16.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 44/1


UREDBA (EU) 2018/196 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 7. februarja 2018

o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike

(kodificirano besedilo)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 673/2005 (2) je bila večkrat bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Organ za poravnavo sporov (OPS) Svetovne trgovinske organizacije (STO) je 27. januarja 2003 sprejel poročilo Prizivnega organa (4) in poročilo Sosveta (5), ki je bilo potrjeno s poročilom Prizivnega organa, in ugotovil, da je Zakon o trajnem dampingu in izravnavi s subvencijami (Continued Dumping and Subsidy Offset Act – CDSOA) neskladen z obveznostmi Združenih držav na podlagi sporazumov STO.

(3)

Ker Združene države niso uskladile svoje zakonodaje z ustreznimi sporazumi, je Evropska skupnost (v nadaljnjem besedilu: Skupnost) od OPS zahtevala pooblastilo za začasni preklic uporabe svojih tarifnih koncesij in povezanih obveznosti na podlagi Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 za Združene države (6). Združene države so ugovarjale stopnji začasnega preklica tarifnih koncesij in zadeva je bila predana v arbitražo.

(4)

Arbiter je 31. avgusta 2004 ugotovil, da je stopnja razveljavitve ali omejitve, vsako leto povzročene Skupnosti, enaka 72 % zneska izdatkov CDSOA v zvezi s protidampinškimi ali z izravnalnimi dajatvami, plačanimi za uvoz iz Skupnosti za zadnje leto, za katero so bili podatki takrat na voljo, kakor so jih objavile oblasti Združenih držav. Arbiter je sklenil, da bi bil začasen preklic koncesij s strani Skupnosti ali drugih obveznosti v obliki naložitve dodatne uvozne dajatve nad obveznimi carinami za izdelke s seznama s poreklom iz Združenih držav, ki letno zajemajo skupno vrednost trgovine, ki ne presega zneska razveljavitve ali omejitve, skladen s pravili STO. OPS je 26. novembra 2004 odobril pooblastilo za začasen preklic uporabe tarifnih koncesij za Združene države in drugih obveznosti na podlagi GATT 1994 v skladu s sklepom arbitra.

(5)

Izdatki CDSOA za zadnje leto, za katero so bili takrat podatki na voljo, se nanašajo na razdelitev protidampinških in izravnalnih dajatev, pobranih v proračunskem letu 2004 (1. oktober 2003 do 30. september 2004). Na podlagi podatkov, ki jih je objavila Carinska in mejna zaščita Združenih držav, je bila stopnja razveljavitve ali omejitve, povzročene Skupnosti, preračunana na 27,81 milijona USD. Zato je Skupnost začasno preklicala uporabo svojih tarifnih koncesij za Združene države v enakem znesku. Učinek dodatne 15 % uvozne dajatve ad valorem na letni uvoz izdelkov, navedenih v Prilogi I, s poreklom iz Združenih držav je predstavljal vrednost trgovanja, ki ni presegala 27,81 milijona USD. Za te izdelke je Skupnost začasno preklicala uporabo svojih tarifnih koncesij za Združene države od 1. maja 2005.

(6)

Če bi se neizvajanje sklepa in priporočil OPS nadaljevalo, bi Komisija morala letno prilagoditi stopnjo začasnega preklica na stopnjo razveljavitve ali omejitve, ki jo je Evropski uniji takrat povzročil CDSOA. Komisija bi morala spremeniti stopnjo dodatne uvozne dajatve ali seznam iz Priloge I, tako da bi letni učinek dodatne uvozne dajatve na uvoz izbranih izdelkov iz Združenih držav predstavljal vrednost trgovanja, ki ne presega znesek razveljavitve ali omejitve.

(7)

Komisija bi morala upoštevati naslednje kriterije:

(a)

Komisija bi morala spremeniti stopnjo dodatne uvozne dajatve, če dodajanje izdelkov na seznam iz Priloge I ali odstranjevanje izdelkov z navedenega seznama ne omogoča prilagoditve stopnje začasnega preklica stopnji razveljavitve ali omejitve; sicer bi morala Komisija na seznam iz Priloge I dodati izdelke, če stopnja začasnega preklica naraste, ali umakniti izdelke z navedenega seznama, če stopnja začasnega preklica upade;

(b)

če se izdelki dodajo, bi morala Komisija avtomatsko izbrati izdelke s seznama iz Priloge II po vrstnem redu, v katerem so izdelki navedeni; posledično bi morala Komisija tudi spremeniti seznam iz Priloge II tako, da z njega umakne izdelke, dodane na seznam iz Priloge I;

(c)

če se izdelki umaknejo, bi morala Komisija najprej umakniti izdelke, ki so bili dodani na seznam iz Priloge I po 1. maju 2005; Komisija bi morala nato izdelke, ki so bili 1. maja 2005 na seznamu iz Priloge I, umakniti po vrstnem redu z navedenega seznama.

(8)

Za izvedbo potrebnih prilagoditev ukrepov iz te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembo stopnje dodatne uvozne dajatve ali seznamov iz prilog I in II pod pogoji, določenimi v tej uredbi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (7). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tarifne koncesije in povezane obveznosti Unije na podlagi GATT 1994 se začasno prekličejo za izdelke s poreklom iz Združenih držav, navedene v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Za izdelke s poreklom iz Združenih držav, navedene v Prilogi I k tej uredbi, se poleg carine, ki se uporablja v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (8), uvede uvozna dajatev ad valorem v višini 4,3 %.

Člen 3

1.   Komisija letno prilagaja stopnjo začasnega preklica stopnji razveljavitve ali omejitve, ki jo Uniji takrat povzroči Zakon o trajnem dampingu in izravnavi s subvencijami Združenih držav (CDSOA). Komisija spremeni stopnjo dodatne uvozne dajatve ali seznam iz Priloge I pod naslednjimi pogoji:

(a)

stopnja razveljavitve ali omejitve je enaka 72 % zneska izdatkov na podlagi CDSOA v zvezi s protidampinškimi ali z izravnalnimi dajatvami, plačanimi za uvoz iz Unije v zadnjem letu, za katero so takrat na voljo podatki, kakor jih objavijo organi Združenih držav;

(b)

sprememba je taka, da učinek dodatne uvozne dajatve na uvoz izbranih izdelkov s poreklom iz Združenih držav predstavlja letno vrednost trgovanja, ki ne presega stopnje razveljavitve ali omejitve;

(c)

Komisija dodaja izdelke na seznam iz Priloge I, ko stopnja začasnega preklica naraste, razen v primerih iz točke (e); ti izdelki se izberejo izmed izdelkov s seznama iz Priloge II, po vrstnem redu s slednjega seznama;

(d)

Komisija umakne izdelke s seznama iz Priloge I, ko stopnja začasnega preklica upade, razen v primerih iz točke (e); Komisija najprej umakne izdelke, ki so bili 1. maja 2005 na seznamu iz Priloge II in so bili pozneje dodani na seznam iz Priloge I; Komisija nato umakne izdelke, ki so bili 1. maja 2005 na seznamu iz Priloge I, po vrstnem redu s slednjega seznama;

(e)

Komisija spremeni stopnjo dodatne uvozne dajatve, ko stopnje začasnega preklica ni mogoče prilagoditi stopnji razveljavitve ali omejitve z dodajanjem ali umikom izdelkov s seznama iz Priloge I.

2.   Ko se izdelki dodajo na seznam iz Priloge I, Komisija hkrati spremeni seznam iz Priloge II, tako da umakne navedene izdelke s slednjega seznama. Vrstni red preostalih izdelkov na seznamu iz Priloge II se ne spremeni.

3.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4 zaradi prilagoditev in sprememb iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

Kadar informacije o znesku izplačil Združenih držav postanejo razpoložljive ob koncu leta, tako da ni mogoče izpolniti rokov STO in zakonskih rokov na podlagi postopka iz člena 4, ter kadar so v primeru prilagoditev in sprememb prilog podani izredno nujni razlogi, se za delegirane akte, ki se sprejmejo v skladu s prvim pododstavkom, uporabi postopek iz člena 5.

Člen 4

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 20. februarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Prenos pooblastila iz člena 3(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 5

1.   Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.   Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 4(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

Člen 6

Poreklo katerega koli izdelka, za katerega se uporablja ta uredba, se določi v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013.

Člen 7

1.   Za izdelke, navedene v Prilogi I, za katere je bilo izdano uvozno dovoljenje brez dajatev ali z znižanimi dajatvami pred 30. aprilom 2005, se dodatna uvozna dajatev ne plačuje.

2.   Za izdelke, navedene v Prilogi I, ki so oproščeni uvoznih dajatev na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 (9), se dodatna uvozna dajatev ne plačuje.

Člen 8

Uredba (ES) št. 673/2005 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge IV.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 7. februarja 2018

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednica

M. PANAYOTOVA


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 29. januarja 2018 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 673/2005 z dne 25. aprila 2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (UL L 110, 30.4.2005, str. 1).

(3)  Glej Prilogo III.

(4)  Združene države – Zakon o izravnavi (Byrdovo dopolnilo), Poročilo Prizivnega organa (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16. januar 2003).

(5)  Združene države – Zakon o izravnavi (Byrdovo dopolnilo), Poročilo Sosveta (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16. september 2002).

(6)  Združene države – Zakon o izravnavi (Byrdovo dopolnilo), Evropska skupnost je uporabila člen 22(2) DSU (WT/DS217/22, 16. januar 2004).

(7)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(8)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(9)  Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L 324, 10.12.2009, str. 23).


PRILOGA I

Izdelki, za katere se uvedejo dodatne uvozne dajatve, so označeni z osemmestnimi oznakami KN. Opis izdelkov, ki se uvrščajo pod te oznake, je v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (1).

0710 40 00

ex 9003 19 00„okviri za očala in podobni izdelki iz navadnih kovin“

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA II

Izdelki v tej prilogi so določeni z osemmestnimi oznakami KN. Opis izdelkov, uvrščenih pod te oznake, je v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87.


PRILOGA III

Razveljavljena uredba s seznamom naknadnih sprememb

Uredba Sveta (ES) št. 673/2005

(UL L 110, 30.4.2005, str. 1).

 

Uredba Komisije (ES) št. 632/2006

(UL L 111, 25.4.2006, str. 5).

 

Uredba Komisije (ES) št. 409/2007

(UL L 100, 17.4.2007, str. 16).

 

Uredba Komisije (ES) št. 283/2008

(UL L 86, 28.3.2008, str. 19).

 

Uredba Komisije (ES) št. 317/2009

(UL L 100, 18.4.2009, str. 6).

 

Uredba Komisije (EU) št. 305/2010

(UL L 94, 15.4.2010, str. 15).

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 311/2011

(UL L 86, 1.4.2011, str. 51).

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 349/2013

(UL L 108, 18.4.2013, str. 6).

 

Uredba (EU) št. 37/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 18, 21.1.2014, str. 1).

Zgolj točka 11 Priloge

Uredba (EU) št. 38/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 18, 21.1.2014, str. 52).

Zgolj točka 4 Priloge

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 303/2014

(UL L 90, 26.3.2014, str. 6).

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/675

(UL L 111, 30.4.2015, str. 16).

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/654

(UL L 114, 28.4.2016, str. 1).

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/750

(UL L 113, 29.4.2017, str. 12).

 


PRILOGA IV

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 673/2005

Ta uredba

Členi 1 do 4

Členi 1 do 4

Člen 4a

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6(1)

Člen 7(1)

Člen 6(2)

Člen 6(3)

Člen 7(2)

Člen 6(4)

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga IV