18.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/94


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/736

z dne 27. februarja 2018

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za določene električne in elektronske sestavne dele, ki vsebujejo svinec, v steklu ali keramiki zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje svinca.

(2)

Točka 7(c)-I Priloge III k Direktivi 2011/65/EU je izvzela uporabo svinca v električnih in elektronskih sestavnih delih, ki vsebujejo svinec v steklenih ali keramičnih komponentah, npr. piezo-elektronske naprave, ali v steklenih ali keramičnih matričnih spojinah, razen dielektrične keramike v kondenzatorjih, do 21. julija 2016. Komisija je pred 21. januarjem 2015 v skladu s členom 5(5) Direktive 2011/65/EU prejela zahtevek za obnovitev te izjeme v zvezi s kategorijami 1 do 7 in 10. Poleg tega je Komisija novembra 2014 prejela zahtevek za novo izjemo (zahtevek št. 2015-1) za uporabo svinca v tenkoslojnih elektronskih senzorskih elementih, kot so piroelektrični senzorji ali piezoelektrični senzorji, kar predstavlja uporabo, zajeto v točki 7(c)-I. Na naslednjih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi je bilo z vlagateljem dogovorjeno, da se zahtevek za izjemo 2015-1 oceni v širšem okviru izjeme 7(c)-I.

(3)

V keramiki svinec zagotavlja določene dielektrične, piezoelektrične, piroeletrične, feroelektrične, polprevodniške, magnetne lastnosti pri širokem razponu uporab glede temperatur, napetosti ali frekvenc. V steklu svinec zagotavlja bistvene lastnosti, kot so znižanje tališča in zmehčišča, izboljšanje primernosti za obdelavo in strojno obdelavo ter kemijske stabilnosti in drugo. Steklo, ki vsebuje svinec, se lahko uporablja za različne namene, vključno z izolacijo, zaščito, odpornostjo, spajanjem ali hermetičnim zaprtjem.

(4)

Trenutno nadomestitev ali odstranjevanje svinca v steklu in/ali keramiki še vedno ni znanstveno ali tehnično izvedljiva.

(5)

Ker za zadevne uporabe v kategorijah 1 do 7 in 10 danes na trgu ni na voljo zanesljivih alternativ oziroma ni verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti dostopne na trgu, je upravičena obnovitev izjeme z obdobjem veljavnosti do 21. julija 2021, medtem ko bi nebistvena razdelitev besedila in krajše obdobje lahko ustvarila nepotrebno upravno breme. Za preprečitev prekrivanja področij uporabe izjem v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU predlagano besedilo pojasnjuje, da so uporabe, ki jih zajema izjema 34, izključene iz izjeme 7(c)-I. Za kategorije, ki niso kategorije 1 do 7 in 10, obstoječa izjema velja za obdobja veljavnosti iz drugega pododstavka člena 5(2) Direktive 2011/65/EU.

(6)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2019. Besedila navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1. julija 2019.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. februarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se točka 7(c)-I nadomesti z naslednjim:

„7(c)-I

Električni in elektronski sestavni deli, ki vsebujejo svinec v steklenih ali keramičnih komponentah, npr. piezo-elektronske naprave, ali v steklenih ali keramičnih matričnih spojinah, razen dielektrične keramike v kondenzatorjih

Uporablja se za kategorije 1–7 in 10 (razen uporab, zajetih v točki 34) in preneha veljati 21. julija 2021.

Za kategoriji 8 in 9, razen za in vitro diagnostične medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, preneha veljati 21. julija 2021.

Za kategorijo 8 in vitro diagnostične medicinske pripomočke preneha veljati 21. julija 2023.

Za kategorijo 9 instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo ter za kategorijo 11 preneha veljati 21. julija 2024.“