovedano odmetavati drobovino.

5.   Kadar je možno in primerno, ribiška plovila Unije predelajo drobovino v ribjo moko in zadržijo ves odpadni material, pri čemer so izpusti omejeni na tekoče izpuste / odpadno vodo. Kadar to ni možno in ustrezno, ribiška plovila zadržijo odpadke dve uri ali več.

6.   Kadar je možno, se mreže se očistijo po vsaki ribolovni operaciji, da se odstranijo ribe, ki so se zapletle, in bentoški material, s čimer se preprečijo interakcije s pticami med uporabo orodja.

7.   Čas, ko je mreža med izvlekom na površini vode, se skrajša z ustreznim vzdrževanjem vitlov in dobrimi praksami na krovu.

Člen 11

Sporočanje podatkov o morskih pticah

Države članice v letnem znanstvenem poročilu iz točke (b) člena 7(2) navedejo:

(a)

ukrepe za zmanjševanje prilova morskih ptic, ki jih uporabljajo posamezna ribiška plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo in lovijo na območju Konvencije SPRFMO;

(b)

stopnjo prisotnosti opazovalcev, ki beležijo prilov morskih ptic;

(c)

vse podatke o opaženih interakcijah z morskimi pticami.

NASLOV III

UPRAVLJALNI, OHRANITVENI IN NADZORNI UKREPI V ZVEZI Z NEKATERIMI RIBOLOVNIMI METODAMI

POGLAVJE I

Pridneni ribolov

Člen 12

Dovoljenje za pridneni ribolov

1.   Države članice ribiškim plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, ne dovolijo pridnenega ribolova brez predhodnega dovoljenja SPRFMO.

2.   Države članice, katerih plovila nameravajo na območju Konvencije SPRFMO izvajati dejavnosti pridnenega ribolova, pri Komisiji vložijo zahtevo za dovoljenje najpozneje 45 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO, na katerem želijo, da se zahteva obravnava. Komisija najpozneje 30 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO posreduje zahtevo sekretariatu SPRFMO. Zahteva vsebuje:

(a)

podatke o odtisu pridnenega ribolova, ki temeljijo na evidenci ulova ali napora pri pridnenem ribolovu na območju Konvencije SPRFMO med 1. januarjem 2002 in 31. decembra 2006, ki jo vzpostavi zadevna država članica;

(b)

podatke o povprečni letni stopnji ulova v obdobju med 1. januarjem 2002 in 31. decembrom 2006;

(c)

oceno učinka pridnenega ribolova;

(d)

oceno, ali predlagane dejavnosti spodbujajo trajnostno upravljanje ciljnih in neciljnih vrst, ulovljenih kot prilov, in ščitijo morske ekosisteme, v katerih se ti viri pojavljajo, vključno s preprečevanjem znatnih negativnih učinkov na občutljive morske ekosisteme.

3.   Ocena učinka iz točke (c) odstavka 2 se izvede v skladu z Mednarodnimi smernicami Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO) za upravljanje globokomorskega ribolova na odprtem morju, objavljenimi leta 2009 (v nadaljnjem besedilu: Smernice FAO za globokomorski ribolov), pri čemer se upoštevajo standard SPRFMO za oceno učinka globokomorskega ribolova in območja, za katera je znano ali verjetno, da se na njih pojavljajo občutljivi morski ekosistemi.

4.   Komisija ustrezno državo članico obvesti o odločitvi SPRFMO v zvezi z dovoljenjem za pridneni ribolov na območju Konvencije SPRFMO, za namene katerega je bila izvedena ocena učinka, vključno z morebitnimi pogoji in ustreznimi ukrepi za preprečevanje znatnih negativnih učinkov na občutljive morske ekosisteme.

5.   Države članice zagotovijo, da se ocene učinka iz točke (c) odstavka 2 posodobijo ob bistveni spremembi ribolova, ki verjetno lahko vpliva na občutljive morske ekosisteme, in zadevne informacije predložijo Komisiji takoj, ko so na voljo. Komisija te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO.

Člen 13

Pridneni ribolov, ki se izvaja zunaj odtisa pridnenega ribolova ali ki presega ravni ulova v referenčnem obdobju

1.   Države članice ribiškim plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, ne dovolijo pridnenega ribolova, ki se izvaja zunaj odtisa pridnenega ribolova ali ki presega ravni ulova v referenčnem obdobju, brez predhodnega dovoljenja SPRFMO.

2.   Države članice, katerih plovila nameravajo loviti zunaj odtisa pridnenega ribolova ali preseči povprečno letno raven ulova iz točke (b) člena 12(2), pri Komisiji vložijo zahtevo za dovoljenje najpozneje 80 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO, na katerem želijo, da se njihova zahteva obravnava. Komisija najpozneje 60 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora posreduje zahtevo sekretariatu SPRFMO. Zahteva vsebuje:

(a)

oceno učinka pridnenega ribolova;

(b)

oceno, ali predlagane dejavnosti spodbujajo trajnostno upravljanje ciljnih in neciljnih vrst, ulovljenih kot prilov, in ščitijo morske ekosisteme, v katerih se ti viri pojavljajo, vključno s preprečevanjem znatnih negativnih učinkov na občutljive morske ekosisteme.

3.   Ocena učinka iz točke (a) odstavka 2 se izvede v skladu s Smernicami FAO za globokomorski ribolov, pri čemer se upoštevajo standard SPRFMO za oceno učinka globokomorskega ribolova in območja, za katera je znano ali verjetno, da se na njih pojavljajo občutljivi morski ekosistemi.

4.   Komisija ustrezno državo članico obvesti o odločitvi SPRFMO v zvezi z dovoljenjem za pridneni ribolov na območju Konvencije SPRFMO, za namene katerega je bila izvedena ocena učinka, vključno z morebitnimi pogoji in ustreznimi ukrepi za preprečevanje znatnih negativnih učinkov na občutljive morske ekosisteme.

5.   Države članice zagotovijo, da se ocene učinka iz točke (a) odstavka 2 posodobijo ob spremembi ribolova, ki verjetno lahko vpliva na občutljive morske ekosisteme, in zadevne informacije predložijo Komisiji takoj, ko so na voljo. Komisija te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO.

Člen 14

Občutljivi morski ekosistemi pri pridnenem ribolovu

1.   Dokler znanstveni odbor SPRFMO ne pripravi navodil glede mejnih vrednosti, države članice določijo mejne vrednosti za odkritja občutljivih morskih ekosistemov za ribiška plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, pri čemer upoštevajo odstavek 68 Smernic FAO za globokomorski ribolov.

2.   Države članice od ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, zahtevajo prenehanje izvajanja dejavnosti pridnenega ribolova znotraj območja petih navtičnih milj od katerega koli kraja na območju Konvencije SPRFMO, kjer odkritja presegajo mejne vrednosti, določene v skladu z odstavkom 1. Države članice odkritja občutljivih morskih ekosistemov Komisiji sporočijo na podlagi smernic iz Priloge IV. Komisija te informacije brez odlašanja posreduje sekretariatu SPRFMO.

Člen 15

Prisotnost opazovalcev pri pridnenem ribolovu

Države članice zagotovijo 100-odstotno prisotnost opazovalcev pri plovilih z vlečnimi mrežami, ki plujejo pod njihovo zastavo in izvajajo pridneni ribolov, ter vsaj 10-odstotno prisotnost opazovalcev pri ribiških plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo in uporabljajo drugo orodje za pridneni ribolov.

Člen 16

Sporočanje podatkov za pridneni ribolov

1.   V skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 1224/2009 države članice Komisiji do 15. dne vsakega meseca poročajo o ulovu vrst, ki se lovijo s pridnenim ribolovom, za pretekli mesec.

2.   Države članice do 15. dne vsakega meseca Komisiji predložijo seznam ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in ki dejavno lovijo, ter ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in izvajajo pretovarjanje. Komisija te podatke v petih dneh od prejema posreduje sekretariatu SPRFMO.

3.   Države članice ribiškim plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, prepovejo sodelovanje pri pridnenem ribolovu, če niso bili predloženi minimalni zahtevani podatki v zvezi z identifikacijo ribiškega plovila iz Priloge V.

POGLAVJE II

Raziskovalni ribolov

Člen 17

Dovoljenje za raziskovalni ribolov

1.   Države članice, ki nameravajo ribiškemu plovilu, ki pluje pod njihovo zastavo, dovoliti raziskovalni ribolov, najpozneje 80 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO Komisiji predložijo:

(a)

zahtevo za dovoljenje, ki vsebuje informacije iz Priloge V;

(b)

načrt ribolovnih operacij v skladu s Prilogo VI, ki vključuje zavezo glede upoštevanja načrta SPRFMO za zbiranje podatkov iz člena 18(3), (4) in (5).

2.   Komisija najpozneje 60 dni pred zasedanjem znanstvenega odbora SPRFMO posreduje zahtevo Komisiji SPRFMO, načrt ribolovnih operacij pa znanstvenemu odboru SPRFMO.

3.   Komisija zadevno državo članico obvesti o odločitvi SPRFMO v zvezi z dovoljenjem za raziskovalni ribolov.

Člen 18

Raziskovalni ribolov

1.   Države članice ribiškim plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo, ne dovolijo raziskovalnega ribolova brez predhodnega dovoljenja SPRFMO.

2.   Države članice zagotovijo, da vsa ribiška plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, raziskovalni ribolov izvajajo samo v skladu z načrtom ribolovnih operacij, ki ga odobri SPRFMO.

3.   Države članice zagotovijo, da se podatki, ki se zahtevajo v skladu z načrtom SPRFMO za zbiranje podatkov, predložijo Komisiji, ki te podatke posreduje sekretariatu SPRFMO.

4.   Ribiškim plovilom držav članic, ki imajo dovoljenje za sodelovanje pri raziskovalnem ribolovu, se prepove nadaljnje izvajanje ustreznih dejavnosti raziskovalnega ribolova, razen če so bili sekretariatu SPRFMO predloženi podatki iz načrta SPRFMO za zbiranje podatkov za zadnjo sezono, v kateri se je izvajal ribolov, in jih je znanstveni odbor SPRFMO proučil.

5.   Države članice, katerih ribiška plovila sodelujejo pri raziskovalnem ribolovu, zagotovijo, da je na vsakem ribiškem plovilu, ki pluje pod njihovo zastavo, en ali več neodvisnih opazovalcev, ki so potrebni za zbiranje podatkov v skladu z načrtom SPRFMO za zbiranje podatkov.

Člen 19

Nadomestitev ribiškega plovila pri raziskovalnem ribolovu

1.   Ne glede na člena 17 in 18 lahko države članice plovilu, ki pluje pod njihovo zastavo in ni navedeno v načrtu ribolovnih operacij, dovolijo raziskovalni ribolov, če ribiško plovilo Unije, ki je navedeno v načrtu ribolovnih operacij, ne more loviti zaradi legitimnih operativnih razlogov ali višje sile. V takih okoliščinah zadevna država članica brez odlašanja obvesti Komisijo in predloži:

(a)

vse podatke o predvidenem nadomestnem plovilu;

(b)

podroben opis razlogov za nadomestitev in vsa ustrezna dokazila;

(c)

specifikacije in popoln opis vrst ribolovnega orodja, ki ga bo uporabljalo nadomestno plovilo.

2.   Komisija te informacije brez odlašanja posreduje sekretariatu SPRFMO.

POGLAVJE III

Velike pelagične viseče mreže, globokomorske zabodne mreže in druge zabodne mreže

Člen 20

Velike pelagične viseče mreže in globokomorske zabodne mreže

Uporaba velikih pelagičnih visečih mrež in vseh globokomorskih zabodnih mrež je prepovedana na celotnem območju Konvencije SPRFMO.

Člen 21

Zabodne mreže

Države članice, katerih plovila nameravajo prečkati območje Konvencije SPRFMO z zabodnimi mrežami na krovu:

(a)

vsaj 36 ur pred vstopom plovila na območje Konvencije SPRFMO o tem obvestijo sekretariat SPRFMO, vključno o pričakovanem datumu vstopa in izstopa in dolžini zabodne mreže na krovu;

(b)

zagotovijo, da plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, uporabljajo sistem za spremljanje plovil (VMS), ki vsaki dve uri posreduje podatke, dokler je plovilo na območju Konvencije SPRFMO;

(c)

predložijo poročila o položaju VMS sekretariatu SPRFMO v 30 dneh od takrat, ko je plovilo zapustilo območje Konvencije SPRFMO, ter

(d)

če se zabodne mreže nenamerno izgubijo ali padejo s plovila, sekretariatu SPRFMO takoj, ko je mogoče, sporočijo datum, čas, položaj in dolžino (v metrih) izgubljene zabodne mreže, v vsakem primeru pa v 48 urah po izgubi orodja ali njegovem padcu s krova.

NASLOV IV

SKUPNI NADZORNI UKREPI

POGLAVJE I

Dovoljenja

Člen 22

Evidenca plovil SPRFMO

1.   Države članice vsako leto do 15. novembra Komisiji predložijo seznam ribiških plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in imajo dovoljenje za ribolov na območju Konvencije SPRFMO za naslednje leto, vključno z informacijami iz Priloge V. Komisija ta seznam posreduje sekretariatu SPRFMO. Države članice pri odločanju o izdaji dovoljenj za ribolov na območju Konvencije SPRFMO upoštevajo preteklo skladnost ribiških plovil in subjektov.

2.   Države članice Komisijo obvestijo o ribiških plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo in imajo dovoljenje za ribolov na območju Konvencije SPRFMO, vsaj 20 dni pred datumom prvega vstopa takih plovil na območje Konvencije SPRFMO. Komisija te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO vsaj 15 dni pred datumom prvega vstopa plovila na območje Konvencije SPRFMO.

3.   Države članice zagotovijo, da se podatki o ribiških plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo in imajo dovoljenje za ribolov na območju Konvencije SPRFMO, posodabljajo. Vsaka sprememba se Komisiji sporoči najpozneje 10 dni po taki spremembi. Komisija v petih dneh od prejema tega sporočila o tem obvesti sekretariat SPRFMO.

4.   Države članice v primeru preklica, odpovedi ali kakršnih koli drugih okoliščin, zaradi katerih je dovoljenje neveljavno, o tem brez odlašanja obvestijo Komisijo, da lahko ta v treh dneh od datuma prenehanja veljavnosti dovoljenja zadevne informacije posreduje sekretariatu SPRFMO.

5.   Ribiška plovila Unije, ki niso v vključena v evidenco plovil SPRFMO, ne smejo izvajati ribolovnih dejavnosti za vrste, ki spadajo v okvir odgovornosti SPRFMO na območju Konvencije SPRFMO.

POGLAVJE II

Pretovarjanje

Člen 23

Splošne določbe o pretovarjanju

1.   To poglavje se uporablja za operacije pretovarjanja, ki se izvajajo:

(a)

znotraj območja Konvencije SPRFMO v zvezi z ribolovnimi viri SPRFMO in drugimi vrstami, ulovljenimi v povezavi s temi viri, pridobljenimi na območju Konvencije SPRFMO;

(b)

zunaj območja Konvencije SPRFMO v zvezi z ribolovnimi viri SPRFMO in drugimi vrstami, ulovljenimi v povezavi s temi viri, pridobljenimi na območju Konvencije SPRFMO.

2.   Pretovarjanje na morju in v pristanišču se izvaja samo med ribiškimi plovili, ki so navedena v evidenci plovil SPRFMO.

3.   Na morju se pretovarjanje goriva, posadke, orodja ali vseh drugih zalog na območju Konvencije SPRFMO izvaja samo med ribiškimi plovili, ki so navedena v evidenci plovil SPRFMO.

4.   Operacije pretovarjanja na morju v zvezi z ribolovnimi viri SPRFMO in drugimi vrstami, ulovljenimi v povezavi s temi viri, pridobljenimi na območju Konvencije SPRFMO, so v vodah Unije prepovedane.

Člen 24

Uradno obveščanje o pretovarjanju pisanega šura in pridnenih vrst

1.   Ne glede na to, kje se izvaja pretovarjanje, organi države članice v primeru pretovarjanja pisanega šura in pridnenih vrst, ki jih na območju Konvencije SPRFMO ujamejo ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo te države članice, Komisiji in sekretariatu SPRFMO hkrati predložijo naslednje informacije:

(a)

uradno obvestilo o nameravanem pretovarjanju, v katerem je navedeno 14-dnevno obdobje predvidenega pretovarjanja pisanega šura in pridnenih vrst, ujetih na območju Konvencije SPRFMO, in ki je prejeto sedem dni pred prvim dnem 14-dnevnega obdobja;

(b)

uradno obvestilo o dejanskem pretovarjanju, ki je prejeto vsaj 12 ur pred predvidenim časom takih dejavnosti.

Države članice lahko upravljavca ribiškega plovila Unije pooblastijo, da te informacije v elektronski obliki predloži neposredno sekretariatu SPRFMO, pri čemer jih mora hkrati posredovati tudi Komisiji.

2.   Uradni obvestili iz odstavka 1 vključujeta ustrezne informacije, ki so na voljo v zvezi z operacijo pretovarjanja, vključno s predvidenim datumom in časom, predvideno lokacijo in vrsto ribolova, ter informacije o zadevnih ribiških plovilih Unije v skladu s Prilogo VII.

Člen 25

Spremljanje pretovarjanja pisanega šura in pridnenih vrst

1.   Če je na krovu ribiškega plovila Unije, s katerega se raztovarja, ali na krovu prejemnega ribiškega plovila Unije opazovalec, ta spremlja dejavnosti pretovarjanja. Opazovalec izpolni ladijski dnevnik SPRFMO o pretovarjanja v skladu s Prilogo VIII, da preveri količino in vrste ribiških proizvodov, ki se pretovarjajo, ter izvod zapisa v ladijski dnevnik predloži pristojnim organom države članice, pod katere zastavo pluje opazovano plovilo.

2.   Država članica, pod katere zastavo pluje ribiško plovilo, v 10 dneh po izkrcanju opazovalca Komisiji predloži njegove podatke iz ladijskega dnevnika SPRFMO o pretovarjanju. Komisija te podatke v 15 dneh po izkrcanju posreduje sekretariatu SPRFMO.

3.   Za preverjanje količine in vrst ribiških proizvodov, ki se pretovarjajo, in zagotovitev, da se lahko izvede ustrezno preverjanje, ima opazovalec na krovu popoln dostop do opazovanega ribiškega plovila Unije, vključno s posadko, orodjem, opremo, evidencami (tudi v elektronski obliki) in skladišči za ribe.

Člen 26

Podatki, ki se sporočijo po pretovarjanju pisanega šura in pridnenih vrst

1.   Države članice, katerih plovila so vključena v operacijo pretovarjanja, v skladu s Prilogo IX najpozneje v sedmih dneh po izvedenem pretovarjanju hkrati uradno obvestijo sekretariat SPRFMO in Komisijo o vseh operativnih podrobnostih.

2.   Države članice lahko upravljavca ribiškega plovila Unije pooblastijo, da podatke iz odstavka 1 v elektronski obliki predloži neposredno sekretariatu SPRFMO, pri čemer jih mora hkrati posredovati tudi Komisiji. Vsaka zahteva sekretariata SPRFMO za pojasnilo, ki jo prejme upravljavec ribiškega plovila Unije, se posreduje Komisiji.

POGLAVJE III

Zbiranje in sporočanje podatkov

Člen 27

Zbiranje in sporočanje podatkov

1.   Države članice, katerih plovila lovijo na območju Konvencije SPRFMO, poleg podatkov, navedenih v zahtevah glede poročanja iz členov 7, 11, 14, 16, 18, 25 in 26, Komisiji predložijo sklop podatkov iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

2.   Države članice, katerih plovila lovijo na območju Konvencije SPRFMO, Komisiji vsako leto do 15. septembra sporočijo podatke o živi teži za vse vrste/skupine vrst, ulovljene v preteklem koledarskem letu. Komisija te podatke do 30. septembra posreduje sekretariatu SPRFMO.

3.   Države članice, katerih plovila lovijo na območju Konvencije SPRFMO, Komisiji vsako leto do 15. junija sporočijo podatke v zvezi z ribolovno dejavnostjo z vlečnimi mrežami po posameznih vlekah, podatke o uporabi pridnenih parangalov po posameznih namestitvah ter podatke o iztovoru, med drugim tudi za hladilna plovila, in pretovarjanjih. Komisija te podatke do 30. junija posreduje sekretariatu SPRFMO.

4.   Komisija lahko z izvedbenimi akti določi podrobne zahteve za sporočanje podatkov iz tega člena. Taki izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 45(2).

POGLAVJE IV

Programi opazovanja

Člen 28

Programi opazovanja

1.   Države članice, katerih plovila lovijo na območju Konvencije SPRFMO, vzpostavijo programe opazovanja za zbiranje podatkov iz Priloge X.

2.   Države članice, katerih plovila lovijo na območju Konvencije SPRFMO, Komisiji vsako leto do 15. septembra predložijo ustrezne podatke opazovalcev, navedene v Prilogi X, za preteklo koledarsko leto. Komisija te podatke do 30. septembra posreduje sekretariatu SPRFMO.

3.   Države članice, katerih plovila lovijo na območju Konvencije SPRFMO, vsako leto do 15. avgusta predložijo letno poročilo o izvajanju programa opazovanja za preteklo leto. Poročilo vključuje usposabljanje opazovalcev, zasnovo in obseg programa, vrsto zbranih podatkov in morebitne težave, ki so se pojavile med letom. Komisija te podatke do 1. septembra posreduje sekretariatu SPRFMO.

Člen 29

Sistem za spremljanje plovil

1.   Satelitska sledilna naprava, nameščena na krovu ribiških plovil Unije, zagotovi samodejni prenos podatkov VMS centru za spremljanje ribištva države članice zastave z napako položaja, ki je manjša od 100 m, ko satelitska navigacija deluje pod običajnimi pogoji.

2.   Države članice zagotovijo, da njihovi centri za spremljanje ribištva sekretariatu SPRFMO samodejno in stalno ter najmanj enkrat na uro sporočajo podatke VMS o plovilih, ki plujejo pod njihovo zastavo in lovijo na območju Konvencije SPRFMO, in da lahko satelitske sledilne naprave, nameščene na krovu plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, sporočajo podatke VMS vsaj vsakih 15 minut.

3.   Za namene člena 9(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009 območje Konvencije SPRFMO vključuje območje 100 navtičnih milj zunaj območja Konvencije SPRFMO, za katero velja odstavek 1 tega člena.

4.   Če je antena satelitske sledilne naprave nameščena ločeno od fizičnega ohišja, države članice zagotovijo, da se za plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, uporablja enotna skupna antena tako za satelitsko navigacijo kot za oddajnik in da je fizično ohišje povezano z anteno z enim samim, neprekinjenim kablom.

POGLAVJE V

Nadzor nad ribiškimi plovili tretjih držav v pristaniščih držav članic

Člen 30

Kontaktne točke in določena pristanišča

1.   Država članica, ki želi omogočiti dostop do svojih pristanišč za ribiška plovila tretjih držav, ki imajo na krovu ribiške proizvode SPRFMO, ulovljene na območju Konvencije SPRFMO, ali ribiške proizvode, ki izvirajo iz takih virov, ki niso bili predhodno iztovorjeni ali pretovorjeni v pristanišču ali na morju:

(a)

določi pristanišča, za katera lahko ribiška plovila tretjih držav zahtevajo vstop v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1005/2008;

(b)

določi kontaktno točko za sprejemanje predhodnih obvestil v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1005/2008;

(c)

določi kontaktno točko za sprejemanje inšpekcijskih poročil v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 1005/2008.

2.   Države članice Komisijo obvestijo o kakršnih koli spremembah seznama določenih kontaktnih točk in določenih pristanišč vsaj 40 dni pred začetkom veljavnosti sprememb. Komisija te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO vsaj 30 dni pred začetkom veljavnosti sprememb.

Člen 31

Predhodno obveščanje

1.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 države članice pristanišča od ribiških plovil tretjih držav, ki nameravajo v njihovih pristaniščih iztovoriti ali pretovoriti ribolovne vire SPRFMO, ki niso bili predhodno iztovorjeni ali pretovorjeni, zahtevajo, da najpozneje 48 ur pred predvidenim časom prihoda v pristanišče predložijo naslednje informacije v skladu s Prilogo XI:

(a)

identifikacijo plovila (zunanja identifikacija, ime, zastava, številka Mednarodne pomorske organizacije (IMO), če obstaja, in mednarodni radijski klicni znak (IRCS));

(b)

ime določenega pristanišča, v katero želi ribiško plovilo vstopiti, in namen postanka v pristanišču (iztovarjanje ali pretovarjanje);

(c)

kopijo dovoljenja za ribolov ali, kjer je to ustrezno, katerega koli drugega dovoljenja, ki ga ima ribiško plovilo, za podporo operacijam, povezanim z ribiškimi proizvodi SPRFMO, ali za pretovarjanje takih ribiških proizvodov;

(d)

predvidena datum in čas prihoda v pristanišče;

(e)

predvidene količine posameznega ribiškega proizvoda SPRFMO na krovu v kilogramih in povezana območja ulova. Če na krovu ni ribiških proizvodov SPRFMO, se posreduje poročilo, v katerem se za količino navede vrednost „nič“;

(f)

predvidene količine posameznih ribiških proizvodov SPRFMO, ki se bodo iztovorile ali pretovorile, v kilogramih in povezana območja ulova;

(g)

seznam članov posadke ribiškega plovila;

(h)

datume ribolovnega potovanja.

2.   Če ima ribiško plovilo tretje države na krovu ribiške proizvode SPRFMO, se predloženim informacijam iz odstavka 1 priloži tudi potrdilo o ulovu, potrjeno v skladu s poglavjem III Uredbe (ES) št. 1005/2008.

3.   Države članice pristanišča lahko zahtevajo tudi dodatne informacije, da bi ugotovile, ali ribiško plovilo izvaja nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov ali povezane dejavnosti.

4.   Države članice pristanišča lahko za obvestilo določijo daljši ali krajši rok, kot je naveden v odstavku 1, pri čemer med drugim upoštevajo vrsto ribiškega proizvoda ter razdaljo med ribolovnimi območji in svojimi pristanišči. V takem primeru države članice pristanišča obvestijo Komisijo, ki takoj posreduje informacije sekretariatu SPRFMO.

Člen 32

Dovoljenje za iztovarjanje ali pretovarjanje v pristaniščih

Država članica pristanišča se po prejemu ustreznih informacij v skladu s členom 31 odloči, ali bo ribiškemu plovilu tretje države dovolila ali prepovedala vstop v svoje pristanišče. Če se ribiškemu plovilu tretje države prepove vstop, država članica pristanišča o tem obvesti Komisijo, ki informacijo brez odlašanja posreduje sekretariatu SPRFMO. Države članice pristanišča ribiškim plovilom s seznama SPRFMO plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, prepovejo vstop.

Člen 33

Inšpekcijski pregledi v pristaniščih

1.   Države članice pristanišča opravijo inšpekcijski pregled pri vsaj 5 % iztovarjanj ali pretovarjanj, ki so povezana z ribiškimi proizvodi SPRFMO in jih ribiška plovila tretjih držav opravijo v njihovih določenih pristaniščih.

2.   Brez poseganja v člen 9(2) Uredbe (ES) št. 1005/2008 države članice pristanišča opravijo inšpekcijski pregled ribiškega plovila tretje države, če:

(a)

obstaja zahteva druge pogodbenice, sodelujoče nepogodbenice SPRFMO ali ustrezne regionalne organizacije za upravljanje ribištva, da se pri določenem ribiškem plovilu opravi inšpekcijski pregled, zlasti kadar so take zahteve podprte z dokazi, da zadevno ribiško plovilo opravlja nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, in obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da ribiško plovilo opravlja nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov;

(b)

ribiško plovilo ni predložilo vseh informacij, zahtevanih v členu 31;

(c)

ribiškemu plovilu je bil prepovedan vstop v pristanišče ali njegova uporaba v skladu z določbami SPRFMO ali druge regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

Člen 34

Inšpekcijski postopek

1.   Ta člen se uporablja poleg pravil o inšpekcijskem postopku iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1005/2008.

2.   Inšpektorji iz držav članic imajo pri sebi veljaven osebni dokument. Vzamejo lahko izvod katerega koli dokumenta, za katerega presodijo, da je upošteven.

3.   Inšpekcijski pregled se izvede tako, da je ribiško plovilo tretje države izpostavljeno najmanjšim možnim motnjam in nevšečnostim ter da se čim bolj prepreči poslabšanje kakovosti ulova.

4.   Po končanem inšpekcijskem pregledu se poveljniku plovila omogoči, da poda pripombe k poročilu ali ugovor zoper njega in da vzpostavi stik s pristojnim organom zadevne države članice pristanišča v zvezi z inšpekcijskim poročilom. Predloga za inšpekcijsko poročilo je v Prilogi XII. Poveljniku plovila se zagotovi izvod poročila.

5.   Država članica pristanišča Komisiji v 12 delovnih dneh po končanem inšpekcijskem pregledu posreduje kopijo inšpekcijskega poročila iz členov 10(3) in 11(3) Uredbe (ES) št. 1005/2008, izpolnjenega v skladu s Prilogo XII k tej uredbi. Komisija v 15 delovnih dneh po končanem inšpekcijskem pregledu posreduje poročilo sekretariatu SPRFMO.

6.   Če inšpekcijskega poročila ni mogoče predložiti Komisiji, da bi ga ta v 15 delovnih dneh posredovala sekretariatu SPRFMO, država članica pristanišča Komisijo pravočasno obvesti o razlogih za zamudo in datumu, ko bo poročilo predloženo, da lahko Komisija v roku 15 delovnih dni obvesti sekretariat SPRFMO.

Člen 35

Postopek v primeru dokazov o kršitvah ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO med inšpekcijskimi pregledi v pristaniščih

1.   Če se na podlagi informacij, pridobljenih med inšpekcijskim pregledom, pridobijo dokazi, da je plovilo tretje države kršilo ohranitvene in upravljalne ukrepe SPRFMO, se ta člen uporablja poleg člena 11 Uredbe (ES) št. 1005/2008.

2.   Pristojni organi države članice pristanišča Komisiji čim prej in vsekakor v petih delovnih dneh posredujejo izvod inšpekcijskega poročila. Komisija to poročilo brez odlašanja posreduje sekretariatu SPRFMO in pogodbenici zastave ali kontaktni točki sodelujoče nepogodbenice SPRFMO.

3.   Države članice pristanišča o sprejetih ukrepih v primeru kršitev takoj uradno obvestijo pristojni organ pogodbenice zastave ali sodelujoče nepogodbenice SPRFMO in Komisijo, ki te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO.

POGLAVJE VI

Izvrševanje

Člen 36

Domnevne kršitve ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO, o katerih poročajo države članice

Države članice Komisiji vsaj 145 dni pred letnim zasedanjem Komisije SPRFMO predložijo vse dokumentirane informacije, ki kažejo na morebitno neupoštevanje ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO s strani katerih koli ribiških plovil na območju Konvencije SPRFMO v zadnjih dveh letih. Komisija te informacije prouči in jih, če je primerno, posreduje sekretariatu SPRFMO vsaj 120 dni pred letnim zasedanjem.

Člen 37

Vključitev ribiškega plovila Unije v osnutek seznama SPRFMO plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov

1.   Če Komisija od sekretariata SPRFMO prejme uradno obvestilo o vključitvi ribiškega plovila Unije v osnutek seznama SPRFMO plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, Komisija uradno obvestilo, vključno z dokazili in vsemi drugimi dokumentiranimi informacijami, ki jih zagotovi sekretariat SPRFMO, vsaj 45 dni pred letnim zasedanjem Komisije SPRFMO posreduje državi članici zastave, da lahko ta predloži pripombe. Komisija te informacije prouči in posreduje sekretariatu SPRFMO vsaj 30 dni pred njegovim letnim zasedanjem.

2.   Po tem, ko so prejeli uradno obvestilo Komisije, organi države članice zastave obvestijo lastnika ribiškega plovila o vključitvi plovila v osnutek seznama SPRFMO plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, in morebitnih posledicah potrditve njegove vključitve na seznam plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, ki ga sprejme SPRFMO.

Člen 38

Ukrepi v zvezi z ribiškimi plovili, vključenimi na seznam SPRFMO plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov

1.   Komisija ob sprejetju seznama SPRFMO plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, od države članice zastave zahteva, da lastnika ribiškega plovila, navedenega na seznamu SPRFMO plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, obvesti o vključitvi plovila na seznam in posledicah vključitve na seznam.

2.   Država članica, ki ima informacije o spremembi imena ali IRCS ribiškega plovila, navedenega na seznamu SPRFMO plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, takoj, ko je to mogoče, te informacije posreduje Komisiji. Komisija te informacije brez odlašanja posreduje sekretariatu SPRFMO.

Člen 39

Domnevno neupoštevanje, o katerem poroča sekretariat SPRFMO

1.   Če Komisija od sekretariata SPRFMO prejme kakršne koli informacije, da država članica domnevno ne upošteva Konvencije SPRFMO in/ali ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO, Komisija te informacije brez odlašanja posreduje zadevni državi članici.

2.   Država članica Komisiji vsaj 45 dni pred letnim zasedanjem Komisije SPRFMO predloži izsledke vseh preiskav, izvedenih v zvezi z domnevami o neupoštevanju, in vse sprejete ukrepe za obravnavo vprašanja neupoštevanja. Komisija te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO vsaj 30 dni pred letnim zasedanjem.

Člen 40

Domnevne kršitve ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO, o katerih poroča pogodbenica ali sodelujoča nepogodbenica SPRFMO

1.   Države članice določijo kontaktno točko za prejem inšpekcijskih poročil v pristanišču od pogodbenic in sodelujočih nepogodbenic SPRFMO.

2.   Države članice Komisijo obvestijo o kakršnih koli spremembah določene kontaktne točke vsaj 40 dni pred začetkom veljavnosti sprememb. Komisija te informacije posreduje sekretariatu SPRFMO vsaj 30 dni pred začetkom veljavnosti takih sprememb.

3.   Če kontaktna točka, ki jo določi država članica, od pogodbenice ali sodelujoče nepogodbenice SPRFMO prejme inšpekcijsko poročilo, ki dokazuje, da je ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo te države članice, kršilo ohranitvene in upravljalne ukrepe SPRFMO, država članica zastave takoj razišče domnevno kršitev in Komisijo uradno obvesti o stanju preiskave in vseh izvršilnih ukrepih, ki so bili morda sprejeti, da lahko Komisija v treh mesecih od prejema uradnega obvestila obvesti sekretariat SPRFMO. Če država članica Komisiji ne more predložiti poročila o stanju v treh mesecih od prejema inšpekcijskega poročila, jo v teh treh mesecih obvesti o razlogih za zamudo in o datumu, do katerega bo poročilo predloženo. Komisija informacije v zvezi s stanjem ali zamudo preiskave posreduje sekretariatu SPRFMO.

Člen 41

Tehnična okvara satelitske sledilne naprave

1.   V primeru tehnične okvare svoje satelitske sledilne naprave ribiško plovilo Unije z ustreznimi telekomunikacijskimi sredstvi centru za spremljanje ribištva države članice zastave vsake štiri ure sporoči naslednje podatke:

(a)

številko IMO;

(b)

IRCS;

(c)

ime plovila;

(d)

ime poveljnika plovila;

(e)

položaj (zemljepisna širina in dolžina), datum in čas (UTC);

(f)

dejavnost (ribolov/prevoz/pretovarjanje).

2.   Država članica zagotovi, da v primeru, da se tehnična okvara satelitske sledilne naprave ne popravi v 60 dneh od začetka obveznosti poročanja iz odstavka 1, ribiška plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, prenehajo z ribolovom, spravijo vse ribolovno orodje in se brez odlašanja vrnejo v pristanišče, da se satelitska sledilna naprava popravi.

3.   Odstavka 1 in 2 tega člena se uporabljata poleg zahtev iz člena 25 Uredbe (EU) št. 404/2011.

NASLOV V

KONČNE DOLOČBE

Člen 42

Zaupnost

Podatki, zbrani in izmenjani na podlagi te uredbe, se obravnavajo v skladu s pravili o zaupnosti iz členov 112 in 113 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 43

Postopek za spremembe

Za vključitev sprememb ohranitvenih in upravljalnih ukrepov SPRFMO v pravo Unije se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 44 za spremembo:

(a)

prilog k tej uredbi;

(b)

rokov iz členov 7(1) in (2), 11, 12(2), 13(2), 16(1) in (2), 17(1) in (2), 22(1) do (4), 24(1), 25(2), 26(1), 27(2) in (3), 28(2) in (3), 29(1), 30(2), 31(1), 34(5) in (6), 35(2) in (3), 36, 37(1), 39(2), 40(2) in (3) ter 41(1) in (2);

(c)

prisotnosti opazovalcev iz členov 6 in 15;

(d)

referenčnega obdobja za določitev odtisa pridnenega ribolova iz člena 12(2);

(e)

pokritosti z inšpekcijskimi pregledi iz člena 33(1);

(f)

vrst zahtev za podatke in informacije iz členov 7(2), 11, 12(2) in (3), 13(2) in (3), 14(1), 16(1) in (2), 17(1), 18(2) in (3), 19(1), 24(1), 25(2), 27(2) in (3), 28(3), 31(1) in 41(1).

Člen 44

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 43 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 19. julija 2018. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece prek koncem vsakega obdobja.

3.   Prenos pooblastila iz člena 43 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 43, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 45

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen s členom 47 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 46

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 4. julija 2018

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednica

K. EDTSTADLER


(1)  UL C 288, 31.8.2017, str. 129.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 29. maja 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 18. junija 2018.

(3)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(4)  Sklep Sveta 98/392/ES z dne 23. marca 1998 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 in Sporazuma o izvajanju dela XI Konvencije z dne 28. julija 1994 s strani Evropske skupnosti (UL L 179, 23.6.1998, str. 1).

(5)  Sklep Sveta 2012/130/EU z dne 3. oktobra 2011 o sklenitvi Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu v imenu Evropske unije (UL L 67, 6.3.2012, str. 1).

(6)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1).

(9)  Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).

(10)  Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (UL L 347, 28.12.2017, str. 81).


PRILOGA I

Standardi za obteževanje vrvi

Plovila uporabljajo sistem obteževanja parangalov, ki dosega dokazljivo minimalno hitrost potapljanja parangala 0,3 metra/sekundo na 15 metrov globine za ribolovno orodje. Zlasti je treba upoštevati naslednje:

(a)

pri zunanjih obteženih vrveh pri španskem sistemu ribolova in vrveh s trnki z nameščeno vabo se uporabljajo uteži, ki tehtajo najmanj 8,5 kg, če se uporabljajo kamni, pri čemer razmak med njimi ne sme biti večji od 40 m, 6 kg, če se uporabljajo betonske uteži, pri čemer razmak med njimi ne sme biti večji od 20 m, in 5 kg, če se uporabljajo polne kovinske uteži, pri čemer razmak med njimi ne sme biti večji od 40 m;

(b)

pri zunanjih obteženih vrveh pri avtomatičnem parangalu se uporabljajo uteži, ki tehtajo najmanj 5 kg, pri čemer razmak med njimi ne sme biti večji od 40 m, in ki se spustijo s plovila tako, da se prepreči napetost vrvi na krmo (zaradi napetosti vrvi na krmo se lahko deli parangala, ki so že nameščeni, dvignejo iz vode);

(c)

notranje obtežene vrvi imajo svinčeno jedro, ki tehta najmanj 50 g/m.


PRILOGA II

Specifikacije za vrvi za odganjanje ptic

Na krovu sta vedno dve vrvi za odganjanje ptic, ki se uporabita pri vsakem nameščanju ribolovne opreme na plovilu. Zlasti je treba upoštevati naslednje:

(a)

vrvi za odganjanje ptic so pritrjene na plovilo tako, da so vabe, kadar se nastavijo, zaščitene z vrvjo z zastavicami, tudi ob bočnem vetru;

(b)

pri vrveh za odganjanje ptic se uporabijo zastavice živih barv, ki so dovolj dolge, da v mirnih razmerah dosežejo gladino morja („dolge zastavice“), in so nameščene v razmakih, ki niso večji od 5 m, na vsaj prvih 55 m vrvi z zastavicami ter so pritrjene na vrv z vrtljivkami, ki preprečujejo ovijanje zastavic okrog vrvi;

(c)

pri vrveh za odganjanje ptic se lahko uporabijo tudi zastavice, dolge najmanj 1 m („kratke zastavice“), ki se namestijo v razmakih, ki niso večji od 1 m;

(d)

če se vrvi za odganjanje ptic med uporabo pretrgajo ali poškodujejo, se popravijo ali zamenjajo, tako da plovilo ustreza tem specifikacijam, preden se trnki znova spustijo v vodo;

(e)

vrvi za odganjanje ptic se uporabljajo tako, da:

(i)

ostanejo na površini vode, ko se trnki potopijo na globino 15 m, ali

(ii)

so dolge najmanj 150 m, ko se napnejo in spustijo s točke na plovilu, ki je vsaj 7 m nad vodo, kadar ni valovanja.


PRILOGA III

Specifikacije za plašilno zaveso

Plašilna zavesa je sestavljena iz dveh ali več jamborov, pritrjenih na krmo plovila, pri čemer je vsaj en pritrjen na desno stran krme in vsaj en na levo stran krme:

(a)

vsak jambor sega vsaj 4 m čez bok ali krmo plovila;

(b)

viseče vrvi se na jambore pritrdijo tako, da med seboj niso oddaljene več kot 2 m;

(c)

na konce visečih vrvi se pritrdijo plastični valji, drogovi ali drug trpežen material žive barve, tako da spodnji del valja, droga ali materiala ni več kot 500 mm nad vodo v razmerah brez vetra in valovanja;

(d)

med visečimi vrvi se lahko pritrdijo vrvice ali trakovi iz tkanine, da se prepreči zavozlanje.


PRILOGA IV

Smernice za pripravo in predložitev obvestil o odkritjih občutljivih morskih ekosistemov

1.   Splošne informacije

Navedite kontaktne podatke, zastavo, ime(-na) plovila in datume zbiranja podatkov.

2.   Lokacija občutljivega morskega ekosistema

Navedite začetni in končni položaj za vse uporabe orodja in opazovanja.

Predložite zemljevide ribolovnih lokacij s prikazom batimetrije zadevnega območja ali habitata in prostorskega obsega ribolova.

Navedite globine, na katerih se je izvajal ribolov.

3.   Ribolovno orodje

Navedite uporabljena ribolovna orodja na vsaki lokaciji.

4.   Dodatni zbrani podatki

Če je mogoče, navedite dodatne podatke, zbrane na lokacijah ali v njihovi bližini.

Podatki, kot so batimetrija, pri kateri se uporabljajo večžarkovni sonarji, oceanografski podatki, kot so profili prevodnosti, temperature in globine, profili tokov, kemična sestava vode, vrste substratov, zabeležene na teh lokacijah ali v njihovi bližini, druge opazovane živalske vrste, videoposnetki, zvočni profili itd.

5.   Taksoni občutljivega morskega ekosistema

Za vsako ribolovno lokacijo navedite podatke o opazovanih taksonih občutljivega morskega ekosistema, vključno z njihovo relativno gostoto, absolutno gostoto ali številom organizmov, če je to mogoče.


PRILOGA V

Standardi za podatke o plovilu

1.

V skladu s členi 16, 17 in 22 se zberejo naslednji podatki:

(i)

aktualna zastava plovila in ime plovila;

(ii)

registrska številka;

(iii)

IRCS (če obstaja);

(iv)

enotna identifikacijska oznaka plovila/številka IMO;

(v)

prejšnja imena (če so znana);

(vi)

pristanišče registracije;

(vii)

prejšnja zastava;

(viii)

vrsta plovila;

(ix)

vrsta ribolovnih metod;

(x)

dolžina;

(xi)

vrsta dolžine, npr. „LOA“, „LBP“;

(xii)

bruto tonaža – BT (se navede kot prednostna enota tonaže);

(xiii)

bruto registrska tonaža – BRT (se navede, če BT ni na voljo; navede se lahko tudi poleg BT);

(xiv)

moč glavnih motorjev (kW);

(xv)

zmogljivost skladiščenja (m3);

(xvi)

tip zamrzovalnika (če je to ustrezno);

(xvii)

število zamrzovalnih enot (če je to ustrezno);

(xviii)

zmogljivost zamrzovanja (če je to ustrezno);

(xix)

načini sporočanja na plovilu in številke (INMARSAT A, B in C);

(xx)

podatki o sistemu VMS (znamka, model, značilnosti in identifikacijska oznaka);

(xxi)

imena lastnikov;

(xxii)

naslovi lastnikov;

(xxiii)

datum začetka veljavnosti dovoljenja za uporabo plovila;

(xxiv)

datum poteka veljavnosti dovoljenja za uporabo plovila;

(xxv)

datum vključitve v evidenco plovil SPRFMO

(xxvi)

visokokakovostne fotografije plovila visoke ločljivosti z ustrezno osvetlitvijo in kontrastom, ki niso starejše od petih let in ki vsebujejo:

eno fotografijo velikosti najmanj 12 × 7 cm, ki prikazuje desni bok plovila in s tem njegovo celotno dolžino ter strukturne značilnosti,

eno fotografijo velikosti najmanj 12 × 7 cm, ki prikazuje levi bok plovila in s tem njegovo celotno dolžino ter strukturne značilnosti,

eno fotografijo velikosti najmanj 12 × 7 cm, ki prikazuje krmo točno z zadnje strani.

2.

Navedejo se naslednje informacije, če so na voljo in je to izvedljivo:

(i)

zunanje oznake (kot so ime plovila, registrska številka ali IRCS);

(ii)

vrste linij za predelavo rib (če je to ustrezno);

(iii)

datum izgradnje;

(iv)

kraj izgradnje;

(v)

konstrukcijska višina;

(vi)

širina;

(vii)

elektronska oprema na krovu (npr. radio, ultrazvočni globinomer, radar, mrežna sonda);

(viii)

imena lastnikov dovoljenja (če to niso lastniki plovila);

(ix)

naslovi lastnikov dovoljenja (če to niso lastniki plovila);

(x)

imena upravljavcev plovila (če to niso lastniki plovila);

(xi)

naslovi upravljavcev plovila (če to niso lastniki plovila);

(xii)

ime poveljnika plovila;

(xiii)

državljanstvo poveljnika plovila;

(xiv)

ime vodje ribolova;

(xv)

državljanstvo vodje ribolova.


PRILOGA VI

Načrt ribolovnih operacij za raziskovalni ribolov

Načrt ribolovnih operacij vključuje naslednje informacije, če so na voljo:

(i)

opis raziskovalnega ribolova, vključno z območjem, ciljnimi vrstami, predlaganimi metodami ribolova, predlaganimi omejitvami največjega dovoljenega ulova in morebitno porazdelitvijo take omejitve ulova med območji ali vrstami;

(ii)

specifikacijo in podroben opis vrst ribolovnega orodja, ki se bodo uporabljale, vključno z morebitnimi spremembami orodja, namenjenimi ublažitvi učinkov predlaganega ribolova na neciljne in povezane ali odvisne vrste ali morski ekosistem, v katerem se izvaja ribolov;

(iii)

obdobje, ki ga zajema načrt ribolovnih operacij (ki ni daljše od treh let);

(iv)

morebitne biološke informacije o ciljnih vrstah, ki izhajajo iz izčrpnih raziskav/poizvedovanj, kot so podatki o razširjenosti in številčnosti, demografski podatki ter informacije o opisu staleža;

(v)

podatke o neciljnih in povezanih ali odvisnih vrstah in morskem ekosistemu, v katerem se izvaja ribolov, obsegu, v katerem bi predlagana ribolovna dejavnost verjetno vplivala nanje, in morebitnih ukrepih, ki bodo izvedeni za ublažitev teh učinkov;

(vi)

predvideni kumulativni učinek celotne ribolovne dejavnosti na območju raziskovalnega ribolova, če je to ustrezno;

(vii)

informacije o drugem ribolovu v regiji ali podobnem ribolovu drugje, ki bi lahko bile v pomoč pri oceni morebitnega donosa raziskovalnega ribolova, če lahko država članica zagotovi te informacije;

(viii)

če je predlagana ribolovna dejavnost pridneni ribolov, oceno učinka dejavnosti pridnenega ribolova, ki jih izvajajo plovila, ki plujejo pod zastavo zadevnih držav članic, v skladu s členoma 12 in 13;

(ix)

če ciljne vrste poleg SPRFMO upravlja tudi sosednja regionalna organizacija za upravljanje ribištva ali podobna organizacija, opis zadevnega ribolova na sosednjem ribolovnem območju, ki znanstvenemu odboru SPRFMO omogoča, da pripravi svoja navodila.


PRILOGA VII

Predhodno obveščanje o pretovarjanju

Države članice v skladu s členom 24(1) zagotovijo naslednje informacije:

 

Podatki o plovilu, s katerega se raztovarja:

(a)

ime plovila;

(b)

registrska številka;

(c)

IRCS;

(d)

država zastave plovila;

(e)

številka IMO/številka v zbirki podatkov IHS Fairplay (če je to ustrezno);

(f)

ime in državljanstvo poveljnika plovila.

 

Podatki o prejemnem plovilu:

(a)

ime plovila;

(b)

registrska številka;

(c)

IRCS;

(d)

država zastave plovila;

(e)

številka IMO/številka v zbirki podatkov IHS Fairplay (če je to ustrezno);

(f)

ime in državljanstvo poveljnika plovila.


PRILOGA VIII

Podatki o pretovarjanju, ki jih mora predložiti opazovalec

Opazovalec, ki spremlja pretovarjanje, v skladu s členom 25(1) predloži naslednje podatke.

I.   Podatki o ribiškem plovilu, s katerega se raztovarja

Ime plovila

 

Registrska številka

 

IRCS

 

Država zastave plovila

 

Številka IMO/številka v zbirki podatkov IHS Fairplay (če je to ustrezno)

 

Ime in državljanstvo poveljnika plovila

 

II.   Podatki o prejemnem ribiškem plovilu

Ime plovila

 

Registrska številka

 

IRCS

 

Država zastave plovila

 

Številka IMO/številka v zbirki podatkov IHS Fairplay (če je to ustrezno)

 

Ime in državljanstvo poveljnika plovila

 

III.   Postopek pretovarjanja

Datum in čas začetka pretovarjanja (UTC)

 

Datum in čas konca pretovarjanja (UTC)

 

Pri pretovarjanju na morju: položaj (najbližja desetina stopinje) ob začetku pretovarjanja; pri pretovarjanju v pristanišču: ime, država in koda (1) pristanišča

 

Pri pretovarjanju na morju: položaj (najbližja desetina stopinje) ob koncu pretovarjanja

 

Opis vrste proizvoda po vrstah (na primer cele, zamrznjene ribe v 20-kilogramskih škatlah)

Vrsta

 

Vrsta proizvoda

 

Vrsta

 

Vrsta proizvoda

 

Vrsta

 

Vrsta proizvoda

 

Število škatel, neto teža (v kg) proizvoda po vrstah

Vrsta

 

Škatle

 

Neto teža

 

Vrsta

 

Škatle

 

Neto teža

 

Vrsta

 

Škatle

 

Neto teža

 

Vrsta

 

Škatle

 

Neto teža

 

Skupna neto teža pretovorjenega proizvoda (v kg)

 

Številke skladiščenja na hladilnem plovilu, na katerem se hrani proizvod

 

Namembno pristanišče in država prejemnega ribiškega plovila

 

Predviden datum prihoda

 

Predviden datum iztovarjanja

 

IV.   Pripombe (če je to ustrezno)

V.   Preverjanje

Ime opazovalca

 

Organ

 

Žig in podpis

 


(1)  Kodeks Združenih narodov za trgovinske in prometne lokacije (UN/LOCODE).


PRILOGA IX

Podatki, ki se sporočijo po pretovarjanju

V skladu s členom 26(1) države članice zastave najpozneje v sedmih dneh po izvedenem pretovarjanju Komisiji sporočijo naslednje podatke:

 

Podatki o plovilu, s katerega se raztovarja:

(a)

ime plovila;

(b)

registrska številka;

(c)

IRCS;

(d)

država zastave plovila;

(e)

številka IMO/številka v zbirki podatkov IHS Fairplay (če je to ustrezno);

(f)

ime in državljanstvo poveljnika plovila.

 

Podatki o prejemnem plovilu:

(a)

ime plovila;

(b)

registrska številka;

(c)

IRCS;

(d)

država zastave plovila;

(e)

številka IMO/številka v zbirki podatkov IHS Fairplay (če je to ustrezno);

(f)

ime in državljanstvo poveljnika plovila.

 

Podatki o pretovarjanju:

(a)

datum in čas začetka pretovarjanja (UTC);

(b)

datum in čas konca pretovarjanja (UTC);

(c)

pri pretovarjanju v pristanišču:

država pristanišča, ime pristanišča in koda pristanišča;

(d)

pri pretovarjanju na morju:

(i)

položaj (najbližja desetina stopnje) ob začetku pretovarjanja (decimalni zapis);

(ii)

položaj (najbližja desetina stopnje) ob koncu pretovarjanja (decimalni zapis);

(e)

številke skladišča na prejemnem plovilu, kjer se hrani proizvod;

(f)

namembno pristanišče prejemnega plovila;

(g)

predviden datum prihoda;

(h)

predviden datum iztovarjanja.

 

Podatki o pretovorjenih ribolovnih virih:

(a)

pretovorjene vrste:

(i)

opis rib po vrstah proizvoda (na primer cele, zamrznjene ribe);

(ii)

število škatel in neto teža (v kg) proizvoda po vrstah;

(iii)

skupna neto teža pretovorjenega proizvoda (v kg);

(b)

ribolovno orodje, ki ga uporablja plovilo, s katerega se raztovarja.

 

Preverjanje (če je to ustrezno):

(a)

ime opazovalca;

(b)

organ.


PRILOGA X

Podatki o opazovalcu

Podatki o plovilu in opazovalcu se zabeležijo samo enkrat za vsako potovanje, pri katerem je prisoten opazovalec, in se sporočijo tako, da se podatki o plovilu povezujejo s podatki, ki se zahtevajo v skladu z oddelki A, B, C in D.

A.   Podatki o plovilu in opazovalcu, ki se zberejo za vsako potovanje, pri katerem je prisoten opazovalec

1.   Za vsako potovanje, pri katerem je prisoten opazovalec, se zberejo naslednji podatki o plovilu:

(a)

aktualna zastava plovila;

(b)

ime plovila;

(c)

ime poveljnika plovila;

(d)

ime vodje ribolova;

(e)

registrska številka;

(f)

IRCS (če obstaja);

(g)

številka Lloyd/IMO (če je dodeljena);

(h)

prejšnja imena (če so znana);

(i)

pristanišče registracije;

(j)

prejšnja zastava (če obstaja);

(k)

vrsta plovila (uporabite ustrezne kode ISSCFV);

(l)

vrsta ribolovnih metod (uporabite ustrezne kode ISSCFG).

(m)

dolžina (v metrih);

(n)

vrsta dolžine, npr. „LOA“, „LBP“;

(o)

širina (v metrih);

(p)

bruto tonaža – BT (se navede kot prednostna enota tonaže);

(q)

bruto registrska tonaža – BRT (se navede, če BT ni na voljo; navede se lahko tudi poleg BT);

(r)

moč glavnih motorjev (v kilovatih);

(s)

zmogljivost skladiščenja (v kubičnih metrih);

(t)

popis opreme na krovu, ki lahko vpliva na dejavnike ribolovne moči (navigacijska oprema, radar, sonarni sistemi, faks za pošiljanje vremenskih podatkov, sprejemnik za vremenske satelite, sprejemnik slik temperature gladine morja, Dopplerjev merilnik tokov, radijski iskalnik smeri), kadar je to izvedljivo;

(u)

skupno število članov posadke (vse osebje, razen opazovalcev).

2.   Za vsako potovanje, pri katerem je prisoten opazovalec, se zberejo naslednji podatki o opazovalcu:

(a)

ime opazovalca;

(b)

organizacija opazovalca;

(c)

datum vkrcanja opazovalca (datum UTC);

(d)

pristanišče vkrcanja;

(e)

datum izkrcanja opazovalca (datum UTC);

(f)

pristanišče izkrcanja.

B.   Podatki o ulovu in ribolovnem naporu, ki se zberejo za ribolovno dejavnost z vlečnimi mrežami

1.   Podatki se zberejo ločeno (po posameznih vlekah) za vse opazovane vlečne mreže.

2.   Za vsako opazovano vleko vlečne mreže se zberejo naslednji podatki:

(a)

datum in čas začetka vleke (čas začetka ribolova z orodjem – UTC);

(b)

datum in čas konca vleke (čas začetka izvleka mreže – UTC);

(c)

položaj na začetku vleke (zemljepisna širina/dolžina, ločljivost ene minute – decimalni zapis);

(d)

položaj ob koncu vleke (zemljepisna širina/dolžina, ločljivost ene minute – decimalni zapis);

(e)

predvidene ciljne vrste (koda vrste FAO);

(f)

vrsta vlečna mreže, pridnena ali pelagična (uporabite ustrezne kode pridnenih ali pelagičnih vlečnih mrež iz standardne klasifikacije ribolovnega orodja ISCCFG);

(g)

vrsta vlečne mreže: enojna, dvojna ali trojna (S, D ali T);

(h)

višina odprtja mreže;

(i)

širina odprtja mreže;

(j)

velikost mrežnega očesa vreče (z raztegnjenim očesom, v mm) in vrsta mrežnega očesa (rombasto, kvadratasto itd.);

(k)

globina orodja (pri talni vrvi) ob začetku ribolova;

(l)

globina tal (morskega dna) ob začetku ribolova;

(m)

predvideni ulov vseh vrst (koda vrste FAO), obdržanih na krovu, razdeljen po vrstah, v živi teži (zaokroženo na najbližji kilogram);

(n)

ali so bili ulovljeni kateri koli drugi morski sesalci, morske ptice, plazilci ali druge zadevne vrste (da/ne/ni znano):

če je odgovor pritrdilen, po vrstah navedite število vseh ulovljenih morskih sesalcev, morskih ptic, plazilcev ali drugih zadevnih vrst;

(o)

ali je bil v vlečni mreži kakršen koli bentoški material (da/ne/ni znano):

če je odgovor pritrdilen, navedite občutljive bentoške vrste, ujete z vlečnimi mrežami, zlasti ranljive vrste ali vrste, ki tvorijo habitat, kot so spužve, morske vetrnice ali korale;

(p)

ocena količine (teža ali prostornina) preostalih zavrženih morskih virov, ki niso zabeleženi pod točko (m), (n) ali (o), razdeljene do najnižjega znanega taksona;

(q)

navedite morebitne izvedene ukrepe za zmanjšanje prilova:

(i)

ali so se uporabile vrvi za odganjanje ptic (ne/koda opreme – kot je opisano v oddelku L);

(ii)

ali so se uporabile plašilne zavese (ne/koda opreme – kot je opisano v oddelku N);

(iii)

opišite vzpostavljeno upravljanje odmetavanja drobovine/zavržkov (označite vse ustrezne možnosti: brez odmetavanja med metanjem in izvlekom/samo tekoči izpusti/zadržanje odpadkov > 2 uri/drugo/ga ni);

(iv)

ali so bili izvedeni kakršni koli drugi ukrepi za zmanjšanje prilova morskih sesalcev, morskih ptic, plazilcev ali drugih zadevnih vrst (da/ne);

če je odgovor pritrdilen, opišite.

C.   Podatki o ulovu in ribolovnem naporu, ki se zberejo za ribolovno dejavnost z zaporno plavarico

1.   Podatke je treba zbrati ločeno (po posameznih namestitvah) za vse opazovane namestitve zaporne plavarice.

2.   Za vsako opazovano namestitev zaporne plavarice se zberejo naslednji podatki:

(a)

skupni čas iskanja pred to namestitvijo od zadnje namestitve;

(b)

datum in čas začetka namestitve (čas začetka ribolova z orodjem – UTC);

(c)

datum in čas konca namestitve (čas začetka izvleka – UTC);

(d)

položaj na začetku namestitve (zemljepisna širina/dolžina, ločljivost ene minute – decimalni zapis);

(e)

dolžina mreže (v metrih);

(f)

višina mreže (v metrih);

(g)

velikost mrežnega očesa (z raztegnjenim očesom, v mm) in vrsta mrežnega očesa (rombasto, kvadratasto itd.);

(h)

predvidene ciljne vrste (koda vrste FAO);

(i)

predvideni ulov vseh vrst (koda vrste FAO), obdržanih na krovu, razdeljen po vrstah, v živi teži (zaokroženo na najbližji kilogram);

(j)

ali so bili ulovljeni kateri koli drugi morski sesalci, morske ptice, plazilci ali druge zadevne vrste (da/ne/ni znano):

če je odgovor pritrdilen, po vrstah navedite število vseh ulovljenih morskih sesalcev, morskih ptic, plazilcev ali drugih zadevnih vrst;

(k)

ali je bil v mreži kakršen koli bentoški material (da/ne/ni znano):

če je odgovor pritrdilen, navedite občutljive bentoške vrste, zlasti ranljive vrste ali vrste, ki tvorijo habitat, kot so spužve, morske vetrnice ali korale;

(l)

ocena količine (teža ali prostornina) preostalih zavrženih morskih virov, ki niso zabeleženi pod točko (i), (j) ali (k), razdeljene do najnižjega znanega taksona;

(m)

navedite in opišite morebitne izvedene ukrepe za zmanjšanje prilova.

D.   Podatki o ulovu in ribolovnem naporu, ki se zberejo za ribolovno dejavnost s pridnenim parangalom

1.   Podatki se zberejo ločeno (po posameznih) namestitvah za vse opazovane namestitve parangala.

2.   Za vsako opazovano namestitev se zberejo naslednji podatki:

(a)

datum in čas začetka namestitve (v obliki UTC);

(b)

datum in čas konca namestitve (v obliki UTC);

(c)

položaj na začetku namestitve (zemljepisna širina/dolžina, ločljivost ene minute – decimalni zapis);

(d)

položaj ob koncu namestitve (zemljepisna širina/dolžina, ločljivost ene minute – decimalni zapis);

(e)

predvidene ciljne vrste (koda vrste FAO);

(f)

skupna dolžina namestitve parangala (v km);

(g)

število trnkov na namestitev;

(h)

globina tal (morskega dna) ob začetku namestitve;

(i)

število dejansko opazovanih trnkov (med drugim tudi za ulovljene morske sesalce, morske ptice, plazilce ali druge zadevne vrste) med izvlekom;

(j)

predvideni ulov vseh vrst (koda vrste FAO), obdržanih na krovu, razdeljen po vrstah, v živi teži (zaokroženo na najbližji kilogram);

(k)

ali so bili ulovljeni kateri koli drugi morski sesalci, morske ptice, plazilci ali druge zadevne vrste (da/ne/ni znano):

če je odgovor pritrdilen, po vrstah navedite število vseh ulovljenih morskih sesalcev, morskih ptic, plazilcev ali drugih zadevnih vrst;

(l)

ali je bil ulovljen kakršen koli bentoški material (da/ne/ni znano):

če je odgovor pritrdilen, navedite občutljive bentoške vrste, zlasti ranljive vrste ali vrste, ki tvorijo habitat, kot so spužve, morske vetrnice ali korale;

(m)

ocena količine (teža ali prostornina) preostalih zavrženih morskih virov, ki niso zabeleženi pod točko (j), (k) ali (l), razdeljene do najnižjega znanega taksona;

(n)

navedite morebitne izvedene ukrepe za zmanjšanje prilova:

(i)

ali so se uporabile vrvi za odganjanje ptic (ne/koda opreme – kot je opisano v oddelku L);

(ii)

ali je bilo nameščanje omejeno na čas med navtičnim mrakom in navtično zoro (da/ne);

(iii)

kakšna vrsta ribolovnega orodja se je uporabila (sistem zunanjega obteževanja/sistem notranjega obteževanja/vrvi s trnki z nameščeno vabo/drugo);

(iv)

če se je uporabil sistem zunanjega obteževanja, opišite način nameščanja uteži in plovcev (pri čemer uporabite obrazec iz oddelka M);

(v)

če se je uporabil sistem notranjega obteževanja, kakšna je bila teža sredice vrvi (v gramih na meter);

(vi)

če so se uporabile vrvi s trnki z nameščeno vabo, ali so se uporabile mreže cachalotera (da/ne);

(vii)

če se je izvedel kateri koli drug ukrep, ga opišite;

(o)

kateri ukrepi za zmanjšanje negativnih učinkov izvleka so bili izvedeni (zavese za odganjanje ptic/drugo/noben):

če ste označili „drugo“, opišite;

(p)

katera vrsta vabe se je uporabila (ribe/lignji/mešano; živa/mrtva/mešano; zamrznjena/odmrznjena/mešano);

(q)

opišite način odmetavanja kakršnega koli biološkega materiala med metanjem in izvlekom (odmetavanje odpadkov, ki se ne zadržijo več kot dve uri ali dlje/odmetavanje odpadkov, ki se zadržijo dve uri ali več/brez/ni znano);

(r)

ali so bili izvedeni kakršni koli drugi ukrepi za zmanjšanje prilova morskih sesalcev, morskih ptic, plazilcev ali drugih zadevnih vrst (da/ne);

če je odgovor pritrdilen, opišite.

E.   Podatki o dolžinskih frekvencah, ki se zberejo

Reprezentativni in naključno vzorčeni podatki o dolžinskih frekvencah se zberejo za ciljne vrste in, če čas dopušča, za druge vrste prilova. Podatki o dolžini se zbirajo in beležijo z največjo stopnjo natančnosti, primerno za vrste (v cm ali mm in zaokroženo na najbližjo enoto ali navzdol), zabeleži pa se tudi vrsta uporabljene meritve (skupna dolžina, dolžina do razcepa repne plavuti ali standardna dolžina). Če je mogoče, se zabeleži ali oceni skupna teža vzorcev dolžinskih frekvenc in navede metoda ocenjevanja, poleg tega pa se lahko od opazovalcev zahteva, da določijo spol izmerjene ribe za pridobitev podatkov o dolžinskih frekvencah, razdeljenih po spolu.

1.   Protokol vzorčenja za komercialne namene

(a)

ribje vrste razen raž in morskih psov:

(i)

pri ribah, katerih največja dolžina do razcepa repne plavuti presega 40 cm, se dolžina izmeri in zaokroži na najbližji cm;

(ii)

pri ribah, katerih največja dolžina do razcepa repne plavuti je manjša od 40 cm, se dolžina izmeri in zaokroži na najbližji mm;

(b)

raže:

izmeri se največja širina med plavutma;

(c)

morski psi:

za vsako vrsto se izbere ustrezna meritev dolžine, ki se uporabi (glej tehnično poročilo FAO št. 474 o merjenju morskih psov). Praviloma se izmeri skupna dolžina.

2.   Protokol vzorčenja za znanstvene namene

Za vzorčenje vrst za znanstvene namene je morda treba meritve dolžine izvesti z večjo ločljivostjo, kot je navedena v točki 1.

F.   Biološko vzorčenje, ki se izvede

1.   Za reprezentativne vzorce glavnih ciljnih vrst in, če čas to dopušča, za druge glavne vrste prilova, ki prispevajo k ulovu, se zberejo naslednji podatki:

(a)

vrsta;

(b)

dolžina (v mm ali cm) z navedbo uporabljene vrste meritve dolžine. Natančnost in vrsta meritve se določita za vsako vrsto posebej, kot je določeno v oddelku E;

(c)

spol (moški, ženski, nedorasli primerki, primerki brez opredeljenega spola);

(d)

faza zrelosti.

2.   Opazovalci morajo odvzeti tkivo, otolit in/ali vzorce želodca v skladu s predhodno določenimi posebnimi raziskovalnimi programi, ki jih izvaja znanstveni odbor SPRFMO ali drug nacionalni organ na področju znanstvenega raziskovanja.

3.   Opazovalci morajo biti seznanjeni s protokoli vzorčenja dolžinskih frekvenc in biološkega vzorčenja, kjer je to ustrezno, ter prednostnimi nalogami za navedeno vzorčenje, specifičnimi za vsako potovanje, pri katerem je prisoten opazovalec, pri čemer jim mora biti navedeno predloženo tudi pisno.

G.   Podatki, ki se zberejo o naključnem ulovu morskih ptic, sesalcev, želv in drugih zadevnih vrst

1.   Za vse morske ptice, sesalce, plazilce (želve) in druge zadevne vrste, ujete pri ribolovnih operacijah, se zberejo naslednji podatki:

(a)

vrste (čim bolj taksonomsko opredeljene ali s priloženimi fotografijami, če je identifikacija težavna) in velikost;

(b)

število primerkov posameznih vrst, ujetih na vleko ali namestitev;

(c)

usoda prilovljenih živali (obdržane ali izpuščene/zavržene);

(d)

če so izpuščene, njihovo stanje (živahne, žive, otrple, mrtve) ob izpustu;

(e)

če so mrtve, zberite ustrezne informacije ali vzorce za identifikacijo na kopnem v skladu s predhodno določenimi protokoli vzorčenja. Kadar to ni mogoče, se lahko od opazovalcev zahteva, da odvzamejo podvzorce delov, ki omogočajo identifikacijo, kot je določeno v protokolih biološkega vzorčenja;

(f)

navedite vrsto interakcije (zaplet trnka/vrvi / udarec ob vlačilno vrv / ujetje v mrežo / drugo);

če ste označili „drugo“, opišite.

2.   Zabeležite spol vsakega primerka za taksone, če je to izvedljivo z zunanjim opazovanjem, na primer za plavutonožce, male kite in delfine ali morske pse in skate in druge zadevne vrste.

3.   Ali so bile prisotne kakršne koli okoliščine ali dejanja, ki bi lahko prispevali k dogodku prilova (na primer zaplet parangala, visoke stopnje izgube vabe)?

H.   Odkrivanje ribolova v zvezi z občutljivimi morskimi ekosistemi

Za vsako opazovano vlečno mrežo se zberejo naslednji podatki za vse ulovljene občutljive bentoške vrste, zlasti za ranljive vrste ali vrste, ki tvorijo habitate, kot so spužve, morske vetrnice ali korale:

(a)

vrste (čim bolj taksonomsko opredeljene ali s priloženimi fotografijami, če je identifikacija težavna);

(b)

ocena količine (teža (v kg) ali prostornina (v m3)) vsake bentoške vrste, ujete v mrežo;

(c)

splošna ocena skupne količine (teža (v kg) ali prostornina (v m3)) vseh bentoških vrst nevretenčarjev, ujetih v mrežo;

(d)

če je to mogoče in zlasti za nove ali redke bentoške vrste, ki niso navedene v vodnikih za identifikacijo vrst, se odvzamejo celi vzorci in se ustrezno hranijo za identifikacijo na kopnem.

I.   Podatki, ki se zberejo za vse najdene oznake

Za vse najdene oznake rib, morskih ptic, sesalcev ali plazilcev se zberejo naslednji podatki, če je organizem mrtev, predviden za zadržanje ali živ:

(a)

ime opazovalca;

(b)

ime plovila;

(c)

klicni znak plovila;

(d)

zastava plovila;

(e)

zbirajte, označite (z vsemi spodaj navedenimi podatki) in hranite dejanske oznake za poznejšo vračilo agenciji za označevanje;

(f)

vrsta, pri kateri je bila najdena oznaka;

(g)

barva in vrsta oznake (tanka dolga (spaghetti), arhivska);

(h)

številke oznak (če je na eno ribo nameščenih več oznak, se navedejo številke vseh oznak; če je bila evidentirana samo ena oznaka, se zahteva izjava, v kateri je navedeno, ali druge oznake manjkajo ali ne). Če je organizem živ in bo izpuščen, se informacije o oznaki zberejo v skladu s predhodno določenimi protokoli vzorčenja;

(i)

datum in čas ulova (UTC);

(j)

lokacija ulova (zemljepisna širina/dolžina, zaokrožena na najbližjo minuto);

(k)

dolžina/velikost živali (v cm ali mm) z opisom uporabljene meritve (npr. skupna dolžina, dolžina do razcepa repne plavuti itd.). Podatki o izmerjenih dolžinah se zberejo v skladu z merili iz oddelka E;

(l)

spol (F = ženski, M = moški, I = nedoločen, D = ni bilo proučeno);

(m)

ali so bile oznake najdene v obdobju ribolova, pri katerem je bil prisoten opazovalec (da/ne);

(n)

informacije za nagrado (na primer ime in naslov, na katerega se pošlje nagrada).

(Znano je, da se nekateri od tukaj navedenih podatkov podvajajo s podatki, ki že obstajajo v prejšnjih kategorijah informacij. To je potrebno, ker se lahko informacije o najdenih oznakah pošljejo ločeno od drugih podatkov opazovalca.)

J.   Hierarhija zbiranja podatkov opazovalca

1.   Ob priznavanju, da opazovalci morda ne bodo mogli na vsakem potovanju zbrati vseh podatkov, opisanih v teh standardih, je treba uvesti hierarhijo prednostnih nalog za zbiranje podatkov opazovalca. Kot odziv na posebne zahteve raziskovalnega programa se lahko določijo prednostne naloge za posamezno potovanje ali program, ki jih morajo opazovalci upoštevati.

2.   Če prednostne naloge za posamezno potovanje ali program niso določene, morajo opazovalci upoštevati naslednje splošne prednostne naloge:

(a)

informacije o ribolovni operaciji:

vse informacije o plovilu in vleki/namestitvi/naporu;

(b)

poročanje o ulovu:

(i)

zabeležite čas, težo vzorčenega ulova glede na celotni ulov ali napor (npr. število trnkov) in skupno količino vsake ulovljene vrste;

(ii)

opredelite in navedite število morskih ptic, sesalcev, plazilcev (želv), občutljivih bentoških vrst in ranljivih vrst;

(iii)

zabeležite količino ali težo vsake zadržane ali zavržene vrste;

(iv)

zabeležite primere plenjenja, kjer je to ustrezno;

(c)

biološko vzorčenje:

(i)

preverjanje prisotnosti oznak;

(ii)

podatki o dolžinskih frekvencah za ciljne vrste;

(iii)

osnovni biološki podatki (spol, zrelost) za ciljne vrste;

(iv)

podatki o dolžinskih frekvencah za glavne vrste prilova;

(v)

otoliti (in vzorci želodca, če se odvzamejo) za ciljne vrste;

(vi)

osnovni biološki podatki za vrste prilova;

(vii)

biološki vzorci vrst prilova (če se odvzamejo);

(viii)

fotografiranje;

(d)

pri poročanju o ulovu in postopkih biološkega vzorčenja se za skupine vrst določi naslednji prednosti vrstni red:

Vrsta

Pomembnost (1 največja)

Primarne ciljne vrste (kot sta pisani šur za pelagični ribolov in oranžna sluzoglavka za pridneni ribolov)

1

Morske ptice, sesalci, plazilci (želve) ali druge zadevne vrste

2

Druge vrste, ki običajno spadajo med pet najpogosteje lovljenih vrst (kot so skuša vrste Scomber australasicus za pelagični ribolov ter kovači in sluzoglavka za pridneni ribolov)

3

Vse druge vrste

4

Porazdelitev dela opazovalca med te dejavnosti je odvisna od vrste operacije in namestitev. V skladu s programi opazovanja držav članic se izrecno zabeleži velikost podvzorcev v primerjavi z neopazovanimi količinami (kot je število trnkov, proučeno za sestavo vrst, glede na število nameščenih trnkov).

K.   Specifikacije za določanje kod, ki se uporabijo za beleženje podatkov opazovalca

1.   Razen če ni za določene vrste podatkov določeno drugače, se podatki opazovalca zagotovijo v skladu z enakimi specifikacijami za določanje kod, kot so navedene v tem oddelku.

2.   Za opis časa se uporabi koordinirani univerzalni čas (UTC).

3.   Za opis lokacij se uporabijo decimalne stopinje.

4.   Uporabi se naslednja shema za določanje kod:

(a)

vrste se opišejo z uporabo tričrkovnih kod FAO;

(b)

ribolovne metode se opišejo z uporabo kod iz Mednarodne standardne klasifikacije ribolovnega orodja (ISSCFG – 29. julij 1980);

(c)

vrste ribiškega plovila se opišejo z uporabo kod iz Mednarodne standardne klasifikacije ribiških plovil (ISSCFV).

5.   Uporabijo se naslednje metrične merske enote:

(a)

kilogrami se uporabijo za opis teže ulova;

(b)

metri se uporabijo za opis višine, širine, globine, širine plovila ali dolžine;

(c)

kubični metri se uporabijo za opis prostornine;

(d)

kilovati se uporabijo za opis moči motorja.

L.   Obrazec za opis vrvi za odganjanje ptic

Image

Splošni opis vrvi za odganjanje ptic:

Številka potovanja

Položaj vrvi za odganjanje ptic

Koda orodja za vrv za odganjanje ptic

Razdalja med zastavicami (v m)

Dolžina zastavice najmanjša/največja (v m)

Število zastavic (npr. 7 v tej shemi)

Zasnova vrvi za odganjanje ptic: (Prikazana je dvojna vrv)

Material vrvi za odganjanje ptic

Višina nameščenih zastavic nad vodo (v m)

Dolžina nosilne vrvi (v m)

Vlečeni predmet

Barve zastavic

Material zastavice

Zračna dolžina vrvi za odganjanje ptic (v m)

Dodatne opombe

KODE VRVI ZA ODGANJANJE PTIC/NAVEDITE MOŽNOSTI:

Položaj

Zasnova

Vlečeni predmet

Material

Barva

Levi bok plovila

Enojna

F

=

Obrnjen lijak/plastični stožec

T

=

Plastična cev

P

=

Rožnata

Desni bok plovila

Dvojna

L

=

Dolžina nosilne vrvi

S

=

Plastični trakovi

R

=

Rdeča

Krma

 

K

=

Vozel ali zanka nosilne vrvi

O

=

Drugo

C

=

Barva korenja (oranžna)

 

 

B

=

Boja

 

Y

=

Rumena

 

 

N

=

V mrežo ovita boja

 

G

=

Zelena

 

 

S

=

Vreča ali vrečka

 

B

=

Modra

 

 

W

=

Teža

 

W

=

Rjava

 

 

Z

=

Brez vlečenega predmeta

 

F

=

Bleda barva (katera koli)

 

 

O

=

Drugo

 

O

=

Drugo


Povzetek vnesenih vrednosti

Številka potovanja

Razdalja med zastavicami

Koda orodja za vrv za odganjanje ptic

Dolžina zastavice (najmanjša)

Položaj vrvi za odganjanje ptic

Dolžina zastavice (največja)

Dolžina nosilne vrvi

Barva zastavice

Zračna dolžina

Material zastavice

Višina nad vodo, na kateri so nameščene zastavice

Število zastavic

Material vrvi za odganjanje ptic

Vlečeni predmet

Zasnova vrvi za odganjanje ptic

Dodatne opombe

M.   Obrazec za opis zunanjega obteževanja vrvi

Image

Obrazec za obteževanje pridnenega parangala

Enojna ali dvojna vrv?

Dodatne opombe:

Povprečni premer plovcev (v m)

Razdalja med podpovršinskim plovcem in glavno vrvjo (v m)

Število trnkov med površinskim plovcem in sidrom

RazdaljaRazdalja med vrvjo in utežjo

Povprečna teža uteži (v kg)

Število trnkov med podpovršinskimi plovci

Število trnkov med utežmi

Povzetek vnesenih vrednosti

Enojna ali dvojna vrv?

Število trnkov med površinskim plovcem in sidrom

Povprečna teža uteži

Število trnkov med podpovršinskimi plovci

Razdalja med podpovršinskim plovcem in glavno vrvjo

Število trnkov med podpovršinskimi plovci

Razdalja med vrvjo in utežjo

Dodatne opombe

N.   Obrazec za opis plašilne zavese

Image

Plašilna zavesa – pogled od zgoraj

Bočni jambor

LEVI BLOK

DESNI BOK

Dolžina jambora

Število zastavic

Višina nad vodo

Barva zastavice

Material zastavice

Bočni jambor

Razdalja od krme

KRMA

Krmni jambor

Krmni jambor

Povezovalna zavesa med krmnima jamboroma?

Dolžina jambora

Povezovalna zavesa med bočnim in krmnim jamborom?

Število zastavic

Dolžina zavese

Višina nad vodo

Število zastavic

Barva zastavice

Dolžina zavese

Višina nad vodo

Material zastavice

Število zastavic

Barva zastavice

Višina nad vodo

Material zastavice

Barva zastavice

Material zastavice

Povzetek vnesenih vrednosti

Razdalja od krme

 

Bočni jambor

Krmni jambor

Dolžina jambora

Dolžina jambora

Število zastavic

Število zastavic

Povprečna razdalja med zastavicami

Povprečna razdalja med zastavicami

Višina nad vodo

Višina nad vodo

Barva zastavice

Barva zastavice

Material zastavice

Material zastavice

Zavesa na boku krme

Zavesa na krmi

Dolžina zavese

Dolžina zavese

Število zastavic

Število zastavic

Povprečna razdalja med zastavicami

Povprečna razdalja med zastavicami

Višina nad vodo

Višina nad vodo

Barva zastavice

Barva zastavice

Material zastavice

Material zastavice

O.   Standard za podatke opazovalca, ki se zbirajo med iztovarjanjem ali med postankom plovila v pristanišču

Kar zadeva ribiška plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, in iztovarjanje nepredelanih vrst (tj. celih rib brez odstranjenih delov), ki jih upravlja SPRFMO, in če se ta iztovarjanja opazujejo, lahko države članice zberejo in predložijo naslednje podatke:

1.

Za vsako opazovano iztovarjanje naslednje podatke o plovilu:

(a)

aktualno zastavo plovila;

(b)

ime plovila;

(c)

registrsko številko ribiškega plovila;

(d)

IRCS (če obstaja);

(e)

številko Lloyd/IMO (če je dodeljena);

(f)

vrsto plovila (uporabite ustrezne kode ISSCFV);

(g)

vrsto ribolovnih metod (uporabite ustrezne kode ISSCFG).

2.

Za vsako opazovano iztovarjanje naslednje podatke o opazovalcu:

(a)

ime opazovalca;

(b)

organizacijo opazovalca;

(c)

državo iztovarjanja (standardne tričrkovne kode države ISO);

(d)

pristanišče/kraj iztovarjanja.

3.

Za vsako opazovano iztovarjanje naslednje podatke:

(a)

datum in čas iztovarjanja (v obliki UTC);

(b)

prvi dan potovanja – če je to izvedljivo;

(c)

zadnji dan potovanja – če je to izvedljivo;

(d)

okvirno ribolovno območje (decimalni zapis zemljepisne širine/dolžine, ločljivost ene minute – če je to izvedljivo);

(e)

glavne ciljne vrste (koda vrste FAO);

(f)

stanje ob iztovarjanju po vrstah (koda vrste FAO);

(g)

(živo) težo ob iztovarjanju po vrstah (v kilogramih) za opazovani dogodek iztovarjanja.

Poleg tega je treba pri zbiranju podatkov o dolžinskih frekvencah, bioloških podatkov in/ali podatkov o najdenih oznakah upoštevati standarde, predpisane v oddelkih E, F oziroma I te priloge, za zadevne vrste, ki se opazujejo med iztovarjanji ali med postankom plovila v pristanišču.

Oddelka G (Naključni ulov) in H (Občutljivi morski ekosistemi) se ne štejeta kot pomembna za opazovana iztovarjanja. Vendar je treba kljub temu upoštevati standarde, opisane v oddelkih I (Najdene oznake), J (Hierarhija) in K (Specifikacije za določanje kod), če se uporabljajo.


PRILOGA XI

Zahteva za postanek v pristanišču

Identifikacija plovila:

Ime plovila

Zastava plovila

Številka IMO

Klicni znak

Zunanja identifikacijska oznaka

 

 

 

 

 

Podatki o postanku v pristanišču:

Predvideno pristanišče postanka (1)

Država pristanišča

Namen (2) postanka v pristanišču

Predviden datum prihoda

Predviden čas prihoda

Aktualni datum

 

 

 

 

 

 

Vrste, ki jih upravlja SPRFMO, obdržane na krovu:

Vrsta

Območje ulova FAO

Stanje proizvoda

Skupna količina, obdržana na krovu, v kilogramih

Količina za pretovarjanje / iztovarjanje

Prejemnik pretovorjene / iztovorjene količine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če se nobena vrsta SPRFMO ali ribji proizvod, ki izvira iz njih, ne obdrži na krovu, vnesite „nič“.

Podatki o ustreznem dovoljenju za ribolov:

Identifikacijska oznaka

Izdajatelj

Veljavnost

Ribolovna območja

Vrsta

Orodje (3)

 

 

 

 

 

 

Ali je priložena kopija seznama članov posadke? DA/NE


(1)  Moralo bi biti določeno pristanišče, navedeno v registru pristanišč SPRFMO.

(2)  Npr. iztovarjanje, pretovarjanje, oskrba z gorivom.

(3)  Če je dovoljenje omejeno na pretovarjanje, kot orodje navedite „pretovarjanje“.


PRILOGA XII

Povzetek rezultatov inšpekcijskega pregleda v pristanišču

Podatki o inšpekcijskem pregledu:

Številka inšpekcijskega poročila

 

Ime glavnega inšpektorja

 

Država pristanišča

 

Inšpekcijski organ

 

Pristanišče inšpekcijskega pregleda

 

Namen postanka

 

Datum začetka inšpekcijskega pregleda

 

Čas začetka inšpekcijskega pregleda

 

Datum konca inšpekcijskega pregleda

 

Čas konca inšpekcijskega pregleda

 

Prejeto predhodno obvestilo?

 

Ali so podatki o predhodnem obvestilu skladni z inšpekcijskim pregledom?

 

Podatki o plovilu:

Ime plovila

 

Zastava plovila

 

Tip plovila

 

IRCS

 

Zunanja identifikacijska oznaka

 

Številka IMO

 

Lastnik plovila

 

Upravljavec plovila

 

Poveljnik plovila

(in državljanstvo)

 

Zastopnik plovila

 

Ali je prisoten sistem VMS?

 

Tip sistema VMS

 

Ustrezna dovoljenja za ribolov:

Identifikacijska oznaka dovoljenja

 

Izdajatelj

 

Veljavnost

 

Ribolovna območja

 

Vrsta

 

Orodje (1)

 

Ali je plovilo v evidenci plovil SPRFMO?

 

Ali trenutno ima dovoljenje?

 

Iztovorjene vrste (med tem postankom v pristanišču), ki jih upravlja SPRFMO:

Vrsta

Območje ulova FAO

Stanje proizvoda

Deklarirana raztovorjena količina

Raztovorjena količina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrste, ki jih upravlja SPRFMO in se obdržijo na krovu:

Vrsta

Območje ulova FAO

Stanje proizvoda

Deklarirana količina, obdržana na krovu

Količina, obdržana na krovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrste, ki jih upravlja SPRFMO in so prejete po pretovarjanju (med tem postankom v pristanišču):

Vrsta

Območje ulova FAO

Stanje proizvoda

Deklarirana prejeta količina

Prejeta količina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregledi in ugotovitve:

Oddelek

Opombe

Pregled ladijskega dnevnika in druge dokumentacije

Vrsta orodja na krovu

Ugotovitve inšpektorjev

Očitne kršitve (vključite sklice na ustrezne pravne instrumente)

Opombe poveljnika plovila

Sprejeti ukrepi

Podpis poveljnika plovila

Podpis inšpektorja


(1)  Če se dovoljenje nanaša na pretovarjanje, kot orodje navedite „pretovarjanje“.


PRILOGA XIII

Seznam „drugih zadevnih vrst“

Znanstveno ime

Slovensko ime

Tričrkovna koda

Carcharhinus longimanus

dolgoplavuti morski pes

OCS

Carcharodon carcharias

beli morski volk

WSH

Cetorhinus maximus

morski pes orjak

BSK

Lamna nasus

atlantski morski pes

POR

Manta spp.

mante

MNT

Mobula spp.

raže iz rodu Mobula

RMV

Rhincodon typus

orjaški kitovec

RHN