11.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/16


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1511

z dne 9. oktobra 2018

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/789 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6452)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9(8) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/789 (2) določa pogoje za premeščanje nekaterih gostiteljskih rastlin, ki nikoli niso rasle na razmejenih območjih, in bolj specifične pogoje za nekatere gostiteljske rastline, vključno z rastlinami za saditev vrste Polygala myrtifolia L.

(2)

Izkušnje so pokazale, da so se rastline za saditev vrste Polygala myrtifolia L. izkazale za posebej dovzetne za organizem Xylella fastidiosa (Wells et al.) (v nadaljnjem besedilu: zadevni organizem). Da bi zagotovili večje fitosanitarno varstvo ozemlja Unije, je primerno zahtevati, da se vizualni pregled, vzorčenje in testiranje izvedejo čim bližje času prvega premeščanja z enote pridelave. Enaka zahteva bi se morala uporabljati za rastline za saditev vrste Polygala myrtifolia L., vnesene v Unijo in s poreklom iz tretje države, v kateri zadevni organizem ni navzoč.

(3)

Izvedbeni sklep (EU) 2015/789 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep (EU) 2015/789 se spremeni:

1.

v členu 9 se drugi pododstavek odstavka 8 nadomesti z naslednjim:

„Vendar se rastline za saditev, razen semen, vrst Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. in Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb premeščajo znotraj Unije samo, če so rasle na enoti, ki je predmet letnega uradnega pregleda in vzorčenja, ob upoštevanju tehničnih smernic za preiskavo organizma Xylella fastidiosa, objavljenih na spletišču Komisije, ter testiranja v skladu z mednarodnimi standardi za ugotavljanje navzočnosti zadevnega organizma, ki potrjuje odsotnost zadevnega organizma, pri čemer je bila uporabljena shema vzorčenja, s katero je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo ugotoviti stopnjo navzočnosti okuženih rastlin v višini 5 %. Poleg tega se pred prvim premeščanjem z enote pridelave za vsako partijo rastlin za saditev vrste Polygala myrtifolia L., ki se premešča znotraj Unije, izvedejo uradni vizualni pregled in vzorčenje čim bližje času navedenega premeščanja, ob upoštevanju tehničnih smernic za preiskavo organizma Xylella fastidiosa, objavljenih na spletišču Komisije, ter testiranje v skladu z mednarodnimi standardi za ugotavljanje navzočnosti zadevnega organizma, ki potrjuje odsotnost zadevnega organizma, pri čemer je bila uporabljena shema vzorčenja, s katero je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo ugotoviti stopnjo navzočnosti okuženih rastlin v višini 5 %. Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 3(2) se navzočnost zadevnega organizma preveri z enim testom, v primeru pozitivnega rezultata pa se njegova navzočnost ugotavlja z izvedbo vsaj enega pozitivnega molekularnega testa v skladu z mednarodnimi standardi. Navedeni testi so uvrščeni na seznam v podatkovni zbirki testov za identifikacijo zadevnega organizma in njegovih podvrst, ki jo vodi Komisija.“;

2.

v členu 16 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Rastline za saditev, razen semen, vrst Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. in Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb se v Unijo vnesejo samo, če so rasle na enoti, ki je predmet letnega uradnega pregleda, ter če se na navedenih rastlinah ob ustreznem času opravita vzorčenje in testiranje za ugotavljanje navzočnosti zadevnega organizma v skladu z mednarodnimi standardi, ki potrjujeta odsotnost zadevnega organizma, pri čemer je bila uporabljena shema vzorčenja, s katero je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo ugotoviti stopnjo navzočnosti okuženih rastlin v višini 5 %. Poleg tega se pred prvim premeščanjem z enote pridelave in čim bližje času navedenega premeščanja za vsako partijo rastlin za saditev vrste Polygala myrtifolia L. izvedejo uradni vizualni pregled in vzorčenje ter testiranje v skladu z mednarodnimi standardi za ugotavljanje navzočnosti zadevnega organizma, ki potrjuje odsotnost zadevnega organizma, pri čemer je bila uporabljena shema vzorčenja, s katero je mogoče z 99-odstotno zanesljivostjo ugotoviti stopnjo navzočnosti okuženih rastlin v višini 5 %.“.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 9. oktobra 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/789 z dne 18. maja 2015 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 125, 21.5.2015, str. 36).