16.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 178/1


SKLEP SVETA (EU, Euratom) 2018/994

z dne 13. julija 2018

o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 223(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropskega parlamenta,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Akt o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (2) (v nadaljnjem besedilu: akt o volitvah), priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom (3), je začel veljati 1. julija 1978 in bil naknadno spremenjen s Sklepom 2002/772/ES, Euratom (4).

(2)

Potrebnih je več sprememb akta o volitvah.

(3)

Ker je 1. decembra 2009 začela veljati Lizbonska pogodba, mora Svet v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom opredeliti določbe, potrebne za izvolitev članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami.

(4)

Preglednost volilnega postopka in dostop do zanesljivih informacij sta pomembna za dvig evropske politične zavesti in zagotovitev dovolj visoke volilne udeležbe, poleg tega pa je zaželeno, da so državljanke in državljani Unije dovolj zgodaj obveščeni o volitvah v Evropski parlament, da so seznanjeni s kandidati, ki se predstavijo na teh volitvah ter da so obveščeni o pripadnosti nacionalnih političnih strank evropski politični stranki.

(5)

Da bi volivce spodbudili k udeležbi na volitvah v Evropski parlament in v celoti izkoristili možnosti, ki jih zagotavlja tehnološki napredek, bi lahko države članice med drugim zagotovile možnosti za predčasno glasovanje, glasovanje po pošti ter elektronsko in spletno glasovanje, pri čemer hkrati zagotovijo zanesljivost rezultatov, tajnost glasovanja in varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnim pravom Unije.

(6)

Državljani Unije imajo pravico do sodelovanja v njenem demokratičnem življenju, zlasti kot volivci ali kandidati na volitvah v Evropski parlament.

(7)

Državam članicam se priporoča, da sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da se tistim državljanom, ki prebivajo v tretjih državah, omogoči glasovanje na volitvah v Evropski parlament.

(8)

Akt o volitvah bi zato bilo treba spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Akt o volitvah se spremeni:

(1)

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

1.   Člani Evropskega parlamenta so v vsaki državi članici izvoljeni kot predstavniki državljanov Unije na podlagi proporcionalne zastopanosti, pri čemer se uporabi sistem list ali en prenosljivi glas.

2.   Države članice lahko dovolijo glasovanje na podlagi sistema preferenčnih list v skladu s postopkom, ki ga sprejmejo.

3.   Voli se na splošnih neposrednih volitvah, ki so svobodne in tajne.“;

(2)

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

1.   Države članice lahko določijo najnižji prag za dodelitev poslanskih mest. Na ravni države ta prag ne sme presegati 5 % veljavnih oddanih glasov.

2.   Države članice, v katerih se uporablja sistem list, določijo najnižji prag za razdelitev poslanskih mest za volilna okrožja, ki imajo več kot 35 poslanskih mest. Ta prag ni nižji od 2 % in višji od 5 % veljavnih glasov v zadevnem volilnem okrožju, vključno z državami članicami z enim volilnim okrožjem.

3.   Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za izpolnitev obveznosti iz odstavka 2, najpozneje do začetka volitev v Evropski parlament, ki bodo sledile volitvam, prvič izvedenim po začetku veljavnosti Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2018/994 (*1).

(*1)  Sklep Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976 (UL L 178, 16.7.2018, str. 1).“;"

(3)

vstavita se naslednja člena:

„Člen 3a

Kadar je v nacionalnih določbah določen rok za predložitev kandidatur za volitve v Evropski parlament, je ta rok vsaj tri tedne pred datumom za izvedbo volitev v Evropski parlament, ki ga v skladu s členom 10(1) določi zadevna država članica.

Člen 3b

Države članice lahko na glasovnicah dovolijo prikaz imena ali logotipa evropske politične stranke, s katero je povezana nacionalna politična stranka ali posamezni kandidat.“;

(4)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 4a

Države članice lahko na volitvah v Evropski parlament zagotovijo možnosti za predčasno glasovanje, glasovanje po pošti ter elektronsko in spletno glasovanje. V tem primeru sprejmejo ustrezne ukrepe, da se zagotovijo predvsem zanesljivost rezultatov, tajnost glasovanja in varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnim pravom Unije.“;

(5)

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

1.   Na volitvah članov Evropskega parlamenta sme vsak volivec glasovati samo enkrat.

2.   Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se za dvojno glasovanje na volitvah v Evropski parlament uporabijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni.“;

(6)

vstavita se naslednja člena:

„Člen 9a

Države članice lahko v skladu s svojimi nacionalnimi volilnimi postopki sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da se tistim državljanom, ki prebivajo v tretjih državah, omogoči glasovanje na volitvah v Evropski parlament.

Člen 9b

1.   Vsaka država članica imenuje organ za stike, ki je pristojen za izmenjavo podatkov o volivcih in kandidatih s partnerskimi organi v drugih državah članicah.

2.   Brez poseganja v nacionalne predpise o vpisu volivcev v volilne imenike in predložitvi kandidatur začne organ iz odstavka 1 najpozneje šest tednov pred prvim dnem volilnega obdobja iz člena 10(1) v skladu z veljavno zakonodajo Unije v zvezi z varstvom osebnih podatkov pošiljati tem partnerskim organom podatke, navedene v Direktivi Sveta 93/109/ES (*2), v zvezi z državljani Unije, ki so vpisani v volilni imenik ali kandidirajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva.

(*2)  Direktiva Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (UL L 329, 30.12.1993, str. 34).“"

Člen 2

1.   Ta sklep odobrijo države članice v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Države članice uradno obvestijo generalni sekretariat Sveta o zaključku postopkov, ki jih je treba izvesti v ta namen.

2.   Ta sklep začne veljati prvi dan po prejemu zadnjega uradnega obvestila iz odstavka 1 (5).

V Bruslju, 13. julija 2018

Za Svet

Predsednik

H. LÖGER


(1)  Odobritev z dne 4. julija 2018 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  UL L 278, 8.10.1976, str. 5.

(3)  Sklep Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976 (UL L 278, 8.10.1976, str. 1).

(4)  Sklep Sveta 2002/772/ES, Euratom z dne 25. junija 2002 in 23. septembra 2002 o spremembah Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega Sklepu 76/787/ESPJ, EGS, Euratom (UL L 283, 21.10.2002, str. 1).

(5)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti tega sklepa.