11.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/56


SKLEP SVETA (SZVP) 2018/1942

z dne 10. decembra 2018

o podaljšanju in spremembi Sklepa 2012/389/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 42(4) in 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 16. julija 2012 sprejel Sklep 2012/389/SZVP (1) o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR).

(2)

Svet je 12. decembra 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/2240 (2) o spremembi Sklepa 2012/389/SZVP. Ime misije je bilo spremenjeno v EUCAP Somalia, njen mandat pa podaljšan do 31. decembra 2018.

(3)

Svet je 15. februarja 2018 sprejel Sklep (SZVP) 2018/226 (3) o spremembi Sklepa 2012/389/SZVP in določitvi referenčnega finančnega zneska za obdobje do 31. decembra 2018.

(4)

Po celovitem in usklajenem strateškem pregledu delovanja SVOP v Somaliji in Afriškem rogu se je Politični in varnostni odbor dogovoril, da se mandat misije spremeni in podaljša do 31. decembra 2020.

(5)

Sklep 2012/389/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2012/389/SZVP se spremeni:

(1)

v členu 3(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

te cilje uresničuje z zagotavljanjem podpore somalskim oblastem pri pripravi potrebne zakonodaje in vzpostavljanju sodnih organov, z zagotavljanjem potrebnega mentorstva, svetovanja, usposabljanja in opreme somalskim pomorskim civilnim organom izvrševanja prava ter z zagotavljanjem svetovanja glede politike, poveljevanja, nadzora in usklajevanja ministrstvu za notranjo varnost in policiji v podporo pobudam Unije in mednarodnih partnerjev.“;

(2)

v členu 13(1) se doda naslednji pododstavek:

„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EUCAP Somalia, za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020 znaša 66 100 000 EUR.“;

(3)

v členu 16 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2020.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 10. decembra 2018

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Sklep Sveta 2012/389/SZVP z dne 16. julija 2012 o misiji Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia) (UL L 187, 17.7.2012, str. 40).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/2240 z dne 12. decembra 2016 o spremembi Sklepa 2012/389/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR) (UL L 337, 13.12.2016, str. 18).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/226 z dne 15. februarja 2018 o spremembi Sklepa 2012/389/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia) (UL L 43, 16.2.2018, str. 15).