16.9.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/42


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1571

z dne 15. septembra 2017

o dvestosedeminsedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida (1), ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 12. septembra 2017 sklenil črtati eno fizično osebo s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. septembra 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Vodja Službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) št. 881/2002 se pod naslovom „Fizične osebe“ črta naslednji vnos:

„Zulkifli Abdul Hir (tudi (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugalu, (p) Lagu, (q) Marwan (zelo znan po tem imenu)). Naslov: (a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezija (prejšnje bivališče), (b) Maguindanao, Filipini (od januarja 2015). Datum rojstva: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Kraj rojstva: Muar Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Potni list št.: (a) A 11263265, (b) nacionalna identifikacijska številka: 660105-01-5297, (c) vozniško dovoljenje št. D2161572, izdano v Kaliforniji, ZDA. Drugi podatki: (a) Okrožno sodišče v severni Kaliforniji v ZDA je 1.8.2007 izdalo nalog za njegovo aretacijo, (b) potrjeno, da je januarja 2015 umrl v Maguindanau na Filipinih, (c) materino ime: Minah Binto Aogist Abd Aziz. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003.“