20.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/455

z dne 16. marca 2018

o določitvi dodatnih odgovornosti in nalog referenčnega laboratorija Evropske unije za bolezni rib in rakov ter spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1), ter zlasti člena 32(5) in (6) Uredbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (2) ter zlasti člena 55(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 882/2004 določa glavne naloge, dolžnosti in zahteve za referenčne laboratorije Evropske unije (EU) za živila in krmo ter za zdravje živali. Referenčni laboratoriji EU za zdravje živali in žive živali so navedeni v delu II Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004. V točki 15 dela II navedene priloge je center Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Združeno kraljestvo, naveden kot referenčni laboratorij EU za bolezni rakov.

(2)

Direktiva 2006/88/ES določa pogoje v zvezi z zdravjem živali za dajanje na trg, uvoz in tranzit skozi Unijo živali in proizvodov iz akvakulture ter nekatere minimalne preventivne in nadzorne ukrepe za nekatere bolezni pri navedenih živalih. Člen 55(1) Direktive 2006/88/ES določa postopek imenovanja referenčnih laboratorijev EU za bolezni vodnih živali, pomembnih za navedeno direktivo.

(3)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 737/2008 (3) je bil center Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Združeno kraljestvo, imenovan za referenčni laboratorij EU za bolezni rakov za obdobje od 1. julija 2008 do 30. junija 2018. Člen 55(3) Direktive 2006/88/ES določa, da se opravi pregled nalog navedenega laboratorija.

(4)

Zaradi uradnega obvestila Združenega kraljestva v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji center Cefas s 1. julijem 2018 ne more več izvajati nalog referenčnega laboratorija EU za bolezni rakov.

(5)

Zaradi sinergij tehničnega strokovnega znanja, laboratorijskih zmogljivosti in mreženja z nacionalnimi referenčnimi laboratoriji bi moral referenčni laboratorij EU za bolezni rib prevzeti naloge in dolžnosti referenčnega laboratorija EU za bolezni rakov.

(6)

Inštitut „Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danska“, ki je imenovan za referenčni laboratorij EU za bolezni rib, bi zato moral prevzeti naloge in dolžnosti referenčnega laboratorija EU za bolezni rakov.

(7)

Inštitut DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, ki prevzema odgovornosti referenčnega laboratorija EU za bolezni rib in rakov, bi bilo treba navesti kot referenčni laboratorij EU za bolezni rakov za obdobje od 1. julija 2018 do 30. junija 2023. Hkrati bi ga bilo treba navesti v delu II Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004. Del II Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Za zagotovitev nemotenega nadaljevanja dejavnosti referenčnih laboratorijev Evropske unije za bolezni rakov je primerno zagotoviti natančen datum začetka izvajanja ukrepov iz te uredbe.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA TO UREDBO:

Člen 1

Inštitut Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danska, izvaja odgovornosti in naloge referenčnega laboratorija Evropske unije za bolezni rakov od 1. julija 2018 do 30. junija 2023.

Člen 2

Del II Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 se spremeni:

1.

točka 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.

Referenčni laboratorij EU za bolezni rib in rakov

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Danska“;

2.

točka 15 se črta.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. julija 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 737/2008 z dne 28. julija 2008 o imenovanju referenčnih laboratorijev Skupnosti za bolezni rakov, steklino in govejo tuberkulozo, določitvi dodatnih pristojnosti in nalog referenčnih laboratorijev Skupnosti za steklino in govejo tuberkulozo ter spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 201, 30.7.2008, str. 29).