12.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1250

z dne 11. julija 2017

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi 4,5-epoksidec-2(trans)-enal s seznama Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (1) in zlasti člena 11(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) in zlasti člena 7(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 določa seznam Unije z aromami in izvornimi snovmi, odobrenimi za uporabo v in na živilih, ter pogoje njihove uporabe.

(2)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 872/2012 (3) je bil sprejet seznam aromatičnih snovi in vključen v del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008.

(3)

Del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 se lahko posodablja v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka, ki ga vloži država članica ali zainteresirana stran.

(4)

Aromatična snov 4,5-epoksidec-2(trans)-enal (št. FL: 16.071) je vključena v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 kot aromatična snov v postopku ocenjevanja, za katero je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zahtevala dodatne znanstvene podatke. Vložnik je te podatke predložil.

(5)

Agencija je ocenila predložene podatke in v svojem znanstvenem mnenju z dne 4. maja 2017 (4) navedla, da snov 4,5-epoksidec-2(trans)-enal (št. FL: 16.071) pomeni tveganje za varnost zaradi genotoksičnosti, saj je bil ugotovljen genotoksičen učinek v jetrih podgan v predloženem preskusu in vivo.

(6)

Uporaba 4,5-epoksidec-2(trans)-enala (št. FL 16.071) torej ni v skladu s splošnimi pogoji uporabe za arome, določenimi v členu 4(a) Uredbe (ES) št. 1334/2008. Zato bi bilo treba navedeno snov nemudoma črtati s seznama, da se zavaruje zdravje ljudi.

(7)

Komisija bi torej morala uporabiti nujni postopek za črtanje snovi, ki povzroča zaskrbljenost glede varnosti, s seznama Unije.

(8)

Del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 34.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 872/2012 z dne 1. oktobra 2012 o sprejetju seznama aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta, njegovi uveljavitvi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1565/2000 in Odločbe Komisije 1999/217/ES (UL L 267, 2.10.2012, str. 1).

(4)  Odbor EFSA za snovi v stiku z živili, encime in arome (odbor CEF). Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 226 Revision 1 (FGE.226Rev1) (Znanstveno mnenje o oceni za aromatične skupine 226, revizija 1(FGE.226Rev1)): consideration of genotoxicity data on one alpha, beta-unsaturated aldehyde from chemical subgroup 1.1.1(b) of FGE.19 (preučitev podatkov o genotoksičnosti enega alfa, beta-nenasičenega aldehida iz kemijske podskupine 1.1.1(b) skupine aromatičnih snovi FGE.19). EFSA Journal 2017;15(5):4847, str. 24 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4847.


PRILOGA

V delu A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 se črta naslednji vnos:

„16.071

4,5-epoksidec-2(trans)-enal

188590-62-7

1570

 

vsaj 87-odstotna; sekundarne sestavine: 8 %–9 % 4,5-epoksidec-2(cis)-enala

 

1

EFSA“