12.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/50

z dne 11. januarja 2018

o dvestoosemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 26. decembra 2017 sklenil črtati en vnos in spremeniti en vnos s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. januarja 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja Službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

vnos: „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (tudi (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Datum rojstva: 12.3.1971. Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Drugi podatki: (a) tesni sodelavec Osame bin Ladna in oseba, ki omogoča teroristična potovanja, (b) v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se črta;

(2)

vnos: „Seifallah Ben Hassine (tudi (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh). Datum rojstva: 8.11.1965. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 23.9.2014.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (tudi (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh; (j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Naslov: (a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunizija; (b) Libija (možna lokacija julija 2017). Datum rojstva: 8.11.1965. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: tunizijska številka G557170, izdan 16.11.1989. Nacionalna identifikacijska številka: tunizijska nacionalna osebna izkaznica 05054425, izdana 3.5.2011 (izdana v Hammam Lif). Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 23.9.2014.“