24.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 104/57


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/627

z dne 20. aprila 2018

o popravku nekaterih jezikovnih različic Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nemška jezikovna različica Uredbe (ES) št. 1333/2008 vsebuje napake v Prilogi II, del D, kategorija živil 12.2 in v Prilogi II, del E, kategorije živil 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 in 17.1. Zato bi bilo treba v nemški jezikovni različici popraviti ime kategorije živil 12.2 in pogoje uporabe (omejitve/izjeme) aditivov za živila v kategoriji živil 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 in 17.1, s čimer bi zagotovili pravno jasnost za nosilce živilske dejavnosti in neovirano delovanje notranjega trga.

(2)

Grška jezikovna različica Uredbe (ES) št. 1333/2008 vsebuje napake v Prilogi II, del E, kategorija živil 05.2. Zato bi bilo treba v grški jezikovni različici popraviti pogoje uporabe (omejitve/izjeme) aditivov za živila v kategoriji živil 05.2, s čimer bi zagotovili pravno jasnost za nosilce živilske dejavnosti in neovirano delovanje notranjega trga.

(3)

Češka jezikovna različica Uredbe (ES) št. 1333/2008 vsebuje napake v Prilogi II, del E, kategorija živil 08.2. Zato bi bilo treba v češki jezikovni različici popraviti pogoje uporabe (omejitve/izjeme) aditivov za živila v kategoriji živil 08.2, s čimer bi zagotovili pravno jasnost za nosilce živilske dejavnosti in neovirano delovanje notranjega trga.

(4)

Češko, grško in nemško jezikovno različico Uredbe (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno popraviti. Druge jezikovne različice navedenih napak ne vsebujejo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

(ne zadeva slovenskega jezika)

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. aprila 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.