26.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 22/1


UREDBA SVETA (EU) 2018/121

z dne 23. januarja 2018

o spremembi Uredbe (EU) št. 560/2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 187 in prvega odstavka člena 188 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (EU) št. 560/2014 (3) je bilo ustanovljeno Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje BBI).

(2)

V členu 12(4) Statuta Skupnega podjetja BBI iz Priloge k Uredbi (EU) št. 560/2014 (v nadaljnjem besedilu: Statut) je določeno, da v obdobju iz člena 1 Uredbe (EU) št. 560/2014, torej od ustanovitve Skupnega podjetja BBI do 31. decembra 2024, finančni prispevek članov Skupnega podjetja BBI razen Unije k stroškom poslovanja znaša vsaj 182 500 000 EUR.

(3)

Bio-based Industries Consortium Aisbl (v nadaljnjem besedilu: konzorcij BIC), ki je član Skupnega podjetja BBI razen Unije, je še naprej pripravljen nositi stroške poslovanja Skupnega podjetja BBI v znesku iz člena 12(4) Statuta. Vendar pa je predlagal alternativni način financiranja s finančnimi prispevki, ki jih na ravni posrednih ukrepov plačajo njegovi sestavni subjekti.

(4)

Cilj skupne tehnološke pobude za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, da se dejavnosti opravijo v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi vzdolž celotne vrednostne verige na področju biomase, vključno z malimi in srednjimi podjetji, raziskovalnimi in tehnološkimi središči ter univerzami, je mogoče doseči le tako, da se konzorciju BIC in njegovim sestavnim subjektom omogoči, da finančnega prispevka ne zagotovijo le s plačili Skupnemu podjetju BBI, temveč tudi s finančnimi prispevki za posredne ukrepe, ki jih financira Skupno podjetje BBI.

(5)

Zato je treba spremeniti Statut ter konzorciju BIC in njegovim sestavnim subjektom tako omogočiti, da zagotovijo finančni prispevek za celotni znesek iz člena 12(4) Statuta, pri čemer so lahko ti prispevki ne samo plačila Skupnemu podjetju BBI, temveč tudi finančni prispevki za posredne ukrepe, ki jih financira Skupno podjetje BBI in o katerih se poroča Skupnemu podjetju BBI –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 12 Statuta Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, kakor je določen v Prilogi k Uredbi (EU) št. 560/2014, se spremeni:

(1)

v odstavku 3 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

finančnimi prispevki drugih članov razen Unije ali njihovih sestavnih subjektov;“;

(2)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Finančni prispevki članov razen Unije ali njihovih sestavnih subjektov k stroškom poslovanja, navedeni v odstavku 3(b), znašajo v obdobju iz člena 1 te uredbe vsaj 182 500 000 EUR.

Ti finančni prispevki se zagotovijo kot plačila Skupnemu podjetju BBI ali kot finančni prispevki za posredne ukrepe, ki jih financira Skupno podjetje BBI.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2018

Za Svet

Predsednik

V. GORANOV


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (UL L 169, 7.6.2014, str. 130).