12.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1469

z dne 11. avgusta 2017

o določitvi standardizirane oblike predstavitve dokumenta z informacijami o zavarovalnem produktu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (1) in zlasti člena 20(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2016/97 od proizvajalcev produktov neživljenjskih zavarovanj, navedenih v Prilogi I k Direktivi 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), zahteva, da pripravijo standardiziran dokument z informacijami o zavarovalnem produktu, da strankam zagotovijo potrebne informacije o produktih neživljenjskih zavarovanj, navedenih v Prilogi I k Direktivi 2009/138/ES, da bi jim omogočili, da sprejmejo informirane odločitve.

(2)

V členu 20(8) Direktive (EU) 2016/97 so določene informacije, ki bi jih moral vsebovati dokument z informacijami o zavarovalnem produktu.

(3)

Da bi strankam zagotovili informacije o produktu, ki so enostavne za branje, razumevanje in primerjanje, bi bilo treba za predstavitev informacij iz člena 20(8) Direktive (EU) 2016/97 v standardiziranem dokumentu z informacijami o zavarovalnem produktu iz člena 20(5) navedene direktive uporabiti enotno zasnovo, strukturo in obliko, tudi z uporabo ikon ali simbolov. Prav tako pred informacijami o dodatnih zavarovanjih in kritjih, če obstajajo, ne bi smelo biti kljukic, križcev ali klicajev; informacije, ki se vključijo v dokument z informacijami o zavarovalnem produktu, bi bilo treba običajno predstaviti na dveh straneh formata A4, v nobenem primeru pa ne bi smele presegati treh strani formata A4.

(4)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) predložil Komisiji.

(5)

V skladu s členom 20(9) Direktive (EU) 2016/97 je EIOPA opravila testiranje potrošnikov v zvezi z dokumentom z informacijami o zavarovalnem produktu in se posvetovala z nacionalnimi organi. EIOPA je opravila odprta javna posvetovanja o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analizirala morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosila za mnenje interesno skupino za zavarovanja in pozavarovanja, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Naziv in logotip podjetja proizvajalca

1.   Takoj za naslovom „Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu“ na vrhu prve strani se navedejo naziv proizvajalca produkta neživljenjskega zavarovanja, država članica, v kateri je proizvajalec registriran, njegov regulativni status in, kadar je primerno, številka njegovega dovoljenja.

2.   Proizvajalec lahko desno od naslova vstavi logotip podjetja.

Člen 2

Sklicevanje na popolne predpogodbene in pogodbene informacije

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu vključuje jasno izjavo, da se popolne predpogodbene in pogodbene informacije o produktu neživljenjskega zavarovanja stranki zagotovijo v drugih dokumentih. Izjava se navede takoj pod nazivom proizvajalca produkta neživljenjskega zavarovanja.

Člen 3

Dolžina

Natisnjen dokument z informacijami o zavarovalnem produktu obsega dve strani formata A4. Če je potrebnega več prostora, lahko natisnjen dokument z informacijami o zavarovalnem produktu izjemoma obsega največ tri strani formata A4. Kadar proizvajalec uporabi tri strani formata A4, mora biti na zahtevo pristojnega organa sposoben dokazati, da je bilo potrebnega več prostora.

Člen 4

Predstavitev in vrstni red vsebine

1.   Informacije v dokumentu z informacijami o zavarovalnem produktu iz člena 20(8) Direktive (EU) 2016/97 se predstavijo v več oddelkih v skladu s strukturo, obliko, naslovi in zaporedjem, kot je določeno v standardizirani obliki predstavitve v Prilogi k tej uredbi, pri čemer se uporabi velikost pisave, pri kateri je srednji črkovni pas vsaj 1,2 mm.

2.   Dolžina oddelkov je lahko različna glede na količino informacij, ki jo je treba vključiti v vsak oddelek. Pred informacijami o dodatnih zavarovanjih in kritjih ni kljukic, križcev ali klicajev.

3.   Kadar se dokument z informacijami o zavarovalnem produktu predstavi na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, je lahko velikost elementov drugačna, če se ohranijo oblika, naslovi in zaporedje standardizirane oblike predstavitve ter relativna poudarjenost in velikost posameznih elementov.

4.   Kadar so dimenzije trajnega nosilca podatkov, ki ni papir, takšne, da ni možna oblika v dveh stolpcih, se lahko uporabi predstavitev v enem stolpcu pod pogojem, da je zaporedje oddelkov naslednje:

(a)

„Za kakšno vrsto zavarovanja gre?“

(b)

„Kaj je zavarovano?“

(c)

„Kaj ni zavarovano?“

(d)

„Ali je kritje omejeno?“

(e)

„Kje velja zavarovanje?“

(f)

„Kakšne so moje obveznosti?“

(g)

„Kdaj in kako plačam?“

(h)

„Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?“

(i)

„Kako lahko odstopim od pogodbe?“

5.   Uporaba digitalnih orodij, vključno z več plastmi in pojavnimi okni, je dovoljena pod pogojem, da so vse informacije iz člena 20(8) Direktive (EU) 2016/97 navedene v glavnem besedilu dokumenta z informacijami o zavarovalnem produktu in da uporaba takšnih orodij ne odvrne pozornosti stranke od vsebine glavnega besedila.

Informacije, ki se zagotovijo z več plastmi in pojavnimi okni, ne vsebujejo trženjskih ali oglaševalskih vsebin.

Člen 5

Preprost jezik

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu je napisan v preprostem jeziku, ki stranki olajša razumevanje vsebine navedenega dokumenta, poudarek pa je na ključnih informacijah, ki jih stranka potrebuje, da lahko sprejme informirano odločitev. Žargon se ne uporablja.

Člen 6

Naslovi in informacije, ki jim sledijo

1.   Oddelki v dokumentu z informacijami o zavarovalnem produktu imajo naslednje naslove, ki jim sledijo naslednje informacije:

(a)

informacije o vrsti zavarovanja iz člena 20(8)(a) Direktive (EU) 2016/97 se navedejo pod naslovom „Za kakšno vrsto zavarovanja gre?“ na vrhu dokumenta;

(b)

informacije o glavnih zavarovanih tveganjih iz člena 20(8)(b) Direktive (EU) 2016/97 se navedejo pod naslovom „Kaj je zavarovano?“. Pred vsako posamezno informacijo v tem oddelku je zelena kljukica;

(c)

informacije o zavarovalni vsoti iz člena 20(8)(b) Direktive (EU) 2016/97 se navedejo pod naslovom „Kaj je zavarovano?“;

(d)

informacije o geografskem obsegu iz člena 20(8)(b) Direktive (EU) 2016/97 se po potrebi navedejo pod naslovom „Kje velja zavarovanje?“. Pred vsako posamezno informacijo v tem oddelku je modra kljukica;

(e)

informacije o povzetku izključenih tveganj iz člena 20(8)(b) Direktive (EU) 2016/97 se navedejo pod naslovom „Kaj ni zavarovano?“. Pred vsako posamezno informacijo v tem oddelku je rdeč simbol „X“;

(f)

informacije o glavnih izjemah iz člena 20(8)(d) Direktive (EU) 2016/97 se navedejo pod naslovom „Ali je kritje omejeno?“. Pred vsako posamezno informacijo v tem oddelku je oranžen vprašaj;

(g)

informacije o zadevnih obveznostih iz točk (e), (f) in (g) člena 20(8) Direktive (EU) 2016/97 se navedejo pod naslovom „Kakšne so moje obveznosti?“;

(h)

informacije o načinu in trajanju plačila premij iz člena 20(8)(c) Direktive (EU) 2016/97 se navedejo pod naslovom „Kdaj in kako plačam?“;

(i)

informacije o času trajanja pogodbe iz člena 20(8)(h) Direktive (EU) 2016/97 se navedejo pod naslovom „Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?“;

(j)

informacije o pogojih za odstop od pogodbe iz člena 20(8)(i) Direktive (EU) 2016/97 se vključijo pod naslov „Kako lahko odstopim od pogodbe?“.

2.   Uporaba podnaslovov je dovoljena, kadar je to potrebno.

Člen 7

Uporaba ikon

1.   Vsak oddelek je dodatno označen z ikonami, ki vizualno predstavljajo vsebino posameznega naslova oddelka:

(a)

informacije o glavnih zavarovanih tveganjih iz člena 20(8)(b) Direktive (EU) 2016/97 so označene z ikono dežnika, in sicer v beli barvi na zelenem ozadju ali v zeleni barvi na belem ozadju;

(b)

informacije o geografskem obsegu zavarovalnega kritja iz člena 20(8)(b) Direktive (EU) 2016/97 so označene z ikono globusa, in sicer v beli barvi na modrem ozadju ali v modri barvi na belem ozadju;

(c)

informacije o izključenih tveganjih iz člena 20(8)(b) Direktive (EU) 2016/97 so označene z ikono simbola X v trikotniku, in sicer v beli barvi na rdečem ozadju ali v rdeči barvi na belem ozadju;

(d)

informacije o glavnih izjemah iz člena 20(8)(d) Direktive (EU) 2016/97 so označene s klicajem („!“) v trikotniku, in sicer v beli barvi na oranžnem ozadju ali v oranžni barvi na belem ozadju:

(e)

informacije o obveznostih na začetku pogodbe, med trajanjem pogodbe oziroma v primeru vložitve zahtevka iz točk (e), (f) oziroma (g) člena 20(8) Direktive (EU) 2016/97 so označene z ikono rokovanja, in sicer v beli barvi na zelenem ozadju ali v zeleni barvi na belem ozadju;

(f)

informacije o načinu in trajanju plačila premij iz člena 20(8)(c) Direktive (EU) 2016/97 so označene z ikono kovancev, in sicer v beli barvi na rumenem ozadju ali v rumeni barvi na belem ozadju;

(g)

informacije o času trajanja pogodbe iz člena 20(8)(h) Direktive (EU) 2016/97 so označene z ikono peščene ure, in sicer v beli barvi na modrem ozadju ali v modri barvi na belem ozadju;

(h)

informacije o pogojih za odstop od pogodbe iz člena 20(8)(i) Direktive (EU) 2016/97 so označene z ikono roke z odprto dlanjo na ščitu, in sicer v beli barvi na črnem ozadju ali v črni barvi na belem ozadju.

2.   Vse ikone so prikazane na način, ki je skladen s standardizirano obliko predstavitve v Prilogi.

3.   Ikone iz odstavkov 1 in 2 so lahko prikazane v črni in beli barvi, kadar je dokument z informacijami o zavarovalnem produktu natisnjen ali fotokopiran črno-belo.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 26, 2.2.2016, str. 19.

(2)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).


PRILOGA

Image