6.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/36


SKLEP SVETA (EU) 2018/539

z dne 20. marca 2018

o sklenitvi Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 v povezavi s členom 218(6) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta (EU) 2017/1792 (2), je bil Dvostranski sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) podpisan 22. septembra 2017, s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(2)

Sklenitev Sporazuma bo omogočila izboljšanje regulativne varnosti pri uporabi zavarovalniških in pozavarovalniških regulativnih okvirjev za zavarovatelje in pozavarovatelje, ki poslujejo v Uniji in Združenih državah Amerike, ter izboljšanje zaščite imenikov polic in drugih strank preko sodelovanja med nadzorniki na področju izmenjave informacij.

(3)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dvostranski sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih glede zavarovanja in pozavarovanja je odobren v imenu Unije (3).

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 8 Sporazuma (4).

Člen 3

Komisija zastopa Unijo v skupnem odboru, ustanovljenem v skladu s členom 7 Sporazuma, po tem, ko se je seznanila z mnenjem delovne skupine Sveta za finančne storitve, in to delovno skupino obvešča, kadar je to potrebno, in najmanj enkrat letno, o napredku pri izvajanju Sporazuma.

Člen 4

Vsa stališča, ki se zastopajo v imenu Unije, se sprejmejo v skladu s Pogodbama, in sicer jih sprejme Svet na podlagi člena 16(1) Pogodbe o Evropski uniji ali člena 218(9) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 20. marca 2018

Za Svet

Predsednica

E. ZAHARIEVA


(1)  Odobritev z dne 1. marca 2018 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  Sklep Sveta (EU) 2017/1792 z dne 29. maja 2017 o podpisu, v imenu Unije, Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem, in njegovi začasni uporabi (UL L 258, 6.10.2017, str. 1).

(3)  Sporazum je bil objavljen v UL L 258, 6.10.2017, str. 4, skupaj s sklepom o podpisu in začasni uporabi.

(4)  Generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropske unije objavi datum začetka veljavnosti Sporazuma.