19.9.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1576

z dne 26. junija 2017

o spremembi Uredbe (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede sistema vozila za zvočno opozarjanje za EU-homologacijo vozil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ravni hrupa motornih vozil in nadomestnih sistemih za dušenje zvoka ter o spremembi Direktive 2007/46/ES ter razveljavitvi Direktive 70/157/EGS (1) in zlasti drugega odstavka člena 8 in člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 540/2014 določa zahteve za EU-homologacijo vseh novih vozil kategorij M (vozila za prevoz potnikov) in N (vozila za prevoz blaga) glede na njihovo raven hrupa. Uredba prav tako določa ukrepe v zvezi s sistemom vozila za zvočno opozarjanje (v nadaljnjem besedilu: sistem AVAS) za hibridna električna vozila in povsem električna vozila z namenom opozarjanja ranljivih uporabnikov cest.

(2)

Po sprejetju Pravilnika UN/ECE št. 138 o homologacij tihih vozil za cestni prevoz na 168. seji Foruma za harmonizacijo pravilnikov o vozilih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE), ki je potekala med 8. in 11. marcem 2016, bi bilo treba pregledati Prilogo VIII k Uredbi (EU) št. 540/2014, da bi se izboljšala natančnost zahtev glede sistema AVAS o vrsti in jakosti oddajanega zvočnega signala, načinu oddajanja zvočnega signala, stikalu za začasno deaktiviranje delovanja in zvočnem signalu vozila v mirovanju.

(3)

Treba bi bilo pregledati opisni list iz Priloge I k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) v zvezi z EU-homologacijo vozila glede dovoljene ravni hrupa in dopolnilo k certifikatu o EU-homologaciji, da se upoštevajo podrobne zahteve glede sistema AVAS.

(4)

Da se omogoči homologacija hibridnih električnih vozil in povsem električnih vozil, opremljenih s sistemom AVAS, je poleg tega primerno uvesti preskusne zahteve za minimalne ravni emisij hrupa sistema AVAS pri vožnji naprej in vzvratni vožnji ter za frekvenčni pomik oddanega hrupa.

(5)

Uredbo (EU) št. 540/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Glede na to, da se je Uredba (EU) št. 540/2014 začela uporabljati 1. julija 2016 in da je ni mogoče v celoti uporabljati brez sprememb Priloge VIII, določenih v tem aktu, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 540/2014

Uredba (EU) št. 540/2014 se spremeni:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

v Dodatku 1 se doda naslednja točka 12.8:

„12.8   Sistem AVAS

12.8.1

Homologacijska številka tipa vozila glede emisij hrupa v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 138 (1)

ali

12.8.2

Popolno sklicevanje na rezultate preskusa ravni emisij hrupa sistema AVAS, izmerjenih v skladu z Uredbo (EU) št. 540/2014 (1)“;

(b)

v Dodatku 2 se spremeni Dopolnilo:

(i)

točka 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

sistem AVAS vgrajen: da / ne (1)“;

(ii)

doda se naslednja točka 4:

„4.

Opombe …“;

(2)

Priloga VIII se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 158, 27.5.2014, str. 131.

(2)  Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1).


PRILOGA

PRILOGA VIII

UKREPI V ZVEZI S SISTEMOM VOZILA ZA ZVOČNO OPOZARJANJE (SISTEM AVAS)

ODDELEK I

Ta priloga določa ukrepe v zvezi s sistemom vozila za zvočno opozarjanje (sistem AVAS) za hibridna električna in izključno električna vozila (HEV in EV).

I.1   Ne glede na točki 2(a) in (b) se določbe iz oddelka II uporabljajo za sistem AVAS, vgrajen:

(a)

v vse tipe vozil, homologirane pred 1. julijem 2019;

(b)

v vsa nova vozila, ki temeljijo na tipu iz točke (a), pred 1. julijem 2021.

I.2   Določbe iz oddelka III se uporabljajo za sistem AVAS, vgrajen:

(a)

v vse tipe vozil, homologirane pred 1. julijem 2019, če se tako odloči proizvajalec;

(b)

v vsa nova vozila, ki temeljijo na tipu iz točke (a);

(c)

v vse tipe vozil, homologirane 1. julija 2019 ali pozneje;

(d)

v vsa nova vozila, ki temeljijo na tipu iz točke (c);

(e)

v vsa nova vozila od vključno 1. julija 2021.

ODDELEK II

II.1   Zmogljivost sistema

Če je v vozilo vgrajen sistem AVAS, izpolnjuje zahteve, navedene v točkah II.2 in II.3.

II.2   Pogoji delovanja

(a)

Način oddajanja zvočnega signala

Sistem AVAS samodejno oddaja zvočni signal v najnižjem razponu hitrosti vozila od zagona do hitrosti približno 20 km/h in med vzvratno vožnjo. Če ima vozilo motor z notranjim zgorevanjem, ki deluje v prej navedenem razponu hitrosti, sistem AVAS ne oddaja zvočnega signala.

Za vozila, ki imajo zvočno opozorilno napravo za vzvratno vožnjo, ni potrebno, da sistem AVAS med vzvratno vožnjo oddaja zvočni signal.

(b)

Stikalo

Sistem AVAS je opremljen s stikalom, ki ga voznik vozila lahko enostavno doseže, da bi sistem vključil ali izključil. Ob ponovnem zagonu vozila se sistem AVAS samodejno vklopi.

(c)

Zmanjševanje jakosti zvočnega signala

Jakost zvočnega signala sistema AVAS se med obdobji delovanja vozila lahko zmanjša.

II.3   Vrsta in jakost zvočnega signala

(a)

Zvočni signal, ki ga oddaja sistem AVAS, je neprekinjen zvočni signal, ki pešcem in drugim udeležencem v cestnem prometu zagotavlja informacije o delovanju vozila. Zvočni signal bi moral jasno nakazovati obnašanje vozila in bi moral biti podoben zvoku vozila iste kategorije, ki ima motor z notranjim zgorevanjem.

(b)

Zvočni signal, ki ga oddaja sistem AVAS, jasno nakazuje obnašanje vozila, na primer s pomočjo samodejnega nihanja jakosti zvočnega signala ali značilnosti sinhronizacije s hitrostjo vozila.

(c)

Jakost zvočnega signala, ki ga oddaja sistem AVAS, ne presega približne ravni hrupa vozila kategorije M1, ki ima motor z notranjim zgorevanjem in deluje pod enakimi pogoji.

ODDELEK III

III.1   Zmogljivost sistema

Sistem AVAS mora izpolnjevati zahteve iz točk III.2 do III.6.

III.2   Pogoji delovanja

(a)

Način oddajanja zvočnega signala

Sistem AVAS samodejno oddaja zvočni signal v najnižjem razponu hitrosti vozila od zagona do hitrosti približno 20 km/h in med vzvratno vožnjo. Če ima vozilo motor z notranjim zgorevanjem, ki deluje v navedenem razponu hitrosti, sistem AVAS ne oddaja zvočnega signala.

Za vozila s skupno ravnjo hrupa, ki je v skladu z zahtevami iz odstavka 6.2.8 Pravilnika UN/ECE št. 138 (1), z odstopanjem +3 dB(A), ni potrebno, da so opremljena s sistemom AVAS. Zahteve iz odstavka 6.2.8 Pravilnika UN/ECE št. 138 za terčne pasove in zahteve iz odstavka 6.2.3 Pravilnika UN/ECE št. 138 za frekvenčni pomik, kot je opredeljen v odstavku 2.4 navedenega Pravilnika UN/ECE („frekvenčni pomik“), se za navedena vozila ne uporabljajo.

Za vozila, ki imajo zvočno opozorilno napravo za vzvratno vožnjo, ni potrebno, da sistem AVAS med vzvratno vožnjo oddaja zvočni signal, pod pogojem, da vzvratna zvočna opozorilna naprava izpolnjuje zahteve iz drugega pododstavka odstavka 6.2 in odstavka 6.2.2 Pravilnika UN/ECE št. 138.

Hrup, ki ga oddaja tip vozila, predložen v homologacijo, se meri v skladu z metodami iz Priloge 3 in pododstavkoma 6.2.1.3 in 6.2.2.2 Pravilnika UN/ECE št. 138.

(b)

Stikalo

Sistem AVAS ima lahko vgrajen mehanizem, ki vozniku omogoča, da začasno deaktivira sistem AVAS (funkcija „začasno deaktiviranje“), ki ga voznik vozila lahko enostavno doseže, da bi sistem vključil ali izključil. Če je ta funkcija začasnega deaktiviranja vgrajena, se ob ponovnem zagonu vozila sistem AVAS samodejno aktivira.

Poleg tega funkcija začasnega deaktiviranja izpolnjuje zahteve iz odstavka 6.2.6 Pravilnika UN/ECE št. 138.

(c)

Zmanjševanje jakosti zvočnega signala

Jakost zvočnega signala sistema AVAS se med obdobji delovanja vozila lahko zmanjša. V teh primerih jakost zvočnega signala sistema AVAS izpolnjuje zahteve iz odstavka 6.2.8 Pravilnika UN/ECE št. 138.

III.3   Vrsta in jakost zvočnega signala

(a)

Zvočni signal, ki ga oddaja sistem AVAS, je neprekinjen zvočni signal, ki pešcem in drugim udeležencem v cestnem prometu zagotavlja informacije o delovanju vozila. Zvočni signal jasno nakazuje obnašanje vozila, na primer s pomočjo samodejnega nihanja jakosti zvočnega signala ali značilnosti sinhronizacije s hitrostjo vozila. Zvočni signal je podoben zvoku vozila iste kategorije, ki ima motor z notranjim zgorevanjem.

Veljajo naslednja pravila:

(i)

če med premikanjem vozila sistem AVAS oddaja zvočni signal, ta izpolnjuje zahteve iz odstavkov 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 in 6.2.3 Pravilnika UN/ECE št. 138, kot je primerno;

(ii)

vozila lahko oddajajo zvočni signal v mirovanju, kot je določeno v odstavku 6.2.4. Pravilnika UN/ECE št. 138.

(b)

Proizvajalec vozila lahko predvidi možnost, da voznik izbira med različnimi zvočnimi signali, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 6.2.5 Pravilnika UN/ECE št. 138.

(c)

Jakost zvočnega signala, ki ga oddaja sistem AVAS, ne presega približne ravni hrupa vozila kategorije M1, ki ima motor z notranjim zgorevanjem in deluje pod enakimi pogoji. Poleg tega se uporabljajo zahteve iz odstavka 6.2.7 Pravilnika UN/ECE št. 138.

(d)

Skupna jakost zvočnega signala, ki ga oddaja vozilo, skladno z drugim pododstavkom točke 2(a), ne presega približne ravni hrupa vozila kategorije M1, ki ima motor z notranjim zgorevanjem in deluje pod enakimi pogoji.

III.4   Zahteve za preskusni poligon

Da bi preverili ustreznost preskusnega poligona, kot je opredeljen v odstavku 2.1.2 Priloge 3 k Pravilniku UN/ECE št. 138, se lahko do 30. junija 2019 standard ISO 10844:1994 uporablja kot alternativa standardu ISO 10844:2014.

III.5   Certifikat o homologaciji

Proizvajalec vozil kot prilogo k certifikatu o EU-homologaciji predloži naslednje dokumente:

(a)

obvestilo iz odstavka 5(3) Pravilnika UN/ECE št. 138 v skladu z vzorcem iz Priloge 1 k navedenemu pravilniku;

(b)

rezultate preskusa ravni emisij hrupa sistema AVAS, merjenih v skladu s to uredbo.

III.6   Oznake

Vsak sestavni del sistema AVAS ima naslednje oznake:

(a)

blagovno ime ali znamka proizvajalca;

(b)

dodeljena identifikacijska številka.

Te oznake so neizbrisne in jasno berljive.


(1)  UL L 9, 13.1.2017, str. 33.