11.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/45


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/35

z dne 10. januarja 2018

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede oktametilciklotetrasiloksana („D4“) in dekametilciklopentasiloksana („D5“)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 68(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 17. aprila 2015 Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložilo dokumentacijo v skladu s členom 69(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija iz Priloge XV (2)), v kateri predlaga omejitev oktametilciklotetrasiloksana (D4) in dekametilciklopentasiloksana (D5) v kozmetičnih izdelkih, ki se sperejo pri običajnih pogojih uporabe. Iz dokumentacije je razvidno, da je potreben ukrep na ravni Unije za obravnavanje tveganj za okolje zaradi uporabe D4 in D5 pri njunem izpustu v odpadne vode.

(2)

Odbor držav članic iz člena 76(1)(e) Uredbe (ES) št. 1907/2006 je 22. aprila 2015 na zahtevo izvršnega direktorja Agencije v skladu s členom 77(3)(c) navedene uredbe sprejel mnenje, da D4 in D5 izpolnjujeta merila iz Priloge XIII k navedeni uredbi za opredelitev kot zelo obstojni (vP) in zelo bioakumulativni (vB) snovi.

(3)

Odbor Agencije za oceno tveganja (v nadaljnjem besedilu: RAC) je 10. marca 2016 sprejel mnenje, v katerem je navedel, da D4 izpolnjuje merila iz Priloge XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 za opredelitev kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT) snov ter zelo obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB) snov, D5 pa izpolnjuje merila za opredelitev kot zelo obstojna in zelo bioakumualtivna (vPvB) snov. RAC je potrdil, da nevarne lastnosti D4 in D5 povzročata posebno zaskrbljenost za okolje, kadar sta prisotna v kozmetičnih izdelkih, ki se uporabijo ali odstranijo z vodo. Navedel je tudi, da je predlagana omejitev ciljno usmerjen in ustrezen ukrep na ravni celotne Unije za zmanjšanje emisij, ki jih povzročijo izdelki, ki se sperejo, na najnižjo možno raven.

(4)

Odbor Agencije za socialno-ekonomsko analizo (v nadaljnjem besedilu: SEAC) je 9. junija 2016 sprejel mnenje, v katerem je navedel, da je predlagana omejitev najprimernejši ukrep na ravni Unije za zmanjšanje izpustov D4 in D5 v odpadne vode z vidika socialno-ekonomskih koristi in stroškov.

(5)

SEAC je priporočil štiriindvajsetmesečni odlog začetka uporabe omejitve v skladu z najkrajšim obdobjem odloga, predlaganim v dokumentaciji iz Priloge XV, da se deležnikom zagotovi dovolj časa za sprejetje ukrepov za zagotavljanje skladnosti.

(6)

Med postopkom za omejitev je bil za mnenje zaprošen forum Agencije za izmenjavo informacij o izvrševanju iz člena 76(1)(f) Uredbe (ES) št. 1907/2006 in njegova priporočila so bila upoštevana.

(7)

Agencija je 10. avgusta 2016 mnenji RAC in SEAC (3) predložila Komisiji.

(8)

Tveganje za okolje izhaja iz prisotnosti D4 in D5 v nekaterih kozmetičnih izdelkih, ki se po nanosu sperejo z vodo, zaradi nevarne lastnosti D4 kot PBT in vPvB snovi ter D5 kot vPvB snovi. Komisija meni, da bi bilo treba navedena tveganja obravnavati na ravni Unije. Mejna koncentracija 0,1 %, ki jo določa ta omejitev, dejansko zagotavlja, da bodo opuščene vse namerne uporabe D4 in D5, saj morata biti navedeni snovi v kozmetičnih izdelkih, ki se sperejo, prisotni v bistveno višjih koncentracijah za opravljanje predvidene funkcije.

(9)

Predlagana omejitev se nanaša na kozmetične izdelke, kot so opredeljeni v členu 2(1)(a) Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4). V kozmetičnih izdelkih, ki so namenjeni daljšemu stiku s kožo, lasmi ali sluznicami, D4 in D5 sčasoma izhlapita po uporabi, kakršni koli ostanki pa se sperejo pri običajnem umivanju. V dokumentaciji iz Priloge XV navedeni izdelki niso bili zajeti, saj ne predstavljajo velikega tveganja za okolje zaradi D4 in D5, RAC pa zato še ni ocenil njihovega morebitnega tveganja za okolje. Zato bi se morala omejitev uporabljati le za kozmetične izdelke, ki se sperejo in ki se v normalnih pogojih uporabe odstranijo z vodo kmalu po nanosu, saj se v teh okoliščinah D4 in D5 sprostita v vodno okolje pred izhlapevanjem.

(10)

Deležnikom bi bilo treba omogočiti dovolj časa, da sprejmejo ustrezne ukrepe za uskladitev s predlagano omejitvijo. Nova omejitev bi se zato morala začeti uporabljati šele na poznejši datum.

(11)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/9a53a4d9-a641-4b7b-ad58-8fec6cf26229

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/7209f47e-58a0-4fa7-9890-11366f5aa4e9

(4)  Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (UL L 342, 22.12.2009, str. 59).


PRILOGA

V Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se doda naslednji nov vnos:

„70.

Oktametilciklotetrasiloksan (D4)

Št. CAS 556-67-2

Št. ES 209-136-7

Dekametilciklopentasiloksan (D5)

Št. CAS 541-02-6

Št. ES 208-764-9

1.

Se ne dajeta v promet v kozmetičnih izdelkih, ki se sperejo, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 mas. % za katero koli od snovi po 31. januarju 2020.

2.

Za namene tega vnosa „kozmetični izdelki, ki se sperejo“, pomenijo kozmetične izdelke, kot so opredeljeni v členu 2(1)(a) Uredbe (ES) št. 1223/2009, ki se ob normalnih pogojih uporabe po nanosu sperejo z vodo.“