6.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/172

z dne 28. novembra 2017

o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (1) in zlasti člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (v nadaljevanju: Rotterdamska konvencija), ki je bila podpisana 11. septembra 1998 in odobrena v imenu Evropske skupnosti s Sklepom Sveta 2003/106/ES, se izvaja z Uredbo (EU) št. 649/2012 (2).

(2)

Snov 3-decen-2-on ni bila odobrena v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zaradi česar je navedeno snov prepovedano uporabljati kot pesticid in bi jo torej bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(3)

Za obnovitev odobritve aktivne snovi karbendazim ni bil vložen noben zahtevek v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, zaradi česar je karbendazim prepovedano uporabljati kot pesticid iz skupine fitofarmacevtskih sredstev in bi ga torej bilo treba dodati na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(4)

Za obnovitev odobritve aktivne snovi tepraloksidim ni bil vložen noben zahtevek v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, zaradi česar je tepraloksidim prepovedano uporabljati kot pesticid in bi ga torej bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(5)

Snovi cibutrin in triklosan nista bili odobreni za uporabo v biocidnih proizvodih v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (4), zaradi česar je navedeni snovi prepovedano uporabljati kot pesticid in bi ju torej bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(6)

Snov triflumuron ni bila odobrena za uporabo v biocidnih proizvodih v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012, zaradi česar je navedeno snov prepovedano uporabljati v podskupini „drug pesticid, vključno z biocidi“ in bi jo torej bilo treba dodati na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(7)

Snovi 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen, benzil butil ftalat, diizobutil ftalat, diarzenov pentaoksid in tris(2-kloroetil)fosfat so navedene v Prilogi XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (5), saj so bile opredeljene kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. Posledično je za navedene snovi potrebna avtorizacija. Ker ni bila izdana nobena avtorizacija, so navedene snovi strogo omejene za industrijsko uporabo. Zato je treba navedene snovi vključiti v dela 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(8)

Konferenca pogodbenic Rotterdamske konvencije je na svojem sedmem zasedanju, ki je potekalo od 4. do 15. maja 2015, odločila, da vključi metamidofos v Prilogo III k navedeni konvenciji, s čimer se je na podlagi navedene konvencije za navedeno kemikalijo začel uporabljati postopek soglasja po predhodnem obveščanju. Konferenca pogodbenic je prav tako odločila, da iz Priloge III črta obstoječi vnos „metamidofos (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne sestavine/l)“. Navedene spremembe bi se zato morale odražati v seznamih kemikalij v delih 1 in 3 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(9)

Konferenca pogodbenic Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljevanju: Stockholmska konvencija) je na svojem sedmem zasedanju, ki je potekalo od 4. do 15. maja 2015, odločila, da v Prilogo A k navedeni konvenciji vključi snovi heksaklorobutadien in poliklorirani naftaleni, kar je bilo odobreno s Sklepom Sveta 2006/507/ES (6). Navedeni snovi sta navedeni v delu B Priloge I k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (7) in bi ju torej bilo treba dodati v del 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012 zaradi izvajanja Stockholmske konvencije.

(10)

Z Uredbo Komisije (EU) 2016/293 (8) je kemikalija heksabromociklododekan (HBCDD) bila dodana delu A Priloge I k Uredbi (ES) št. 850/2004, in sicer na podlagi odločitve, sprejete na šestem zasedanju Konference pogodbenic Stockholmske konvencije, ki je potekalo od 28. aprila do 10. maja 2013, da se navedena kemikalija vnese v del 1 k Prilogi A k navedeni konvenciji. Navedeno kemikalijo bi bilo zato treba dodati v del 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(11)

Stockholmska konvencija dopušča recikliranje izdelkov, ki vsebujejo ali bi lahko vsebovali tetra- in pentabromodifenil eter ali heksa- in heptabromodifenil eter, ter uporabo in končno odlaganje izdelkov, proizvedenih iz recikliranih materialov, ki vsebujejo navedene snovi, pod pogojem, da so sprejeti ukrepi za preprečevanje izvoza takšnih izdelkov z ravnmi ali koncentracijami navedenih snovi, ki presegajo ravni ali koncentracije, dovoljene za prodajo, uporabo, uvoz ali proizvodnjo navedenih izdelkov na ozemlju pogodbenice. Da bi se ta obveznost v Uniji izvajala, bi bilo treba prepovedati izvoz izdelkov s koncentracijami navedenih snovi, enakimi ali nad 0,1 mas. %, ko so delno ali v celoti proizvedeni iz recikliranih materialov ali materialov iz odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo, in sicer tako, da se dodajo delu 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(12)

Uredbo (EU) št. 649/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Primerno je zagotoviti razumno obdobje, da vse zainteresirane strani lahko sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev s to uredbo in da države članice lahko sprejmejo potrebne ukrepe za njeno izvajanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 649/2012 se spremeni:

(1)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

(2)

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 60.

(2)  Sklep Sveta 2003/106/ES z dne 19. decembra 2002 o odobritvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 63, 6.3.2003, str. 27).

(3)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(5)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(6)  Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1).

(7)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).

(8)  Uredba Komisije (EU) 2016/293 z dne 1. marca 2016 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede Priloge I (UL L 55, 2.3.2016, str. 4).


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (EU) št. 649/2012 se spremeni:

(1)

Del 1 se spremeni:

(a)

vnos za metamidofos se nadomesti z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„Metamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b“

 

(b)

črta se vnos za metamidofos (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne snovi/l);

(c)

dodajo se naslednji vnosi:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„3-decen-2-on (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

sr

 

Benzil butil ftalat(+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cibutrin (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Diizobutil ftalat (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Diarzenov pentaoksid (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

sr

 

Tepraloksidim (+)

149979-41-9

n. r.

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklosan (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Tris (2-kloroetil) fosfat (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

sr“

 

(2)

Del 2 se spremeni:

(a)

vnos za metamidofos se črta;

(b)

dodajo se naslednji vnosi:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

„3-decen-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Benzil butil ftalat

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cibutrin

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Diizobutil ftalat

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Diarzenov pentaoksid

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloksidim

149979-41-9

n. r.

ex 2932 99 00

p

b

Triklosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Tris (2-kloroetil) fosfat

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr“

(3)

Del 3 se spremeni:

(a)

doda se naslednji vnos:

Kemikalija

Ustrezna(-e) številka(-e) CAS

Oznaka HS

Čista snov (***)

Oznaka HS

Zmesi, ki vsebujejo snov (**)

Skupina

„Metamidofos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Pesticid“

(b)

črta se vnos za metamidofos (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne snovi/l).


PRILOGA II

V delu 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012 se dodajo naslednji vnosi:

Opis kemikalij/izdelka(-ov), za katere velja prepoved izvoza

Dodatni podatki, kadar je primerno (npr. ime kemikalije, št. ES, št. CAS itd.)

 

„Heksaklorobutadien

Št. ES 201-765-5

Št. CAS 87-68-3

Oznaka KN 2903 29 00

 

Poliklorirani naftaleni

Št. ES 274-864-4

Št. CAS 70776-03-3 in druge

Oznaka KN 3824 99 93

 

Heksabromociklododekan

Št. ES 247-148-4, 221-695-9

Št. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 in druge

Oznaka KN 2903 89 80

Izdelki s koncentracijami tetra-, penta-, heksa- ali heptabromodifenil etra, ki so enake ali nad 0,1 mas. %, ko so delno ali v celoti proizvedeni iz recikliranih materialov ali materialov iz odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo

Tetrabromodifenil eter

Št. ES 254-787-2 in druge

Št. CAS 40088-47-9 in druge

Oznaka KN 2909 30 38

Pentabromodifenil eter

Št. ES 251-084-2 in druge

Št. CAS 32534-81-9 in druge

Oznaka KN 2909 30 31

Heksabromodifenil eter

Št. ES 253-058-6 in druge

Št. CAS 36483-60-0 in druge

Oznaka KN 2909 30 38

Heptabromodifenil eter

Št. ES 273-031-2 in druge

Št. CAS 68928-80-3 in druge

Oznaka KN 2909 30 38 “