18.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/100


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/738

z dne 27. februarja 2018

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v kovinsko-keramičnih (cermet) potenciometrskih elementih zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje svinca.

(2)

Točka 34 Priloge III k Direktivi 2011/65/EU je izvzela uporabo svinca v kovinsko-keramičnih (cermet) potenciometrskih elementih do 21. julija 2016. Komisija je pred 21. januarjem 2015 v skladu s členom 5(5) Direktive 2011/65/EU prejela zahtevek za obnovitev te izjeme v zvezi s kategorijami 1 do 7 in 10.

(3)

Trimerji so nastavljivi upori. Delujejo z drsnim uporom za nastavljanje upornosti vezja. Uporabljajo se v široki paleti izdelkov, na primer avdiovizualni opremi, komunikacijski opremi, igračah in merilnih instrumentih ter gospodinjskih aparatih. Vsebujejo svinec v obliki svinčevega oksida v upornostnem črnilu, ker deluje kot sredstvo za vezanje.

(4)

Trenutno ni na voljo alternativnih možnosti brez svinca, zato nadomestitev svinca znanstveno in tehnično še vedno ni izvedljiva.

(5)

Ker za zadevne uporabe v kategorijah 1 do 7 in 10 danes na trgu ni na voljo dovolj zanesljivih alternativ oziroma ni verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti dostopne na trgu, je upravičeno obdobje veljavnosti do 21. julija 2021. Za kategorije, ki niso kategorije 1 do 7 in 10, obstoječa izjema velja za obdobja veljavnosti iz drugega pododstavka člena 5(2) Direktive 2011/65/EU.

(6)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2019. Besedila navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. julija 2019.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. februarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se točka 34 nadomesti z naslednjim:

„34

Svinec v kovinsko-keramičnih (cermet) potenciometrskih elementih

Uporablja se za vse kategorije; preneha veljati:

21. julija 2021 za kategorije 1–7 in 10,

21. julija 2021 za kategoriji 8 in 9, razen za in vitro diagnostične medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo,

21. julija 2023 za kategorijo 8 in vitro diagnostične medicinske pripomočke,

21. julija 2024 za kategorijo 9 instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo ter za kategorijo 11.“