24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/14


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1280

z dne 21. septembra 2018

o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo v Bolgariji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6253)

(Besedilo v bolgarskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen pri populacijah domačih in divjih prašičev ter lahko resno vpliva na donosnost prašičereje, kar povzroča motnje v trgovini znotraj Unije in izvozu v tretje države.

(2)

Pri izbruhu afriške prašičje kuge obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni razširi na druga gospodarstva s prašiči in divje prašiče. Zato se lahko s trgovino z živimi prašiči ali njihovimi proizvodi razširi tudi iz ene države članice v drugo državo članico in tretje države.

(3)

Direktiva Sveta 2002/60/ES (3) določa minimalne ukrepe, ki jih je treba izvajati v Uniji za nadzor afriške prašičje kuge. V skladu s členom 9 Direktive 2002/60/ES se v primeru izbruhov navedene bolezni določijo okužena in ogrožena območja, na katerih je treba izvajati ukrepe iz členov 10 in 11 navedene direktive.

(4)

Bolgarija je obvestila Komisijo o trenutnem stanju glede afriške prašičje kuge v okraju Varna ter v skladu s členom 9 Direktive 2002/60/ES določila okužena in ogrožena območja, na katerih se izvajajo ukrepi iz členov 10 in 11 navedene direktive.

(5)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1216 (4) je bil sprejet po izbruhih afriške prašičje kuge v Bolgariji ter po vzpostavitvi okuženih in ogroženih območij v navedeni državi članici v skladu s členom 9 Direktive Sveta 2002/60/ES.

(6)

Od datuma sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1216 so epidemiološke razmere glede afriške prašičje kuge v Bolgariji stabilne, bolgarski organi pa so izvedli zahtevane ukrepe za nadzor in zbrali dodatne podatke o nadzoru.

(7)

Da bi preprečili kakršne koli nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili tveganju, da tretje države sprejmejo neupravičene omejitve trgovanja, je treba na ravni Unije v sodelovanju z Bolgarijo opredeliti posodobljena območja v navedeni državi članici, določena kot okužena in ogrožena z afriško prašičjo kugo. Posodobitev v skladu s trenutnimi epidemiološkimi razmerami zajema skrčeno ogroženo območje.

(8)

Zato bi bilo treba območja, določena kot okužena in ogrožena območja v Bolgariji, navesti v Prilogi k temu sklepu in določiti trajanje navedene regionalizacije.

(9)

Poleg tega bi bilo treba Izvedbeni sklep (EU) 2018/1216 razveljaviti in ga nadomestiti s tem sklepom, da se upoštevajo trenutni posodobljeni ukrepi za obvladovanje bolezni in razvoj stanja afriške prašičje kuge v Bolgariji.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Bolgarija zagotovi, da okužena in ogrožena območja, določena v skladu s členom 9 Direktive 2002/60/ES, zajemajo vsaj območja, ki so navedena kot okužena in ogrožena območja v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Izvedbeni sklep (EU) 2018/1216 se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep se uporablja do 30. oktobra 2018.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo.

V Bruslju, 21. septembra 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L 192, 20.7.2002, str. 27).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1216 z dne 4. septembra 2018 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo v Bolgariji (UL L 224, 5.9.2018, str. 10).


PRILOGA

Bolgarija

Območja iz člena 1

Datum konca izvajanja

Okuženo območje

Naslednje vasi v regiji Varna:

 

Občina Provadia

Tutrakantsi

Bozveliysko

Provadiya

Dobrina

Manastir

Zhitnitsa

Barzitsa

Chayka

Royak

Blaskovo

Kiten

Hrabrovo

Ovcharga

Krivnya

 

Občina Avren

Tsarevtsi

 

Občina Dolni Chiflik

Nova Shipka

 

Občina Dalgopol

Velichkovo

Tsonevo

Sava

Dalgopol

30. oktober 2018

Ogroženo območje

 

Občina Provadia

Petrov dol

Staroseletc

Zlatina

Venchan

Ravna

Cherkovna

Nenovo

Snejina

Gradinarovo

Chernook

Slaveikovo

 

Občina Vetrino

Gabarnitsa

 

Občina Devnya

Devnya

Padina

 

Občina Avren

Trastikovo

Sindel

Kazashka reka

Yunak

Dabravino

Avren

 

Občina Beloslav

Razdelna

 

Občina Dolni Chiflik

Grozdyovo

Goren chiflik

Venelin

 

Občina Dalgopol

Debelets

Krasimir

Boryana

Kamen dyal

Partizani

Asparuhovo

Komunari

Sladka voda

30. oktober 2018