24.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/13


SKLEP SVETA (EU) 2018/757

z dne 14. maja 2018

o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1563/2006 (2) zadeva sklenitev Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju (v nadaljnjem besedilu: sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori).

(2)

Eden od ciljev sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori je zagotoviti učinkovitost ukrepov za ohranjanje ribolovnih virov in upravljanje z njimi ter preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova.

(3)

Na podlagi člena 11 sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori se sporazum uporablja v obdobju sedmih let od dne začetka veljavnosti in se samodejno podaljšuje za dodatna obdobja sedmih let, razen če ga ena od pogodbenic ne odpove.

(4)

Na podlagi člena 12 sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori lahko vsaka od pogodbenic ta sporazum odpove v primeru resnih okoliščin, kot je nespoštovanje obvez, ki sta jih pogodbenici prevzeli v zvezi s preprečevanjem nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova. Zadevna pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da bo odpovedala Sporazum, vsaj šest mesecev pred dnevom izteka začetnega obdobja sedmih let ali vsakega od nadaljnjih obdobij. V primeru takšnega uradnega obvestila pogodbenici skličeta posvetovanja.

(5)

Na podlagi člena 31 Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 (3) (v nadaljnjem besedilu: uredba o ribolovu IUU) Komisija opredeli tretje države, ki jih obravnava kot nesodelujoče tretje države pri boju proti ribolovu IUU. Tretja država je lahko opredeljena kot nesodelujoča tretja država, če ne izpolnjuje obveznosti, ki so ji kot državi zastave, pristanišča, obalni državi ali državi trga naložene z mednarodnim pravom ter v skladu s katerimi mora ukrepati za preprečevanje ribolova IUU, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

(6)

V skladu s sklepom, ki ga je Komisija sprejela 1. oktobra 2015 (4), je bila Zveza Komori uradno obveščena o možnosti, da jo bo Komisija opredelila kot nesodelujočo tretjo državo pri boju proti ribolovu IUU, zaradi politike zastave ugodnosti („flag of convenience“) komorskih organov, dokazov o nezakonitih ribolovnih dejavnostih komorske flote, slabih ali neobstoječih zmogljivosti komorskih organov za spremljanje in nadzor ter zastarelega pravnega okvira Komorov za ribištvo.

(7)

Komisija je s tem sklepom z Zvezo Komori začela dialog, ki je bil izveden v skladu s postopkovnimi zahtevami iz člena 32 uredbe o ribolovu IUU. Zveza Komori v razumnem času niso sprejeli potrebnih ukrepov za odpravo nepravilnosti.

(8)

Ker Zveza Komori vztrajno ni izpolnjevala obveznosti, ki so ji z mednarodnim pravom naložene kot državi zastave, pristanišča, obalni državi ali državi trga, ter ni sprejela ukrepov za preprečevanje ribolova IUU, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, je bila Zveza Komori v skladu s členom 31 uredbe o ribolovu IUU z Izvedbenim Sklepom Komisije (EU) 2017/889 (5) opredeljena kot nesodelujoča tretja država pri boju proti ribolovu IUU. Tudi po tej opredelitvi Zveza Komori še vedno ni sprejela potrebnih ukrepov za odpravo nepravilnosti.

(9)

V skladu s členom 33 uredbe o ribolovu IUU je bila Zveza Komori z Izvedbenim Sklepom Sveta (EU) 2017/1332 (6) dodana na seznam nesodelujočih tretjih držav, vzpostavljen na podlagi Izvedbenega sklepa Sveta 2014/170/EU (7).

(10)

Na podlagi člena 38(8) uredbe o ribolovu IUU Komisija predlaga razveljavitev katerega koli obstoječega dvostranskega sporazuma o ribištvu ali partnerskega sporazuma o ribištvu z nesodelujočo tretjo državokadar ta sporazum predvideva prenehanje, če ta država ne izpolnjuje svojih obveznosti glede boja proti ribolovu IUU

(11)

Zato je primerno odpovedati sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori.

(12)

Komisija bi morala v imenu Evropske unije uradno obvestiti Zvezo Komori o tej odpovedi.

(13)

Odpoved bi morala začeti veljati šest mesecev po tem uradnem obvestilu.

(14)

Če pa Svet še pred začetkom veljave odpovedi v skladu s členom 33 uredbe o ribolovu IUU Zvezo Komori umakne s seznama nesodelujočih tretjih držav, bi bilo treba to odpoved preklicati, Komisija pa bi morala o tem umiku obvestiti Zvezo Komori –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju (v nadaljnjem besedilu: sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori, ki je začel veljati 6. marca 2008, se odpove.

Člen 2

1.   Komisija ob začetku veljave tega sklepa v imenu Evropske unije uradno obvesti Zvezo Komori o odpovedi sporazuma o partnerstvu.

2.   Ta odpoved začne veljati šest mesecev po uradnem obvestilu.

3.   Če Svet še pred začetkom veljave odpovedi v skladu s členom 33 uredbe o ribolovu IUU Zvezo Komori umakne s seznama nesodelujočih tretjih držav, se ta odpoved prekliče, Komisija pa o tem umiku nemudoma obvesti Zvezo Komori.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. maja 2018

Za Svet

Predsednica

E. ZAHARIEVA


(1)  Odobritev z dne 15. marca 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1563/2006 z dne 5. oktobra 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju (UL L 290, 20.10.2006, str. 6).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).

(4)  Sklep Komisije z dne 1. oktobra 2015 o obvestilu tretji državi o možnosti, da bo opredeljena kot nesodelujoča tretja država pri boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu (UL C 324, 2.10.2015, str. 6).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/889 z dne 23. maja 2017 o opredelitvi Unije Komori kot nesodelujoče tretje države pri boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu (UL L 135, 24.5.2017, str. 35).

(6)  Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/1332 z dne 11. julija 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/170/EU o pripravi seznama nesodelujočih tretjih držav pri boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu v zvezi z Unijo Komori. (UL L 185, 18.7.2017, str. 37).

(7)  Izvedbeni sklep Sveta 2014/170/EU z dne 24. marca 2014 o pripravi seznama nesodelujočih tretjih držav pri boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje. (UL L 91, 27.3.2014, str. 43).