4.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 114/1


UREDBA (EU, Euratom) 2018/673 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 3. maja 2018

o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 224 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (4) uvaja poseben evropski pravni status, ki ga lahko uživajo evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, in zagotavlja njihovo financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije.

(2)

Ugotovljeno je bilo, da bi bilo treba spremeniti Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014, da bi se bolje dosegel cilj spodbujanja evropskih političnih strank ter pomoči njim in z njimi povezanih evropskih političnih fundacij v njihovih prizadevanjih za zagotavljanje močne povezave med evropsko civilno družbo in institucijami Unije, zlasti Evropskim parlamentom.

(3)

Glede na spremembe v Uredbi (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (5) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) bi bilo treba spremeniti opredelitev nacionalne kontaktne točke. Pristojni organi v državah članicah bi morali izrecno imenovati osebo ali osebe za izmenjavo informacij v zvezi z uporabo te uredbe. V ta namen bi lahko izbirali med osebami ali organi, ki so bili imenovani že za vprašanja, povezana s sistemom za zgodnje odkrivanje in izključitev, ki ga je za zaščito finančnih interesov Unije vzpostavila Komisija, ki ga tudi upravlja.

(4)

Treba je bolje zagotoviti, da imajo evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije pristno transnacionalno razsežnost, ki jo potrebujejo, da v postopku registracije pridobijo posebni evropski pravni status. Poleg tega se zato, da bi se okrepila povezava med politiko na nacionalni ravni in na ravni Unije ter da bi se preprečilo, da bi ista nacionalna stranka umetno ustanovila več evropskih političnih strank s podobnimi ali enakimi političnimi težnjami, članov iste nacionalne politične stranke ne bi smelo upoštevati pri ugotavljanju, ali različna politična zavezništva izpolnjujejo zahteve najmanjše možne zastopanosti, da se tako zavezništvo registrira kot evropska stranka. Zato bi bilo treba pri teh zahtevah minimalne zastopanosti upoštevati le politične stranke, ne pa posameznike.

(5)

Evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije bi morale imeti možnost porabiti večji delež odobritev, namenjenih za njihovo financiranje v splošnem proračunu Evropske unije. Zato bi bilo treba povečati največji dopustni delež finančnih prispevkov ali nepovratnih sredstev iz splošnega proračuna Evropske unije v letnih povračljivih odhodkih, navedenih v proračunu evropske politične stranke, in v upravičenih stroških evropske politične fundacije.

(6)

Zaradi preglednosti ter okrepitve nadzora in demokratične odgovornosti evropskih političnih strank pa tudi povezave med evropsko civilno družbo in institucijami Unije, zlasti Evropskim parlamentom, bi bilo treba za dostop do financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije določiti pogoj, da stranke članice iz EU na jasno viden in uporabnikom prijazen način objavijo politični program in logotip zadevne evropske politične stranke. Spodbujati bi bilo treba tudi vključitev informacij o zastopanosti spolov v vsaki od strank članic evropske politične stranke.

(7)

Da bi se zagotovilo bolj sorazmerno dodeljevanje sredstev iz splošnega proračuna Evropske unije, ki objektivno odraža pristno volilno podporo evropske politične stranke, bi bilo treba financiranje evropskih političnih strank in posledično z njimi povezanih evropskih političnih fundacij tesneje povezati z dokazljivo ravnjo volilne podpore. Zato bi bilo treba pravila o razdelitvi sredstev prilagoditi, da bi v večji meri upoštevala delež izvoljenih poslancev, ki jih imajo posamezne evropske politične stranke v Evropskem parlamentu.

(8)

Kadar evropska politična stranka ali evropska politična fundacija zaradi spremenjenih okoliščin ne izpolnjuje več enega ali več pogojev za registracijo, bi jo bilo treba izbrisati iz registra.

(9)

Zaradi pravne varnosti in preglednosti bi bilo treba izrecno določiti, da se lahko evropska politična stranka ali evropska politična fundacija v razumnem roku izbriše iz registra, če so bile informacije, ki jih je stranka ali fundacija predložila kot podlago za odločitev o registraciji, lažne ali nepopolne.

(10)

Zaščito finančnih interesov Unije bi bilo treba okrepiti z določitvijo, da bi se v primerih kršitve z izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov od fizičnih oseb, ki so odgovorne za zadevne kršitve, zagotovila učinkovita izterjava sredstev iz splošnega proračuna Evropske unije, pri čemer bi se po potrebi upoštevale izjemne okoliščine v zvezi s temi fizičnimi osebami.

(11)

Da bi ocenili posledice Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, kakor je spremenjena s to uredbo, na podlagi trdnih dokazov o njenem izvajanju v praksi, bi bilo treba datum predlaganega celovitega pregleda preložiti. Pri tem celovitem pregledu bi bilo treba posebno pozornost posvetiti posledicam za status malih evropskih političnih strank in z njimi povezanih evropskih političnih fundacij iz Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, kakor je spremenjena s to uredbo.

(12)

Nove zahteve glede objave političnega programa in uporabe logotipa evropskih političnih strank bi bilo treba v največji možni meri uporabljati že pri obravnavi vlog za financiranje v letu 2019, ki je leto naslednjih volitev v Evropski parlament. Zato bi morala ta uredba določiti prehodno ureditev.

(13)

Da bi zagotovili, da se spremembe Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, uvedene s to uredbo, začnejo uporabljati pravočasno, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(14)

Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 se spremeni:

(1)

uvodna izjava 12 se nadomesti z naslednjim:

„(12)

Evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, ki želijo biti kot take priznane na ravni Unije na podlagi evropskega pravnega statusa in prejemati javna sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije, bi morale spoštovati določena načela in izpolnjevati določene pogoje. Zlasti bi morale evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, še posebej v svojem programu in pri svojih dejavnostih, spoštovati vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, in sicer spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, tudi pravic pripadnikov manjšin.“;

(2)

vstavi se naslednja uvodna izjava:

„(30a)

V skladu z določbami in postopki iz Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 (*1) ima Evropsko javno tožilstvo (EJT) nalogo, da razišče domnevna kazniva dejanja v okviru financiranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, ki vplivajo na finančne interese Unije, v smislu Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta (*2). Obveznost iz člena 24 Uredbe (EU) 2017/1939 se uporablja tudi za Organ.

(*1)  Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1)."

(*2)  Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).“;"

(3)

v členu 2 se točka 10 nadomesti z naslednjim:

„10.

‚nacionalna kontaktna točka‘ pomeni vsako osebo, ki jo imenujejo pristojni organi držav članic z namenom izmenjave informacij pri uporabi te uredbe;“;

(4)

člen 3(1) se spremeni:

(a)

v točki (b) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„njene stranke članice v vsaj eni četrtini držav članic zastopajo poslanci v Evropskem parlamentu, nacionalnih parlamentih, regionalnih parlamentih ali regionalnih skupščinah ali“;

(b)

vstavi se naslednja točka:

„(ba)

njene stranke članice niso članice druge evropske politične stranke;“;

(5)

v členu 10(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Evropski parlament na lastno pobudo ali na podlagi utemeljene zahteve skupine državljanov, vložene v skladu z ustreznimi določbami njegovega poslovnika, Svet ali Komisija lahko pri Organu vloži zahtevo za preverjanje, ali določena evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izpolnjuje pogoje iz točke (c) člena 3(1) in točke (c) člena 3(2). V takšnih primerih in v primerih iz točke (a) člena 16(3), Organ za mnenje o zadevi zaprosi odbor neodvisnih uglednih oseb, ustanovljen s členom 11. Odbor svoje mnenje poda v roku dveh mesecev.“;

(6)

člen 17(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Finančni prispevki ali nepovratna sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije ne smejo preseči 90 % letnih povračljivih odhodkov, navedenih v proračunu evropske politične stranke, in 95 % upravičenih stroškov evropske politične fundacije. Evropske politične stranke lahko porabijo neporabljeni del prispevka Unije za kritje povračljivih odhodkov v proračunskem letu po njegovi dodelitvi. Zneski, ki po izteku navedenega proračunskega leta niso porabljeni, se izterjajo v skladu s finančno uredbo.“;

(7)

v členu 18 se vstavi naslednji odstavek:

„2a.   Evropska politična stranka svoji vlogi priloži dokaze, da so njene stranke članice iz EU v 12 mesecih pred končnim rokom za vložitev zahtevka na svojih spletiščih na jasno viden in uporabnikom prijazen način praviloma objavljale politični program in logotip evropske politične stranke.“;

(8)

člen 19(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Razpoložljive odobritve za evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ki v skladu s členom 18 prejmejo prispevek ali nepovratna sredstva, se vsako leto porazdelijo na podlagi naslednjega razdelitvenega ključa:

10 % odobritev se med upravičene evropske politične stranke razdeli v enakih delih,

90 % odobritev se med upravičene evropske politične stranke razdeli sorazmerno z njihovim številom poslancev, ki so izvoljeni v Evropski parlament.

Enak razdelitveni ključ se uporablja za financiranje evropskih političnih fundacij na podlagi njihove povezanosti s posamezno evropsko politično stranko.“;

(9)

člen 27(1) se spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

kadar se v skladu s postopki iz člena 10(2) do (5) ugotovi, da ne izpolnjuje več enega ali več pogojev, določenih v členu 3(1) ali (2);“;

(b)

vstavi se naslednja točka:

„(ba)

kadar odločitev o registraciji zadevne stranke ali fundacije temelji na netočnih ali zavajajočih informacijah, za katere je odgovoren vlagatelj, ali kadar je bila taka odločitev dosežena s prevaro, ali“;

(10)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 27a

Odgovornost fizičnih oseb

Kadar Organ naloži finančno sankcijo v primerih iz točke (a)(v) ali (a)(vi) člena 27(2), se za namene izterjave v skladu s členom 30(2) lahko ugotovi, da je fizična oseba, ki je član upravnega, upravljalnega ali nadzornega organa v zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji ali ki ima pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v zvezi z evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo, v naslednjih primerih tudi odgovorna za kršitev:

(a)

v primeru iz točke (a)(v) člena 27(2), kadar je bilo v sodbi, na katero se sklicuje navedena določba, ugotovljeno, da je tudi fizična oseba odgovorna za zadevne nezakonite dejavnosti;

(b)

v primeru iz točke (a)(vi) člena 27(2), kadar je tudi fizična oseba odgovorna za zadevna ravnanja ali nepravilnosti.“;

(11)

člen 30(2) se spremeni:

(a)

prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija, ki ji je bila izrečena sankcija zaradi katere koli kršitve iz člena 27(1) in točk (v) in (vi) člena 27(2)(a), iz tega razloga ne izpolnjuje več pogojev iz člena 18(2). Zato odredbodajalec Evropskega parlamenta odpove sporazum o prispevku oziroma dodelitvi nepovratnih sredstev ali razveljavi odločitev o financiranju s strani Unije, ki se dodeli v skladu s to uredbo, in izterja neupravičeno izplačane zneske na podlagi sporazuma ali sklepa o prispevku ali dodelitvi nepovratnih sredstev ter tudi vsa neporabljena sredstva Unije iz preteklih let. Odredbodajalec Evropskega parlamenta tudi izterja neupravičeno izplačane zneske na podlagi sporazuma ali sklepa o prispevku oziroma dodelitvi nepovratnih sredstev od fizične osebe, glede katere je bila sprejeta odločitev v skladu s členom 27a, pri čemer po potrebi upošteva izjemne okoliščine v zvezi s to fizično osebo.“;

(b)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„V primeru take odpovedi oziroma razveljavitve se plačila odredbodajalca Evropskega parlamenta omejijo na povračljive odhodke evropske politične stranke ali upravičene stroške evropske politične fundacije do datuma, ko začne veljati odločitev o odpovedi oziroma razveljavitvi.“;

(12)

člen 32(1) se spremeni:

(a)

točka (i) se nadomesti z naslednjim:

„(i)

opis tehnične podpore, zagotovljene evropskim političnim strankam;“;

(b)

točka (j) se nadomesti z naslednjim:

„(j)

ocenjevalno poročilo Evropskega parlamenta o uporabi te uredbe in o financiranih dejavnostih, kakor je navedeno v členu 38, in“;

(c)

doda se naslednja točka:

„(k)

posodobljen seznam poslancev Evropskega parlamenta, ki so člani evropske politične stranke.“;

(13)

člen 34 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 34

Pravica do zaslišanja

Preden Organ ali odredbodajalec Evropskega parlamenta sprejme odločitev, ki bi lahko negativno posegla v pravice evropske politične stranke, evropske politične fundacije, vlagatelja iz člena 8 ali fizične osebe iz člena 27a, zasliši predstavnike zadevne evropske politične stranke, evropske politične fundacije ali vlagatelja ali zadevno fizično osebo. Organ oziroma Evropski parlament ustrezno obrazloži svojo odločitev.“;

(14)

člen 38 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 38

Ocenjevanje

Evropski parlament po posvetovanju z Organom do 31. decembra 2021 in nato vsakih pet let objavi poročilo o uporabi te uredbe in o financiranih dejavnostih. V poročilo po potrebi vključi možne spremembe statuta in sistemov financiranja.

Najpozneje šest mesecev po tem, ko Evropski parlament objavi poročilo, Komisija predstavi poročilo o uporabi te uredbe, v katerem posebno pozornost posveti njenim posledicam za položaj malih evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij. Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo te uredbe.“;

(15)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 40a

Prehodna določba

1.   Določbe te uredbe, ki so se uporabljale pred 4. majem 2018, se še naprej uporabljajo za akte in zaveze v zvezi s financiranjem evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij na evropski ravni za proračunsko leto 2018.

2.   Z odstopanjem od člena 18(2a) odredbodajalec Evropskega parlamenta, preden sprejme odločitev o vlogi za financiranje za proračunsko leto 2019, zahteva dokaz iz člena 18(2a) le za obdobje od 5. julija 2018.

3.   Evropske politične stranke, registrirane pred 4. majem 2018, najpozneje do 5. julija 2018 predložijo dokazila, da izpolnjujejo pogoje iz točk (b) in (ba) člena 3(1).

4.   Organ izbriše evropsko politično stranko in z njo povezano evropsko politično fundacijo iz registra, kadar zadevna stranka v roku iz odstavka 3 ne dokaže, da izpolnjuje pogoje iz točk (b) in (ba) člena 3(1).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 2018

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednica

L. PAVLOVA


(1)  UL C 129, 11.4.2018, str. 96.

(2)  UL C 18, 18.1.2018, str. 1.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 26. aprila 2018.

(4)  Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1).

(5)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).