19.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/14


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2018/593

z dne 16. aprila 2018

o dovoljenju Italijanski republiki, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od členov 218 in 232 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom, ki ga je Komisija evidentirala 27. septembra 2017, je Italija zaprosila za dovoljenje za posebni ukrep, ki odstopa od členov 218 in 232 Direktive 2006/112/ES ter za vse davčne zavezance s sedežem v Italiji, razen za tiste, ki so upravičeni do oprostitve za mala podjetja v skladu s členom 282 navedene direktive, uvedla obvezno izdajanje elektronskih računov in usmerjanje računov s sistemom Sistema di interscambio (v nadaljnjem besedilu: SdI), ki ga upravlja italijanska davčna uprava davčne zavezance.

(2)

V skladu s členom 395(2) Direktive 2006/112/ES je Komisija z dopisoma z dne 3. novembra 2017 in 6. novembra 2017 o zahtevi Italije obvestila druge države članice. Komisija je z dopisom z dne 7. novembra 2017 obvestila Italijo, da ima vse informacije, potrebne za presojo zahteve.

(3)

Italija trdi, da obvezno izdajanje elektronskih računov, pri čemer so računi predloženi s sistemom SdI, omogoča davčni upravi v Italiji, da v realnem času pridobi informacije o računih, ki so jih izdali ali prejeli gospodarski subjekti. Tako bi davčni organi lahko izvajali pravočasno in samodejno preverjanje doslednosti med prijavljenim in plačanim DDV.

(4)

Italija meni, da bi uvedba splošne obveze izdajanja elektronskih računov pomagala pri boju proti davčnim goljufijam in utajam, povečanju prizadevanj za digitalizacijo ter poenostavitvi obračunavanja davkov.

(5)

Italija trdi, da so bili temelji za uvedbo obveznega izdajanja elektronskih računov postavljeni že z neobvezno uporabo obstoječega sistema SdI, kar bi lahko zagotovilo nemoten prehod na izdajanje elektronskih računov in hkrati omejilo učinek posebnega ukrepa za davčne zavezance.

(6)

Glede na širši obseg in novost posebnega ukrepa je pomembno oceniti učinek posebnega ukrepa na boj proti goljufijam in utajam ter za davčne zavezance. V primeru, da Italija podaljšanje posebnega ukrepa opredeljuje kot potrebno, bi morala Komisiji, skupaj z zahtevo za podaljšanje, predložiti poročilo, ki vključuje oceno posebnega ukrepa glede njegove učinkovitosti v boju proti goljufijam na področju DDV in utajam ter pri poenostavitvi obračunavanja davkov.

(7)

Ta posebni ukrep ne bi smel vplivati na pravico prejemnika, da račun prejme v papirnati obliki v primeru transakcije znotraj Skupnosti.

(8)

Zahtevani posebni ukrep bi moralo biti časovno omejen, da se omogoči ocena primernosti in učinkovitosti posebnega ukrepa glede na njegove cilje.

(9)

Posebni ukrep je zato sorazmeren z želenimi cilji, saj je časovno omejen in omejen v uporabi ter se ne uporablja za davčne zavezance, ki so upravičeni do oprostitve za mala podjetja v skladu s členom 282 Direktive 2006/112/ES. Poleg tega posebni ukrep odstopanja ne povzroča tveganja, da bi se goljufija prenesla na druge sektorje ali druge države članice.

(10)

Posebni ukrep ne bo negativno vplival na skupni znesek davčnih prihodkov, zbranih na stopnji končne porabe, in ne bo imel negativnega učinka na lastne vire Unije iz pobranega DDV –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 218 Direktive 2006/112/ES se Italiji dovoli, da kot račune sprejme samo dokumente ali sporočila v elektronski obliki, če jih izdajo davčni zavezanci s sedežem na italijanskem ozemlju, razen tistih, ki so upravičeni do oprostitve za mala podjetja iz člena 282 Direktive 2006/112/ES.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 232 Direktive 2006/112/ES se Italiji dovoli, da sdoloči, da prejemnikom računov, ki jih izdajo davčni zavezanci s sedežem na italijanskem ozemlju, ni treba privoliti v izdajanje elektronskih računov, razen v primeru, da račune izdajo davčni zavezanci, ki so upravičeni do oprostitve za mala podjetja v skladu s členom 282 Direktive 2006/112/ES.

Člen 3

Italija Komisijo uradno obvesti o nacionalnih ukrepih, s katerimi izvaja odstopanja iz členov 1 in 2.

Člen 4

Ta sklep se uporablja od 1. julija 2018 do 31. decembra 2021.

V primeru, da Italija podaljšanje odstopanj iz členov 1 in 2 opredeljuje kot potrebno, Komisiji predloži zahtevo za podaljšanje, skupaj s poročilom, v katerem se oceni, kako učinkoviti so bili nacionalni ukrepi iz člena 3 v boju proti goljufijam na področju DDV in utajam ter pri poenostavitvi obračunavanja davkov. V poročilu se prav tako oceni učinek teh ukrepov za davčne zavezance, in zlasti, ali ti ukrepi povečujejo njihovo upravno breme in stroške.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na Italijansko republiko.

V Luxembourgu, 16. aprila 2018

Za Svet

Predsednik

R. PORODZANOV


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.