25.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/82


DELEGIRANI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/771

z dne 25. januarja 2018

o veljavnem sistemu za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti sidrišč, ki se uporabljajo v gradbeništvu in so namenjena zaščiti oseb pred padci z višine ali zaustavitvi padcev z višine, na podlagi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 28 in člena 60(h) Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti sidrišč, ki se uporabljajo v gradbeništvu in so namenjena zaščiti oseb pred padci z višine ali zaustavitvi padcev z višine (v nadaljevanju: sidrišča), ni ustreznega sklepa. Zato je treba določiti, kateri sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti je veljaven za sidrišča.

(2)

Ob upoštevanju, da so sidrišča namenjena zaščiti oseb pred padci z višine ali zaustavitvi padcev z višine, je ustrezno izbrati sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti, ki zajema neprekinjen nadzor in oceno kontrole proizvodnje v tovarni proizvajalca ter preskušanje vzorcev, ki jih v proizvodnem obratu ali v skladiščnih prostorih proizvajalca odvzame priglašeni certifikacijski organ za proizvode –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ta sklep se uporablja za sidrišča, ki se uporabljajo v gradbeništvu in so namenjena zaščiti oseb pred padci z višine ali zaustavitvi padcev z višine.

Člen 2

Ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti sidrišč iz člena 1 se opravi glede na njihove bistvene značilnosti v skladu s sistemom iz Priloge.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. januarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.


PRILOGA

SISTEM ZA OCENJEVANJE IN PREVERJANJE NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI

Proizvodi in predvidena uporaba

Bistvene značilnosti

Veljavni sistem

Sidrišča, ki se uporabljajo v gradbeništvu in so namenjena zaščiti oseb pred padci z višine ali zaustavitvi padcev z višine

Za vse bistvene značilnosti

1+