14.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/212

z dne 13. decembra 2017

o spremembi Delegirane Uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije v preglednico v točki I Priloge

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (1) in zlasti člena 9(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija mora poskrbeti za učinkovito zaščito integritete ter nemotenega delovanja svojega finančnega sistema in notranjega trga pred pranjem denarja in financiranjem terorizma. Zato Direktiva (EU) 2015/849 določa, da bi morala Komisija opredeliti tretje države z visokim tveganjem, ki imajo v svojih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije.

(2)

Komisija bi morala v primernih intervalih ponovno pregledati seznam tretjih držav z visokim tveganjem, ki so navedene v Delegirani uredbi (EU) 2016/1675 (2), in sicer z vidika napredka teh tretjih držav z visokim tveganjem pri odpravljanju strateških pomanjkljivosti v njihovih ureditvah za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljnjem besedilu: AML/CFT). Komisija bi morala v svojih ocenah upoštevati nove informacije mednarodnih organizacij in organov za določanje standardov, kot so tiste, ki jih izda Projektna skupina za finančno ukrepanje (v nadaljnjem besedilu: FATF). Na podlagi teh informacij bi morala tudi opredeliti dodatne tretje države z visokim tveganjem, ki imajo v svojih ureditvah AML/CFT strateške pomanjkljivosti.

(3)

V skladu z merili iz Direktive (EU) 2015/849 je Komisija upoštevala nedavne razpoložljive informacije, zlasti najnovejše javne izjave FATF in dokument FATF z naslovom Izboljšanje skladnosti AML/CFT na svetovni ravni: stalen proces ter poročila FATF, ki jih je pripravila skupina za pregled mednarodnega sodelovanja v zvezi s tveganji, ki jih predstavljajo posamezne tretje države, v skladu s členom 9(4) Direktive (EU) 2015/849.

(4)

FATF je Šrilanko, Trinidad in Tobago ter Tunizijo opredelila kot države, ki imajo na področju AML/CFT strateške pomanjkljivosti, ki ogrožajo mednarodni finančni sistem, za kar so te države pripravile akcijski načrt s FATF.

(5)

Komisija glede na visoko raven integracije mednarodnega finančnega sistema, tesno povezanost udeležencev na trgu, velikost obsega čezmejnih transakcij v Unijo in iz nje ter stopnjo odprtosti trga šteje, da vsakršna grožnja AML/CFT za mednarodni finančni sistem obenem ogroža finančni sistem Unije.

(6)

V skladu z najnovejšimi pomembnimi informacijami je analiza Komisije pokazala, da bi bilo treba Šrilanko, Trinidad in Tobago ter Tunizijo v skladu z merili iz člena 9 Direktive (EU) 2015/849 obravnavati kot jurisdikcije tretjih držav, ki imajo v svojih ureditvah AML/CFT strateške pomanjkljivosti, ki bistveno ogrožajo finančni sistem Unije. Vendar so navedene države predložile pisno politično zavezo na visoki ravni za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in pripravile akcijski načrt s FATF, ki bi omogočil izpolnitev zahtev iz Direktive (EU) 2015/849. Komisija bo ponovno ocenila status teh držav glede na izvajanje navedene zaveze.

(7)

Delegirano uredbo (EU) 2016/1675 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi k Delegirani uredbi (EU) 2016/1675 se v preglednico v točki I vstavijo naslednje vrstice:

„11

Šrilanka

12

Trinidad in Tobago

13

Tunizija“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 141, 5.6.2015, str. 73.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (UL L 254, 20.9.2016, str. 1).