7.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/838

z dne 31. maja 2018

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Razlogi

(1)

(2)

(3)

Proizvod je podloga za enkratno uporabo, ki se uporablja skupaj s kahlico in je sestavljena iz plastične vrečke, na dnu katere je večplastna vpojna blazinica iz papirja in superabsorpcijskega polimera poliakrilata v obliki zrnc.

Ta superabsorpcijska poliakrilatna zrnca se ob stiku z urinom pretvorijo v gel.

3924 90 00

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 3924 in 3924 90 00 .

Uvrstitev pod tarifno številko 4818 je izključena, saj bistvena značilnost proizvoda ni papir, temveč superabsorpcijski polimer poliakrilata.

Uvrstitev pod tarifno številko 9619 je izključena, saj proizvod ni oblikovan tako, da se prilega človeškemu telesu (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 9619 ).

Proizvod je kombinacija plastičnih mas in drugih materialov. Proizvod s kombinacijo plastičnih mas in drugih materialov je uvrščen v poglavje 39, če ohranja bistvene značilnosti proizvodov iz plastičnih mas (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k poglavju 39 pod splošno).

Bistvena značilnost proizvoda je superabsorpcijski polimer, papir pa ima zgolj funkcijo nosilca ali ovoja.

Proizvod se zato uvrsti pod oznako KN 3924 90 00 kot drugi gospodinjski proizvodi in higienski ali toaletni izdelki, iz plastičnih mas.