10.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1834

z dne 9. oktobra 2017

o dvestodevetinsedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 4. oktobra 2017 sklenil spremeniti en vnos na seznamu oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. oktobra 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja Službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se pod naslovom „Fizične osebe“ identifikacijski podatki za naslednji vnos:

„Isnilon Totoni Hapilon (alias (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Datum rojstva: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Kraj rojstva: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko.“

nadomestijo z naslednjim:

„Isnilon Totoni Hapilon (tudi (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Datum rojstva: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Kraj rojstva: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Naslov: (a) Basilan, Filipini (prejšnji naslov do leta 2016), (b) Lanao del Sur, Filipini (naslov od leta 2016). Drugi podatki: fizični opis: barva oči: rjava; barva las: rjava; višina: 5 čevljev in 6 palcev (168 cm); teža: 120 funtov (54 kg); postava: vitka; polt: svetla; na obrazu ima materina znamenja. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 6.12.2005.“