15.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/711

z dne 14. maja 2018

o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1333 z dne 31. julija 2015 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in razveljavitvi Sklepa 2011/137/SZVP (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2016/44 z dne 18. januarja 2016 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 204/2011 (2) ter zlasti člena 20(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi V k Uredbi (EU) 2016/44 so navedena plovila, ki jih je Odbor Združenih narodov za sankcije uvrstil na seznam v skladu z odstavkom 11 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 2146 (2014). Za navedena plovila veljajo številne prepovedi v skladu z Uredbo (EU) 2016/44, vključno s prepovedjo natovarjanja, prevoza ali raztovarjanja surove nafte iz Libije ter prepovedjo dostopa do pristanišč na ozemlju Unije.

(2)

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1970 (2011), je 18. aprila 2018 in 29. aprila 2018 posodobil seznam plovil, za katera veljajo omejevalni ukrepi. Zato bi bilo treba Prilogo V k Uredbi (EU) 2016/44 ustrezno spremeniti.

(3)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (EU) 2016/44 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. maja 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 206, 1.8.2015, str. 34.

(2)  UL L 12, 19.1.2016, str. 1.


PRILOGA

V Prilogi V k Uredbi (EU) 2016/44 se črtata naslednja vnosa:

„(a)

1.

Ime: NADINE. Plovilo je uvrščeno na seznam v skladu z odstavkoma 10(a) in 10(b) resolucije 2146 (2014), kakor je bila podaljšana in spremenjena z odstavkom 2 resolucije 2362 (2017) (prepoved natovarjanja, prevoza ali raztovarjanja; prepoved vplutja v pristanišča). V skladu z odstavkom 11 resolucije 2146 je odbor to uvrstitev na seznam obnovil 18. januarja 2018 in velja do 17. aprila 2018, če je odbor prej ne razveljavi v skladu z odstavkom 12 resolucije 2146. Država zastave: Palau. Dodatne informacije: datum uvrstitve na seznam: 21. julij 2017. Številka IMO: 8900878. Plovilo je bilo 19. januarja 2018 opaženo v bližini obale Muškata v Omanu, izven svojih teritorialnih voda.

(b)

2.

Ime: Lynn S. Plovilo je uvrščeno na seznam v skladu z odstavkoma 10(a) in 10(b) resolucije 2146 (2014), kakor je bila podaljšana in spremenjena z odstavkom 2 resolucije 2362 (2017) (prepoved natovarjanja, prevoza ali raztovarjanja; prepoved vplutja v pristanišča). V skladu z odstavkom 11 resolucije 2146 je odbor to uvrstitev na seznam obnovil 26. januarja 2018 (prejšnje podaljšanje veljavno do 29. januarja 2018) in velja do 28. aprila 2018, če je odbor prej ne razveljavi v skladu z odstavkom 12 resolucije 2146. Država zastave: Saint Vincent in Grenadine. Dodatne informacije: datum uvrstitve na seznam: 2. avgust 2017. Številka IMO: 8706349. Plovilo je bilo 6. oktobra 2017 opaženo v teritorialnih vodah Libanona, od koder se je napotilo proti zahodu.“