29.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2200

z dne 28. novembra 2017

o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za nekatera žita iz Ukrajine

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 187(a) in (c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/1566 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa preferencialni režim glede carin za uvoz nekaterega blaga s poreklom iz Ukrajine. Uvozne tarifne kvote iz Priloge II k navedeni uredbi upravlja Komisija v skladu s členom 184 Uredbe (EU) št. 1308/2013. Uporabljajo se v obdobju treh let po 1. januarju 2018.

(2)

Za zagotovitev urejenega in nešpekulativnega uvoza žit s poreklom iz Ukrajine iz tarifnih kvot, je primerno, da se ta uvoz upravlja z uporabo uvoznih dovoljenj. Če ta uredba ne določa odstopanj, bi se morale v ta namen uporabljati uredbi Komisije (ES) št. 1301/2006 (3) in (ES) št. 1342/2003 (4) ter Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 (5).

(3)

Za zagotovitev pravilnega upravljanja teh kvot bi bilo treba določiti roke za vložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja in podatke, ki jih morajo vsebovati zahtevki in dovoljenja.

(4)

V skrbi za učinkovito upravljanje morajo države članice za obveščanje Komisije v skladu s to uredbo uporabljati informacijske sisteme iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1183 (6) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 (7).

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odprtje in upravljanje tarifnih kvot

1.   Uvozne tarifne kvote za nekatere proizvode s poreklom iz Ukrajine iz Priloge se odprejo na letni ravni dalje za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020.

2.   Dajatve na uvoz v okviru uvozne tarifne kvote iz odstavka 1 se obračunavajo po stopnji 0 EUR na tono.

3.   Če ni s to uredbo določeno drugače, se uporabljajo uredbi (ES) št. 1342/2003 in (ES) št. 1301/2006 ter Izvedbena uredba (EU) 2016/1239.

Člen 2

Pravila za predložitev zahtevkov za uvozna dovoljenja in izdajo uvoznih dovoljenj

1.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko vlagatelj zahtevka predloži samo en zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja na zaporedno številko in na teden. Če isti vlagatelj vloži več zahtevkov, se vsi zahtevki štejejo za nesprejemljive in varščine za vložitev zahtevkov zadržijo zadevne države članice.

Zahtevki za uvozna dovoljenja se vložijo vsak teden, najpozneje v petek do 13.00 ure po bruseljskem času, pri pristojnih organih držav članic.

2.   Vsak zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja navaja količino v kilogramih, brez decimalnih števil, ki ne sme presegati skupne količine zadevne kvote.

3.   Uvozna dovoljenja se izdajo četrti delovni dan po roku za sporočilo iz odstavka 4(1).

4.   Zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja in uvozno dovoljenje v polju 8 vsebujeta ime „Ukrajina“ in križec v polju „Da“. Dovoljenja veljajo le za proizvode s poreklom iz Ukrajine.

Člen 3

Veljavnost uvoznih dovoljenj

Rok veljavnosti uvoznega dovoljenja traja od dne dejanske izdaje v skladu s členom 7(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239 do konca drugega meseca po mesecu, ki sledi zadevnemu mesecu.

Člen 4

Uradna obvestila

1.   Države članice najpozneje v ponedeljek, ki sledi tednu, ko je bil vložen zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja, do 18.00 ure po bruseljskem času Komisiji v elektronski obliki pošljejo vsak zahtevek, po zaporedni številki, z navedbo porekla proizvoda in zahtevane količine po posamezni oznaki KN, vključno z ničnimi zahtevki. Uradno obvestilo se predloži v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2017/1183 in Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1185.

2.   Države članice na dan izdaje uvoznih dovoljenj Komisiji v elektronski obliki sporočijo informacije o izdanih dovoljenjih iz člena 11(1)(b) Uredbe (ES) št. 1301/2006, s skupnimi količinami po posameznih oznakah KN, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba (EU) 2017/1566 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi (UL L 254, 30.9.2017, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (UL L 189, 29.7.2003, str. 12).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 z dne 18. maja 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj (UL L 206, 30.7.2016, str. 44).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L 171, 4.7.2017, str. 100).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L 171, 4.7.2017, str. 113).


PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da je poimenovanje teh izdelkov zgolj informativne narave, področje uporabe preferencialne sheme pa je v okviru te priloge določeno z oznakami KN, kot obstajajo 1. januarja 2017. Če je pred oznako KN naveden „ex“, se uporaba preferencialnega režima določi na podlagi oznake KN in poimenovanja proizvoda.

Zaporedna št.

Proizvod

Oznaka KN

Količina v tonah

09.4277

Pira, navadna pšenica in soržica, razen semenske

1001 99 00

65 000

Moka iz navadne pšenice in pire

1101 00 15

Soržična moka

1101 00 90

Žitna moka, razen pšenične, soržične, ržene, koruzne, ječmenove, ovsene, riževe moke

1102 90 90

Drobljenec in zdrob iz navadne pšenice in pire

1103 11 90

Peleti, pšenični

1103 20 60

09.4278

Koruza, razen semenske

1005 90 00

625 000

Koruzna moka

1102 20

Drobljenec in zdrob, koruzna

1103 13

Peleti, koruzni

1103 20 40

Obdelana zrna, koruzna

1104 23

09.4279

Ječmen, razen semenskega

1003 90 00

325 000

Ječmenova moka

1102 90 10

Peleti, ječmenovi

ex 1103 20 25