22.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/2


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2167

z dne 5. julija 2017

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2374 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) ter zlasti člena 15(6) in člena 18(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 je postopna odprava zavržkov pri ribolovu v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova vrst, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

V skladu s členom 15(1)(d) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se obveznost iztovarjanja uporablja v jugozahodnih vodah najpozneje od 1. januarja 2017 za vrste, ki opredeljujejo ribolov.

(3)

Z namenom uvedbe obveznosti iztovarjanja Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2374 (2) določa načrt za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah za obdobje 2016–2018 na podlagi skupnega priporočila, ki so ga leta 2016 predložile Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska.

(4)

Belgija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v jugozahodnih vodah. Navedene države članice so 2. januarja 2017 po posvetovanju s svetovalnim svetom za jugozahodne vode Komisiji predložile novo skupno priporočilo.

(5)

Novo skupno priporočilo dopolnjuje načrt za zavržke iz Delegirane uredbe (EU) 2016/2374 in zajema ribolov črnega morskega meča v razdelkih ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja) VIIIa, IX in X in na območju CECAF (Odbor za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik) 34.1.2 ter ribolov okatega ribona v razdelku ICES IX.

(6)

Navedeni ukrep, predlagan v novem skupnem priporočilu, je v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in se zato lahko vključi v Delegirano uredbo (EU) 2016/2374.

(7)

V novem skupnem priporočilu je bilo ob upoštevanju značilnosti ribolovnega orodja za to vrsto, ribolovnih praks in ekosistema predlagano izvzetje od obveznosti iztovarjanja za črnega morskega meča, ki se lovi s stoječimi parangali za globokomorski ribolov v razdelkih ICES VIIIa, IX in X ter na območju CECAF 34.1.2, saj je glede na obstoječe znanstveno mnenje pogostost zavržkov navedene vrste majhna (enako velja za število živali). ICES je v svoji oceni ugotovil, da se glede večine namenov ocenjevanja zavržki lahko štejejo za nične ali zanemarljive, saj je umrljivost zavrženega črnega morskega meča predvsem posledica plenilskih napadov morskih psov in kitov na živali, ujete na trnek, in je glede na iztovor sorazmerno majhna. Glede na navedeno se Komisija strinja s predlaganim izvzetjem.

(8)

Novo skupno priporočilo predlaga tudi, da se izvzetje od obveznosti iztovarjanja uporabi za okatega ribona v razdelku ICES IX, saj države članice menijo, da znanstveni dokazi kažejo morebitne visoke stopnje preživetja. Vendar je treba izvesti nove študije, da bi to dokazali, in izvzetje bo lahko obravnavano v prihodnosti, ko bodo zadevne države članice Komisiji predložile podatke o tekočih preskusih.

(9)

Prilogo k Delegirani uredbi (EU) 2016/2374 bi bilo zaradi jasnosti treba preoblikovati.

(10)

Delegirano uredbo (EU) 2016/2374 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ker ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na gospodarske dejavnosti, povezane z ribolovno sezono plovil Unije, in na njeno načrtovanje, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Uporabljati bi se morala od 1. januarja 2017, kot izjema od splošnega načela zaradi pozne predložitve skupnega priporočila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Delegirani uredbi (EU) 2016/2374 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2374 z dne 12. oktobra 2016 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (UL L 352, 23.12.2016, str. 33).


PRILOGA

PRILOGA

Ribolov, za katerega velja obveznost iztovarjanja

1.   Ribolov morskega lista (Solea solea)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIa, b, d in e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

vse pridnene vlečne mreže

velikost mrežnega očesa med 70 mm in 100 mm

ves ulov morskega lista

TBB

vse vlečne mreže z gredjo

velikost mrežnega očesa med 70 mm in 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 100 mm ali več


2.   Ribolov morskega lista (Solea solea) in morske plošče (Pleuronectes platessa)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelek ICES IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

vse trislojne in zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 100 mm ali več

ves ulov morskega lista in morske plošče


3.   Ribolov osliča (Merluccius merluccius)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIa, b, d in e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

vse pridnene vlečne mreže in potegalke

velikost mrežnega očesa 100 mm ali več

ves ulov osliča

LL, LLS

vsi parangali

vse

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

vse zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 100 mm ali več

razdelka ICES VIIIc in IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

vse pridnene vlečne mreže in potegalke

Plovila, ki izpolnjujejo naslednja kumulativna merila:

1.

uporabljajo mrežna očesa z velikostjo 70 mm ali več;

2.

skupni iztovorjeni ulov osliča v obdobju 2014/2015 (1) zajema: več kot 5 % vseh iztovorjenih vrst in več kot 5 metričnih ton.

ves ulov osliča

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

vse zabodne mreže

velikost mrežnega očesa med 80 mm in 99 mm

LL, LLS

vsi parangali

velikost trnka več kot 3,85 cm +/– 1,15 cm po dolžini in 1,6 cm +/– 0,4 cm po širini


4.   Ribolov na morsko spako (Lophiidae)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIa, b, d in e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

vse zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 200 mm ali več

ves ulov morske spake

razdelka ICES VIIIc in IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

vse zabodne mreže

velikost mrežnega očesa 200 mm ali več

ves ulov morske spake


5.   Ribolov škampa (Nephrops norvegicus)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIa, b, d in e (samo znotraj funkcionalnih enot)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

vse pridnene vlečne mreže

velikost mrežnega očesa 70 mm ali več

ves ulov škampa

razdelka ICES VIIIc in IXa (samo znotraj funkcionalnih enot)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

vse pridnene vlečne mreže

velikost mrežnega očesa 70 mm ali več

ves ulov škampa


6.   Ribolov črnega morskega meča (Aphanopus carbo)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelki ICES VIIIc, IX, X in območje CECAF 34.1.2

LLS, DWS

stoječi parangali za globokomorski ribolov

ves ulov črnega morskega meča


7.   Ribolov okatega ribona (Pagellus bogaraveo)

Ribolovna območja

Koda orodja

Opis ribolovnega orodja

Velikost mrežnega očesa

Vrsta za iztovor

razdelek ICES IX

LLS, DWS

stoječi parangali za globokomorski ribolov

velikost trnka več kot 3,95 cm po dolžini in1,65 cm po širini

ves ulov okatega ribona


(1)  Referenčno obdobje bo ustrezno posodobljeno za naslednja leta. Referenčno obdobje za leto 2018 bosta leti 2015 in 2016, za leto 2019 pa leti 2016 in 2017.