11.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/37


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/34

z dne 28. septembra 2017

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardizirano obliko predstavitve dokumenta z informacijami o nadomestilih in njegovega skupnega simbola v skladu z Direktivo 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (1) ter zlasti člena 4(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2014/92/EU zahteva, da države članice zagotovijo, da ponudniki plačilnih storitev potrošniku zagotovijo dokument z informacijami o nadomestilih v papirni obliki ali na drugem trajnem nosilcu podatkov, ki vsebuje standardizirane izraze s končnega seznama najbolj reprezentativnih storitev, vezanih na plačilni račun, in, kadar te storitve ponuja ponudnik plačilnih storitev, ustrezna nadomestila za vsako storitev. Države članice morajo objaviti končne sezname in vanje vključiti standardizirano terminologijo Unije iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/32 (2).

(2)

Za zagotovitev, da dokument z informacijami o nadomestilih izpolnjuje cilje Direktive 2014/92/EU in hkrati potrošniku zagotavlja vse ustrezne informacije na način, ki povečuje primerljivost in preglednost, bi morali ponudniki plačilnih storitev za dokument z informacijami o nadomestilih uporabljati standardizirano predlogo, ki bi jo morala spremljati jasna navodila o tem, kako je treba ta dokument izpolniti.

(3)

Ker je dokument z informacijami o nadomestilih namenjen seznanjanju potrošnikov s potrebnimi informacijami pred sklenitvijo pogodbe za plačilni račun, da bi lahko primerjali ponudbe plačilnih računov, bi morali ponudniki plačilnih storitev uporabljati standardizirano predlogo za pripravo dokumenta z informacijami o nadomestilih za vsak plačilni račun, ki se ponudi potrošniku.

(4)

Da bi lahko potrošniki izbrali najprimernejšo ponudbo računa za svoje potrebe in da bi se hkrati zagotovila visoka raven standardizacije, bi moralo biti mogoče predstaviti ustrezne kombinacije paketov in zato bi moral biti ponudnik plačilnih storitev za zadevni plačilni račun zmožen izdelati več kot en dokument z informacijami o nadomestilih, če vsak dokument vsebuje vsaj en paket.

(5)

Da bi potrošniki lažje razumeli vsebino različnih vrst paketov in nadomestila zanje, bi morali biti paketi v dokumentu z informacijami o nadomestilih navedeni ločeno.

(6)

Če storitev, ki presegajo količino, ki jo zajema paket, ni na nacionalnem končnem seznamu najbolj reprezentativnih storitev in zato niso navedene v dokumentu z informacijami o nadomestilih, bi jih bilo treba navesti v ločeni tabeli in ločeno od informacij o vsebini paketov, da bi imeli potrošniki jasen pregled nad paketom.

(7)

Ker je vsebina vsakega dokumenta z informacijami o nadomestilih, ki se zagotovi potrošnikom, odvisna od ponudbe storitev posameznega ponudnika plačilnih storitev in končnega seznama države članice glede najbolj reprezentativnih storitev, vezanih na plačilni račun, ter da bi se zagotovila primerljivost plačilnih računov, ponujenih na enotnem trgu, bi morala predloga za dokument z informacijami o nadomestilih vsebovati določene naslove, pod katere bi bilo treba razdeliti različne storitve.

(8)

Predloga za dokument z informacijami o nadomestilih bi morala vsebovati ločeno tabelo, ki bi jo morali uporabljati ponudniki plačilnih storitev, ki so dolžni predložiti tudi celovit kazalnik stroškov.

(9)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ, v nadaljnjem besedilu: EBA).

(10)

EBA je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedla odprta javna posvetovanja, analizirala morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosila za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predloga za dokument z informacijami o nadomestilih in njegov skupni simbol

1.   Ponudniki plačilnih storitev uporabljajo predlogo iz Priloge in jo izpolnijo, kot je določeno v členih 2 do 13.

2.   Ponudniki plačilnih storitev predloge za dokument z informacijami o nadomestilih pri izpolnjevanju ne spreminjajo, razen na način, ki je določen v tej uredbi. Ponudniki plačilnih storitev upoštevajo vrstni red informacij, naslovov in podnaslovov iz predloge. Dokument z informacijami o nadomestilih:

(a)

se pripravi v pokončnem formatu A4;

(b)

ima na vrhu prve strani med logotipom ponudnika plačilnih storitev, ki je na zgornji levi strani, in skupnim simbolom, ki je na zgornji desni strani, naslov „Dokument z informacijami o nadomestilih“;

(c)

ima skupni simbol velikosti 2,5 cm × 2,5 cm, ki je prikazan v skladu s predlogo iz Priloge;

(d)

uporablja pisavo Arial ali drugo podobno pisavo z velikostjo pisave 11, razen za naslov „Dokument z informacijami o nadomestilih“, kjer se uporabi velikost pisave 16 v krepkem tisku, velikost pisave 14 v krepkem tisku za naslove in velikost pisave 12 v krepkem tisku za podnaslove, razen če je v nacionalnem pravu ali v skladu z dogovorom med potrošnikom in ponudnikom plačilnih storitev zahtevano povečanje velikosti pisave ali uporaba Braillove pisave za slabovidne osebe;

(e)

se natisne v črni in beli barvi, razen logotipa ponudnika plačilnih storitev in skupnega simbola, ki sta lahko barvna, kot je določeno v členu 2;

(f)

ima naslove v delno zatemnjeni sivi barvi z uporabo barvnega vzorca z referenčno številko 166,166,166 barvnega modela RGB in podnaslove v svetlo sivi barvi za uporabo barvnega vzorca z referenčno številko 191,191,191 barvnega modela RGB;

(g)

ima oštevilčene strani.

3.   Ponudnik plačilnih storitev zagotovi ločen dokument z informacijami o nadomestilih za vsak plačilni račun, ki ga ponuja potrošnikom.

4.   Ne glede na zagotavljanje osnovnega plačilnega računa iz poglavja IV Direktive 2014/92/EU, pri katerem ponudnik plačilnih storitev potrošnikom ponuja samo en plačilni račun, ki se lahko kombinira z različnimi paketi storitev iz člena 4(3) Direktive 2014/92/EU, lahko ponudnik plačilnih storitev za zadevni račun izdela več kot en dokument z informacijami o nadomestilih, če vsak dokument vsebuje vsaj en paket.

Člen 2

Skupni simbol in logotip ponudnika plačilnih storitev

1.   Če je skupni simbol prikazan v barvi, se uporabljata barvni vzorec z referenčno številko 0/51/153 (heksadecimalna vrednost: 003399) barvnega modela RGB za ozadje in barvni vzorec 255/204/0 (heksadecimalna vrednost: FFCC00) barvnega modela RGB za simbol.

2.   Logotip ponudnika plačilnih storitev je enake velikosti kot skupni simbol.

3.   Logotip je lahko barven samo, če je barven tudi skupni simbol. Če je skupni simbol natisnjen v črni in beli, mora biti jasno čitljiv.

Člen 3

Ime ponudnika računa

Ime ponudnika plačilnih storitev, ki zagotavlja račun, je v krepkem tisku in poravnano levo.

Člen 4

Naziv računa

Naziv računa je krepkem tisku, poravnan levo in pod imenom ponudnika računa.

Člen 5

Datum

Datum, ko je ponudnik plačilnih storitev nazadnje posodobil dokument z informacijami o nadomestilih, je v pisavi iz člena 1(2)(d), poravnan levo in pod nazivom računa.

Člen 6

Uvodno pojasnilo

1.   Besedilo uvodnega pojasnila iz predloge se navede v dokumentu z informacijami o nadomestilih z razmikom med vrsticami 1,15 ter 0 točk pred besedilom in 10 točk za njim.

2.   Ponudniki plačilnih storitev nadomestijo oglate oklepaje z naslovi zadevnih predpogodbenih in pogodbenih dokumentov.

Člen 7

Tabela s storitvami in nadomestili

1.   Ponudniki plačilnih storitev v tabeli s storitvami in nadomestili navedejo storitve, ki so na nacionalnem končnem seznamu najbolj reprezentativnih storitev, vezanih na plačilni račun, iz člena 3(5) Direktive 2014/92/EU, če te storitve dejansko ponujajo, in s tem povezana nadomestila, kot sledi:

(a)

storitve se vnesejo v stolpec „Storitev“ ter so poravnane levo in v krepkem tisku;

(b)

vsaka storitev se navede samo enkrat, in sicer pod ustreznim podnaslovom, kot je prikazan v tabeli, tako da je na primer zagotavljanje ali vodenje računa navedeno pod podnaslovom „Splošne storitve, vezane na račun“;

(c)

nadomestila za storitve se navedejo v stolpcu „Nadomestilo“ in so poravnana desno;

(d)

če se nadomestilo zaračunava obdobno in ne glede na uporabo, se pogostost navede v stolpcu „Nadomestilo“ in je poravnana levo, sledi pa ji ustrezno nadomestilo za zadevno obdobje, ki je poravnano desno; skupno letno nadomestilo se razkrije v vrstici takoj pod pogostostjo ter je v krepkem tisku in poravnano levo, pri čemer se uporabi izraz „Skupno letno nadomestilo“ z ustreznim nadomestilom, ki je poravnano desno;

(e)

razmik med vrsticami je enojen ter 0 točk pred vsako storitvijo in nadomestilom in za njima.

2.   Če na nacionalnem končnem seznamu najbolj reprezentativnih storitev, vezanih na plačilni račun, ni nobene storitve, ki jo ponuja ponudnik plačilnih storitev in ki bi ustrezala enemu od podnaslovov, se izbriše celotna vrstica v zvezi z zadevnim podnaslovom, vključno z njegovim nazivom.

3.   Če ponudniki plačilnih storitev ne ponujajo ene ali več storitev z nacionalnega končnega seznama najbolj reprezentativnih storitev iz člena 3(5) Direktive 2014/92/EU ali če storitev pri računu ni na voljo, se uporabi izraz „storitev ni na voljo“.

4.   Če se na enega ali več od naslednjih načinov zaračunavajo ločena nadomestila, ponudniki plačilnih storitev v stolpcu „Nadomestilo“ za zadevno storitev v ločeni vrstici opišejo vsak primer, način ali pogoj zaračunavanja nadomestila („Vrste nadomestil“):

(a)

za različne primere zaračunavanja nadomestila za zagotavljanje iste storitve, kot so izhodiščno nadomestilo in poznejša nadomestila za izvršitev za isto storitev;

(b)

za različne načine, na katere se zahteva, uporabi ali zagotovi ista storitev, kot so po telefonu, v podružnici ali prek spleta;

(c)

odvisno od tega, ali je izpolnjen določen pogoj za isto storitev, kot je upoštevanje najnižjega ali najvišjega mejnega zneska za kreditna plačila ali dvige gotovine.

Opis je poravnan levo, nadomestilo pa desno.

5.   Če se nadomestila zaračunavajo glede na kombinacijo več vrst nadomestil, kot so nadomestila, ki se razlikujejo glede na način in nato še naprej glede na to, ali je upoštevan mejni znesek, ponudniki plačilnih storitev poleg uporabe odstavka 4 opišejo vsako dodatno vrsto nadomestila, in sicer poravnano desno.

Člen 8

Predstavitev paketov storitev, zaračunanih kot del nadomestil pod podnaslovom „Splošne storitve, vezane na račun“

1.   Če se paket storitev, vezanih na plačilni račun, zaračunava kot del nadomestil pod podnaslovom „Splošne storitve, vezane na račun“, se vse storitve, ki so vključene v paket, ne glede na to, ali so na nacionalnem končnem seznamu najbolj reprezentativnih storitev, vezanih na plačilni račun, iz člena 3(5) Direktive 2014/92/EU, navedejo v oddelku tabele o splošnih storitvah, vezanih na račun, v vrstici za pakete storitev.

2.   Ponudniki plačilnih storitev navedejo informacije o dodatnem nadomestilu za storitve, ki presegajo količino, ki jo zajema paket storitev, kot je določeno v členu 10.

3.   Če je število vseh storitev, ki jih zajema paket storitev, neomejeno, ponudniki plačilnih storitev izbrišejo izjavo na dnu vrstice „Storitve nad navedeno količino se zaračunajo ločeno“.

4.   Če se paket storitev ne ponuja z računom in se zaračunava ločeno od nadomestil za splošne storitve, vezane na račun, se izbriše celotna vrstica o paketu storitev.

Člen 9

Predstavitev paketov storitev, zaračunanih ločeno od nadomestil pod podnaslovom „Splošne storitve, vezane na račun“

1.   Če ponudniki plačilnih storitev z računom ponujajo paket storitev, vezanih na plačilni račun, in se ta paket zaračunava ločeno od nadomestil pod podnaslovom „Splošne storitve, vezane na račun“, kot je navedeno v tabeli s storitvami in nadomestili, ponudniki plačilnih storitev v tabelo o paketu storitev vključijo naslednje informacije:

(a)

seznam vseh storitev, vključenih v paket, ne glede na to, ali so na nacionalnem končnem seznamu najbolj reprezentativnih storitev, vezanih na plačilni račun, iz člena 3(5) Direktive 2014/92/EU;

(b)

količino vsake storitve, ki jo zajema nadomestilo za paket in je lahko izražena s številko ali navedbo, da je število storitev neomejeno;

(c)

nadomestilo za paket, in sicer v stolpcu „Nadomestilo“ in poravnano desno.

2.   Kadar se paket redno zaračunava, se pogostost levo poravnano navede v stolpcu „Nadomestilo“, skupno letno nadomestilo pa se navede v vrstici takoj pod pogostostjo, in sicer v krepkem tisku in z besedilom „Skupno letno nadomestilo“.

3.   Ponudniki plačilnih storitev navedejo informacije o dodatnem nadomestilu za storitve, ki presegajo količino, ki jo zajema paket storitev, kot je določeno v členu 10.

4.   Če je število vseh storitev v paketu neomejeno, ponudniki plačilnih storitev izbrišejo izjavo na dnu tabele „Storitve nad navedeno količino se zaračunajo ločeno“.

5.   Kadar dokument z informacijami o nadomestilih vsebuje več kot en paket iz odstavka 1, ponudniki plačilnih storitev zagotovijo informacije v skladu s tem členom za vsak paket v ločeni tabeli in po potrebi navedejo tržno ime paketa storitev.

6.   Če se paket storitev ne ponuja z računom ali se zaračunava kot del nadomestila za splošne storitve, vezane na račun, ponudniki plačilnih storitev izbrišejo celo tabelo.

Člen 10

Tabela o dodatnih nadomestilih za storitve, ki presegajo količino, ki jo zajemajo paketi storitev, vezanih na plačilni račun

1.   Ponudniki plačilnih storitev v tej tabeli navedejo informacije o dodatnih nadomestilih za storitve, ki presegajo količino, ki jo zajema paket iz členov 8 in 9, če te informacije niso navedene v tabeli s storitvami in nadomestili ali če se ustrezno nadomestilo za storitev razlikuje od nadomestila v tabeli.

2.   Če ponudniki plačilnih storitev ponujajo več kot en paket in se dodatna nadomestila iz odstavka 1 razlikujejo glede na paket, ponudniki plačilnih storitev navedejo različna nadomestila ločeno za vsak paket in po potrebi uporabijo tržno ime paketa.

3.   Ponudniki plačilnih storitev pri izpolnjevanju te tabele upoštevajo obliko predstavitve iz te uredbe, kjer je to primerno.

4.   Če dokument z informacijami o nadomestilih ne vsebuje informacij o paketih storitev, ponudniki plačilnih storitev izbrišejo tabelo iz odstavka 1.

Člen 11

Celovit kazalnik stroškov

1.   Ponudniki plačilnih storitev v ločeni tabeli navedejo celovit kazalnik stroškov, ki povzema skupne letne stroške plačilnega računa, če tako zahtevajo nacionalne določbe.

2.   Če nacionalne določbe tega ne zahtevajo, ponudniki plačilnih storitev izbrišejo tabelo o celovitem kazalniku stroškov.

Člen 12

Tržna imena

Če se uporablja tržno ime, se to navede takoj za imenom storitve, pri čemer se uporabijo pisava iz člena 1(2)(d) in oglati oklepaji.

Člen 13

Uporaba elektronskih sredstev

1.   Če se dokument z informacijami o nadomestilih zagotovi z elektronskimi sredstvi, lahko ponudniki plačilnih storitev, če potrošnik hkrati prejme izvod dokumenta z informacijami o nadomestilih v skladu s predlogo iz Priloge, ki je izpolnjen, kot je določeno v členih 2 do 12, spremenijo predlogo le na naslednje načine:

(a)

z odstopanjem od točke (d) člena 1(2) se lahko povečajo velikosti pisave, če se ohrani razmerje med velikostmi, kot je določeno v členu 1(2);

(b)

če so dimenzije elektronskih orodij take, da bi bilo zaradi uporabe več tabel in stolpcev dokument z informacijami o nadomestilih težko brati, se lahko uporabi en stolpec ali ena tabela, če se ohrani vrstni red informacij, naslovov in podnaslovov;

(c)

uporabijo se lahko elektronska orodja, kot so plastenje in pojavna okna, če so vidno prikazani naslov dokumenta z informacijami o nadomestilih, skupni simbol, uvodna pojasnila, naslovi in podnaslovi ter se ohrani vrstni red informacij.

2.   Uporaba elektronskih orodij iz točke (c) odstavka 1 ni tako vsiljiva, da bi pozornost potrošnika odvračala od informacij v dokumentu z informacijami o nadomestilih. Informacije, zagotovljene s plastenjem in pojavnimi okni, se omejijo na informacije iz te uredbe.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 257, 28.8.2014, str. 214.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/32 z dne 28. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za standardizirano terminologijo Unije za najbolj reprezentativne storitve, vezane na plačilni račun (glej stran 3 tega Uradnega lista)

(3)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).


PRILOGA

Predloga za dokument z informacijami o nadomestilih

Image Besedilo slike Image Besedilo slike