4.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/669

z dne 16. aprila 2018

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (1), in zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Tabeli 3.1 in 3.2 v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 vsebujeta seznam usklajenih razvrstitev in označitev nevarnih snovi, vendar je seznam v vseh jezikovnih različicah Uredbe podan samo v angleščini.

(2)

Komisija se je 2. decembra 2008 (2) zavezala, da bo zagotovila objavo imen kemikalij v skladu z mednarodnim kemijskim poimenovanjem iz tabel 3.1 in 3.2 v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 v jeziku vseh jezikovnih različic, v katerih je Uredba objavljena.

(3)

Tabela 3.1 v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 je bila že večkrat spremenjena z namenom njene prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku z dodajanjem, črtanjem ali spreminjanjem snovi ali njihove razvrstitve. Za upoštevanje teh sprememb in za zagotovitev, da so imena kemikalij v tabeli 3.1 v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 v istem jeziku kot vsaka posamezna jezikovna različica, v kateri je bila objavljena Uredba, je treba tabelo 3.1 delno nadomestiti.

(4)

Glede na odstopanje (3) v zvezi s prevajanjem dokumentov, ki jih ne sprejmeta skupno Evropski parlament in Svet, v irski jezik imen kemikalij iz tabele 3.1 v Prilogi VI v irski jezik ni treba prevesti.

(5)

V tabeli 3.2 so navedene usklajene razvrstitve in označitve nevarnih snovi na podlagi meril iz Priloge VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS (4), ki je bila razveljavljena z učinkom od 1. junija 2015. Tabela 3.2 bo zato v skladu s členom 1(2) Uredbe Komisije (EU) 2016/1179 (5) črtana z učinkom od 1. junija 2017. Te tabele zato ni treba spremeniti. Tabela 3.1 se je tako v skladu s členom 2(2) Uredbe Komisije (EU) 2017/776 (6) preimenovala v tabelo 3 z učinkom od 1. junija 2017.

(6)

Dobaviteljem bi bilo treba dati dovolj časa, da označevanje in pakiranje snovi in zmesi prilagodijo novim določbam glede prevodov ter prodajo obstoječe zaloge.

(7)

Dobavitelji bi morali imeti možnost, da začnejo uporabljati to uredbo že pred datumom začetka njene uporabe, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi in okolja ter dobaviteljem omogoči zadostna prilagodljivost.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (7) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vnosi iz Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, ki ustrezajo vnosom iz Priloge k tej uredbi, se nadomestijo z vnosi iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2019.

Z odstopanjem od drugega pododstavka se lahko snovi in zmesi razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, kot je spremenjena s to uredbo, že pred 1. decembrom 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(2)  Popravek stališča Evropskega parlamenta, sprejet 3. septembra 2008 na prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 – P6_TA(2008)0392 (COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121 (COD)).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 1257/2010 z dne 20. decembra 2010 o podaljšanju ukrepov, uvedenih z Uredbo (ES) št. 920/2005, za začasno odstopanje od Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti, in Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti za atomsko energijo (UL L 343, 29.12.2010, str. 5).

(4)  Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/1179 z dne 19. julija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 195, 20.7.2016, str. 11) .

(6)  Uredba Komisije (EU) 2017/776 z dne 4. maja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 116, 5.5.2017, str. 1).

(7)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Indeks št.

Kemijsko ime

Št. ES

Št. CAS

Razvrstitev

Označitev

Posebne mejne koncentracije, M-faktorji

Opombe

Razred nevarnosti in

oznaka(-e) kategorije

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Piktogram, oznaka(-e) opozorilne besede

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Dod. oznaka(-e) stavka o nevarnosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

001-001-00-9

vodik

215-605-7

1333-74-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

001-002-00-4

aluminijev litijev hidrid

240-877-9

16853-85-3

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

 

 

 

001-003-00-X

natrijev hidrid

231-587-3

7646-69-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

001-004-00-5

kalcijev hidrid

232-189-2

7789-78-8

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

003-001-00-4

litij

231-102-5

7439-93-2

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

003-002-00-X

n-heksillitij

404-950-0

21369-64-2

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

003-003-00-5

(2-metilpropil)litij; izobutillitij

440-620-2

920-36-5

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H250

H314

H336

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H260

H250

H314

H336

H410

EUH014

 

 

004-001-00-7

berilij

231-150-7

7440-41-7

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

004-002-00-2

berilijeve spojine, razen aluminijevih berilijevih silikatov in tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

 

 

A

004-003-00-8

berilijev oksid

215-133-1

1304-56-9

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

005-001-00-X

borov trifluorid

231-569-5

7637-07-2

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

EUH014

 

U

005-002-00-5

borov triklorid

233-658-4

10294-34-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H300

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

U

005-003-00-0

borov tribromid

233-657-9

10294-33-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

 

005-004-00-6

trialkilborani, trdni

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-004-01-3

trialkilborani, tekoči

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-005-00-1

trimetil borat

204-468-9

121-43-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H312

GHS02

GHS07

Wng

H226

H312

 

 

 

005-006-00-7

dibutilkositrov hidrogenborat

401-040-5

75113-37-0

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H410

 

 

 

005-007-00-2

borova kislina [1]

borova kislina [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD: C ≥ 5,5 %

 

005-008-00-8

diborov trioksid;

borov oksid

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD:C ≥ 3,1 %

 

005-009-00-3

tetrabutilamonijev butiltrifenilborat

418-080-4

120307-06-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-010-00-9

N, N-dimetilanilinijev tetrakis(pentafluorofenil)borat

422-050-6

118612-00-3

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H351

H302

H315

H318

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H351

H302

H315

H318

 

 

 

005-011-00-4

dinatrijev tetraborat, brezvodni borova kislina, dinatrijeva sol; [1]

tetrabor-dinatrijev heptaoksid, hidrat; [2]

ortoborova kislina, natrijeva sol [3]

215-540-4 [1]

235-541-3 [2]

237-560-2 [3]

1330-43-4 [1]

12267-73-1 [2]

13840-56-7 [3]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥4,5 %

 

005-011-01-1

dinatrijev tetraborat dekahidrat;

boraks dekahidrat

215-540-4

1303-96-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B; H360FD: C ≥ 8,5 %

 

005-011-02-9

dinatrijev tetraborat pentahidrat;

boraks pentahidrat

215-540-4

12179-04-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.B; H360FD: C ≥ 6,5 %

 

005-012-00-X

dietil{4-[1,5,5-tris(4-dietilaminofenil)penta-2,4-dieniliden]cikloheksa-2,5-dieniliden}amonijev butiltrifenilborat

418-070-1

141714-54-7

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-013-00-5

dietilmetoksiboran

425-380-9

7397-46-8

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

GHS02

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

 

 

 

005-014-00-0

4-formilfenilborova kislina

438-670-5

87199-17-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

005-015-00-6

1-klorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat)

414-380-4

140681-55-6

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

H412

 

 

 

005-016-00-1

tetrabutilamonijev butil tris-(4-terc-butilfenil)borat

431-370-5

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

005-017-00-7

natrijev perborat; [1]

natrijev peroksometaborat; [2]

natrijev peroksoborat;

[vsebuje < 0,1 mas. % delcev z aerodinamičnim premerom, manjšim od 50 μm]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr.1B; H360Df: C ≥9% Repr.1B; H360 D: 6,5 % ≤ C <9% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22% Eye Irrit. 2; H319: 14% ≤ C < 22 %

 

005-017-01-4

natrijev perborat; [1]

natrijev peroksometaborat; [2]

natrijev peroksoborat;

[vsebuje ≥ 0,1 mas. % delcev z aerodinamičnim premerom, manjšim od 50 μm]

239-172-9 [1] 231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥9% Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22% Eye Irrit. 2; H319: 14% ≤ C < 22%

 

005-018-00-2

perborova kislina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, trihidrat; [1]

perborova kislina, natrijeva sol, tetrahidrat; [2]

perborova kislina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; [3]

natrijev peroksoborat heksahidrat; [vsebuje < 0,1 mas. % delcev z aerodinamičnim premerom, manjšim od 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H335

H318

 

Repr. 1B;

H360Df: C ≥ 14% Repr. 1B;

H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36% Eye Irrit. 2;

H319: 22% ≤ C < 36%

 

005-018-01-X

perborova kislina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, trihidrat; [1]

perborova kislina, natrijeva sol, tetrahidrat; [2]

perborova kislina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; [3]

natrijev peroksoborat heksahidrat; [vsebuje ≥ 0,1 mas. % delcev z aerodinamičnim premerom, manjšim od 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H332

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H332

H335

H318

 

Repr. 1B; H360

Df: C ≥ 14% Repr. 1B; H360D: 10% ≤ C < 14% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36% Eye Irrit. 2; H319: 22% ≤ C < 36%

 

005-019-00-8

perborova kislina, natrijeva sol; [1]

perborova kislina, natrijeva sol, monohidrat; [2]

perborova kislina (HBO(O2)), natrijeva sol, monohidrat; [3]

natrijev peroksoborat;

[vsebuje < 0,1 mas. % delcev z aerodinamičnim premerom, manjšim od 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9%

Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9%

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22%

Eye Irrit. 2; H319: 14% ≤ C < 22%

 

005-019-01-5

perborova kislina, natrijeva sol; [1]

perborova kislina, natrijeva sol, monohidrat; [2]

perborova kislina (HBO(O2)), natrijeva sol, monohidrat; [3]

natrijev peroksoborat;

[vsebuje ≥ 0,1 mas. % delcev z aerodinamičnim premerom, manjšim od 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥

9%

Repr. 1B; H360D: 6,5 %

≤ C < 9%

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22%

Eye Irrit. 2; H319: 14% ≤ C < 22%

 

006-001-00-2

ogljikov monoksid

211-128-3

630-08-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

Repr. 1A

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

H220

H360D ***

H331

H372 **

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

Dgr

H220

H360D *** H331

H372 **

 

 

U

006-002-00-8

fosgen; karbonil klorid

200-870-3

75-44-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

 

 

U

006-003-00-3

ogljikov disulfid

200-843-6

75-15-0

Flam. Liq. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

 

Repr. 2; H361fd: C ≥ 1%

STOT RE 1; H372: C ≥ 1%

STOT RE 2; H373: 0,2 %

≤ C < 1%

 

006-004-00-9

kalcijev karbid

200-848-3

75-20-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

T

006-005-00-4

tiram (ISO);

tetrametiltiuram disulfid

205-286-2

137-26-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H410

 

M = 10

 

006-006-00-X

vodikov cianid;

cianovodikova kislina

200-821-6

74-90-8

Flam. Liq. 1

Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H224

H330

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H224

H330

H410

 

 

 

006-006-01-7

vodikov cianid ... %;

cianovodikova kislina ... %

200-821-6

74-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

 

B

006-007-00-5

soli vodikovega cianida, razen kompleksnih cianidov, kot so ferocianidi, fericianidi in živosrebrov oksicianid, ter tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

EUH032

 

A

006-008-00-0

antu (ISO);

1-(1-naftil)-2-tiosečnina

201-706-3

86-88-4

Acute Tox. 2 *

Carc. 2

H300

H351

GHS06

GHS08

Dgr

H300

H351

 

 

 

006-009-00-6

1-izopropil-3-metilpirazol-5-il dimetilkarbamat;

izolan

204-318-2

119-38-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

006-010-00-1

5,5-dimetil-3-oksocikloheks-1-enil dimetilkarbamat 5,5-dimetildihidrorezorcinol dimetilkarbamat; dimetan

204-525-8

122-15-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

006-011-00-7

karbaril (ISO);

1-naftil metilkarbamat

200-555-0

63-25-2

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H351

H332

H302

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H400

 

M=100

 

006-012-00-2

ziram (ISO);

cinkov bis dimetilditiokarbamat

205-288-3

137-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H410

 

M = 100

 

006-013-00-8

metam-natrij (ISO);

natrijev metilditiokarbamat

205-293-0

137-42-8

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H314

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H317

H410

EUH031

 

 

006-014-00-3

nabam (ISO);

dinatrijev etilenbis(N, N'-ditiokarbamat)

205-547-0

142-59-6

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H335

H317

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H335

H317

H410

 

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetilsečnina

206-354-4

330-54-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373**

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H373** H410

 

M = 10

 

006-016-00-4

propoksur (ISO);

2-izopropiloksifenil N-metilkarbamat;

2-izopropoksifenil metilkarbamat

204-043-8

114-26-1

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-017-00-X

aldikarb (ISO);

2-metil-2-(metiltio)propanal-O-(N-metilkarbamoil)oksim

204-123-2

116-06-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

 

 

006-018-00-5

aminokarb (ISO);

4-dimetilamino-3-tolil metilkarbamat

217-990-7

2032-59-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-019-00-0

di-alat (ISO);

S-(2,3-dikloroalil)-N,N-diizopropiltiokarbamat

218-961-1

2303-16-4

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-020-00-6

barban (ISO);

4-klorbut-2-inil N-(3-klorofenil)karbamat

202-930-4

101-27-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-021-00-1

linuron (ISO);

3-(3,4-diklorofenil)-1-metoksi-1-metilsečnina

206-356-5

330-55-2

Repr. 1B Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H351

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H351

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-022-00-7

dekarbofuran (ISO);

2,3-dihidro-2-metilbenzofuran-7-il metilkarbamat

1563-67-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-023-00-2

merkaptodimetur (ISO);

metiokarb (ISO);

3,5-dimetil-4-metiltiofenil N-metilkarbamat

217-991-2

2032-65-7

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-024-00-8

proksan-natrij (ISO);

natrijev O-izopropilditiokarbonat

205-443-5

140-93-2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H302

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H411

 

 

 

006-025-00-3

aletrin;

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat; bioaletrin;

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat; [1]

S-bioaletrin; [3]

(S)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat; [2]

esbiotrin;

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat [3]

209-542-4 [1]

249-013-5 [2]-[3]

584-79-2 [1]

28434-00-6 [2]

84030-86-4 [3]

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

C

006-026-00-9

karbofuran (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il N-metilkarbamat

216-353-0

1563-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H410

 

 

 

006-028-00-X

dinobuton (ISO);

2-(1-metilpropil)-4,6-dinitrofenil izopropil karbonat

213-546-1

973-21-7

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-029-00-5

dioksakarb (ISO);

2-(1,3-dioksolan-2-il)fenil N-metilkarbamat

230-253-4

6988-21-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Chronic 2

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H411

 

 

 

006-030-00-0

EPTC (ISO);

S-etil dipropiltiokarbamat

212-073-8

759-94-4

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-031-00-6

formetanat (ISO);

3-[(EZ)-dimetilaminometilenamino]fenil metilkarbamat

244-879-0

22259-30-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-032-00-1

monolinuron (ISO);

3-(4-klorofenil)-1-metoksi-1-metilsečnina

217-129-5

1746-81-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-033-00-7

metoksuron (ISO);

3-(3-kloro-4-metoksifenil)-1,1-dimetilsečnina

243-433-2

19937-59-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-034-00-2

pebulat (ISO);

N-butil-N-etil-S-propiltiokarbamat

214-215-4

1114-71-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-036-00-3

benztiazuron (ISO);

1-benzotiazol-2-il-3-metilsečnina

217-685-9

1929-88-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-037-00-9

promekarb (ISO);

3-izopropil-5-metilfenil N-metilkarbamat

220-113-0

2631-37-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-038-00-4

sulfalat (ISO);

2-kloroalil N, N-dimetilditiokarbamat

202-388-9

95-06-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

006-039-00-X

tri-alat (ISO);

S-2,3,3-trikloroalil diizopropiltiokarbamat

218-962-7

2303-17-5

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-040-00-5

3-metilpirazol-5-il-dimetilkarbamat; monometilan

2532-43-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-041-00-0

dimetilkarbamoil klorid

201-208-6

79-44-7

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H350

H331

H302

H319

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H331

H302

H319

H335

H315

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,001 %

 

006-042-00-6

monuron (ISO);

3-(4-klorofenil)-1,1-dimetilsečnina

205-766-1

150-68-5

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-043-00-1

3-(4-klorofenil)-1,1-dimetiluronijev trikloroacetat;

monuron-TCA

140-41-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H315

H410

 

 

 

006-044-00-7

izoproturon (ISO);

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilsečnina

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

 

006-045-00-2

metomil (ISO);

1-(metiltio)etilidenamino N-metilkarbamat

240-815-0

16752-77-5

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H410

 

M=100

 

006-047-00-3

bufenkarb (ISO);

reakcijska zmes 3-(1-metilbutil)fenil N-metilkarbamata in 3-(1-etilpropil)fenil N-metilkarbamata

8065-36-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-048-00-9

etiofenkarb (ISO);

2-(etiltiometil)fenil N-metilkarbamat

249-981-9

29973-13-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-049-00-4

diksantogen;

O, O-dietil ditiobis(tioformat)

207-944-4

502-55-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-050-00-X

1,1-dimetil-3-feniluronijev trikloroacetat;

fenuron-TCA

4482-55-7

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

 

 

 

006-051-00-5

ferbam (ISO);

železov tris(dimetilditiokarbamat)

238-484-2

14484-64-1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H410

 

 

 

006-052-00-0

formetanat hidroklorid;

3-(N, N-dimetilaminometilenamino)fenil N-metilkarbamat

245-656-0

23422-53-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-053-00-6

izoprokarb (ISO);

2-izopropilfenil N-metilkarbamat

220-114-6

2631-40-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-054-00-1

meksakarbat (ISO);

3,5-dimetil-4-dimetilaminofenil N-metilkarbamat

206-249-3

315-18-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

006-055-00-7

ksililkarb (ISO);

3,4-dimetilfenil N-metilkarbamat;

3,4-ksilil metilkarbamat;

MPMC

219-364-9

2425-10-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-056-00-2

metolkarb (ISO);

m-tolil metilkarbamat;

MTMC

214-446-0

1129-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-057-00-8

nitrapirin (ISO);

2-kloro-6-triklorometilpiridin

217-682-2

1929-82-4

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-058-00-3

noruron (ISO);

1,1-dimetil-3-(perhidro-4,7-metanoinden-5-il)sečnina

2163-79-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-059-00-9

oksamil (ISO);

N',N'-dimetilkarbamoil(metiltio)metilenamin N-metilkarbamat;

245-445-3

23135-22-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H312

H411

 

 

 

006-060-00-4

oksikarboksin (ISO);

2,3-dihidro-6-metil-5-(N-fenilkarbamoil)-1,4-oksatiin 4,4-dioksid

226-066-2

5259-88-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

006-061-00-X

S-etil N-(dimetilaminopropil)tiokarbamat hidroklorid;

protiokarb hidroklorid

243-193-9

19622-19-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-062-00-5

metil 3,4-diklorofenilkarbanilat;

SWEP

1918-18-9

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-063-00-0

tiobenkarb (ISO);

S-4-klorobenzil dietiltiokarbamat

248-924-5

28249-77-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-064-00-6

tiofanoks (ISO);

3,3-dimetil-1-(metiltio)butanon-O-(N-metilkarbamoil)oksim

254-346-4

39196-18-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

006-065-00-1

3-kloro-6-ciano-biciklo(2,2,1)heptan-2-on-O-(N-metilkarbamoil)oksim;

triamid

15271-41-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H300

H311

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H411

 

 

 

006-066-00-7

vernolat (ISO);

S-propil dipropiltiokarbamat

217-681-7

1929-77-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-067-00-2

XMC;

3,5-ksilil metilkarbamat

2655-14-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-068-00-8

diazometan

206-382-7

334-88-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

 

006-069-00-3

tiofanat-metil (ISO);

1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen

245-740-7

23564-05-8

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H332

H317

H410

 

 

 

006-070-00-9

furmecikloks (ISO);

N-cikloheksil-N-metoksi-2,5-dimetil-3-furamid

262-302-0

60568-05-0

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

 

 

006-071-00-4

ciklookt-4-en-1-il metil karbonat

401-620-8

87731-18-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

006-072-00-X

prosulfokarb (ISO);

S-benzil N, N-dipropiltiokarbamat

401-730-6

52888-80-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-073-00-5

3-(dimetilamino)propilsečnina

401-950-2

31506-43-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-074-00-0

2-(3-(prop-1-en-2-il)fenil)prop-2-il izocianat

402-440-2

2094-99-7

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

STOT RE 2 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H314

H373 **

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H314

H373 **

H334

H317

H410

 

 

 

006-076-00-1

mankozeb (ISO);

manganov

etilenbis(ditiokarbamat)

(polimerni) kompleks s cinkovo soljo

8018-01-7

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H361d***

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H317

H400

 

M=10

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

manganov

etilenbis(ditiokarbamat)

(polimerni)

235-654-8

12427-38-2

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H332

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H332

H319

H317

H410

 

M=10

 

006-078-00-2

cineb (ISO);

cinkov etilenbis(ditiokarbamat) (polimerni)

235-180-1

12122-67-7

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H335

H317

GHS07

Wng

H335

H317

 

 

 

006-079-00-8

disulfiram;

tetraetiltiuram disulfid

202-607-8

97-77-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-080-00-3

tetrametiltiuram monosulfid

202-605-7

97-74-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-081-00-9

cinkov bis(dibutilditiokarbamat)

205-232-8

136-23-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-082-00-4

cinkov bis(dietilditiokarbamat)

238-270-9

14324-55-1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-083-00-X

butokarboksim (ISO);

3-(metiltio)-2-butanon O-[(metilamino)karbonil]oksim

252-139-3

34681-10-2

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H331

H311

H301

H319

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H226

H331

H311

H301

H319

H410

 

 

 

006-084-00-5

karbosulfan (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril [(dibutilamino)tio]metilkarbamat

259-565-9

55285-14-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H301

H317

H410

 

 

 

006-085-00-0

fenobukarb (ISO);

2-butilfenil metilkarbamat

223-188-8

3766-81-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-086-00-6

fenoksikarb (ISO);

etil [2-(4-fenoksifenoksi)etil]karbamat

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

006-087-00-1

furatiokarb (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril-2,4-dimetil-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diazadekanoat

265-974-3

65907-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H410

 

M = 100

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

etil N-[2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-iloksikarbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-β-alaninat

82560-54-1

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f***

H331

H302

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H361f***

H331

H302

H410

 

 

 

006-090-00-8

2-(3-jodoprop-2-in-1-iloksi)etil fenilkarbamat

408-010-0

88558-41-2

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H332

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H318

H412

 

 

 

006-091-00-3

propineb (ISO);

polimerni cinkov propilenbis(ditiokarbamat)

9016-72-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H373**

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H373**

H317

H400

 

 

 

006-092-00-9

terc-butil (1S)-N-[1-((2S)-2-oksiranil)-2-feniletil]karbamat

425-420-5

98737-29-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-093-00-4

2,2'-ditio di(etilamonijev)-bis(dibenzilditiokarbamat)

427-180-7

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-094-00-X

O-izobutil-N-etoksi karboniltiokarbamat

434-350-4

103122-66-3

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-095-00-5

fosetil-aluminij (ISO);

aluminijev trietil trifosfonat

254-320-2

39148-24-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-096-00-0

klorprofam (ISO);

izopropil 3-klorokarbanilat

202-925-7

101-21-3

Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H351

H373**

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373**

H411

 

 

 

006-097-00-6

1-fenil-3-(p-toluensulfonil)sečnina

424-620-1

13909-63-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H373**

H412

GHS08

GHS07

Wng

H302

H373**

H412

 

 

 

006-098-00-1

terc-butil (1R,5S)-3-azabiciklo[3.1.0]heks-6-ilkarbamat

429-170-8

134575-17-0

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H373**

H318

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373**

H318

H317

 

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluensulfonil)-N'-(3-(p-toluensulfoniloksi)fenil)sečnina;

3-][(4-metilfenil)sulfonil]karbamoil}amino)fenil4-metilbenzensulfonat

520-2

232938-43-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

006-101-00-6

reakcijska zmes: N, N''-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N'-fenilsečnine];

N-(4-[[4-[[(fenilamino)karbonil]amino]fenilmetil]fenil]-N'-cikloheksilsečnine;

N, N''-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N'-cikloheksilsečnine]

423-070-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

006-102-00-1

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamat

432-750-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-103-00-7

N, N''-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N'-oktil]sečnina

445-760-8

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H334

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H318

H334

H410

 

M=100

 

007-001-00-5

amonijak, brezvodni

231-635-3

7664-41-7

Flam. Gas 2

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H221

H331

H314

H400

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H221

H331

H314

H400

 

 

U

007-001-01-2

amonijak … %

215-647-6

1336-21-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5%

B

007-002-00-0

dušikov dioksid; [1]

didušikov tetraoksid [2]

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

*

STOT SE 3; H335: C ≥0,5 %

5

007-003-00-6

klormekvat klorid (ISO);

2-kloroetiltrimetilamonijev klorid

213-666-4

999-81-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

007-006-00-2

etil nitrit

203-722-6

109-95-5

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H220

H332

H312

H302

GHS02

GHS04

GHS07

Dgr

H220

H332

H312

H302

 

 

U

007-007-00-8

etil nitrat

210-903-3

625-58-1

Unst. Expl.

H200

GHS01

Dgr

H200

 

 

 

007-008-00-3

hidrazin

206-114-9

302-01-2

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H410

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3% ≤ C < 10%

Eye Irrit. 2; H319: 3% ≤ C < 10%

 

007-009-00-9

dicikloheksilamonijev nitrit

221-515-9

3129-91-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

*

 

007-010-00-4

natrijev nitrit

231-555-9

7632-00-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-011-00-X

kalijev nitrit

231-832-4

7758-09-0

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-012-00-5

N,N-dimetilhidrazin

200-316-0

57-14-7

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H225

H350

H331

H301

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H350

H331

H301

H314

H411

 

 

 

007-013-00-0

1,2-dimetilhidrazin

540-73-8

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H350

H331

H311

H301

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H411

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

 

007-014-00-6

hidrazinijeve soli

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H311

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H317

H410

 

 

A

007-015-00-1

O-etilhidroksilamin

402-030-3

624-86-2

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

 

 

 

007-016-00-7

butil nitrit

208-862-1

544-16-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H225

H331

H301

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H301

 

 

 

007-017-00-2

izobutil nitrit

208-819-7

542-56-3

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H350

H341

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H341

H332

H302

 

 

 

007-018-00-8

sek-butil nitrit

213-104-8

924-43-6

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-019-00-3

terc-butil nitrit

208-757-0

540-80-7

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-020-00-9

pentil nitrit; [1]

„amil nitrit“, zmes izomerov [2]

207-332-7 [1]

203-770-8 [2]

463-04-7 [1]

110-46-3 [2]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-021-00-4

hidrazobenzen;

1,2-difenilhidrazin

204-563-5

122-66-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

007-022-00-X

hidrazin bis(3-karboksi-4-hidroksibenzensulfonat)

405-030-1

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H302

H314

H317

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H350

H302

H314

H317

H412

 

 

 

007-023-00-5

natrijev 3,5-bis(3-(2,4-di-terc-pentilfenoksi)propilkarbamoil)benzensulfonat

405-510-0

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

007-024-00-0

2-(deciltio)etilamonijev klorid

405-640-8

36362-09-1

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 **

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H373 **

H315

H318

H410

 

 

 

007-025-00-6

(4-hidrazinofenil)-N-metilmetansulfonamid hidroklorid

406-090-1

81880-96-8

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H301

H372 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H301

H372 **

H317

H410

 

 

 

007-026-00-1

okso-((2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)amino)karbonilacetohidrazid

413-230-5

122035-71-6

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

007-027-00-7

1,6-bis(3,3-bis((1-metilpentilidenimino)propil)ureido)heksan

420-190-2

771478-66-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H373 **

H314

H317

H410

 

 

 

007-028-00-2

hidroksilamonijev nitrat

236-691-2

13465-08-2

Expl. 1.1 ****

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

 

 

 

007-029-00-8

dietildimetilamonijev hidroksid

419-400-5

95500-19-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

008-001-00-8

kisik

231-956-9

7782-44-7

Ox. Gas 1

Press. Gas

H270

GHS03

GHS04

Dgr

H270

 

 

U

008-003-00-9

raztopina vodikovega peroksida ... %

231-765-0

7722-84-1

Ox. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H271

H332

H302

H314

GHS03

GHS05

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

H314

 

Ox. Liq. 1; H271: C ≥70%****

Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70% ****

*

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 % Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %

Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50%

Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C< 8 % STOT SE 3; H335; C ≥ 35%

B

009-001-00-0

fluor

231-954-8

7782-41-4

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

 

 

009-002-00-6

vodikov fluorid

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

 

 

009-003-00-1

fluorovodikova kislina ... %

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 7 % Skin Corr. 1B; H314: 1 % ≤ C< 7 % Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤C < 1 %

B

009-004-00-7

natrijev fluorid

231-667-8

7681-49-4

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H319

H315

EUH032

 

 

009-005-00-2

kalijev fluorid

232-151-5

7789-23-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-006-00-8

amonijev fluorid

235-185-9

12125-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-007-00-3

natrijev bifluorid;

natrijev hidrogen difluorid

215-608-3

1333-83-1

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1% Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < % Eye Irrit. 2;

H319: 0,1 % ≤

C < 1%

 

009-008-00-9

kalijev bifluorid;

kalijev hidrogen difluorid

232-156-2

7789-29-9

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %

 

009-009-00-4

amonijev bifluorid;

amonijev hidrogen difluorid

215-676-4

1341-49-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1% Skin Irrit.2; H315: 0,1 % ≤ C < 1%

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1%

 

009-010-00-X

fluoroborova kislina ... %

240-898-3

16872-11-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25%

Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤

C < 25%

B

009-011-00-5

fluorosilicijeva kislina ... %

241-034-8

16961-83-4

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

B

009-012-00-0

alkalni fluorosilikati (Na); [1]

alkalni fluorosilikati (K); [2]

alkalni fluorosilikati (NH4) [3]

240-934-8 [1]

240-896-2 [2]

240-968-3 [3]

16893-85-9 [1]

16871-90-2 [2]

16919-19-0 [3]

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

*

A

009-013-00-6

fluorosilikati, razen tistih, ki so navedeni drugje v tej prilogi

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

*

A

009-014-00-1

svinčev heksafluorosilikat

247-278-1

25808-74-6

Repr. 1A

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H332

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 **

H410

 

 

1

009-015-00-7

sulfuril difluorid

220-281-5

2699-79-8

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

H331

H373 **

H400

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H373 **

H400

 

 

U

009-016-00-2

trinatrijev heksafluoroaluminat [1]

trinatrijev heksafluoroaluminat(kriolit) [2]

237-410-6 [1]

239-148-8 [2]

13775-53-6 [1]

15096-52-3 [2]

STOT RE 1

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H372

H332

H411

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H372

H332

H411

 

 

 

009-017-00-8

kalijev mi-fluoro-bis(trietilaluminij)

400-040-2

12091-08-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

Acute Tox. 4 *

H228

H270

H314

H332

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H270

H314

H332

EUH014

 

T

009-018-00-3

magnezijev heksafluorosilikat

241-022-2

16949-65-8

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

*

 

011-001-00-0

natrij

231-132-9

7440-23-5

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

011-002-00-6

natrijev hidroksid

kavstična soda

215-185-5

1310-73-2

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5% Skin Corr. 1B; H314 2% ≤ C < 5% Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2% Eye Irrit.2; H319: 0,5 % ≤ C < 2%

 

011-003-00-1

natrijev peroksid

215-209-4

1313-60-6

Ox. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

 

 

011-004-00-7

natrijev azid

247-852-1

26628-22-8

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H400

H410

EUH032

 

 

011-005-00-2

natrijev karbonat

207-838-8

497-19-8

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

011-006-00-8

natrijev cianat

213-030-6

917-61-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

011-007-00-3

propoksikarbazon-natrij

181274-15-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

 

012-001-00-3

magnezijev prah (piroforen)

231-104-6

7439-95-4

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

H260

H250

GHS02

Dgr

H260

H250

 

 

T

012-002-00-9

magnezij v obliki prahu ali ostružkov

231-104-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 2

Self-heat. 1

H228

H261

H252

GHS02

Dgr

H228

H261

H252

 

 

T

012-003-00-4

magnezijevi alkili

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

012-004-00-X

aluminij-magnezijev karbonat hidroksid perklorat hidrat

422-150-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

013-001-00-6

aluminijev prah (piroforen)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Pyr. Sol. 1

H261

H250

GHS02

Dgr

H261

H250

 

 

T

013-002-00-1

aluminijev prah (stabiliziran)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Flam. Sol. 1

H261

H228

GHS02

Dgr

H261

H228

 

 

T

013-003-00-7

aluminijev klorid, brezvodni

231-208-1

7446-70-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

013-004-00-2

aluminijevi alkili

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

013-005-00-8

dietil(etildimetilsilanolato)aluminij

401-160-8

55426-95-4

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

013-006-00-3

(etil-3-oksobutanoato-O'1,O'3)(2-dimetilaminoetanolato)(1-metoksipropan-2-olato)aluminij(III), dimeriziran

402-370-2

Flam. Liq. 3

Eye Dam. 1

H226

H318

GHS02

GHS05

Dgr

H226

H318

 

 

 

013-007-00-9

poli(okso(2-butoksietil-3-oksobutanoato-O'1,O'3)aluminij)

403-430-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

013-008-00-4

di-n-oktilaluminijev jodid

408-190-0

7585-14-0

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H314

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H314

H410

EUH014

 

 

013-009-00-X

natrijev (n-butil)x(etil)y-1,5-dihidro)aluminat x = 0,5 y =1,5

418-720-2

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H228

H260

H250

H332

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H260

H250

H332

H314

EUH014

 

T

013-010-00-5

hidroksi aluminijev bis(2,4,8,10-tetra-terc-butil-6-hidroksi-12H-dibenzo[d, g][1.3.2]dioksafosfocin-6-oksid)

430-650-4

151841-65-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-001-00-9

triklorosilan

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H224

H250

H332

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H224

H250

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 1%

T

014-002-00-4

silicijev tetraklorid

233-054-0

10026-04-7

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

EUH014

 

 

014-003-00-X

dikloro(dimetil)silan

200-901-0

75-78-5

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

 

 

 

014-004-00-5

trikloro(metil)silan; metiltriklorosilan

200-902-6

75-79-6

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

EUH014

Skin Irrit.2; H315: C ≥ 1% Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1% STOT SE 3; H335: C ≥ 1%

 

014-005-00-0

tetraetil ortosilikat;

etil silikat

201-083-8

78-10-4

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H226

H332

H319

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H319

H335

 

 

 

014-006-00-6

bis(4-fluorofenil)-metil-(1,2,4-triazol-4-ilmetil)silan hidroklorid

401-380-4

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H411

 

 

 

014-007-00-1

trietoksiizobutilsilan

402-810-3

17980-47-1

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

014-008-00-7

(klorometil)bis(4-fluorofenil)metilsilan

401-200-4

85491-26-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-009-00-2

izobutilizopropildimetoksisilan

402-580-4

111439-76-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H226

H332

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H315

 

 

 

014-010-00-8

dinatrijev metasilikat

229-912-9

6834-92-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

014-011-00-3

cikloheksildimetoksimetilsilan

402-140-1

17865-32-6

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

 

 

 

014-012-00-9

bis(3-(trimetoksisilil)propil)amin

403-480-3

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

014-013-00-4

α-hidroksipoli(metil-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-iloksi)propil)siloksan)

404-920-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H314

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H314

H411

 

 

 

014-014-00-X

etacelasil (ISO);

6-(2-kloroetil)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan

253-704-7

37894-46-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360D *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Dgr

H360D *** H302

H373 **

 

 

 

014-015-00-5

α-trimetilsilanil-ω-trimetilsiloksipoli[oksi(metil-3-(2-(2-metoksipropoksi)propoksi)propilsilandiil]-ko-oksi(dimetilsilan))

406-420-4

69430-40-6

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

014-016-00-0

reakcijska zmes: 1,3-diheks-5-en-1-il-1,1,3,3-tetrametildisiloksana;

1,3-diheks-n-en-1-il-1,1,3,3-tetrametildisiloksana

406-490-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-017-00-6

flusilazol (ISO);

bis(4-fluorofenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silan

85509-19-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-018-00-1

oktametilciklotetrasiloksan

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 4

H361f *** H413

GHS08

Wng

H361f *** H413

 

 

 

014-019-00-7

reakcijska zmes: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazola;

1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazola

403-250-2

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-020-00-2

bis(1,1-dimetil-2-propiniloksi)dimetilsilan

414-960-7

53863-99-3

Acute Tox. 4 *

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

014-021-00-8

tris(izopropeniloksi)fenil silan

411-340-8

52301-18-5

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H400

H410

 

 

 

014-022-00-3

reakcijski produkt (2-hidroksi-4-(3-propenoksi)benzofenona in trietoksisilana) s (hidrolizni produkt silicijevega dioksida in metiltrimetoksisilana)

401-530-9

Flam. Sol. 1

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H228

H370 **

H332

H312

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H228

H370 **

H332

H312

H302

 

 

T

014-023-00-9

α, ω-dihidroksipoli(heks-5-en-1-ilmetilsiloksan)hoksisilan s (hidrolizni produkt silicijevega dioksida in metiltrimetoksisilana)iazolom

408-160-7

125613-45-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-024-00-4

1-((3-(3-kloro-4-fluorofenil)propil)dimetilsilanil)-4-etoksibenzen

412-620-2

121626-74-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-025-00-X

4-[3-(dietoksimetilsililpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil]piperidin

411-400-3

102089-33-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H373 **

H315

H318

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H315

H318

H412

 

 

 

014-026-00-5

dikloro-(3-(3-kloro-4-fluorofenil)propil)metilsilan

407-180-3

770722-36-6

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-027-00-0

kloro-(3-(3-kloro-4-fluorofenil)propil)dimetilsilan

410-270-5

770722-46-8

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-028-00-6

α-[3-(1-oksoprop-2-enil)-1-oksipropil]dimetoksisililoksi-ω-[3(1-oksoprop-2-enil)-1-oksipropil]dimetoksisilil poli(dimetilsiloksan)

415-290-8

193159-06-7

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-029-00-1

O, O'-(etenilmetilsililen)di[(4-metilpentan-2-on)oksim]

421-870-1

156145-66-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H361f *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Wng

H361f *** H302

H373 **

 

 

 

014-030-00-7

[(dimetilsililen)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-iliden)dimetil]hafnij

422-060-0

137390-08-0

Acute Tox. 2 *

H300

GHS06

Dgr

H300

 

 

 

014-031-00-2

bis(1-metiletil)-dimetoksisilan

421-540-7

18230-61-0

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H412

GHS02

GHS07

Wng

H226

H315

H317

H412

 

 

 

014-032-00-8

diciklopentildimetoksisilan

404-370-8

126990-35-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

 

 

 

014-033-00-3

hidrolizni produkt 2-metil-3-(trimetoksisilil)propil-2-propenoata v prisotnosti silicijevega dioksida

419-030-4

125804-20-8

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H319

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H336

 

 

 

014-034-00-9

3-heksilheptametiltrisiloksan

428-700-5

1873-90-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

 

 

 

014-035-00-4

2-(3,4-epoksicikloheksil)etiltrietoksi silan

425-050-4

10217-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

014-036-00-X

(4-etoksifenil)(3-(4-fluoro-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilan

405-020-7

105024-66-6

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F*** H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360F*** H410

 

M=1000

 

014-037-00-5

2-butanon-O, O',O''-(fenilsililidin)trioksim

433-360-6

34036-80-1

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H373**

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H373**

H317

H412

 

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoksisilil)propil)oktantioat

436-690-9

220727-26-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetilbut-2-il)-trimetoksisilan

439-360-2

142877-45-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H318

H412

GHS05

Dgr

H315

H318

H412

 

 

 

014-041-00-7

N, N-bis(trimetilsilil)aminopropilmetildietoksisilan

445-890-5

201290-01-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

H302

H317

GHS07

Wng

H302

H317

 

 

 

014-042-00-2

reakcijska zmes: O,O',O'',O'''-silantetrail tetrakis(4-metil-2-pentanon oksim) (3 stereoizomeri)

423-010-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

014-043-00-8

reakcijski produkt amorfnega silicijevega dioksida (50–85 %), butil(1-metilpropil) magnezija (3–15 %), tetraetil ortosilikata (5–15 %) in titanovega tetraklorida (5–20 %)

432-200-2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H335

H315

H318

H412

 

 

 

014-044-00-3

3-[(4'-acetoksi-3'-metoksifenil) propil]trimetoksisilan

433-050-0

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-045-00-9

magnezij-natrijev fluorid silikat

442-650-1

STOT RE 2 *

H373**

GHS08

Wng

H373**

 

 

 

015-001-00-1

beli fosfor

231-768-7

12185-10-3

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H250

H330

H300

H314

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H330

H300

H314

H400

 

 

 

015-002-00-7

rdeči fosfor

231-768-7

7723-14-0

Flam. Sol. 1

Aquatic Chronic 3

H228

H412

GHS02

Dgr

H228

H412

 

 

 

015-004-00-8

aluminijev fosfid

244-088-0

20859-73-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-005-00-3

magnezijev fosfid;

trimagnezijev difosfid

235-023-7

12057-74-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-006-00-9

tricinkov difosfid;

cinkov fosfid

215-244-5

1314-84-7

Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H300

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H410

EUH029

EUH032

M=100

T

015-007-00-4

fosforjev triklorid

231-749-3

7719-12-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H300

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-008-00-X

fosforjev pentaklorid

233-060-3

10026-13-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H302

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H302

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-009-00-5

fosforil triklorid

233-046-7

10025-87-3

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H330

H372 **

H302

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H372 **

H302

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-010-00-0

fosforjev pentoksid

215-236-1

1314-56-3

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-011-00-6

fosforjeva kislina . %, ortofosforjeva kislina . %

231-633-2

7664-38-2

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25% Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25%

B

015-012-00-1

tetrafosforjev trisulfid;

fosforjev seskvisulfid

215-245-0

1314-85-8

Flam. Sol. 2

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H302

H400

 

 

T

015-013-00-7

trietil fosfat

201-114-5

78-40-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-014-00-2

tributil fosfat

204-800-2

126-73-8

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H351

H302

H315

GHS08

GHS07

Wng

H351

H302

H315

 

 

 

015-015-00-8

trikrezil fosfat (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-); tritolil fosfat (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)

201-103-5

78-30-8

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H370 **

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H370 **

H411

 

STOT SE 1; H370: C ≥ 1% STOT SE 2; H371: 0,2 % ≤ C < 1%

C

015-016-00-3

trikrezil fosfat (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

tritolil fosfat (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-)

201-105-6

78-32-0

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H411

 

*

C

015-019-00-X

diklorvos (ISO);

2,2-diklorovinil dimetil fosfat

200-547-7

62-73-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H330

H311

H301

H317

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H317

H400

 

M=1000

 

015-020-00-5

mevinfos (ISO);

2-metoksikarbonil-1-metilvinil dimetil fosfat

232-095-1

7786-34-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10000

 

015-021-00-0

triklorfon (ISO);

dimetil 2,2,2-trikloro-1-hidroksietilfosfonat

200-149-3

52-68-6

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H400

H410

 

M = 1000

 

015-022-00-6

fosfamidon (ISO);

2-kloro-2-dietilkarbamoil-1-metilvinil dimetil fosfat

236-116-5

13171-21-6

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H300

H311

H410

 

 

 

015-023-00-1

pirazokson;

dietil 3-metilpirazol-5-il fosfat

108-34-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H330

H310

H300

GHS06

Dgr

H330

H310

H300

 

 

 

015-024-00-7

triamifos (ISO);

5-amino-3-fenil-1,2,4-triazol-1-il-N, N,N',N'-tetrametilfosfonski diamid

1031-47-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-025-00-2

TEPP (ISO);

tetraetil pirofosfat

203-495-3

107-49-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-026-00-8

šradan (ISO); oktametilpirofosforamid

205-801-0

152-16-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-027-00-3

sulfotep (ISO);

O, O,O, O-tetraetil ditiopirofosfat

222-995-2

3689-24-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-028-00-9

demeton-O (ISO);

O,O-dietil-O-2-etiltioetil fosforotioat

206-053-8

298-03-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-029-00-4

demeton-S (ISO);

dietil-S-2-etiltioetil fosforotioat

204-801-8

126-75-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-030-00-X

demeton-O-metil (ISO);

O-2-etiltioetil O,O-dimetil fosforotioat

212-758-1

867-27-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-031-00-5

demeton-S-metil (ISO);

S-2-etiltioetil dimetil fosforotioat

213-052-6

919-86-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H411

 

 

 

015-032-00-0

protoat (ISO);

O,O-dietil izopropilkarbamoilmetil fosforoditioat

218-893-2

2275-18-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 3

H310

H300

H412

GHS06

Dgr

H310

H300

H412

 

 

 

015-033-00-6

forat (ISO);

O,O-dietil etiltiometil fosforoditioat

206-052-2

298-02-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-034-00-1

paration (ISO);

O,O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioat

200-271-7

56-38-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H372 **

H410

 

M = 100

 

015-035-00-7

paration metil (ISO);

O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat

206-050-1

298-00-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H330

H300

H311

H373 **

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H330

H300

H311

H373 **

H410

 

M = 100

 

015-036-00-2

O-etil O-4-nitrofenil fenilfosfonotioat;

EPN

218-276-8

2104-64-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-037-00-8

fenkapton (ISO);

S-(2,5-diklorofeniltiometil) O, O-dietil fosforoditioat

218-892-7

2275-14-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-038-00-3

kumafos (ISO);

O-3-kloro-4-metilkumarin-7-il O,O-dietil fosforotioat

200-285-3

56-72-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-039-00-9

azinfos-metil (ISO);

O,O-dimetil-4-oksobenzotriazin-3-ilmetil fosforoditioat

201-676-1

86-50-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H317

H410

 

 

 

015-040-00-4

diazinon (ISO);

O,O-dietil O-2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il fosforotioat

206-373-8

333-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-041-00-X

malation (ISO);

1,2-bis(etoksikarbonil)etil O, O-dimetil fosforoditioat;

[vsebuje ≤ 0,03 % izomalationa]

204-497-7

121-75-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M=1000

 

015-042-00-5

klortion; O-(3-kloro-4-nitrofenil) O, O-dimetil fosforotioat

207-902-5

500-28-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-043-00-0

fosniklor (ISO);

O-4-kloro-3-nitrofenil O, O-dimetil fosforotioat

5826-76-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H312

H302

GHS07

Wng

H332

H312

H302

 

 

 

015-044-00-6

karbofenotion (ISO);

4-klorofeniltiometil O, O-dietil fosforoditioat

212-324-1

786-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-045-00-1

mekarbam (ISO);

N-etoksikarbonil-N-metilkarbamoilmetil O, O-dietil fosforoditioat

219-993-9

2595-54-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

H410

 

 

 

015-046-00-7

oksidemeton metil;

S-2-(etilsulfinil)etil O,O-dimetil fosforotioat

206-110-7

301-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H311

H301

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

 

 

 

015-047-00-2

etion (ISO);

O, O,O',O'-tetraetil S, S'-metilendi(fosforoditioat);

dietion

209-242-3

563-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 10000

 

015-048-00-8

fention (ISO);

O, O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil) fosforotioat

200-231-9

55-38-9

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H331

H312

H302

H372**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H331

H312

H302

H372** H410

 

M=100

 

015-049-00-3

endotion (ISO);

S-5-metoksi-4-oksopiran-2-ilmetil dimetil fosforotioat

220-472-3

2778-04-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-050-00-9

tiometon (ISO);

S-2-etiltioetil O,O-dimetil fosforoditioat

211-362-6

640-15-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

H301

H312

GHS06

Dgr

H301

H312

 

 

 

015-051-00-4

dimetoat (ISO);

O, O-dimetil metilkarbamoilmetil fosforoditioat

200-480-3

60-51-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-052-00-X

fenklorfos (ISO);

O, O-dimetil O-2,4,5-triklorofenil fosforotioat

206-082-6

299-84-3

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-053-00-5

menazon (ISO);

S-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-il)metil] O, O-dimetil fosforoditioat

201-123-4

78-57-9

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-054-00-0

fenitrotion (ISO);

O, O-dimetil O-4-nitro-m-tolil fosforotioat

204-524-2

122-14-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-055-00-6

naled (ISO);

1,2-dibromo-2,2-dikloroetil dimetil fosfat

206-098-3

300-76-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H312

H302

H319

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H319

H315

H400

 

M = 1000

 

015-056-00-1

azinfos-etil (ISO);

O,O

-dietil 4-oksobenzotriazin-3-ilmetil fosforoditioat

220-147-6

2642-71-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M=100

 

015-057-00-7

formotion (ISO);

N-formil-N-metilkarbamoilmetil O, O-dimetil fosforoditioat

219-818-6

2540-82-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-058-00-2

morfotion (ISO);

O, O-dimetil-S-(morfolinokarbonilmetil) fosforoditioat

205-628-0

144-41-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-059-00-8

vamidotion (ISO);

O,O-dimetil S-2-(1-metilkarbamoiletiltio) etil fosforotioat

218-894-8

2275-23-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-060-00-3

disulfoton (ISO);

O,O

-dietil 2-etiltioetil fosforoditioat

206-054-3

298-04-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-061-00-9

dimefoks (ISO); tetrametilfosforodiamid fluorid

204-076-8

115-26-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-062-00-4

mipafoks (ISO);

N,N'-di-izopropilfosforodiamid fluorid

206-742-3

371-86-8

STOT SE 1

H370 **

GHS08

Dgr

H370 **

 

 

 

015-063-00-X

dioksation (ISO);

1,4-dioksan-2,3-diil-O,O,O',O'-tetraetil di(fosforoditioat)

201-107-7

78-34-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

M = 1000

 

015-064-00-5

bromofos-etil (ISO);

O-4-bromo-2,5-diklorofenil

O,O-dietil fosforotioat

225-399-0

4824-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-065-00-0

S-[2-(etilsulfinil)etil] O,O-dimetil fosforoditioat

2703-37-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

 

015-066-00-6

ometoat (ISO);

O, O-dimetil S-metilkarbamoilmetil fosforotioat

214-197-8

1113-02-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-067-00-1

fosalon (ISO);

S-(6-kloro-2-oksobenzoksazolin-3-ilmetil) O, O-dietil fosforoditioat

218-996-2

2310-17-0

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H332

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H332

H312

H317

H410

 

M=1000

 

015-068-00-7

diklofention (ISO);

O-2,4-diklorofenil O,O-dietil fosforotioat

202-564-5

97-17-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-069-00-2

metidation (ISO);

2,3-dihidro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiazol-3-ilmetil-O,O-dimetilfosforoditioat

213-449-4

950-37-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-070-00-8

ciantoat (ISO);

S-(N-(1-ciano-1-metiletil)karbamoilmetil) O,O-dietil fosforotioat

223-099-4

3734-95-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-071-00-3

klorfenvinfos (ISO);

2-kloro-1-(2,4 diklorofenil)vinil dietil fosfat

207-432-0

470-90-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-072-00-9

monokrotofos (ISO);

dimetil-1-metil-2-(metilkarbamoil)vinil fosfat

230-042-7

6923-22-4

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H330

H300

H311

H410

 

 

 

015-073-00-4

dikrotofos (ISO);

(Z)-2-dimetilkarbamoil-1-metilvinil dimetil fosfat

205-494-3

141-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-074-00-X

krufomat (ISO);

4-terc-butil-2-klorofenil metil metilfosforamidat

206-083-1

299-86-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-075-00-5

S-[2-(izopropilsulfinil)etil] O,O-dimetil fosforotioat

2635-50-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-076-00-0

potasan;

O, O-dietil O-(4-metilkumarin-7-il) fosforotioat

299-45-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-077-00-6

2,2-diklorovinil 2-etilsulfiniletil metil fosfat

7076-53-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-078-00-1

demeton-S-metilsulfon (ISO);

S-2-etilsulfoniletil dimetil fosforotioat

241-109-5

17040-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H301

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H411

 

 

 

015-079-00-7

acefat (ISO);

O,S-dimetil acetilfosforamidotioat

250-241-2

30560-19-1

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-080-00-2

amidition (ISO);

2-metoksietilkarbamoilmetil O,O-dimetil fosforoditioat

919-76-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-081-00-8

O,O,O',O'-tetrapropil ditiopirofosfat

221-817-0

3244-90-4

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-082-00-3

azotoat (ISO);

O-4-(4-klorofenilazo)fenil O,O-dimetil fosforotioat

227-419-3

5834-96-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

 

 

015-083-00-9

bensulid (ISO);

O, O-diizopropil 2-fenilsulfonilaminoetil fosforoditioat

212-010-4

741-58-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-084-00-4

klorpirifos (ISO);

O,O-dietil O-3,5,6-trikloro-2-piridil fosforotioat

220-864-4

2921-88-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H400

H410

 

M = 10000

 

015-085-00-X

klorfonijev klorid (ISO);

tributil (2,4-diklorobenzil)fosfonijev klorid

204-105-4

115-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H312

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H312

H319

H315

 

 

 

015-086-00-5

kumitoat (ISO);

O,O-dietil O-7,8,9,10-tetrahidro-6-okso-benzo(c)kromen-3-il fosforotioat

572-48-5

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-087-00-0

cianofos (ISO);

O-4-cianofenil O,O-dimetil fosforotioat

220-130-3

2636-26-2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-088-00-6

dialifos (ISO);

2-kloro-1-ftalimidoetil O,O-dietil fosforoditioat

233-689-3

10311-84-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H400

H410

 

 

 

015-089-00-1

etoat-metil (ISO); etilkarbamoilmetil O,O-dimetil fosforoditioat

204-121-1

116-01-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-090-00-7

fensulfotion (ISO);

O,O-dietil O-4-metilsulfinilfenil fosforotioat

204-114-3

115-90-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-091-00-2

fonofos (ISO);

O-etil fenil etilfosfonoditioat

213-408-0

944-22-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-092-00-8

fosacetim (ISO);

O,O-bis(4-klorofenil) N-acetimidoilfosforamidotioat

223-874-7

4104-14-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-093-00-3

leptofos (ISO);

O-4-bromo-2,5-diklorofenil O-metil fenilfosforotioat

244-472-8

21609-90-5

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H370 **

H312

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H410

 

 

 

015-094-00-9

mefosfolan (ISO);

dietil 4-metil-1,3-ditiolan-2-ilidenfosforamidat

213-447-3

950-10-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H411

 

 

 

015-095-00-4

metamidofos (ISO);

O,S-dimetil fosforamidotioat

233-606-0

10265-92-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H330

H300

H311

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H400

 

 

 

015-096-00-X

oksidisulfoton (ISO);

O, O-dietil S-2-etilsulfiniletil fosforoditioat

219-679-1

2497-07-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 10

 

015-097-00-5

fentoat (ISO);

etil 2-(dimetoksifosfinotioiltio)-2-fenilacetat

219-997-0

2597-03-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-098-00-0

trikloronat (ISO);

O-etil O-2,4,5-triklorofenil etilfosfonotioat

206-326-1

327-98-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-099-00-6

pirimifos-etil (ISO);

O, O-dietil O-2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-il fosforotioat

245-704-0

23505-41-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-100-00-X

foksim (ISO);

α-(dietoksifosfinotioilimino) fenilacetonitril

238-887-3

14816-18-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f*** H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f*** H302

H317

H410

 

M=1000

 

015-101-00-5

fosmet (ISO);

O, O-dimetil ftalimidometil S-fosforoditioat

211-987-4

732-11-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-102-00-0

tris(2-kloroetil)fosfat

204-118-5

115-96-8

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360F*** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360F*** H302

H411

 

 

 

015-103-00-6

fosforjev tribromid

232-178-2

7789-60-8

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

015-104-00-1

difosforjev pentasulfid;

fosforjev pentasulfid

215-242-4

1314-80-3

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H332

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H332

H302

H400

EUH029

 

T

015-105-00-7

trifenil fosfit

202-908-4

101-02-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H410

 

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5% Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5%

 

015-106-00-2

heksametilfosforjev triamid; heksametilfosforamid

211-653-8

680-31-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,01 %

 

015-107-00-8

etoprofos (ISO);

etil-S,S-dipropil fosforoditioat

236-152-1

13194-48-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H317

H410

 

 

 

015-108-00-3

bromofos (ISO);

O-4-bromo-2,5-diklorofenil O,O-dimetil fosforotioat

218-277-3

2104-96-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 100

 

015-109-00-9

krotoksifos (ISO);

1-feniletil 3-(dimetoksifosfiniloksi) izokrotonat

231-720-5

7700-17-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 10

 

015-110-00-4

cianofenfos (ISO);

O-4-cianofenil O-etil fenilfosfonotioat

13067-93-1

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H301

H370 **

H312

H319

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H319

H411

 

 

 

015-111-00-X

fosfolan (ISO);

dietil 1,3-ditiolan-2-ilidenfosforamidat

213-423-2

947-02-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-112-00-5

tionazin (ISO);

O,O-dietil O-pirazin-2-il fosforotioat

206-049-6

297-97-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-113-00-0

tolklofos-metil (ISO);

O-(2,6-dikloro-p-tolil) O,O-dimetil tiofosfat

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-114-00-6

klormefos (ISO);

S-klorometil O,O-dietil fosforoditioat

246-538-1

24934-91-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10

 

015-115-00-1

klortiofos (ISO);

[izomerska reakcijska zmes, v kateri prevladuje O-2,5-diklorofenil-4-metiltiofenil O, O-dietil fosforotioat]

244-663-6

21923-23-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 1000

 

015-116-00-7

demefion-O (ISO);

O, O-dimetil O-2-metiltioetil fosforotioat

211-666-9

682-80-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-117-00-2

demefion-S (ISO);

O, O-dimetil S-2-metiltioetil fosforotioat

219-971-9

2587-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-118-00-8

demeton

8065-48-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-119-00-3

dimetil 4-(metiltio)fenil fosfat

3254-63-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-120-00-9

ditalimfos (ISO);

O, O-dietil ftalimidofosfonotioat

225-875-8

5131-24-8

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

015-121-00-4

edifenfos (ISO);

O-etil S, S-difenil fosforoditioat

241-178-1

17109-49-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

 

 

 

015-122-00-X

etrimfos (ISO);

O-6-etoksi-2-etilpirimidin-4-il-O, O-dimetilfosforotioat

253-855-9

38260-54-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-123-00-5

fenamifos (ISO);

etil-4-metiltio-m-tolil izopropil fosforamidat

244-848-1

22224-92-6

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H310

H330

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H310

H330

H319

H410

 

M = 100

M = 100

 

015-124-00-0

fostietan (ISO);

dietil 1,3-ditietan-2-ilidenfosforamidat

244-437-7

21548-32-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-125-00-6

glifosin (ISO);

N,N-bis(fosfonometil)glicin

219-468-4

2439-99-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-126-00-1

heptenofos (ISO);

7-klorobiciklo(3.2.0)hepta-2,6-dien-6-il dimetil fosfat

245-737-0

23560-59-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-127-00-7

iprobenfos (ISO);

S-benzil diizopropil fosforotioat

247-449-0

26087-47-8

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

015-128-00-2

IPSP;

S-etilsulfinilmetil O,O-diizopropilfosforoditioat

5827-05-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H301

H410

 

M = 100

 

015-129-00-8

izofenfos (ISO);

O-etil O-2-izopropoksikarbonilfenil-izopropilfosforamidotioat

246-814-1

25311-71-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 100

 

015-130-00-3

izotioat (ISO);

S-2-izopropiltioetil O,O-dimetil fosforoditioat

36614-38-7

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-131-00-9

izoksation (ISO);

O,O-dietil O-5-fenilizoksazol-3-ilfosforotioat

242-624-8

18854-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-132-00-4

S-(klorofeniltiometil) O,O-dimetilfosforoditioat metilkarbofenotion

953-17-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 1000

 

015-133-00-X

piperofos (ISO);

S-2-metilpiperidinokarbonilmetil-O, O-dipropil fosforoditioat

24151-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-134-00-5

pirimifos-metil (ISO);

O-(2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-il) O, O-dimetil fosforotioat

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-135-00-0

profenofos (ISO); O-(4-bromo-2-klorofenil) O-etil S-propil fosforotioat

255-255-2

41198-08-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 1000

 

015-136-00-6

trans-izopropil 3-[[(etilamino)metoksifosfinotioil]oksi]krotonat;

izopropil 3-[[(etilamino)metoksifosfinotioil]oksi]krotonat; propetamfos (ISO)

250-517-2

31218-83-4

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-137-00-1

pirazofos (ISO);

O, O-dietil O-(6-etoksikarbonil-5-metilpirazolo[2,3-a]pirimidin-2-il) fosforotioat

236-656-1

13457-18-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

 

015-138-00-7

kvinalfos (ISO);

O, O-dietil-O-kinoksalin-2-il fosforotioat

237-031-6

13593-03-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 1000

 

015-139-00-2

terbufos (ISO);

S-terc-butiltiometil O, O-dietilfosforoditioat

235-963-8

13071-79-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-140-00-8

triazofos (ISO);

O, O-dietil-O-1-fenil-1H-1,2,4-triazol-3-il fosforotioat

245-986-5

24017-47-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H410

 

M=100

 

015-141-00-3

etilendiamonijev O, O-bis(oktil)fosforoditioat, zmes izomerov

400-520-1

Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H302

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H302

H410

 

 

 

015-142-00-9

butil (dialkiloksi(dibutoksifosforiloksi))titanov (trialkiloksi)titanov fosfat

401-100-0

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H319

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H319

H411

 

 

T

015-143-00-4

reakcijska zmes 2-kloroetil kloropropil 2-kloroetilfosfonata, reakcijska zmes izomerov in 2-kloroetil kloropropil 2-kloropropilfosfonata, reakcijska zmes izomerov

401-740-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-144-00-X

reakcijska zmes pentil metilfosfinata in 2-metilbutil metilfosfinata

402-090-0

87025-52-3

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-145-00-5

reakcijska zmes bakrovega(I) O, O-diizopropil fosforoditioata in bakrovega(I) O-izopropil O-(4-metilpent-2-il) fosforoditioata in bakrovega(I) O, O-bis(4-metilpent-2-il) fosforoditioata

401-520-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-146-00-0

S-(triciklo(5.2.1.02,6)deka-3-en-8(ali 9)-il O-(izopropil ali izobutil ali 2-etilheksil) O-(izopropil ali izobutil ali 2-etilheksil) fosforoditioat

401-850-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-147-00-6

reakcijska zmes C12–14-terc-alkilamonijevega difenil fosforotioata in dinonil sulfida (ali disulfida)

400-930-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

015-148-00-1

2-(difosfonometil)jantarna kislina

403-070-4

51395-42-7

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

 

 

 

015-149-00-7

reakcijska zmes: heksildioktilfosfinoksida; diheksiloktilfosfinoksida; trioktilfosfinoksida

403-470-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-150-00-2

(2-(1,3-dioksolan-2-il)etil)trifenilfosfonijev bromid

404-940-6

86608-70-0

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H373 **

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H373 **

H412

 

 

 

015-151-00-8

tris(izopropil/terc-butilfenil)fosfat

405-010-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-152-00-3

dioksabenzofos (ISO);

2-metoksi-4H-1,3,2-benzodioksafosforin-2-sulfid

223-292-3

3811-49-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H370 **

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H311

H301

H370 **

H411

 

 

 

015-153-00-9

isazofos (ISO);

O-(5-kloro-1-izopropil-1,2,4-triazol-3-il) O, O-dietil fosforotioat

255-863-8

42509-80-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H373 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H373 **

H317

H410

 

 

 

015-154-00-4

etefon;

2-kloroetilfosfonska kislina

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-155-00-X

glufosinat amonij (ISO); amonijev 2-amino-4-(hidroksimetilfosfinil)butirat

278-636-5

77182-82-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

GHS08

GHS07

Dgr

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

 

 

 

015-156-00-5

metil 3-[(dimetoksifosfinotioil)oksi]metakrilat; [1]

metakrifos (ISO);

metil (E)-3-[(dimetoksifosfinotioil)oksi]metakrilat [2]

250-366-9 [1]-[2]

30864-28-9 [1]

62610-77-9 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

015-157-00-0

fosfonska kislina; [1]

fosforjeva kislina [2]

237-066-7 [1]

233-663-1 [2]

13598-36-2 [1]

10294-56-1 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

 

 

 

015-158-00-6

(η-ciklopentadienil)(η-kumenil)železo(1+)heksafluorofosfat(1–)

402-340-9

32760-80-8

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-159-00-1

hidroksifosfonoocetna kislina

405-710-8

23783-26-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H302

H373 **

H314

H317

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H314

H317

 

 

 

015-160-00-7

vanadil pirofosfat

406-260-5

58834-75-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-161-00-2

divanadil pirofosfat

407-130-0

65232-89-5

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H317

H411

 

 

 

015-162-00-8

vanadijev(IV) oksid hidrogen fosfat hemihidrat, dopiran z litijem, cinkom, molibdenom, železom in klorom

407-350-7

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H332

H373 **

H318

H411

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H373 **

H318

H411

 

 

 

015-163-00-3

bis(2,6-dimetoksibenzoil)-2,4,4-trimetilpentilfosfinoksid

412-010-6

145052-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-164-00-9

kalcijev P, P'-(1-hidroksietilen)bis(hidrogen fosfonat)dihidrat

400-480-5

36669-85-9

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-165-00-4

reakcijska zmes: tiobis(4,1-fenilen)-S, S,S',S'-tetrafenildisulfonijevega bisheksafluorofosfata; difenil(4-feniltiofenil)sulfonijevega heksafluorofosfata

404-986-7

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

015-166-00-X

3,9-bis(2,6-di-terc-butil-4-metilfenoksi)-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

410-290-4

80693-00-1

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-167-00-5

3-(hidroksifenilfosfinil)propanojska kislina

411-200-6

14657-64-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-168-00-0

fostiazat (ISO);

(RS)-S-sek-butil-O-etil-2-okso-1,3-tiazolidin-3-ilfosfonotioat

98886-44-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

EUH070

 

 

015-169-00-6

tributiltetradecilfosfonijev tetrafluoroborat

413-520-1

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-170-00-1

reakcijska zmes: di-(1-oktan-N, N,N-trimetilamonijevega) oktilfosfata; 1-oktan-N, N,N-trimetilamonijevega di-oktilfosfata; 1-oktan-N, N,N-trimetilamonijevega oktilfosfata

407-490-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

015-171-00-7

O, O,O-tris(2(ali 4)-C9–10-izoalkilfenil) fosforotioat

406-940-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-172-00-2

reakcijska zmes: bis(izotridecilamonijev)mono(di-(4-metilpent-2-iloksi)tiofosforotionilizopropil)fosfata;

izotridecilamonijev bis(di-(4-metilpent-2-iloksi)tiofosforotionilizopropil)fosfata

406-240-6

Flam. Liq. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H314

H411

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H314

H411

 

 

 

015-173-00-8

metil [2-(1,1-dimetiletil)-6-metoksipirimidin-4-il]etilfosfonotioat

414-080-3

117291-73-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-174-00-3

1-kloro-N,N-dietil-1,1-difenil-1-(fenilmetil)fosforamin

411-370-1

82857-68-9

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H318

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H318

H411

 

 

 

015-175-00-9

terc-butil (trifenilfosforaniliden) acetat

412-880-7

35000-38-5

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H373 **

H319

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H373 ** H319

H317

H411

 

 

 

015-176-00-4

P, P,P',P'-tetrakis-(o-metoksifenil)propan-1,3-difosfin

413-430-2

116163-96-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-177-00-X

((4-fenilbutil)hidroksifosforil)ocetna kislina

412-170-7

83623-61-4

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H373 **

H318

H317

GHS08

GHS05

Dgr

H373 ** H318

H317

 

 

 

015-178-00-5

(R)-α-feniletilamonijev(–)-(1R,2S)-(1,2-epoksipropil)fosfonat monohidrat

418-570-8

25383-07-7

Repr. 2

Aquatic Chronic 2

H361f *** H411

GHS08

GHS09

Wng

H361f *** H411

 

 

 

015-179-00-0

UVCB kondenzacijski produkt iz: tetrakis-hidroksimetilfosfonijevega klorida, sečnine in hidrogeniranega destilata živalskih C16–18 maščobnih alkilaminov

422-720-8

166242-53-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-180-00-6

[R-(R*,S*)]-[[2-metil-1-(1-oksopropoksi)propoksi]-(4-fenilbutil)fosfinil]ocetna kislina, (–)-kinhonidin (1: 1) sol

415-820-8

137590-32-0

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

H412

 

 

 

015-181-00-1

fosfin

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

 

U

015-182-00-7

tetrapropan-2-il (diklorometandiil)bis(fosfonat)

430-630-5

10596-22-2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

 

 

 

015-183-00-2

(1-hidroksidodeciliden)difosfonska kislina

425-230-2

16610-63-2

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-184-00-8

soli glifosata, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

A

015-186-00-9

klorpirifos-metil (ISO); O, O-dimetil O-3,5,6-trikloro-2-piridil fosforotioat

227-011-5

5598-13-0

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 10000

 

015-187-00-4

reakcijska zmes: tetranatrijevega(((2-hidroksietil)imino)bis(metilen))bisfosfonata, N-oksida;

trinatrijevega((tetrahidro-2-hidroksi-4H-1,4,2-oksazafosforin-4-il)metil)fosfonata, N-oksida, P-oksida

417-540-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

015-189-00-5

fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfin oksid

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumenilfenil)neopentil difosfit;

3,9-bis[2,4-bis(1-metil-1-feniletil)fenoksi]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

421-920-2

154862-43-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-191-00-6

dodecildifenil fosfat

431-760-5

27460-02-2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H412

GHS07

Wng

H315

H412

 

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilen bifosfat

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

015-193-00-7

trifenil(fenilmetil)fosfonijev 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-metil-1-butansulfonamid (1: 1)

442-960-7

332350-93-3

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H318

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H318

H410

 

 

 

015-194-00-2

tetrabutil-fosfonijev nonafluoro-butan-1-sulfonat

444-440-5

220689-12-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-195-00-8

reakcijska zmes: kalijevega o-toluenfosfonata;

kalijevega m-toluenfosfonata; kalijevega p-toluenfosfonata

433-860-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-196-00-3

reakcijska zmes: dimetil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonata;

dietil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonata;

metil etil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonata

435-960-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Skin Sens. 1

H350

H340

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H317

 

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimetilpentil)ditiofosfonska kislina

420-160-9

107667-02-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H302

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H331

H302

H314

H411

 

 

 

015-198-00-4

(4-fenilbutil)fosfinska kislina

420-450-5

86552-32-1

Carc. 2

Eye Dam. 1

H351

H318

GHS05

GHS08

Dgr

H351

H318

 

 

 

015-199-00-X

tris[2-kloro-1-klorometil)etil] fosfat

237-159-2

13674-87-8

Carc. 2

H351

GSH08

Wng

H351

 

 

 

015-200-00-3

indijev fosfid

244-959-5

22398-80-7

Carc. 1B Repr. 2

STOT RE 1

H350

H361f

H372 (pljuča)

GHS08

Dgr

H350

H361f

H372 (pljuča)

 

STOT RE 1; H372: C ≥0,1 % Carc 1B;

H350: C

≥0,01 % STOT RE 2;

H373: 0,01 % ≤

C < 0,1 %

 

015-201-00-9

triksilil fosfat

246-677-8

25155-23-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F

 

 

 

015-202-00-4

tris(nonilfenil) fosfit

247-759-6

26523-78-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-203-00-X

difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfin oksid

278-355-8

75980-60-8

Repr. 2

H361f (povzroča atrofijo testisov)

GHS08

Wng

H361f (povzroča atrofijo testisov)

 

 

 

016-001-00-4

vodikov sulfid

231-977-3

7783-06-4

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H220

H330

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H330

H400

 

 

U

016-002-00-X

barijev sulfid

244-214-4

21109-95-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H332

H302

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H400

EUH031

 

 

016-003-00-5

barijevi polisulfidi

256-814-3

50864-67-0

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-004-00-0

kalcijev sulfid

243-873-5

20548-54-3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-005-00-6

kalcijevi polisulfidi

215-709-2

1344-81-6

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-006-00-1

dikalijev sulfid;

kalijev sulfid

215-197-0

1312-73-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-007-00-7

kalijevi polisulfidi

253-390-1

37199-66-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-008-00-2

amonijevi polisulfidi

232-989-1

9080-17-5

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

EUH031: C ≥1%

 

016-009-00-8

dinatrijev sulfid;

natrijev sulfid

215-211-5

1313-82-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H311

H302

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H302

H314

H400

 

 

 

016-010-00-3

natrijevi polisulfidi

215-686-9

1344-08-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H314

H400

EUH031

 

 

016-011-00-9

žveplov dioksid

231-195-2

7446-09-5

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

 

*

U5

016-012-00-4

dižveplov diklorid;

žveplov monoklorid

233-036-2

10025-67-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H301

H332

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H332

H314

H400

EUH014

EUH029

STOT SE 3; H335: C ≥ 1%

 

016-013-00-X

žveplov diklorid

234-129-0

10545-99-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

H314

H335

H400

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H335

H400

EUH014

STOT SE 3; H335: C ≥ 5%

 

016-014-00-5

žveplov tetraklorid

13451-08-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH014

STOT SE 3; H335: C ≥ 5%

 

016-015-00-0

tionil diklorid;

tionil klorid

231-748-8

7719-09-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H332

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

STOT SE 3; H335: C ≥ 1%

 

016-016-00-6

sulfuril klorid

232-245-6

7791-25-5

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

016-017-00-1

klorožveplova kislina

232-234-6

7790-94-5

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

016-018-00-7

fluorožveplova kislina

232-149-4

7789-21-1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H332

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H314

 

 

 

016-019-00-2

oleum ... % SO3

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

B

016-020-00-8

žveplova kislina ... %

231-639-5

7664-93-9

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15% Skin Irrit. 2; H315: 5% ≤ C

< 15%

Eye Irrit. 2; H319: 5% ≤ C

< 15%

B

016-021-00-3

metantiol;

metil merkaptan

200-822-1

74-93-1

Flam. Gas. 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H220

H331

H400

H410

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H331

H410

 

 

U

016-022-00-9

etantiol;

etil merkaptan

200-837-3

75-08-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H332

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H332

H410

 

 

 

016-023-00-4

dimetil sulfat

201-058-1

77-78-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H330

H301

H314

H317

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H350

H341

H330

H301

H314

H317

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 % Muta. 2 H341: C ≥ 0,01 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5%

 

016-024-00-X

dimeksano (ISO); bis(metoksitiokarbonil) disulfid

215-993-8

1468-37-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

016-025-00-5

disul (ISO);

2-(2,4-diklorofenoksi)etil hidrogensulfat;

2,4-DES

205-259-5

149-26-8

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H302

H315

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H315

H318

 

 

 

016-026-00-0

sulfamidna kislina;

sulfaminska kislina

226-218-8

5329-14-6

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H319

H315

H412

GHS07

Wng

H319

H315

H412

 

 

 

016-027-00-6

dietil sulfat

200-589-6

64-67-5

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H350

H340

H332

H312

H302

H314

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H314

 

 

 

016-028-00-1

natrijev ditionit;

natrijev hidrosulfit

231-890-0

7775-14-6

Self-heat. 1

Acute Tox. 4 *

H251

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H251

H302

EUH031

 

 

016-029-00-7

p-toluensulfonska kislina (vsebuje več kot 5 % H2SO4)

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25%

Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25%

 

016-030-00-2

p-toluensulfonska kislina (vsebuje največ 5 % H2SO4)

203-180-0

104-15-4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 20%

 

016-031-00-8

tetrahidrotiofen-1,1-dioksid; sulfolan

204-783-1

126-33-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

016-032-00-3

1,3-propansulton;

1,2-oksatiolan 2,2-dioksid

214-317-9

1120-71-4

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H350

H312

H302

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H312

H302

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

 

016-033-00-9

dimetilsulfamoil klorid

236-412-4

13360-57-1

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H350

H330

H312

H302

H314

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H350

H330

H312

H302

H314

 

 

 

016-034-00-4

tetranatrijev 3,3'-(piperazin-1,4-diilbis((6-kloro-1,3,5-triazin-2,4-diil)imino(2-acetamido)-4,1-fenilenazo))bis(naftalen-1,5-disulfonat)

400-010-9

81898-60-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-035-00-X

pentanatrijev 5-anilino-3-(4-(4-(6-kloro-4-(3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2,5-dimetilfenilazo)-2,5-disulfonatofenilazo)-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat

400-120-7

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

016-036-00-5

tetranatrijev 5-(4,6-dikloro-5-cianopirimidin-2-ilamino)-4-hidroksi-2,3-azodinaftalen-1,2,5,7-disulfonat

400-130-1

Resp. Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H334

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H334

H411

 

 

 

016-037-00-0

dinatrijev 1-amino-4-(4-benzensulfonamido-3-sulfonatoanilino)antrakinon-2-sulfonat

400-350-8

85153-93-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-038-00-6

dinatrijev 6-((4-kloro-6-(N-metil)-2-toluidino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-1-hidroksi-2-(4-metoksi-2-sulfonatofenilazo)naftalen-3-sulfonat

400-380-1

86393-35-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-039-00-1

tetranatrijev 2-(6-kloro-4-(4-(2,5-dimetil-4-(2,5-disulfonatofenilazo)fenilazo)-3-ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)benzen-1,4-disulfonat

400-430-2

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-040-00-7

reakcijska zmes dinatrijevega 6-(2,4-dihidroksifenilazo)-3-(4-(4-(2,4-dihidroksifenilazo)anilino)-3-sulfonatofenilazo)-4-hidroksinaftalen-2-sulfonata in dinatrijevega 6-(2,4-diaminofenilazo)-3-(4-(4-(2,4-diaminofenilazo)anilino)-3-sulfonatofenilazo)-4-hidroksinaftalen-2-sulfonata in trinatrijevega 6-(2,4-dihidroksifenilazo)-3-(4-(4-(7-(2,4-dihidroksifenilazo)-1-hidroksi-3-sulfonato-2-naftilazo)anilino)-3-sulfonatofenilazo)-4-hidroksinaftalen-2-sulfonata

400-570-4

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

016-041-00-2

kalcijev 2,5-dikloro-4-(4-((5-kloro-4-metil-2-sulfonatofenil)azo)-5-hidroksi-3-metilpirazol-1-il)benzensulfonat

400-710-4

Acute Tox. 4 *

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

016-042-00-8

tetranatrijev-5-benzamido-3-(5-(4-fluoro-6-(1-sulfonato-2-naftilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat

400-790-0

85665-97-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H315

H317

GHS07

Wng

H319

H315

H317

 

 

 

016-043-00-3

dilitijev 6-acetamido-4-hidroksi-3-(4-((2-sulfonatooksi)etilsulfonil)fenilazo)naftalen-2-sulfonat

401-010-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-044-00-9

dinatrijev S,S-heksan-1,6-diildi(tiosulfat) dihidrat

401-320-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

016-045-00-4

litijev natrijev hidrogen 4-amino-6-(5-(5-kloro-2,6-difluoropirimidin-4-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroksi-3-(4-(2-(sulfonatooksi)etilsulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat

401-560-2

108624-00-6

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-046-00-X

natrijev hidrogensulfat

231-665-7

7681-38-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

016-047-00-5

heksanatrijev 7-(4-(4-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-metilfenilazo)-7-sulfonatonaftilazo)naftalen-1,3,5-trisulfonat

401-650-1

85665-96-9

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-048-00-0

natrijev 3,5-dikloro-2-(5-ciano-2,6-bis(3-hidroksipropilamino)-4-metilpiridin-3-ilazo)benzensulfonat

401-870-8

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-049-00-6

kalcijev oktadecilksilensulfonat

402-040-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H314

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H411

 

 

 

016-050-00-1

kalijev natrijev 5-(4-kloro-6-(N-(4-(4-kloro-6-(5-hidroksi-2,7-disulfonato-6-(2-sulfonatofenilazo)-4-naftilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino) fenil-N-metil)amino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroksi-3-(2-sulfonatofenilazo)naftalen-2,7-disulfonat

402-150-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H317

GHS07

Wng

H319

H317

 

 

 

016-051-00-7

trinatrijev 7-(4-(6-fluoro-4-(2-(2-vinilsulfoniletoksi)etilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-ureidofenilazo)naftalen-1,3,6-trisulfonat

402-170-5

106359-91-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-052-00-2

benziltributilamonijev 4-hidroksinaftalen-1-sulfonat

402-240-5

102561-46-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H332

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H411

 

 

 

016-053-00-8

(C16 ali C18-n-alkil)(C16 ali C18-n-alkil)amonijev 2-((C16 ali C18-n-alkil)(C16 ali C18-n-alkil)karbamoil)benzensulfonat

402-460-1

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H315

H317

H413

GHS07

Wng

H315

H317

H413

 

 

 

016-054-00-3

natrijev 4-(2,4,4-trimetilpentilkarboniloksi)benzensulfonat

400-030-8

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H331

H372 **

H302

H319

H335

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H331

H372 ** H302

H319

H335

H317

 

 

 

016-055-00-9

tetranatrijev 4-amino-3,6-bis(5-(6-kloro-4-(2-hidroksietilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-sulfonat (vsebuje > 35 % natrijevega klorida in natrijevega acetata)

400-510-7

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

016-056-00-4

kalijev hidrogensulfat

231-594-1

7646-93-7

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

016-057-00-X

stiren-4-sulfonil klorid

404-770-2

2633-67-2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H315

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H315

H318

H317

 

 

 

016-058-00-5

tionil klorid, reakcijski produkti z 1,3,4-tiadiazol-2,5-ditiolom, terc-nonantiolom in C12–14-terc-alkilaminom

404-820-3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H317

H412

GHS07

Wng

H315

H317

H412

 

 

 

016-059-00-0

N, N,N',N'-tetrametilditiobis(etilen)diamin dihidroklorid

405-300-9

17339-60-5

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H317

H410

 

 

 

016-060-00-6

diamonijev peroksodisulfat amonijev persulfat

231-786-5

7727-54-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

GHS03

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

 

 

 

016-061-00-1

dikalijev peroksodisulfat; kalijev persulfat

231-781-8

7727-21-1

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

GHS03

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

 

 

 

016-062-00-7

bensultap (ISO);

1,3-bis(fenilsulfoniltio)-2-(N,N-dimetilamino)propan

17606-31-4

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

016-063-00-2

natrijev metabisulfit

231-673-0

7681-57-4

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

H302

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

EUH031

 

 

016-064-00-8

natrijev hidrogensulfit ... %;

natrijev bisulfit . . . %

231-548-0

7631-90-5

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

EUH031

 

B

016-065-00-3

natrijev 1-amino-4-[2-metil-5-(4-metilfenilsulfonilamino)fenilamino]antrakinon-2-sulfonat

400-100-8

84057-97-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

016-066-00-9

tetranatrijev [5-((4-amino-6-kloro-1,3,5-triazin-2-il)amino)-2-((2-hidroksi-3,5-disulfonatofenilazo)-2-sulfonatobenzilidenhidrazino)benzoat]baker(II)

404-070-7

116912-62-0

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

016-067-00-4

(4-metilfenil)mezitilen sulfonat

407-530-5

67811-06-7

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-068-00-X

natrijev 3,5-bis(tetradeciloksikarbonil)benzensulfinat

407-720-8

155160-86-4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-069-00-5

3,5-bis-(tetradeciloksikarbonil)benzensulfinska kislina

407-990-7

141915-64-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-070-00-0

4-benziloksi-4'-(2,3-epoksi-2-metilprop-1-iloksi)difenilsulfon

408-220-2

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-071-00-6

trinatrijev 3-amino-6,13-dikloro-10-((3-((4-kloro-6-(2-sulfofenilamino)-1,3,5-triazin-2-il)amino)propil) amino)-4,11-trifenoksidioksazindisulfonat

410-130-3

136248-03-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-072-00-1

3-amino-4-hidroksi-N-(2-metoksietil)-benzensulfonamid

411-520-6

112195-27-4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H318

H317

H411

 

 

 

016-073-00-7

tetrakis(fenilmetil)tioperoksidi(karbotioamid)

404-310-0

10591-85-2

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-074-00-2

6-fluoro-2-metil-3-(4-metiltiobenzil)inden

405-410-7

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

016-075-00-8

2,2'-dialil-4,4'-sulfonildifenol

411-570-9

41481-66-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-076-00-3

2,3-bis((2-merkaptoetil)tio)-1-propantiol

411-290-7

131538-00-6

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 ** H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 ** H410

 

 

 

016-077-00-9

2-kloro-p-toluensulfoklorid

412-890-1

42413-03-6

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H314

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

H412

 

 

 

016-078-00-4

4-metil-N, N-bis(2-(((4-metilfenil)sulfonil)amino)etil)benzensulfonamid

413-300-5

56187-04-3

Aquatic Chronic 4

H413

 

 

 

 

016-079-00-X

N, N-bis(2-(p-toluensulfoniloksi)etil)-p-toluensulfonamid

412-920-3

16695-22-0

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

016-080-00-5

natrijev 2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-fenilsulfamoil))anilinobenzensulfonat

412-320-1

31361-99-6

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-081-00-0

heksahidrociklopenta[c]pirol-1-(1H)-amonijev N-etoksikarbonil-N-(p-tolilsulfonil)azanid

418-350-1

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H341

H302

H319

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H302

H319

H317

H411

 

 

 

016-082-00-6

etoksisulfuron (ISO);

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(2-etoksifenoksisulfonil)sečnina

126801-58-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-083-00-1

acibenzolar-S-metil; S-metil ester benzo[1,2,3]tiadiazol-7-karbotiojske kisline

420-050-0

135158-54-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

016-084-00-7

prosulfuron (ISO);

1-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)fenilsulfonil]sečnina

94125-34-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M=100

 

016-085-00-2

flazasulfuron (ISO);

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-trifluorometil-2-piridilsulfonil)sečnina

104040-78-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-086-00-8

tetranatrijev 10-amino-6,13-dikloro-3-(3-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ilamino)prop-3-ilamino)-5,12-dioksa-7,14-diazapentacen-4,11-disulfonat

402-590-9

109125-56-6

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

016-087-00-3

reakcijska zmes: tiobis(4,1-fenilen)-S, S,S',S'-tetrafenildisulfonijevega bisheksafluorofosfata;

difenil(4-feniltiofenil)sulfonijevega heksafluorofosfata;

propilen karbonata

403-490-8

104558-95-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H317

H410

 

 

 

016-088-00-9

4-(bis(4-(dietilamino)fenil)metil)benzen-1,2-dimetansulfonska kislina

407-280-7

71297-11-5

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

016-089-00-4

reakcijska zmes estrov 5,5',6,6',7,7'-heksahidroksi-3,3,3',3'-tetrametil-1,1'-spirobiindana in 2-diazo-1,2-dihidro-1-okso-5-sulfonaftalena

413-840-1

Self-react. C ****

Aquatic Chronic 4

H242

H413

GHS02

Dgr

H242

H413

 

 

 

016-090-00-X

4-metil-N-(metilsulfonil)benzensulfonamid

415-040-8

14653-91-9

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

 

 

016-091-00-5

C12–14-terc-alkil amonijev 1-amino-9,10-dihidro-9,10-diokso-4-(2,4,6-trimetilanilino)-antracen-2-sulfonat

414-110-5

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

016-092-00-0

reakcijska zmes: 4,7-bis(merkaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undekanditiola;

4,8-bis(merkaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undekanditiola;

5,7-bis(merkaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undekanditiola

427-050-1

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f

H315

H317

H410

 

 

 

016-093-00-6

reakcijska zmes: 4-(7-hidroksi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonata);

4-(7-hidroksi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinolbis(6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonata) (2: 1)

414-770-4

140698-96-0

Self-react. C ****

Carc. 2

H242

H351

GHS02

GHS08

Dgr

H242

H351

 

 

 

016-094-00-1

žveplo

231-722-6

7704-34-9

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

016-095-00-7

reakcijska zmes: reakcijskega produkta 4,4'-metilenbis[2-(4-hidroksibenzil)-3,6-dimetilfenola] in 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-naftalensulfonata (1: 2);

reakcijskega produkta 4,4'-metilenbis[2-(4-hidroksibenzil)-3,6-dimetilfenola] in 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-naftalensulfonata (1: 3)

417-980-4

Self-react. C ****

Carc. 2

H242

H351

GHS02

GHS08

Dgr

H242

H351

 

 

 

016-096-00-2

metil tifensulfuron (ISO);

metil 3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilkarbamoilsulfamoil)tiofen-2-karboksilat

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-metil-2-propantiol hidroklorid

434-480-1

32047-53-3

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

H412

 

 

 

017-001-00-7

klor

231-959-5

7782-50-5

Ox. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H270

H331

H319

H335

H315

H400

GHS03

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H270

H331

H319

H335

H315

H400

 

M = 100

U

017-002-00-2

vodikov klorid

231-595-7

7647-01-0

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1A

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

 

 

U5

017-002-01-X

klorovodikova kislina ... %

231-595-7

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25%

EyeIrrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25%

STOT SE 3; H335: C ≥ 10%

B

017-003-00-8

barijev klorat

236-760-7

13477-00-4

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H332

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H332

H302

H411

 

 

 

017-004-00-3

kalijev klorat

223-289-7

3811-04-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H332

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H332

H302

H411

 

 

 

017-005-00-9

natrijev klorat

231-887-4

7775-09-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H302

H411

 

 

 

017-006-00-4

perklorova kislina ... %

231-512-4

7601-90-3

Ox. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 50 % Skin Corr. 1B; H314: 10% ≤ C < 50%

Skin Irrit. 2; H315: 1% ≤ C

< 10%

Eye Irrit. 2; H319: 1% ≤ C

< 10%

Ox. Liq. 1; H271: C > 50%:

Ox. Liq. 2; H272: C ≤ 50%:

B

017-007-00-X

barijev perklorat

236-710-4

13465-95-7

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H271

H332

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

 

 

 

017-008-00-5

kalijev perklorat

231-912-9

7778-74-7

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

H271

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H302

 

 

 

017-009-00-0

amonijev perklorat

232-235-1

7790-98-9

Expl. 1.1

Ox. Sol. 1

H201

H271

GHS01

Dgr

H201

H271

 

 

T

017-010-00-6

natrijev perklorat

231-511-9

7601-89-0

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

H271

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H302

 

 

 

017-011-00-1

natrijev hipoklorit v raztopini ... % aktivnega klora

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

EUH031: C ≥5%

B

017-012-00-7

kalcijev hipoklorit

231-908-7

7778-54-3

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H272

H302

H314

H400

GHS03

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H314

H400

EUH031

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5% Skin Irrit. 2; H315: 1% ≤ C

< 5%

Eye Dam.1; H318: 3% ≤ C

< 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 3%

M = 10

T

017-013-00-2

kalcijev klorid

233-140-8

10043-52-4

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

017-014-00-8

amonijev klorid

235-186-4

12125-02-9

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

H302

H319

GHS07

Wng

H302

H319

 

 

 

017-015-00-3

(2-(aminometil)fenil)acetilklorid hidroklorid

417-410-4

61807-67-8

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

H302

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

 

 

017-016-00-9

metiltrifenilfosfonijev klorid

418-400-2

1031-15-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H315

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H315

H318

H411

 

 

 

017-017-00-4

(Z)-13-dokosenil-N,N-bis(2-hidroksietil)-N-metil-amonijev klorid

426-210-6

120086-58-0

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

017-018-00-X

N, N,N-trimetil-2,3-bis(stearoiloksi)propilamonijev klorid

405-660-7

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

017-019-00-5

(R)-1,2,3,4-tetrahidro-6,7-dimetoksi-1-veratrilizokinolin hidroklorid

415-110-8

54417-53-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

017-020-00-0

etil propoksi aluminijev klorid

421-790-7

13014-29-4

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314