26.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 276/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1945

z dne 19. junija 2017

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obvestili, ki jih pošljejo ali prejmejo investicijska podjetja, ki zaprosijo za dovoljenje ali dovoljenje že imajo, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 7(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Primerno je določiti skupne standardne obrazce, predloge in postopke za zagotovitev enotnega mehanizma, s katerim bi pristojni organi držav članic učinkovito izvajali svoja pooblastila v zvezi z dovoljenjem podjetjem za opravljanje investicijskih storitev, investicijskih poslov in po potrebi pomožnih storitev.

(2)

Za lažjo komunikacijo med subjektom, ki zaprosi za dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z naslovom II Direktive 2014/65/EU, in pristojnim organom bi morali pristojni organi imenovati kontaktno točko posebej za namen postopka zaprositve za dovoljenje, informacijo o kontaktni točki pa objaviti na svojem spletišču.

(3)

Da se pristojnim organom omogoči, da ocenijo, ali spremembe v upravljalnem organu podjetja lahko ogrozijo učinkovito, dobro in preudarno upravljanje podjetja, ter da ustrezno upoštevajo interese svojih strank in celovitost trga, bi bilo treba določiti natančne roke za predložitev informacij o teh spremembah.

(4)

Vendar bi morala biti podjetja izvzeta iz zahteve po predložitvi informacij o spremembah v upravljalnem organu podjetja, preden ta sprememba začne veljati, če je sprememba posledica dejavnikov, ki niso pod nadzorom podjetja, kot je na primer smrt člana upravljalnega organa. V navedenih okoliščinah bi se moralo podjetjem omogočiti, da pristojni organ obvestijo v desetih delovnih dneh od datuma spremembe.

(5)

Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) se uporablja pri obdelavi osebnih podatkov v državah članicah pri izvajanju te uredbe.

(6)

Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) predložil Komisiji.

(7)

ESMA je izvedla odprta javna posvetovanja, analizirala morebitne povezane stroške in koristi ter zahtevala mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Imenovanje kontaktne točke

Pristojni organi imenujejo kontaktno točko za obravnavanje vseh informacij, ki jih prejmejo od subjektov, ki zaprosijo za dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z naslovom II Direktive 2014/65/EU. Kontaktni podatki imenovane kontaktne točke se objavijo in redno posodabljajo na spletišču pristojnih organov.

Člen 2

Predložitev vloge

1.   Subjekt, ki zaprosi za dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z naslovom II Direktive 2014/65/EU, izpolni predlogo iz Priloge I in jo predloži pristojnemu organu.

2.   Prosilec izpolni predlogo iz Priloge II z informacijami o vseh članih svojega upravljalnega organa in jo pošlje pristojnemu organu.

Člen 3

Prejem obrazca vloge in potrditev prejema

V desetih delovnih dneh od prejema vloge pristojni organ prosilcu pošlje potrdilo o prejemu vloge, vključno s kontaktnimi podatki imenovane kontaktne točke iz člena 1.

Člen 4

Zahtevek za dodatne informacije

Kadar so za oceno vloge potrebne dodatne informacije, pristojni organ prosilcu pošlje zahtevek, v katerem so navedene informacije, ki jih je treba zagotoviti.

Člen 5

Obvestilo o spremembi članstva v upravljalnem organu

1.   Investicijsko podjetje pristojni organ obvesti o vseh spremembah članstva v upravljalnem organu, preden ta sprememba začne veljati.

Kadar se iz utemeljenih razlogov obvestilo ne pošlje pred začetkom veljavnosti spremembe, se pošlje v desetih delovnih dneh od datuma spremembe.

2.   Investicijsko podjetje zagotovi informacije o spremembi iz odstavka 1 v obliki iz Priloge III.

Člen 6

Obvestilo o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja

Pristojni organ prosilca obvesti o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja v papirni obliki, po elektronski poti ali na oba načina v obdobju šestih mesecev, kakor je navedeno v členu 7(3) Direktive 2014/65/EU.

Člen 7

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

(2)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(3)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


PRILOGA I

Obrazec vloge za dovoljenje kot investicijsko podjetje

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA II

Seznam članov upravljalnega organa

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA III

Obvestilo z informacijami o spremembi članstva v upravljalnem organu

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike