11.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/183


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/45

z dne 29. novembra 2018

o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 28.5 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) (1) določa uskladitev ponderjev, ki so bili določeni za nacionalne centralne banke (NCB) v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (ECB) (v nadaljnjem besedilu: „ponderji v kapitalskem ključu“ oziroma „kapitalski ključ“). Svet ECB mora zaradi te uskladitve določiti pogoje za prenose kapitalskih deležev med NCB, ki so 31. decembra 2018 članice Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), da zagotovi razdelitev teh deležev skladno z opravljenimi uskladitvami. Zato je treba sprejeti nov sklep ECB, ki bo razveljavil Sklep ECB/2013/29 (2) z učinkom od 1. januarja 2019.

(2)

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/44 (ECB/2018/28) (3) določa način in višino, v katerih so NCB držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB euroobmočja), obvezane vplačati kapital ECB glede na spremenjeni kapitalski ključ. Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) (4) določa odstotek, ki so ga NCB držav članic, katerih valuta ni euro (v nadaljnjem besedilu: NCB zunaj euroobmočja), obvezane vplačati z učinkom od 1. januarja 2019 glede na spremenjeni kapitalski ključ.

(3)

Glede na to, da so vse NCB euroobmočja že vplačale svoje celotne deleže v vpisanem kapitalu ECB, kot veljajo do 31. decembra 2018 po Sklepu ECB/2013/30 Evropske centralne banke (5) oziroma za centralno banko Lietuvos bankas po členu 2 Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2015/287 (ECB/2014/61) (6) v povezavi s Sklepom ECB/2013/31 (7), bi morala vsaka NCB euroobmočja bodisi prenesti dodaten znesek na ECB bodisi od ECB prejeti znesek nazaj, tako da se dosežejo zneski, prikazani v tabeli v členu 1 Sklepa (EU) 2019/44 (ECB/2018/28).

(4)

Prav tako bi glede na to, da so NCB zunaj euroobmočja že vplačale odstotke svojih deležev v vpisanem kapitalu ECB, kot veljajo do 31. decembra 2018 po Sklepu ECB/2013/31, morala vsaka od njih bodisi prenesti dodaten znesek na ECB bodisi od ECB prejeti znesek nazaj, tako da se dosežejo zneski, prikazani v tretjem stolpcu tabele v členu 1 Sklepa (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prenos kapitalskih deležev

Glede na delež v kapitalu ECB, ki ga bo imela vsaka NCB vpisanega na 31. december 2018, in delež v kapitalu ECB, ki ga bo vsaka NCB vpisala z učinkom od 1. januarja 2019 zaradi uskladitve ponderjev v kapitalskem ključu, kakor je določena v členu 2 Sklepa (EU) 2019/43 (ECB/2018/27), prenesejo NCB med seboj kapitalske deleže s prenosi do in od ECB, da se zagotovi, da bo razdelitev kapitalskih deležev z učinkom od 1. januarja 2019 ustrezala usklajenim ponderjem. S tem namenom se šteje, da vsaka NCB na podlagi tega člena in brez potrebe po nadaljnjih formalnostih ali dejanjih z učinkom od 1. januarja 2019 bodisi prenese bodisi prejme delež v vpisanem kapitalu ECB, ki je prikazan poleg njenega imena v četrtem stolpcu tabele v Prilogi I k temu sklepu, pri čemer se „+“ nanaša na kapitalski delež, ki ga ECB prenese na NCB, in „–“ na kapitalski delež, ki ga NCB prenese na ECB.

Člen 2

Uskladitev vplačanega kapitala

1.   Glede na višino kapitala ECB, ki ga je vsaka NCB vplačala, in glede na višino kapitala ECB, ki ga mora vsaka NCB vplačati z učinkom od 1. januarja 2019, kakor to določa člen 1 Sklepa (EU) 2019/44 (ECB/2018/28) za NCB euroobmočja oziroma člen 1 Sklepa (EU) 2019/48 (ECB/2018/32) za NCB zunaj euroobmočja, vsaka NCB na prvi delovni dan transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET2) po 1. januarju 2019 bodisi prenese bodisi prejme neto znesek, ki je prikazan poleg njenega imena v četrtem stolpcu tabele v Prilogi II k temu sklepu, pri čemer se „+“ nanaša na znesek, ki ga NCB prenese na ECB, in „–“ na znesek, ki ga ECB prenese na NCB.

2.   Na prvi delovni dan sistema TARGET2 po 1. januarju 2019 ECB in NCB, ki so obvezane prenesti znesek v skladu z odstavkom 1, ločeno prenesejo obresti od posameznih dolgovanih zneskov, ki se natečejo v obdobju od 1. januarja 2019 do datuma prenosa. Prenosniki in prejemniki teh obresti so isti kakor prenosniki in prejemniki zneskov, od katerih se obresti natečejo.

Člen 3

Splošne določbe

1.   Prenosi, opisani v členu 2, se opravijo prek sistema TARGET2.

2.   Če NCB nima dostopa do sistema TARGET2, se zneski, navedeni v členu 2, prenesejo tako, da se knjižijo v dobro na računu, ki ga ECB ali NCB pravočasno navede.

3.   Natečene obresti iz člena 2(2) se izračunajo dnevno z uporabo metode dejanskega števila dni/360 dni po stopnji, enaki zadnji razpoložljivi mejni obrestni meri, ki jo uporabi Eurosistem v svojih avkcijah za operacije glavnega refinanciranja.

4.   ECB in NCB, ki so obvezane opraviti prenos na podlagi člena 2, morajo dati ob pravem času potrebna navodila za ustrezno in pravočasno izvršitev teh prenosov.

Člen 4

Začetek veljavnosti in razveljavitev

1.   Ta sklep začne veljati 1. januarja 2019.

2.   Sklep ECB/2013/29 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2019.

3.   Sklicevanje na Sklep ECB/2013/29 se šteje za sklicevanje na ta sklep.

V Frankfurtu na Majni, 29. novembra 2018

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/43 z dne 29. novembra 2018 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (glej stran 178 tega Uradnega lista).

(2)  Sklep ECB/2013/29 z dne 29. avgusta 2013 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (UL L 16, 21.1.2014, str. 55).

(3)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/44 z dne 29. novembra 2018 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, o spremembi Sklepa ECB/2014/61 in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/30 (ECB/2018/28) (glej stran 180 tega Uradnega lista).

(4)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/48 z dne 30. novembra 2018 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/31 (ECB/2018/32) (glej stran 196 tega Uradnega lista).

(5)  Sklep ECB/2013/30 z dne 29. avgusta 2013 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (UL L 16, 21.1.2014, str. 61).

(6)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/287 z dne 31. decembra 2014 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije Evropske centralne banke s strani centralne banke Lietuvos bankas (ECB/2014/61) (UL L 50, 21.2.2015, str. 44).

(7)  Sklep ECB/2013/31 z dne 30. avgusta 2013 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja (UL L 16, 21.1.2014, str. 63).


PRILOGA I

KAPITAL, KI SO GA NCB VPISALE

 

Delež, vpisan na 31. december 2018

(EUR)

Delež, vpisan od 1. januarja 2019

(EUR)

Delež za prenos

(EUR)

NCB euroobmočja

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

NCB zunaj euroobmočja

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

–3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Skupaj  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  Zaradi zaokroževanja se skupne vsote lahko ne ujemajo natančno s seštevki vseh prikazanih številk.


PRILOGA II

KAPITAL, KI SO GA NCB VPLAČALE

 

Delež, vplačan na 31. december 2018

(EUR)

Delež, vplačan od 1. januarja 2019

(EUR)

Znesek prenosa

(EUR)

NCB euroobmočja

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

NCB zunaj euroobmočja

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Skupaj  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  Zaradi zaokroževanja se skupne vsote lahko ne ujemajo natančno s seštevki vseh prikazanih številk.