6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2114

z dne 9. novembra 2017

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 v zvezi s predlogami in navodili

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 99(5), tretjega pododstavka člena 101(4), četrtega pododstavka člena 415(3) in tretjega pododstavka člena 430(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 (2) določa, na katere načine morajo institucije poročati informacije, ki so relevantne za spoštovanje določb Uredbe (EU) št. 575/2013. Ker se v regulativnem okviru, ki je bil vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 575/2013, s sprejemanjem nadaljnje sekundarne zakonodaje postopoma dopolnjujejo in spreminjajo njegovi nebistveni elementi, v tem primeru z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 (3), bi bilo treba posodobiti tudi Izvedbeno uredbo (EU) št. 680/2014, da se upošteva ta pravila in poveča natančnost navodil in opredelitev, ki se uporabljajo za namene nadzorniškega poročanja institucij, vključno v zvezi z lestvico zapadlosti, kar bi omogočilo, da se neusklajena zapadlost v bilanci stanja institucije upošteva pri poročanju.

(2)

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 680/2014 so potrebne, da se popravijo napačna sklicevanja in neskladja pri formatiranju, ki so bila odkrita med uporabo navedene uredbe.

(3)

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 so potrebne tudi, da se upošteva sposobnost pristojnih organov za učinkovit nadzor in oceno profila tveganja institucij ter zaradi pregleda nad tveganji za finančni sektor, za kar so potrebne spremembe zahtev po poročanju na področjih operativnega in kreditnega tveganja ter v zvezi z izpostavljenostjo institucij do držav.

(4)

Da bi imeli institucije in pristojni organi dovolj časa za izvedbo sprememb iz te uredbe, bi se morala uporabljati od 1. marca 2018.

(5)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski bančni organ.

(6)

Evropski bančni organ je o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(7)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 680/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 680/2014 se spremeni:

(1)

v členu 5(b) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„(2)

informacije o pomembnih izgubah, ki so posledica dogodkov operativnega tveganja, in sicer na naslednji način:

(a)

institucije, ki izračunavajo kapitalske zahteve v zvezi z operativnim tveganjem v skladu s poglavjem 4 naslova III dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013, te informacije, kot so določene v predlogah 17.01 in 17.02 iz Priloge I, poročajo v skladu z navodili v točki 4.2 dela II Priloge II;

(b)

institucije, ki izračunavajo kapitalske zahteve v zvezi z operativnim tveganjem v skladu s poglavjem 3 naslova III dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013 in izpolnjujejo vsaj eno od naslednjih meril, te informacije, kot so določene v predlogah 17.01 in 17.02 iz Priloge I, poročajo v skladu z navodili v točki 4.2 dela II Priloge II:

(i)

delež posamezne bilančne vsote v seštevku posameznih bilančnih vsot vseh institucij v isti državi članici znaša 1 % ali več, kadar podatki o bilančni vsoti temeljijo na podatkih s konca leta za leto pred letom, ki je pred referenčnim datumom poročanja;

(ii)

skupna vrednost sredstev institucije presega 30 milijard EUR;

(iii)

skupna vrednost sredstev institucije presega 5 milijard EUR in 20 % BDP države članice, v kateri ima sedež;

(iv)

institucija je ena izmed treh največjih institucij s sedežem v določeni državi članici, merjeno s skupno vrednostjo njenih sredstev;

(v)

institucija je nadrejena oseba podrejenih družb, ki so kreditne institucije s sedežem v vsaj dveh državah članicah, ki niso država članica, v kateri ima nadrejena oseba dovoljenje, in izpolnjena sta oba naslednja pogoja:

vrednost konsolidirane bilančne vsote institucije presega 5 milijard EUR;

več kot 20 % konsolidirane bilančne vsote institucije, kot je opredeljena v predlogi 1.1 v Prilogi III oziroma IV, kar je ustrezno, ali skupnih konsolidiranih obveznosti institucije, kot so opredeljene v predlogi 1.2 Priloge III oziroma IV, kar je ustrezno, se nanaša na dejavnosti z nasprotnimi strankami, ki se nahajajo v državi članici, ki ni država članica, v kateri ima nadrejena oseba dovoljenje;

(c)

institucije, ki izračunavajo kapitalske zahteve v zvezi z operativnim tveganjem v skladu s poglavjem 3 naslova III dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013 in ne izpolnjujejo nobenega od pogojev iz točke (b), poročajo informacije iz točk (i) in (ii) spodaj v skladu z navodili iz točke 4.2 dela II Priloge II:

(i)

informacije, kot so določene v stolpcu 080 predloge 17.01 v Prilogi I za naslednje vrstice:

število dogodkov (novi dogodki) (vrstica 910);

bruto znesek izgube (novi dogodki) (vrstica 920);

število dogodkov, pri katerih se prilagodijo izgube (vrstica 930);

prilagoditve izgub, ki se nanašajo na prejšnja poročevalska obdobja (vrstica 940);

največja posamezna izguba (vrstica 950);

vsota petih največjih izgub (vrstica 960);

povrnjena neposredna izguba skupaj (razen zavarovanja in drugih mehanizmov za prenos tveganja) (vrstica 970);

skupaj povrnjena sredstva iz zavarovanja in drugih mehanizmov za prenos tveganja (vrstica 980);

(ii)

informacije, kot so določene v predlogi 17.02 v Prilogi I;

(d)

institucije iz točke (c) lahko poročajo popoln sklop informacij, določenih v predlogah 17.01 in 17.02 v Prilogi I, v skladu z navodili v točki 4.2 dela II Priloge II;

(e)

institucije, ki izračunavajo kapitalske zahteve v zvezi z operativnim tveganjem v skladu s poglavjem 2 naslova III dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013 in izpolnjujejo vsaj enega od pogojev iz točk (ii) do (v) točke (b), poročajo te informacije, kot je določeno v predlogah 17.01 in 17.02 Priloge I, v skladu z navodili v točki 4.2 dela II Priloge II;

(f)

institucije, ki izračunavajo kapitalske zahteve v zvezi z operativnim tveganjem v skladu s poglavjem 2 naslova III dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013 in ne izpolnjujejo nobenega od pogojev iz točk (ii) do (v) točke (b), lahko poročajo informacije iz predlog 17.01 in 17.02 Priloge I v skladu z navodili v točki 4.2 dela II Priloge II;

(g)

uporabljajo se vstopna in izstopna merila iz člena 4.“;

(2)

v členu 5(b) se doda naslednja točka 3:

„(3)

informacije o izpostavljenosti državnih vrednostnih papirjev, kot sledi:

(a)

institucije poročajo informacije iz predloge 33 v Prilogi I v skladu z navodili v točki 6 dela II Priloge II, kadar je seštevek knjigovodske vrednosti finančnih sredstev sektorja nasprotne stranke „sektor država“ enak ali višji kot 1 % vsote skupne knjigovodske vrednosti za „Dolžniške vrednostne papirje ter kredite in druga finančna sredstva“. Za določitev teh knjigovodskih vrednosti institucije uporabijo opredelitve iz predlog 4.1 do 4.4.1 v Prilogi III ali predlog 4.1 do 4.4.1 in 4.6 do 4.10 v Priloge IV, kot je primerno;

(b)

institucije, ki izpolnjujejo merilo iz točke (a), pri čemer je vrednost, ki se poroča za domače izpostavljenosti neizvedenih finančnih sredstev, kot je opredeljena v vrstici 010 v stolpcu 010 predloge 33 v Prilogi I, manj kot 90 % vrednosti, ki se poroča za domače in nedomače izpostavljenosti za isto podatkovno točko, poročajo informacije, določene v predlogi 33 v Prilogi I v skladu z navodili iz točke 6 dela II Priloge II, zbrane na skupni ravni in za vsako posamezno državo, kateri so izpostavljene;

(c)

institucije, ki izpolnjujejo merilo iz točke (a), vendar ne izpolnjujejo merila iz točke (b), poročajo informacije iz predloge 33 v Prilogi I v skladu z navodili iz točke 6 dela II Priloge II z izpostavljenostmi, zbranimi tako na skupni ravni kot na domači ravni;

(d)

uporabljajo se vstopna in izstopna merila iz člena 4.“;

(3)

v členu 16b(1) se doda naslednja točka (c):

„(c)

informacije, določene v Prilogi XXII, v skladu z navodili iz Priloge XXIII.“;

(4)

v členu 16b(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

institucija ni del skupine, ki vključuje kreditne institucije, investicijska podjetja ali finančne institucije s podrejenimi družbami ali nadrejenimi osebami, ki se nahajajo v jurisdikcijah, ki niso jurisdikcija njene registracije;“;

(5)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

(6)

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi;

(7)

Priloga VII se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi;

(8)

Priloga XI se nadomesti z besedilom iz Priloge IV k tej uredbi;

(9)

Priloga XIV se nadomesti z besedilom iz Priloge V k tej uredbi;

(10)

Priloga XV se nadomesti z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi;

(11)

Priloga XVIII se nadomesti z besedilom iz Priloge VII k tej uredbi;

(12)

Priloga XIX se nadomesti z besedilom iz Priloge VIII k tej uredbi;

(13)

Priloga XX se nadomesti z besedilom iz Priloge IX k tej uredbi;

(14)

Priloga XXI se nadomesti z besedilom iz Priloge X k tej uredbi;

(15)

doda se nova Priloga XXII, katere besedilo je navedeno v Prilogi XI k tej uredbi;

(16)

doda se nova Priloga XXIII, katere besedilo je navedeno v Prilogi XII k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191 28.6.2014, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L 11, 17.1.2015, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).


PRILOGA I

PRILOGA I

POROČANJE O KAPITALU IN KAPITALSKIH ZAHTEVAH

PREDLOGE COREP

Številka predloge

Koda predloge

Ime predloge/skupine predlog

Kratko ime

 

 

KAPITALSKA USTREZNOST

CA

1

C 01.00

KAPITAL

CA1

2

C 02.00

KAPITALSKE ZAHTEVE

CA2

3

C 03.00

KAPITALSKI KOLIČNIKI

CA3

4

C 04.00

POJASNJEVALNE POSTAVKE:

CA4

 

 

PREHODNE DOLOČBE

CA5

5.1

C 05.01

PREHODNE DOLOČBE

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA: INSTRUMENTI, KI NE TVORIJO DRŽAVNE POMOČI

CA5.2

 

 

KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE

GS

6.1

C 06.01

KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH – SKUPAJ

Skupaj GS

6.2

C 06.02

KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH

GS

 

 

KREDITNO TVEGANJE

CR

7

C 07.00

KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM

CR SA

 

 

KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (razčlenitev glede na bonitetne razrede dolžnikov ali skupine izpostavljenosti)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFSKA RAZČLENITEV

CR GB

9.1

C 09.01

Razpredelnica 9.1 – Geografska razčlenitev izpostavljenosti glede na sedež dolžnika (izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Razpredelnica 9.2 – Geografska razčlenitev izpostavljenosti glede na sedež dolžnika (izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Razpredelnica 9.4 – Razčlenitev ustreznih kreditnih izpostavljenosti za namene izračuna proticikličnega blažilnika po državah in stopnje posamezni instituciji lastnega proticikličnega blažilnika

CCB

 

 

KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI KAPITAL – PRISTOPI IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI KAPITAL – PRISTOPI IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI KAPITAL – PRISTOPI IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI V OKVIRU PRISTOPA PD/LGD GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE

CR SETT

12

C 12.00

KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – STANDARDIZIRAN PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM

CR SEC IRB

14

C 14.00

PODROBNE INFORMACIJE O LISTINJENJIH

CR SEC Details

 

 

OPERATIVNO TVEGANJE

OPR

16

C 16.00

OPERATIVNO TVEGANJE

OPR

17

C 17.00

OPERATIVNO TVEGANJE: BRUTO IZGUBE PO POSLOVNIH PODROČJIH IN VRSTAH DOGODKOV V ZADNJEM LETU

Podrobnosti OPR

 

 

TRŽNO TVEGANJE

MKR

18

C 18.00

TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKA TVEGANJA V DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI

MKR SA TDI

19

C 19.00

TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POSEBNO TVEGANJE V LISTINJENJIH

MKR SA SEC

20

C 20.00

TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POSEBNO TVEGANJE V TRGOVALNEM PORTFELJU S KORELACIJO

MKR SA CTP

21

C 21.00

TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKO TVEGANJE V LASTNIŠKIH FINANČNIH INSTRUMENTIH

MKR SA EQU

22

C 22.00

TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOPI ZA VALUTNO TVEGANJE

MKR SA FX

23

C 23.00

TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOPI ZA BLAGO

MKR SA COM

24

C 24.00

NOTRANJI MODELI ZA TRŽNA TVEGANJA

MKR IM

25

C 25.00

TVEGANJE PRILAGODITVE KREDITNE VREDNOSTI

CVA

33

C 33.00

IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV PO DRŽAVI NASPROTNE STRANKE

GOV


C 01.00 – KAPITAL (CA1)

Vrstice

Id. št.

Postavka

Znesek

010

1

KAPITAL

 

015

1.1

TEMELJNI KAPITAL

 

020

1.1.1

NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL

 

030

1.1.1.1

Kapitalski instrumenti, sprejemljivi kot navaden lastniški temeljni kapital

 

040

1.1.1.1.1

Vplačani kapitalski instrumenti

 

045

1.1.1.1.1*

Od tega: kapitalski instrumenti, ki jih vpišejo javni organi v izrednih razmerah

 

050

1.1.1.1.2*

Pojasnjevalna postavka: Kapitalski instrumenti, ki niso sprejemljivi

 

060

1.1.1.1.3

Vplačani presežek kapitala

 

070

1.1.1.1.4

(–) Lastni instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala

 

080

1.1.1.1.4.1

(–) Neposredni deleži v instrumentih navadnega lastniškega temeljnega kapitala

 

090

1.1.1.1.4.2

(–) Posredni deleži v instrumentih navadnega lastniškega temeljnega kapitala

 

091

1.1.1.1.4.3

(–) Sintetični deleži v instrumentih navadnega lastniškega temeljnega kapitala

 

092

1.1.1.1.5

(–) Dejanske ali pogojne obveznosti nakupa lastnih instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala

 

130

1.1.1.2

Zadržani dobiček

 

140

1.1.1.2.1

Zadržani dobiček preteklih let

 

150

1.1.1.2.2

Priznan dobiček ali izguba

 

160

1.1.1.2.2.1

Dobicek ali izguba, ki se pripiše lastnikom obvladujoce družbe

 

170

1.1.1.2.2.2

(–) Del dobičkov med letom ali čistih dobičkov poslovnega leta, ki ni sprejemljiv

 

180

1.1.1.3

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

 

200

1.1.1.4

Druge rezerve

 

210

1.1.1.5

Rezervacije za splošna bančna tveganja

 

220

1.1.1.6

Prehodne prilagoditve zaradi kapitalskih instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala, za katere se uporabljajo predhodna pravila

 

230

1.1.1.7

Manjšinski delež, pripoznan v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu

 

240

1.1.1.8

Prehodne prilagoditve zaradi dodatnih manjšinskih deležev

 

250

1.1.1.9

Prilagoditve navadnega lastniškega temeljnega kapitala zaradi bonitetnih filtrov

 

260

1.1.1.9.1

(–) Povečanja lastniškega kapitala, ki izhajajo iz listinjenih sredstev

 

270

1.1.1.9.2

Rezerva za varovanje denarnih tokov

 

280

1.1.1.9.3

Kumulativni dobički in izgube zaradi sprememb lastnega kreditnega tveganja v zvezi z obveznostmi, vrednotenimi po pošteni vrednosti

 

285

1.1.1.9.4

Dobički in izgube, nastali zaradi vrednotenja po pošteni vrednost, ki izhajajo iz kreditnega tveganja same institucije v zvezi z izvedenimi finančnimi obveznostmi

 

290

1.1.1.9.5

(–) Prilagoditve vrednosti zaradi zahtev po preudarnem vrednotenju

 

300

1.1.1.10

(–) Dobro ime

 

310

1.1.1.10.1

(–) Dobro ime, ki se pripozna kot neopredmeteno sredstvo

 

320

1.1.1.10.2

(–) Dobro ime, ki se nanaša na vrednotenje pomembnih naložb

 

330

1.1.1.10.3

Odložene obveznosti za davek, povezane z dobrim imenom

 

340

1.1.1.11

(–) Druga neopredmetena sredstva

 

350

1.1.1.11.1

(–) Druga neopredmetena sredstva pred odbitkom odloženih obveznosti za davek

 

360

1.1.1.11.2

Odložene obveznosti za davek, povezane z drugimi neopredmetenimi sredstvi

 

370

1.1.1.12

(–) Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in ne izhajajo iz začasnih razlik, zmanjšane za povezane obveznosti za davek

 

380

1.1.1.13

(–) Primanjkljaj popravkov zaradi kreditnega tveganja glede na pričakovane izgube v okviru pristopa IRB

 

390

1.1.1.14

(–) Sredstva pokojninskega sklada z določenimi pravicami

 

400

1.1.1.14.1

(–) Sredstva pokojninskega sklada z določenimi pravicami

 

410

1.1.1.14.2

Odložene obveznosti za davek, povezane s sredstvi pokojninskega sklada z določenimi pravicami

 

420

1.1.1.14.3

Sredstva pokojninskega sklada z določenimi pravicami, ki jih lahko institucija neomejeno uporablja

 

430

1.1.1.15

(–) Vzajemni navzkrižni deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu

 

440

1.1.1.16

(–) Presežek odbitka od postavk dodatnega temeljnega kapitala nad dodatnim temeljnim kapitalom

 

450

1.1.1.17

(–) Kvalificirani deleži zunaj finančnega sektorja, za katere se lahko uporabi utež tveganja 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(–) Pozicije listinjenja, za katere se lahko uporabi utež tveganja 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(–) Proste izročitve, za katere se lahko uporabi utež tveganja 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(–) Pozicije v košarici, za katere institucija ne more določiti uteži tveganja v skladu s pristopom IRB in za katere se lahko uporabi utež tveganja 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(–) Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov v skladu s pristopom notranjih modelov, za katere se lahko uporabi utež tveganja 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(–) Instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

490

1.1.1.23

(–) Odbitne odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik

 

500

1.1.1.24

(–) Instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

510

1.1.1.25

(–) Znesek, ki presega prag 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Druge prehodne prilagoditve navadnega lastniškega temeljnega kapitala

 

524

1.1.1.27

(–) Dodatni odbitki navadnega lastniškega temeljnega kapitala v skladu s členom 3 CRR

 

529

1.1.1.28

Elementi ali odbitki navadnega lastniškega temeljnega kapitala – drugo

 

530

1.1.2

DODATNI TEMELJNI KAPITAL

 

540

1.1.2.1

Kapitalski instrumenti, sprejemljivi kot dodatni temeljni kapital

 

550

1.1.2.1.1

Vplačani kapitalski instrumenti

 

560

1.1.2.1.2*

Pojasnjevalna postavka: Kapitalski instrumenti, ki niso sprejemljivi

 

570

1.1.2.1.3

Vplačani presežek kapitala

 

580

1.1.2.1.4

(–) Lastni instrumenti dodatnega temeljnega kapitala

 

590

1.1.2.1.4.1

(–) Neposredni deleži v instrumentih dodatnega temeljnega kapitala

 

620

1.1.2.1.4.2

(–) Posredni deleži v instrumentih dodatnega temeljnega kapitala

 

621

1.1.2.1.4.3

(–) Sintetični deleži v instrumentih dodatnega temeljnega kapitala

 

622

1.1.2.1.5

(–) Dejanske ali pogojne obveznosti nakupa lastnih instrumentov dodatnega temeljnega kapitala

 

660

1.1.2.2

Prehodne prilagoditve zaradi kapitalskih instrumentov dodatnega temeljnega kapitala, za katere se uporabljajo predhodna pravila

 

670

1.1.2.3

Instrumenti, ki jih izdajo podrejene družbe in so pripoznani v dodatnem temeljnem kapitalu

 

680

1.1.2.4

Prehodne prilagoditve zaradi dodatnega pripoznanja v instrumentih dodatnega temeljnega kapitala, ki jih izdajo podrejene družbe

 

690

1.1.2.5

(–) Vzajemni navzkrižni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu

 

700

1.1.2.6

(–) Instrumenti dodatnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

710

1.1.2.7

(–) Instrumenti dodatnega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

720

1.1.2.8

(–) Presežek odbitka od postavk dodatnega kapitala nad dodatnim kapitalom

 

730

1.1.2.9

Druge prehodne prilagoditve dodatnega temeljnega kapitala

 

740

1.1.2.10

Presežek odbitka od postavk dodatnega temeljnega kapitala nad dodatnim temeljnim kapitalom (odbito v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu)

 

744

1.1.2.11

(–) Dodatni odbitki dodatnega temeljnega kapitala v skladu s členom 3 CRR

 

748

1.1.2.12

Sestavine ali odbitki dodatnega temeljnega kapitala – drugo

 

750

1.2

DODATNI KAPITAL

 

760

1.2.1

Kapitalski instrumenti in podrejena posojila, sprejemljivi kot dodatni kapital

 

770

1.2.1.1

Vplačani kapitalski instrumenti in podrejena posojila

 

780

1.2.1.2*

Pojasnjevalna postavka: Kapitalski instrumenti in podrejeni dolgovi, ki niso sprejemljivi

 

790

1.2.1.3

Vplačani presežek kapitala

 

800

1.2.1.4

(–) Lastni instrumenti dodatnega kapitala

 

810

1.2.1.4.1

(–) Neposredni deleži v instrumentih dodatnega kapitala

 

840

1.2.1.4.2

(–) Posredni deleži v instrumentih dodatnega kapitala

 

841

1.2.1.4.3

(–) Sintetični deleži v instrumentih dodatnega kapitala

 

842

1.2.1.5

(–) Dejanske ali pogojne obveznosti nakupa lastnih instrumentov dodatnega kapitala

 

880

1.2.2

Prehodne prilagoditve zaradi kapitalskih instrumentov dodatnega kapitala in podrejenih posojil, za katere se uporabljajo predhodna pravila

 

890

1.2.3

Instrumenti, ki jih izdajo podrejene družbe in so pripoznani v dodatnem kapitalu

 

900

1.2.4

Prehodne prilagoditve zaradi dodatnega pripoznanja v dodatnem kapitalu instrumentov, ki jih izdajo podrejene družbe

 

910

1.2.5

Presežek rezervacij nad sprejemljivimi pričakovanimi izgubami v okviru pristopa IRB

 

920

1.2.6

Splošni popravki zaradi kreditnega tveganja v okviru standardiziranega pristopa

 

930

1.2.7

(–) Vzajemni navzkrižni deleži v dodatnem kapitalu

 

940

1.2.8

(–) Instrumenti dodatnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

950

1.2.9

(–) Instrumenti dodatnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

960

1.2.10

Druge prehodne prilagoditve dodatnega kapitala

 

970

1.2.11

Presežek odbitka od postavk dodatnega kapitala nad dodatnim kapitalom (odbito v dodatnem temeljnem kapitalu)

 

974

1.2.12

(–) Dodatni odbitki dodatnega kapitala v skladu s členom 3 CRR

 

978

1.2.13

Elementi ali odbitki dodatnega kapitala – drugo

 


C 02.00 – KAPITALSKE ZAHTEVE (CA2)

Vrstice

Postavka

Oznaka

Znesek

010

1

ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM

 

020

1*

Od tega: Investicijska podjetja v skladu z odstavkom 2 člena 95 in členom 98 CRR

 

030

1**

Od tega: Investicijska podjetja v skladu z odstavkom 2 člena 96 in členom 97 CRR

 

040

1.1

ZNESKI TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZA KREDITNO TVEGANJE, KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE IN TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI TER PROSTE IZROČITVE

 

050

1.1.1

Standardizirani pristop (SA)

 

060

1.1.1.1

Kategorije izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa brez pozicij v listinjenju

 

070

1.1.1.1.01

Enote centralne ravni države ali centralne banke

 

080

1.1.1.1.02

Enote regionalne ali lokalne ravni države

 

090

1.1.1.1.03

Subjekti javnega sektorja

 

100

1.1.1.1.04

Multilateralne razvojne banke

 

110

1.1.1.1.05

Mednarodne organizacije

 

120

1.1.1.1.06

Institucije

 

130

1.1.1.1.07

Podjetja

 

140

1.1.1.1.08

Izpostavljenosti na drobno

 

150

1.1.1.1.09

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine

 

160

1.1.1.1.10

Neplačane izpostavljenosti

 

170

1.1.1.1.11

Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem

 

180

1.1.1.1.12

Krite obveznice

 

190

1.1.1.1.13

Terjatve do institucij in podjetij s kratkoročno bonitetno oceno

 

200

1.1.1.1.14

Kolektivni naložbeni podjemi (KNP)

 

210

1.1.1.1.15

Lastniški instrumenti

 

211

1.1.1.1.16

Druge postavke

 

220

1.1.1.2

Pozicije v listinjenju, standardizirani pristop

 

230

1.1.1.2*

od tega: relistinjenje

 

240

1.1.2

Pristop na podlagi notranjih bonitetnih ocen (IRB)

 

250

1.1.2.1

Pristop IRB, kadar se ne uporabijo lastne ocene LGD niti konverzijski faktorji

 

260

1.1.2.1.01

Enote centralne ravni države in centralne banke

 

270

1.1.2.1.02

Institucije

 

280

1.1.2.1.03

Izpostavljenosti do podjetij – MSP

 

290

1.1.2.1.04

Izpostavljenosti do podjetij – Posebni kreditni aranžmaji

 

300

1.1.2.1.05

Izpostavljenosti do podjetij – Drugo

 

310

1.1.2.2

Pristopi IRB, kadar se uporabljajo lastne ocene LGD in/ali konverzijski faktorji

 

320

1.1.2.2.01

Enote centralne ravni države in centralne banke

 

330

1.1.2.2.02

Institucije

 

340

1.1.2.2.03

Izpostavljenosti do podjetij – MSP

 

350

1.1.2.2.04

Izpostavljenosti do podjetij – Posebni kreditni aranžmaji

 

360

1.1.2.2.05

Izpostavljenosti do podjetij – Drugo

 

370

1.1.2.2.06

Izpostavljenosti na drobno – Zavarovano z nepremičninami MSP

 

380

1.1.2.2.07

Izpostavljenosti na drobno – Zavarovano z nepremičninami podjetij, ki niso MSP

 

390

1.1.2.2.08

Izpostavljenosti na drobno – Kvalificirane obnavljajoče se

 

400

1.1.2.2.09

Izpostavljenosti na drobno – Druga MSP

 

410

1.1.2.2.10

Izpostavljenosti na drobno – Druga podjetja, ki niso MSP

 

420

1.1.2.3

Lastniški instrumenti po pristopu IRB

 

430

1.1.2.4

Pozicije v listinjenju po pristopu IRB

 

440

1.1.2.4*

Od tega: relistinjenje

 

450

1.1.2.5

Druga sredstva iz naslova nekreditnih obveznosti

 

460

1.1.3

Znesek izpostavljenosti tveganjem za prispevke v jamstveni sklad CNS

 

490

1.2

ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM PORAVNAVE/IZROČITVE

 

500

1.2.1

Tveganje poravnave/izročitve v netrgovalni knjigi

 

510

1.2.2

Tveganje poravnave/izročitve v trgovalni knjigi

 

520

1.3

ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM ZA POZICIJSKO IN VALUTNO TVEGANJE TER TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA

 

530

1.3.1

Znesek izpostavljenosti tveganjem za pozicijsko in valutno tveganje ter tveganje spremembe cen blaga, izračunan po standardiziranih pristopih

 

540

1.3.1.1

Dolžniški instrumenti, s katerimi se trguje na borzi

 

550

1.3.1.2

Lastniški instrumenti

 

555

1.3.1.3

Posamezni pristop za pozicijsko tveganje v KNP

 

556

1.3.1.3*

Pojasnjevalna postavka: KNP, ki vlagajo izključno v dolžniške instrumente, s katerimi se trguje na borzi

 

557

1.3.1.3**

Pojasnjevalna postavka: KNP, ki vlagajo izključno v lastniške instrumente ali v mešane instrumente

 

560

1.3.1.4

Tuje valute

 

570

1.3.1.5

Blago

 

580

1.3.2

Znesek izpostavljenosti tveganjem za pozicijsko in valutno tveganje ter tveganje spremembe cen blaga, izračunan z uporabo notranjih modelov (IM)

 

590

1.4

ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM ZA OPERATIVNO TVEGANJE (OpR)

 

600

1.4.1

OpR enostavni pristop (BIA)

 

610

1.4.2

OpR standardizirani (STA)/alternativni standardizirani (ASA) pristop

 

620

1.4.3

OpR napredni pristopi za merjenje (AMA)

 

630

1.5

DODATNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU ZARADI STALNIH SPLOŠNIH STROŠKOV

 

640

1.6

ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM ZA PRILAGODITEV KREDITNEGA VREDNOTENJA

 

650

1.6.1

Napredna metoda

 

660

1.6.2

Standardizirana metoda

 

670

1.6.3

Na podlagi OEM

 

680

1.7

ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM V ZVEZI Z VELIKIMI IZPOSTAVLJENOSTMI V TRGOVALNI KNJIGI

 

690

1.8

DRUGI ZNESKI IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM

 

710

1.8.2

Od tega: Dodatne strožje bonitetne zahteve na podlagi člena 458

 

720

1.8.2*

Od tega: zahteve za velike izpostavljenosti

 

730

1.8.2**

Od tega: zaradi spremenjenih uteži tveganja, usmerjenih na nepremičninske balone v sektorju stanovanjskih in poslovnih nepremičnin

 

740

1.8.2***

Od tega: zaradi izpostavljenosti znotraj finančnega sektorja

 

750

1.8.3

Od tega: Dodatne strožje bonitetne zahteve na podlagi člena 459

 

760

1.8.4

Od tega: Dodatni znesek izpostavljenosti tveganju v skladu s členom 3 CRR.

 


C 03.00 – KAPITALSKI KOLIČNIKI IN RAVNI KAPITALA (CA3)

Vrstice

Id. št.

Postavka

Znesek

010

1

Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala

 

020

2

Presežek (+)/primanjkljaj (–) navadnega lastniškega temeljnega kapitala

 

030

3

Količnik temeljnega kapitala

 

040

4

Presežek (+)/primanjkljaj (–) temeljnega kapitala

 

050

5

Količnik skupnega kapitala

 

060

6

Presežek (+)/primanjkljaj (–) skupnega kapitala

 

Pojasnjevalne postavke: Kapitalski količniki zaradi prilagoditev v okviru stebra II

070

7

Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala, vključno s prilagoditvami v okviru stebra II

 

080

8

Ciljni količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala zaradi prilagoditev v okviru stebra II

 

090

9

Količnik temeljnega kapitala, vključno s prilagoditvami v okviru stebra II

 

100

10

Ciljni količnik temeljnega kapitala zaradi prilagoditev v okviru stebra II

 

110

11

Količnik skupnega kapitala, vključno s prilagoditvami v okviru stebra II

 

120

12

Ciljni količnik skupnega kapitala zaradi prilagoditev v okviru stebra II

 


C 04.00 – POJASNJEVALNE POSTAVKE (CA4)

Vrstica

Id. št.

Postavka

Stolpec

Odložene terjatve za davek in obveznosti

010

010

1

Odložene terjatve za davek skupaj

 

020

1.1

Odložene terjatve za davek, ki se ne nanašajo na prihodnji dobiček

 

030

1.2

Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in ne izhajajo iz začasnih razlik

 

040

1.3

Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik

 

050

2

Odložene obveznosti za davek skupaj

 

060

2.1

Odložene obveznosti za davek, ki se ne odbijejo od odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček

 

070

2.2

Odložene obveznosti za davek, ki se odbijejo od odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček

 

080

2.2.1

Odbitne odložene obveznosti za davek, povezane z odloženimi terjatvami za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in ne izhajajo iz začasnih razlik

 

090

2.2.2

Odbitne odložene obveznosti za davek, povezane z odloženimi terjatvami za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik

 

093

2A

Preplačilo davka in prenos davčne izgube v predhodno obdobje

 

096

2B

Odložene terjatve za davek, za katere se uporabi utež tveganja 250 %

 

097

2C

Odložene terjatve za davek, za katere se uporabi utež tveganja 0 %

 

Prilagoditve zaradi kreditnega tveganja in pričakovane izgube

100

3

Presežek (+) ali primanjkljaj (–) popravkov zaradi kreditnega tveganja, dodatnih prilagoditev vrednosti in drugih zmanjšanj kapitala na pričakovane izgube za izpostavljenosti, ki niso neplačane, izračunan po pristopu IRB

 

110

3.1

Skupaj popravki zaradi kreditnega tveganja, dodatne prilagoditve vrednosti in druga zmanjšanja kapitala, izračunani za vključitev v izračun zneska pričakovane izgube

 

120

3.1.1

Splošni popravki zaradi kreditnega tveganja

 

130

3.1.2

Posebni popravki zaradi kreditnega tveganja

 

131

3.1.3

Dodatne prilagoditve vrednosti in druga zmanjšanja kapitala

 

140

3.2

Skupaj izračunane pričakovane izgube

 

145

4

Presežek (+) ali primanjkljaj (–) posebnih prilagoditev zaradi kreditnega tveganja na pričakovane izgube za neplačane izpostavljenosti, izračunan po pristopu IRB

 

150

4.1

Posebni popravki zaradi kreditnega tveganja in pozicije, ki so obravnavane podobno

 

155

4.2

Skupaj izračunane pričakovane izgube

 

160

5

Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izračun zgornje meje za presežek rezervacij, sprejemljivih kot dodatni kapital

 

170

6

Skupaj bruto rezervacije, sprejemljive za vključitev v dodatni kapital

 

180

7

Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izračun zgornje meje za rezervacije, sprejemljive kot dodatni kapital

 

Pragi za odbitke od navadnega lastniškega temeljnega kapitala

190

8

Prag za neodbite deleže v subjektih finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

200

9

10-odstotni prag navadnega lastniškega temeljnega kapitala

 

210

10

17,65-odstotni prag navadnega lastniškega temeljnega kapitala

 

225

11,1

Sprejemljiv kapital za namene kvalificiranih deležev zunaj finančnega sektorja

 

226

11,2

Sprejemljiv kapital za namene velikih izpostavljenosti

 

Naložbe v kapital subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

230

12

Deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe, pri čemer se odštejejo kratke pozicije

 

240

12.1

Neposredni deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

250

12.1.1

Bruto neposredni deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

260

12.1.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi z neposrednimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

270

12.2

Posredni deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

280

12.2.1

Bruto posredni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

290

12.2.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi s posrednimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

291

12.3

Sintetični deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

292

12.3.1

Bruto sintetični deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

293

12.3.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi s sintetičnimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

300

13

Deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe, pri čemer se odštejejo kratke pozicije

 

310

13.1

Neposredni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

320

13.1.1

Bruto neposredni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

330

13.1.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi z neposrednimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

340

13.2

Posredni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

350

13.2.1

Bruto posredni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

360

13.2.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi s posrednimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

361

13.3

Sintetični deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

362

13.3.1

Bruto sintetični deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

363

13.3.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi s sintetičnimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

370

14

Deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe, pri čemer se odštejejo kratke pozicije

 

380

14.1

Neposredni deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

390

14.1.1

Bruto neposredni deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

400

14.1.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi z neposrednimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

410

14.2

Posredni deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

420

14.2.1

Bruto posredni deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

430

14.2.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi s posrednimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

431

14.3

Sintetični deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

432

14.3.1

Bruto sintetični deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

433

14.3.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi s sintetičnimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

Naložbe v kapital subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

440

15

Deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo, pri čemer se odštejejo kratke pozicije

 

450

15.1

Neposredni deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

460

15.1.1

Bruto neposredni deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

470

15.1.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi z neposrednimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

480

15.2

Posredni deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

490

15.2.1

Bruto posredni deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

500

15.2.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi s posrednimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

501

15.3

Sintetični deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

502

15.3.1

Bruto sintetični deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

503

15.3.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi s sintetičnimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

510

16

Deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo, pri čemer se odštejejo kratke pozicije

 

520

16.1

Neposredni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

530

16.1.1

Bruto neposredni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

540

16.1.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi z neposrednimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

550

16.2

Posredni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

560

16.2.1

Bruto posredni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

570

16.2.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi s posrednimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

571

16.3

Sintetični deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

572

16.3.1

Bruto sintetični deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

573

16.3.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi s sintetičnimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

580

17

Deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo, pri čemer se odštejejo kratke pozicije

 

590

17.1

Neposredni deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

600

17.1.1

Bruto neposredni deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

610

17.1.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi z neposrednimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

620

17.2

Posredni deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

630

17.2.1

Bruto posredni deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

640

17.2.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi s posrednimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

641

17.3

Sintetični deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

642

17.3.1

Bruto sintetični deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

643

17.3.2

(–) Dovoljen pobot kratkih pozicij v zvezi s sintetičnimi bruto deleži, vključenimi zgoraj

 

Zneski skupne izpostavljenosti tveganjem deležev, ki se ne odbijejo od ustrezne kapitalske kategorije:

650

18

Tveganju prilagojene izpostavljenosti deležev v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, ki se ne odbijejo od navadnega lastniškega temeljnega kapitala institucije

 

660

19

Tveganju prilagojene izpostavljenosti deležev v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, ki se ne odbijejo od dodatnega temeljnega kapitala institucije

 

670

20

Tveganju prilagojene izpostavljenosti deležev v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, ki se ne odbijejo od dodatnega kapitala institucije

 

Začasna opustitev odbitka od kapitala

680

21

Deleži v instrumentih navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe z začasno opustitvijo

 

690

22

Deleži v instrumentih navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo z začasno opustitvijo

 

700

23

Deleži v instrumentih dodatnega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe z začasno opustitvijo

 

710

24

Deleži v instrumentih dodatnega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo z začasno opustitvijo

 

720

25

Deleži v instrumentih dodatnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe z začasno opustitvijo

 

730

26

Deleži v instrumentih dodatnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo z začasno opustitvijo

 

Kapitalski blažilniki

740

27

Zahteva po skupnem blažilniku

 

750

 

Varovalni kapitalski blažilnik

 

760

 

Varovalni blažilnik zaradi makrobonitetnega ali sistemskega tveganja, ugotovljenega na ravni države članice

 

770

 

Posamezni instituciji lasten proticiklični kapitalski blažilnik

 

780

 

Blažilnik sistemskih tveganj

 

790

 

Blažilnik za sistemsko pomembne institucije

 

800

 

Blažilnik za globalne sistemsko pomembne institucije

 

810

 

Blažilnik za druge sistemsko pomembne institucije

 

Zahteve v okviru stebra II

820

28

Kapitalske zahteve v zvezi s prilagoditvami v okviru drugega stebra

 

Dodatne informacije za investicijska podjetja

830

29

Ustanovni kapital

 

840

30

Kapital na podlagi stalnih splošnih stroškov

 

Dodatne informacije za izračun pragov za poročanje

850

31

Tuje originalne izpostavljenosti

 

860

32

Skupaj originalne izpostavljenosti

 

Prag iz sporazuma Basel I

870

 

Prilagoditve skupnega kapitala

 

880

 

Kapital, v celoti prilagojen za prag iz sporazuma Basel I

 

890

 

Kapitalske zahteve za prag iz sporazuma Basel I

 

900

 

Kapitalske zahteve za prag iz sporazuma Basel I – alternativa po standardiziranem pristopu

 

910

 

Primanjkljaj skupnega kapitala v zvezi z minimalnimi kapitalskimi zahtevami praga iz sporazuma Basel I

 


C 05.01 – PREHODNE DOLOČBE (CA5.1)

 

Prilagoditve navadnega lastniškega temeljnega kapitala

Prilagoditve dodatnega temeljnega kapitala

Prilagoditve dodatnega kapitala

Prilagoditve, vključene v tveganju prilagojena sredstva

Pojasnjevalne postavke

Veljavni odstotek

Sprejemljiv znesek brez prehodnih določb

Koda

Id. št.

Postavka

010

020

030

040

050

060

010

1

SKUPAJ PRILAGODITVE

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENTI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA

povezava s {CA1;r220}

povezava s {CA1;r660}

povezava s {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instrumenti, za katere se uporabljajo predhodna pravila: instrumenti, ki tvorijo državno pomoč

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrumenti, ki izpolnjujejo pogoje za kapital v skladu z Direktivo 2006/48/ES

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instrumenti, ki jih izdajo institucije s sedežem v državi članici, vključeni v program za gospodarsko prilagoditev

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instrumenti, ki ne tvorijo državne pomoči

povezava s {CA5.2;r010;c060}

povezava s {CA5.2;r020;c060}

povezava s {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MANJŠINSKI DELEŽI IN EKVIVALENTI

povezava s {CA1;r240}

povezava s {CA1;r680}

povezava s {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Kapitalski instrumenti in postavke, ki se ne štejejo za manjšinske deleže

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Prehodno pripoznanje manjšinskih deležev v konsolidiranem kapitalu

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Prehodno pripoznanje kvalificiranega dodatnega temeljnega kapitala v konsolidiranem kapitalu

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Prehodno pripoznanje kvalificiranega dodatnega kapitala v konsolidiranem kapitalu

 

 

 

 

 

 

100

1.3

DRUGE PREHODNE PRILAGODITVE

povezava s {CA1;r520}

povezava s {CA1;r730}

povezava s {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Nerealizirani dobički in izgube

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Nerealizirani dobički

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Nerealizirane izgube

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Nerealizirani dobički iz naslova izpostavljenosti do enot centralne ravni države, razvrščenih v kategorijo „razpoložljiv za prodajo“ v skladu z mednarodnim računovodskim standardom 39, ki ga je odobrila EU

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Nerealizirana izguba iz naslova izpostavljenosti do enot centralne ravni države, razvrščenih v kategorijo „razpoložljiv za prodajo“ v skladu z mednarodnim računovodskim standardom 39, ki ga je odobrila EU

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Dobički in izgube, nastali zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, ki izhajajo iz kreditnega tveganja same institucije v zvezi z izvedenimi finančnimi obveznostmi

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Odbitki

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Izgube tekočega poslovnega leta

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Neopredmetena sredstva

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in ne izhajajo iz začasnih razlik

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Primanjkljaj rezervacij glede na pričakovane izgube po pristopu IRB

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Sredstva pokojninskega sklada z določenimi pravicami

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

od tega: uvedba sprememb mednarodnega računovodskega standarda 19 – pozitivna postavka

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

od tega: uvedba sprememb mednarodnega računovodskega standarda 19 – negativna postavka

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Lastni instrumenti

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Lastni instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

od tega: neposredni deleži

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

od tega: posredni deleži

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Lastni instrumenti dodatnega temeljnega kapitala

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

od tega: neposredni deleži

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

od tega: posredni deleži

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Lastni instrumenti dodatnega kapitala

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

od tega: neposredni deleži

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

od tega: posredni deleži

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Vzajemni navzkrižni deleži

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Vzajemni navzkrižni deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Vzajemni navzkrižni deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Vzajemni navzkrižni deleži v navadnem lastniškem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Vzajemni navzkrižni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Vzajemni navzkrižni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Vzajemni navzkrižni deleži v dodatnem temeljnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Vzajemni navzkrižni deleži v dodatnem kapitalu

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Vzajemni navzkrižni deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Vzajemni navzkrižni deleži v dodatnem kapitalu subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Kapitalski instrumenti subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Instrumenti dodatnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Instrumenti dodatnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik, ter instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Kapitalski instrumenti subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Instrumenti dodatnega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Instrumenti dodatnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Izvzetje iz odbitka deležev v lastniškem kapitalu zavarovalnic od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Dodatni filtri in odbitki

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Prilagoditve zaradi prehodnih ureditev za MSRP 9

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – INSTRUMENTI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA: INSTRUMENTI, KI NE TVORIJO DRŽAVNE POMOČI (CA5.2)

CA 5.2

Instrumenti, za katere se uporabljajo predhodna pravila: Instrumenti, ki ne tvorijo državne pomoči

Znesek instrumentov s povezanim vplačanim presežkom kapitala

Osnova za izračun omejitve

Veljavni odstotek

Omejitev

(–) Znesek, ki presega omejitve glede uporabe predhodnih pravil

Skupni znesek z uporabo predhodnih pravil

Koda

Id. št.

Postavka

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrumenti, ki izpolnjujejo pogoje za točko (a) člena 57 Direktive 2006/48/ES

 

 

 

 

 

povezava z {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instrumenti, ki izpolnjujejo pogoje za točko (a) člena 57 ter člen 154(8) in (9) Direktive 2006/48/ES, v okviru omejitve iz člena 489

 

 

 

 

 

povezava z {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Skupaj instrumenti brez odpoklica ali spodbude za odkup

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Instrumenti, za katere se uporabljajo predhodna pravila, z odpoklicem in spodbudo za odkup

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instrumenti z odpoklicem, ki ga je mogoče uveljavljati po datumu poročanja, pri čemer izpolnjujejo pogoje iz člena 52 CRR po datumu dejanske zapadlosti

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instrumenti z odpoklicem, ki ga je mogoče uveljavljati po datumu poročanja, pri čemer ne izpolnjujejo pogojev iz člena 52 CRR po datumu dejanske zapadlosti

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instrumenti z odpoklicem, ki ga je mogoče uveljavljati pred 20. julijem 2011 ali na ta datum, pri čemer ne izpolnjujejo pogojev iz člena 52 CRR po datumu dejanske zapadlosti

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Preseganje omejitve instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala, za katere se uporabljajo predhodna pravila

 

 

 

 

 

 

090

3

Postavke, ki izpolnjujejo pogoje za točko (e), (f), (g) ali (h) člena 57 Direktive 2006/48/ES, v okviru omejitve iz člena 490

 

 

 

 

 

povezava z {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Skupaj postavke brez spodbude za odkup

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Postavke, za katere se uporabljajo predhodna pravila, s spodbudo za odkup

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Postavke z odpoklicem, ki ga je mogoče uveljavljati po datumu poročanja, pri čemer izpolnjujejo pogoje iz člena 63 CRR po datumu dejanske zapadlosti

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Postavke z odpoklicem, ki ga je mogoče uveljavljati po datumu poročanja, pri čemer ne izpolnjujejo pogojev iz člena 63 CRR po datumu dejanske zapadlosti

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Postavke z odpoklicem, ki ga je mogoče uveljavljati pred 20. julijem 2011 ali na ta datum, pri čemer ne izpolnjujejo pogojev iz člena 63 CRR po datumu dejanske zapadlosti

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Preseganje omejitve instrumentov dodatnega temeljnega kapitala, za katere se uporabljajo predhodna pravila

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH – SKUPAJ (GS TOTAL)

 

INFORMACIJE O PRISPEVKU SUBJEKTOV H KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE

KAPITALSKI BLAŽILNIKI

ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM

 

KVALIFICIRANI KAPITAL, VKLJUČEN V KONSOLIDIRANI KAPITAL

 

KONSOLIDIRANI KAPITAL

 

ZAHTEVE PO SKUPNEM BLAŽILNIKU

 

KREDITNO TVEGANJE, KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE, TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI, PROSTE IZROČITVE IN TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE

POZICIJSKO IN VALUTNO TVEGANJE TER TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA

OPERATIVNO TVEGANJE

DRUGI ZNESKI IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM

KVALIFICIRANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI TEMELJNI KAPITAL

 

KVALIFICIRANI KAPITALSKI INSTRUMENTI, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI DODATNI KAPITAL

POJASNJEVALNA POSTAVKA:

DOBRO IME (–)/(+) NEGATIVNO DOBRO IME

OD TEGA: NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL

OD TEGA: DODATNI TEMELJNI KAPITAL

OD TEGA: PRISPEVKI H KONSOLIDIRANEMU REZULTATU

OD TEGA: (–) DOBRO IME/(+) NEGATIVNO DOBRO IME

VAROVALNI KAPITALSKI BLAŽILNIK

POSAMEZNI INSTITUCIJI LASTEN PROTICIKLIČNI KAPITALSKI BLAŽILNIK

VAROVALNI BLAŽILNIK ZARADI MAKROBONITETNEGA ALI SISTEMSKEGA TVEGANJA, UGOTOVLJENEGA NA RAVNI DRŽAVE ČLANICE

BLAŽILNIK SISTEMSKIH TVEGANJ

BLAŽILNIK ZA GLOBALNE SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE

BLAŽILNIK ZA DRUGE SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE

MANJŠINSKI DELEŽI, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL

KVALIFICIRANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI DODATNI TEMELJNI KAPITAL

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH (GS)

SUBJEKTI, VKLJUČENI V OBSEG KONSOLIDACIJE

INFORMACIJE O SUBJEKTIH, ZA KATERE VELJAJO KAPITALSKE ZAHTEVE

INFORMACIJE O PRISPEVKU SUBJEKTOV H KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE

KAPITALSKI BLAŽILNIKI

IME

KODA

Koda LEI

INSTITUCIJA ALI ENAKOVREDEN SUBJEKT (DA / NE)

OBSEG PODATKOV: POSAMIČNO POLNO KONSOLIDIRANO (SF) ALI POSAMIČNO DELNO KONSOLIDIRANO (SP)

KODA DRŽAVE

DELEŽ V LASTI (%)

ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM

 

KAPITAL

 

 

ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM

 

KVALIFICIRANI KAPITAL, VKLJUČEN V KONSOLIDIRANI KAPITAL

 

KONSOLIDIRANI KAPITAL

 

ZAHTEVE PO SKUPNEM BLAŽILNIKU

 

KREDITNO TVEGANJE, KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE, TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI, PROSTE IZROČITVE IN TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE

POZICIJSKO IN VALUTNO TVEGANJE TER TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA

OPERATIVNO TVEGANJE

DRUGI ZNESKI IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM

 

SKUPNI TEMELJNI KAPITAL

 

 

DODATNI KAPITAL

 

KREDITNO TVEGANJE, KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE, TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI, PROSTE IZROČITVE IN TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE

POZICIJSKO IN VALUTNO TVEGANJE TER TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA

OPERATIVNO TVEGANJE

DRUGI ZNESKI IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM

KVALIFICIRANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI TEMELJNI KAPITAL

 

KVALIFICIRANI KAPITALSKI INSTRUMENTI, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI DODATNI KAPITAL

POJASNJEVALNA POSTAVKA:

DOBRO IME (–)/(+) NEGATIVNO DOBRO IME

OD TEGA: NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL

OD TEGA: DODATNI TEMELJNI KAPITAL

OD TEGA: PRISPEVKI H KONSOLIDIRANEMU REZULTATU

OD TEGA: (–) DOBRO IME/(+) NEGATIVNO DOBRO IME

VAROVALNI KAPITALSKI BLAŽILNIK

POSAMEZNI INSTITUCIJI LASTEN PROTICIKLIČNI KAPITALSKI BLAŽILNIK

VAROVALNI BLAŽILNIK ZARADI MAKROBONITETNEGA ALI SISTEMSKEGA TVEGANJA, UGOTOVLJENEGA NA RAVNI DRŽAVE ČLANICE

BLAŽILNIK SISTEMSKIH TVEGANJ

BLAŽILNIK ZA GLOBALNE SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE

BLAŽILNIK ZA DRUGE SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE

 

NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL

 

DODATNI TEMELJNI KAPITAL

 

MANJŠINSKI DELEŽI, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL

KVALIFICIRANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI DODATNI TEMELJNI KAPITAL

OD TEGA: KVALIFICIRANI KAPITAL

POVEZANI KAPITALSKI INSTRUMENTI, POVEZAN ZADRŽANI DOBIČEK IN VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA

OD TEGA: KVALIFICIRANI TEMELJNI KAPITAL

POVEZANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, POVEZAN ZADRŽANI DOBIČEK IN VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA

OD TEGA: MANJŠINSKI DELEŽI

POVEZANI KAPITALSKI INSTRUMENTI, POVEZAN ZADRŽANI DOBIČEK, VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA IN DRUGE REZERVE

OD TEGA: KVALIFICIRANI DODATNI TEMELJNI KAPITAL

OD TEGA: KVALIFICIRANI DODATNI KAPITAL

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SA)

Kategorija izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa

 

 

 

 

 

ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV

(–) PRILAGODITVE VREDNOSTI IN REZERVACIJE, POVEZANE Z ORIGINALNO IZPOSTAVLJENOSTJO

IZPOSTAVLJENOSTI Z ODŠTETIMI PRILAGODITVAMI VREDNOSTI IN REZERVACIJAMI

TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (CRM) Z UČINKI ZAMENJAVE NA IZPOSTAVLJENOST

NETO IZPOSTAVLJENOST PO UČINKIH ZAMENJAVE ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV

TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI: STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE. RAZVITA METODA ZA IZRAČUN UČINKOV ZAVAROVANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM

POPOLNOMA PRILAGOJENA VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI (E*)

RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KONVERZIJSKE FAKTORJE

VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI

 

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PRED UPORABO FAKTORJA ZA PODPORO MSP

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UPORABI FAKTORJA ZA PODPORO MSP

 

OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE: PRILAGOJENE VREDNOSTI (Ga)

STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE

ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA

PRILAGODITEV ZA NESTANOVITNOST V ZVEZI Z IZPOSTAVLJENOSTJO

(–) ZAVAROVANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM: PRILAGOJENA VREDNOST (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

OD TEGA: IZ NASLOVA KREDITNEGA TVEGANJA NASPROTNE STRANKE

OD TEGA: Z BONITETNO OCENO NA PODLAGI IMENOVANE ECAI

OD TEGA: Z BONITETNO OCENO NA PODLAGI ENOTE CENTRALNE RAVNI DRŽAVE

(–) JAMSTVA

(–) KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

(–) ZAVAROVANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM: ENOSTAVNA METODA

(–) DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE

(–) SKUPAJ ODLIVI:

SKUPAJ PRILIVI (+)

 

(–) OD TEGA: PRILAGODITVE ZA NESTANOVITNOST IN ZAPADLOST

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celica, povezana s CA

 

 

015

od tega: neplačane izpostavljenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

od tega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

od tega: izpostavljenosti, ki so predmet faktorja za podporo MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

od tega: Zavarovano s hipotekami na nepremičnine – Stanovanjske nepremičnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

od tega: Izpostavljenosti iz naslova stalne delne uporabe standardiziranega pristopa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

od tega: Izpostavljenosti v okviru standardiziranega pristopa s predhodnim dovoljenjem nadzornika za izvajanje postopnega uvajanja pristopa IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI:

070

Bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpostavljenosti/posli, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Posli financiranja z vrednostnimi papirji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

od tega: s centralnim kliringom prek KCNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

od tega: s centralnim kliringom prek KCNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Iz naslova pogodbenega pobota med različnimi kategorijami produktov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Druge uteži tveganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJASNJEVALNE POSTAVKE

290

Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na poslovne nepremičnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Neplačane izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na stanovanjske nepremičnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Neplačane izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR IRB 1)

Kategorija izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB:

 

 

Lastne ocene LGD in/ali konverzijski faktorji:

 

 

 

SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN

ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV

TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (CRM) Z UČINKI ZAMENJAVE NA IZPOSTAVLJENOST

IZPOSTAVLJENOST PO UČINKIH ZAMENJAVE ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV

 

VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI

 

TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI SE UPOŠTEVAJO PRI OCENAH LGD, BREZ OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA

PREDMET OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA

Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%)

Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANE FINANČNE SUBJEKTE

Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE VREDNOSTI ZAPADLOSTI (V DNEH)

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PRED UPORABO FAKTORJA ZA PODPORO MSP

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UPORABI FAKTORJA ZA PODPORO MSP

POJASNJEVALNE POSTAVKE:

OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE

(–) DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE

ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA

UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD):

OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE

STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE

OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE

ZNESEK PRIČAKOVANE IZGUBE

(–) PRILAGODITVE VREDNOSTI IN REZERVACIJE

ŠTEVILO DOLŽNIKOV

VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)

 

OD TEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANI FINANČNI SUBJEKTI

(–) JAMSTVA

(–) KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

(–) SKUPAJ ODLIVI:

SKUPAJ PRILIVI (+)

OD TEGA: ZUNAJBILANČNE POSTAVKE

OD TEGA: ZUNAJBILANČNE POSTAVKE

OD TEGA: IZ NASLOVA KREDITNEGA TVEGANJA NASPROTNE STRANKE

OD TEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANI FINANČNI SUBJEKTI

JAMSTVA

KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD):

DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE

PRIMERNO ZAVAROVANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM

DRUGO PRIMERNO ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM

 

OD TEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANI FINANČNI SUBJEKTI

NEPREMIČNINE

ZAVAROVANJE Z DRUGIM STVARNIM PREMOŽENJEM

DENARNE TERJATVE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celica, povezana s CA

 

 

 

 

015

od tega: izpostavljenosti, ki so predmet faktorja za podporo MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI:

020

Bilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Zunajbilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpostavljenosti/posli, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Posli financiranja z vrednostnimi papirji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Iz naslova pogodbenega pobota med različnimi kategorijami produktov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

IZPOSTAVLJENOSTI, RAZVRŠČENE V BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE: SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

MERILA ZA RAZPOREJANJE POSEBNIH KREDITNIH ARANŽMAJEV: SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA V SKLADU Z MERILI ZA RAZPOREJANJE POSEBNIH KREDITNIH ARANŽMAJEV:

090

UTEŽ TVEGANJA: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Od tega: v kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATIVNA OBRAVNAVA: ZAVAROVANI Z NEPREMIČNINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA PROSTIH IZROČITEV, PRI KATERIH SE UPORABLJAJO UTEŽI TVEGANJA V OKVIRU ALTERNATIVNE OBRAVNAVE ALI 100 %, IN DRUGE IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERE SE UPORABIJO UTEŽI TVEGANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI: SKUPAJ ODKUPLJENE DENARNE TERJATVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM: RAZČLENITEV GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE IZPOSTAVLJENOSTI (CR IRB 2)

Kategorija izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB:

 

 

Lastne ocene LGD in/ali konverzijski faktorji:

 

 

BONITETNI RAZRED DOLŽNIKA (IDENTIFIKATOR VRSTICE)

SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN

ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV

TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (CRM) Z UČINKI ZAMENJAVE NA IZPOSTAVLJENOST

IZPOSTAVLJENOST PO UČINKIH ZAMENJAVE ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV

 

VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI

 

TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI SE UPOŠTEVAJO PRI OCENAH LGD, BREZ OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA

PREDMET OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA

Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%)

Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANE FINANČNE SUBJEKTE

Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE VREDNOSTI ZAPADLOSTI (V DNEH)

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PRED UPORABO FAKTORJA ZA PODPORO MSP

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UPORABI FAKTORJA ZA PODPORO MSP

POJASNJEVALNE POSTAVKE:

OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE

(–) DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE

ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA

UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD):

OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE

STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE

OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE

ZNESEK PRIČAKOVANE IZGUBE

(–) PRILAGODITVE VREDNOSTI IN REZERVACIJE

ŠTEVILO DOLŽNIKOV

VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)

 

OD TEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANI FINANČNI SUBJEKTI

(–) JAMSTVA

(–) KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

(–) SKUPAJ ODLIVI

SKUPAJ PRILIVI (+)

OD TEGA: ZUNAJBILANČNE POSTAVKE

OD TEGA: ZUNAJBILANČNE POSTAVKE

OD TEGA: IZ NASLOVA KREDITNEGA TVEGANJA NASPROTNE STRANKE

OD TEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANI FINANČNI SUBJEKTI

JAMSTVA

KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD):

DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE

PRIMERNO ZAVAROVANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM

DRUGO PRIMERNO ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM

 

OD TEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANI FINANČNI SUBJEKTI

NEPREMIČNINE

ZAVAROVANJE Z DRUGIM STVARNIM PREMOŽENJEM

DENARNE TERJATVE

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA (CR GB 1)

Država:

 

 

 

 

ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV

Neplačane izpostavljenosti

Ugotovljena nova neplačila za obdobje

Splošni popravki zaradi kreditnega tveganja

Posebni popravki zaradi kreditnega tveganja

Od tega: odpis

Popravki zaradi kreditnega tveganja/odpisi za ugotovljena nova neplačila

VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PRED UPORABO FAKTORJA ZA PODPORO MSP

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UPORABI FAKTORJA ZA PODPORO MSP

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Enote centralne ravni države ali centralne banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Enote regionalne ali lokalne ravni države

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Subjekti javnega sektorja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Multilateralne razvojne banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Mednarodne organizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Podjetja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

od tega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Izpostavljenosti na drobno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

od tega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Zavarovane s hipotekami na nepremičnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

od tega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Neplačane izpostavljenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Krite obveznice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Terjatve do institucij in podjetij s kratkoročno bonitetno oceno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Kolektivni naložbeni podjemi (KNP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Druge izpostavljenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Skupni znesek izpostavljenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI PRISTOPA IRB (CR GB 2)

Država:

 

 

 

 

ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV

Od tega: neplačane

Ugotovljena nova neplačila za obdobje

Splošni popravki zaradi kreditnega tveganja

Posebni popravki zaradi kreditnega tveganja

Od tega: odpis

Popravki zaradi kreditnega tveganja/odpisi za ugotovljena nova neplačila

VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)

Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%)

Od tega: neplačane

VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PRED UPORABO FAKTORJA ZA PODPORO MSP

Od tega: neplačane

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UPORABI FAKTORJA ZA PODPORO MSP

ZNESEK PRIČAKOVANE IZGUBE

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Enote centralne ravni držav ali centralne banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Podjetja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Od tega: Posebni kreditni aranžmaji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Od tega: Posebni kreditni aranžmaji (razen posebnih kreditnih aranžmajev, za katere se uporabljajo merila za razporejanje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Od tega: Posebni kreditni aranžmaji za katere se uporabljajo merila za razporejanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Od tega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Izpostavljenosti na drobno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Zavarovano z nepremičnino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Podjetja, ki niso MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Druge izpostavljenosti na drobno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Podjetja, ki niso MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Lastniški instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Skupni znesek izpostavljenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.04 – RAZČLENITEV USTREZNIH KREDITNIH IZPOSTAVLJENOSTI ZA NAMENE IZRAČUNA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA PO DRŽAVAH IN STOPNJE POSAMEZNI INSTITUCIJI LASTNEGA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA (CCB)

Država:

 

 

 

 

Znesek

Odstotek

Kvalitativne informacije

010

020

030

Ustrezne kreditne izpostavljenosti – Kreditno tveganje

 

010

Vrednost izpostavljenosti po standardiziranem pristopu

 

 

 

020

Vrednost izpostavljenosti po pristopu IRB

 

 

 

Ustrezne kreditne izpostavljenosti – Tržno tveganje

 

030

Vsota dolgih in kratkih pozicij izpostavljenosti v trgovalni knjigi za standardizirane pristope

 

 

 

040

Vrednost izpostavljenosti v trgovalni knjigi po notranjih modelih

 

 

 

Ustrezne kreditne izpostavljenosti – Listinjenje

 

050

Vrednost izpostavljenosti pozicij v listinjenju v netrgovalni knjigi po standardiziranem pristopu

 

 

 

060

Vrednost izpostavljenosti pozicij v listinjenju v netrgovalni knjigi po pristopu IRB

 

 

 

Kapitalske zahteve in uteži

 

070

Skupne kapitalske zahteve za CCB

 

 

 

080

Kapitalske zahteve za ustrezne kreditne izpostavljenosti – Kreditno tveganje

 

 

 

090

Kapitalske zahteve za ustrezne kreditne izpostavljenosti – Tržno tveganje

 

 

 

100

Kapitalske zahteve za ustrezne kreditne izpostavljenosti – Pozicije v listinjenju v netrgovalni knjigi

 

 

 

110

Uteži kapitalskih zahtev

 

 

 

Stopnje proticikličnega kapitalskega blažilnika

 

120

Stopnja proticikličnega kapitalskega blažilnika, ki jo določi imenovani organ

 

 

 

130

Stopnja proticikličnega kapitalskega blažilnika, ki se uporablja za državo institucije

 

 

 

140

Stopnja posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika

 

 

 

Uporaba 2-odstotnega praga

 

150

Uporaba 2-odstotnega praga za splošno kreditno izpostavljenost

 

 

 

160

Uporaba 2-odstotnega praga za izpostavljenost v trgovalni knjigi

 

 

 


C 10.01 – KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI INSTRUMENTI – PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR EQU IRB 1)

 

SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN

ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV

TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (CRM) Z UČINKI ZAMENJAVE NA IZPOSTAVLJENOST

VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI

Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%)

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI

POJASNJEVALNA POSTAVKA:

OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE

ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA

ZNESEK PRIČAKOVANE IZGUBE

VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA (%)

(–) JAMSTVA

(–) KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

(–) SKUPAJ ODLIVI

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

SKUPAJ IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA LASTNIŠKIH INSTRUMENTOV, IZRAČUNANE PO PRISTOPU IRB

 

 

 

 

 

 

 

Celica, povezana s CA

 

020

PRISTOP PD/LGD: SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

PRISTOP ENOSTAVNIH UTEŽI TVEGANJA: SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI V OKVIRU PRISTOPA ENOSTAVNIH UTEŽI TVEGANJA PO UTEŽEH TVEGANJA:

070

UTEŽ TVEGANJA: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

PRISTOP NA PODLAGI NOTRANJIH MODELOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA LASTNIŠKIH INSTRUMENTOV, ZA KATERE SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 – KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI KAPITAL – PRISTOPI IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI V OKVIRU PRISTOPA PD/LGD GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV (CR EQU IRB 2)

BONITETNI RAZRED DOLŽNIKA

(IDENTIFIKATOR VRSTICE)

SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN

ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV

TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (CRM) Z UČINKI ZAMENJAVE NA IZPOSTAVLJENOST

VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI

Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%)

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI

POJASNJEVALNA POSTAVKA:

OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE

ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA

ZNESEK PRIČAKOVANE IZGUBE

VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA (%)

(–) JAMSTVA

(–) KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

(–) SKUPAJ ODLIVI

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 – TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE (CR SETT)

 

NEPORAVNANI POSLI PO CENI PORAVNAVE

IZPOSTAVLJENOST RAZLIKI V CENI ZARADI NEPORAVNANIH POSLOV

KAPITALSKE ZAHTEVE

ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM PORAVNAVE

010

020

030

040

010

Skupaj neporavnani posli v netrgovalni knjigi

 

 

 

Celica, povezana s CA

020

Posli, neporavnani do 4 dni (faktor 0 %)

 

 

 

 

030

Posli, neporavnani med 5 in 15 dni (faktor 8 %)

 

 

 

 

040

Posli, neporavnani med 16 in 30 dni (faktor 50 %)

 

 

 

 

050

Posli, neporavnani med 31 in 45 dni (faktor 75 %)

 

 

 

 

060

Posli, neporavnani 46 dni ali več (faktor 100 %)

 

 

 

 

070

Skupaj neporavnani posli v trgovalni knjigi

 

 

 

Celica, povezana s CA

080

Posli, neporavnani do 4 dni (faktor 0 %)

 

 

 

 

090

Posli, neporavnani med 5 in 15 dni (faktor 8 %)

 

 

 

 

100

Posli, neporavnani med 16 in 30 dni (faktor 50 %)

 

 

 

 

110

Posli, neporavnani med 31 in 45 dni (faktor 75 %)

 

 

 

 

120

Posli, neporavnani 46 dni ali več (faktor 100 %)

 

 

 

 


C 12.00 – KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC SA)

 

SKUPAJ ZNESEK PRVOTNIH IZPOSTAVLJENOSTI V LISTINJENJU

SINTETIČNA LISTINJENJA: KREDITNO ZAVAROVANJE ZA LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI

POZICIJE V LISTINJENJU

(–) PRILAGODITVE VREDNOSTI IN REZERVACIJE

IZPOSTAVLJENOSTI Z ODŠTETIMI PRILAGODITVAMI VREDNOSTI IN REZERVACIJAMI

TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (CRM) Z UČINKI ZAMENJAVE NA IZPOSTAVLJENOST

NETO IZPOSTAVLJENOST PO UČINKIH ZAMENJAVE ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV

(–) TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI: PRILAGOJENA VREDNOST METODE ZA IZRAČUN UČINKOV ZAVAROVANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM PRI STVARNEM KREDITNEM ZAVAROVANJU (Cvam)

POPOLNOMA PRILAGOJENA VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI (E*)

RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI (E*) ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KONVERZIJSKE FAKTORJE

VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI

 

RAZČLENITEV ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA

RAZČLENITEV ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI

SPLOŠNI UČINEK (PRILAGODITEV) ZARADI KRŠITVE DOLOČB GLEDE SKRBNEGA PREGLEDA

PRILAGODITEV ZNESKA TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI NEUSKLAJENOSTI ZAPADLOSTI

SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI:

POJASNJEVALNA POSTAVKA:

ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI

(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE (CVA)

(–) SKUPAJ ODLIVI

ZADRŽAN ALI ZAČASNO PRODAN HIPOTETIČNI ZNESEK KREDITNEGA ZAVAROVANJA

ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV

(–) OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE: PRILAGOJENE VREDNOSTI (Ga)

(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE

ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA

0 %

> 0 % in <= 20 %

> 20 % in <= 50 %

> 50 % in <= 100 %

(–) ODBITE OD KAPITALA

PREDMET UTEŽI TVEGANJA

OCENJENE

(STOPNJE KREDITNE KAKOVOSTI (CQS))

1 250 %

VPOGLED

PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA

(–) PRILAGOJENE VREDNOSTI OSEBNEGA KREDITNEGA ZAVAROVANJA (G*)

(–) SKUPAJ ODLIVI

SKUPAJ PRILIVI

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

VSE DRUGE CQS

NEOCENJENE

 

OD TEGA: DRUGA IZGUBA V PROGRAMU ABCP

OD TEGA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)

 

POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)

 

OD TEGA: SINTETIČNA LISTINJENJA

PRED UVEDBO OMEJITVE

PO UVEDBI OMEJITVE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celica, povezana s CA

 

020

OD TEGA: RELISTINJENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celica, povezana s CA

 

030

ORIGINATOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

BILANČNE POSTAVKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

LISTINJENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RELISTINJENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ZUNAJBILANČNE POSTAVKE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

LISTINJENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

RELISTINJENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

PREDČASNO ODPLAČILO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

INVESTITOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI