4.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/113


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1185

z dne 20. aprila 2017

o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (1) ter zlasti člena 67(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (2) ter zlasti členov 126 in 151 ter člena 223(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi (ES) št. 73/2009 (3) in (ES) št. 1234/2007 (4) sta bili razveljavljeni in nadomeščeni z Uredbo (EU) št. 1307/2013 oziroma Uredbo (EU) št. 1308/2013. Uredbi (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 ter akti, sprejeti na podlagi navedenih uredb, določajo veliko različnih obveznosti o pošiljanju informacij in dokumentov Komisiji. Z navedenima uredbama je bilo na Komisijo tudi preneseno pooblastilo za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov v zvezi s tem. Da bi se zagotovilo nemoteno pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji, je treba s takimi akti sprejeti nekatera pravila. Z navedenimi akti bi bilo treba nadomestiti pravila, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 792/2009 (5), ki je razveljavljena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 (6).

(2)

Določiti bi bilo treba metodo za pošiljanje informacij in dokumentov, potrebnih za izpolnitev obveznosti o uradnih obvestilih iz uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013, kakor sta bili dopolnjeni z Delegirano uredbo (EU) 2017/1183, ter opredeliti izjeme od te metode uradnega obveščanja.

(3)

Da se dokumenti za namene Komisije priznajo kot veljavni, bi bilo treba omogočiti zagotavljanje pristnosti, celovitosti in čitljivosti dokumentov in povezanih metapodatkov v celotnem obdobju, v katerem jih je treba hraniti.

(4)

Dokumente je treba upravljati v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov. V ta namen bi morala veljati splošna pravila, določena v zakonodaji Unije, zlasti v Direktivi 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7), uredbah (ES) št. 45/2001 (8) in (ES) št. 1049/2001 (9) Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktivi 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10), za pomoč državam članicam pa bi bilo treba določiti nadaljnje določbe.

(5)

Pomembno je, da so poslane informacije pomembne za zadevni trg ter točne in popolne, države članice pa bi morale vzpostaviti ureditve za zagotovitev navedenega, vključno s potrebnimi ukrepi za zagotovitev, da jim gospodarski subjekti zagotovijo zahtevane informacije v ustreznih rokih.

(6)

Kadar država članica ne pošlje uradnega obvestila, bi morala Komisija zaradi poenostavitve in zmanjšanja upravnega bremena to razlagati kot nično uradno obvestilo države članice.

(7)

Države članice lahko poleg informacij, zahtevanih s to uredbo, pošljejo dodatne informacije, ki so pomembne za trg. Komisija bo prek informacijskega sistema dala na voljo potreben obrazec za pošiljanje takih informacij.

(8)

Informacije o cenah proizvodov ter informacije o proizvodnji in trgih se zahtevajo za spremljanje, analiziranje in upravljanje trgov s kmetijskimi proizvodi ter za namen uporabe Uredbe (EU) št. 1308/2013. Skladno s tem je primerno določiti pravila glede pošiljanja teh informacij.

(9)

Za poenostavitev pravil v zvezi z obveznostmi o uradnih obvestilih in olajšanje dostopa do njih je primerno v to uredbo vključiti določbe o uradnih obvestilih držav članic Komisiji o podatkih o kmetijskih trgih, zlasti podatkih o cenah, proizvodnji in bilancah stanja, ki so trenutno določene v uredbah Komisije (ES) št. 315/2002 (11), (ES) št. 546/2003 (12), (ES) št. 1709/2003 (13); (ES) št. 2336/2003 (14), (ES) št. 2095/2005 (15), (ES) št. 952/2006 (16), (ES) št. 1557/2006 (17), (ES) št. 589/2008 (18), (ES) št. 826/2008 (19), (ES) št. 1249/2008 (20), (ES) št. 436/2009 (21), (EU) št. 1272/2009 (22) in (EU) št. 479/2010 (23) ter izvedbenih uredbah Komisije (EU) št. 543/2011 (24), (EU) št. 1288/2011 (25), (EU) št. 1333/2011 (26) in (EU) št. 807/2013 (27). Te obveznosti o uradnih obvestilih bi bilo treba posodobiti glede na pridobljene izkušnje in zaradi učinkovitejšega upravljanja skupne kmetijske politike.

(10)

Za celovit prikaz poslanih podatkov o cenah in spremljanje gibanj je primerno zahtevati, naj bo vsaka časovna vrsta cen opredeljena.

(11)

Države članice, ki niso sprejele eura, sporočajo informacije o cenah v svojih uradnih valutah.

(12)

Unija mora Svetovni trgovinski organizaciji (STO) pošiljati nekatera uradna obvestila v skladu s členom 18(2) Sporazuma STO o kmetijstvu (28), kakor je podrobneje opredeljeno v odstavku 4 dokumenta STO G/AG/2 z dne 30. junija 1995 in Prilogi k sklepu ministrov članic STO z dne 19. decembra 2015 o izvozni konkurenci (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). Da bi Unija izpolnila te zahteve, mora od držav članic pridobiti nekatere informacije, zlasti informacije v zvezi z domačo podporo in izvozno konkurenco. Zato bi bilo treba opredeliti določbe o uradnih obvestilih držav članic Komisiji.

(13)

Določbe o uradnih obvestilih v sektorju sladkorja bi se morale uporabljati od 1. oktobra 2017, da se z iztekom sistema kvot omogoči nemoten prehod.

(14)

Uredbe (ES) št. 315/2002, (ES) št. 952/2006, (ES) št. 589/2008, (ES) št. 826/2008, (ES) št. 1249/2008, (ES) št. 436/2009, (EU) št. 1272/2009 in (EU) št. 479/2010 ter izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011, (EU) št. 1333/2011 in (EU) št. 807/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. Uredbe (ES) št. 546/2003, (ES) št. 1709/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 2095/2005 in (ES) št. 1557/2006 ter Izvedbeno uredbo (EU) št. 1288/2011 bi bilo treba razveljaviti.

(15)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za neposredna plačila in Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

NAČELA IN ZAHTEVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Člen 1

Informacijski sistem Komisije in metoda uradnega obveščanja

1.   Pošiljanje informacij in dokumentov, ki se zahtevajo skladno z obveznostmi o uradnih obvestilih iz uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 ter aktov, sprejetih na podlagi navedenih uredb, se izvaja prek elektronskega sistema, ki ga Komisija da na voljo državam članicam.

Informacije in dokumenti se pripravljajo in pošiljajo v skladu s:

(a)

postopki, določenimi za informacijski sistem;

(b)

pravicami dostopa, ki jih odobri enotni organ za zvezo, naveden v Delegirani uredbi (EU) 2017/1183, ter

(c)

obrazci, ki so uporabnikom na voljo v informacijskem sistemu.

2.   Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 1 lahko dajo države članice zahtevane informacije Komisiji na voljo po pošti, telefaksu, elektronski pošti ali z osebnim vročanjem:

(a)

če Komisija za določeno obveznost o uradnih obvestilih ni dala na voljo informacijske tehnologije;

(b)

v primerih višje sile ali izjemnih okoliščinah, ki državi članici onemogočajo uporabo informacijskega sistema iz odstavka 1.

Člen 2

Dolgoročna celovitost in čitljivost

Informacijski sistem, ki ga da na voljo Komisija, je zasnovan tako, da varuje celovitost poslanih in shranjenih dokumentov. Zlasti:

(a)

omogoča nedvoumno identifikacijo vsakega uporabnika ter vsebuje učinkovit mehanizem za nadzor pravic dostopa, da se prepreči nezakonit, zlonameren ali nepooblaščen dostop, izbris, sprememba ali selitev dokumentov, datotek ali metapodatkov;

(b)

je opremljen s sistemi fizičnega varovanja pred vdori in okoljskimi nesrečami ter z zaščito programske opreme pred morebitnimi kibernetskimi napadi;

(c)

preprečuje vse nepooblaščene spremembe ter vključuje mehanizme za zagotavljanje celovitosti, s katerimi je mogoče preveriti, ali je bil dokument v določenem časovnem obdobju spremenjen;

(d)

za vsako bistveno stopnjo postopka hrani revizijsko sled;

(e)

shranjene podatke varuje v okolju, ki je varno v fizičnem smislu in z vidika programske opreme, v skladu s točko (b);

(f)

omogoča zanesljivo pretvorbo oblike in postopke selitve, da se zagotovita čitljivost in dostopnost dokumentov skozi celotno zahtevano obdobje shranjevanja;

(g)

je opremljen z dovolj podrobno ter ažurno funkcijsko in tehnično dokumentacijo o delovanju in značilnostih sistema; zadevna dokumentacija je vedno na voljo organizacijskim enotam, ki so odgovorne za funkcijske in/ali tehnične specifikacije.

Člen 3

Pristnost dokumentov

Šteje se, da je dokument, ki se pošlje ali shrani prek informacijskega sistema v skladu s to uredbo, pristen, če je pošiljatelj ustrezno identificiran ter če je bil dokument pripravljen in poslan v skladu s to uredbo.

Člen 4

Varstvo osebnih podatkov

1.   Določbe te uredbe se uporabljajo brez poseganja v Direktivo 95/46/ES, Uredbo (ES) št. 45/2001, Uredbo (ES) št. 1049/2001 in Direktivo 2002/58/ES ter v določbe, sprejete v skladu z njimi.

2.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za varstvo zaupnosti podatkov, ki jih prejmejo od gospodarskih subjektov.

3.   Če so informacije, poslane Komisiji, pridobljene od manj kot treh subjektov ali če informacije enega samega subjekta predstavljajo več kot 70 % količine takih poslanih informacij, zadevna država članica ob pošiljanju informacij na to opozori Komisijo.

4.   Komisija informacij ne objavlja tako, da bi bila mogoča identifikacija posameznega subjekta. Če obstaja tako tveganje, Komisija take informacije objavi samo v združeni obliki.

Člen 5

Privzeta uradna obvestila

Če v aktih iz člena 1 ni določeno drugače, se v primerih, ko država članica Komisiji zahtevanih informacij ali dokumentov ni poslala do roka („nično obvestilo“), šteje, da je država članica:

(a)

v primeru kvantitativnih informacij Komisijo obvestila o ničelni vrednosti;

(b)

v primeru kvalitativnih informacij Komisijo obvestila o položaju, ko „nima o čem poročati“.

POGLAVJE II

POŠILJANJE INFORMACIJ O CENAH, PROIZVODNJI IN TRGIH TER SPOROČANJE, KI SE ZAHTEVA Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

ODDELEK 1

Pošiljanje informacij o cenah, proizvodnji in trgih

Člen 6

Pošiljanje informacij o cenah, proizvodnji in razmerah na trgu

Pošiljanje informacij o cenah, ki se zahteva v skladu z obveznostjo o uradnih obvestilih, določeno v členu 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/1183, se izvaja v skladu s prilogama I in II.

Pošiljanje informacij o proizvodnji in trgih, ki se zahteva skladno z obveznostjo o uradnih obvestilih, določeno v členu 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/1183, se izvaja v skladu s Prilogo III.

Člen 7

Celovitost informacij

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da so poslane informacije relevantne za zadevni trg, točne in popolne. Države članice zagotovijo, da poslani kvantitativni podatki tvorijo usklajeno časovno serijo statističnih podatkov. Kadar država članica utemeljeno meni, da poslane informacije morda niso ustrezne, točne ali popolne, na to ob pošiljanju informacij opozori Komisijo.

2.   Države članice uradno obvestijo Komisijo o vseh pomembnih novih informacijah, ki bi verjetno bistveno spremenile že poslane informacije.

3.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da jim zadevni gospodarski subjekti zahtevane informacije predložijo v primernih rokih. Gospodarski subjekti državam članicam zagotovijo informacije, ki so potrebne za izpolnitev zahtev po informacijah iz te uredbe.

Člen 8

Dodatne informacije

Države članice lahko prek informacijskega sistema iz člena 1 Komisiji pošljejo dodatne informacije poleg tistih, ki se zahtevajo v prilogah I, II in III, če zadevna država članica meni, da so take informacije pomembne. Taka uradna obvestila se pošljejo na obrazcu, ki ga Komisija da na voljo v sistemu.

Člen 9

Opredelitev cene

1.   Za vsako uradno obvestilo o cenah, ki se zahteva v tem oddelku, države članice sporočijo vir in metodologijo, uporabljeno za določitev sporočenih cen. Taka uradna obvestila vključujejo informacije o reprezentativnih trgih, ki jih določijo države članice, in s tem povezane ponderirane koeficiente.

2.   Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah informacij, sporočenih v skladu z odstavkom 1.

3.   Države članice zagotovijo, da ima Komisija pravico do objave podatkov, ki jih prejme od držav članic, ob upoštevanju člena 4.

Člen 10

Sporočanje cen v uradni valuti

Če ni v prilogah I, II in III določeno drugače, države članice informacije o cenah pošljejo v svojih uradnih valutah, in sicer brez davka na dodano vrednost (DDV).

Člen 11

Tedensko spremljanje cen

Če v Prilogi I ni določeno drugače, države članice Komisiji pošljejo tedenske informacije o cenah iz navedene priloge vsako sredo najpozneje do 12.00 (po bruseljskem času), in sicer za pretekli teden.

Člen 12

Netedenske informacije o cenah in spremljanje proizvodnje

Države članice v določenih rokih Komisiji pošljejo:

(a)

netedenske informacije o cenah, navedenih v Prilogi II k tej uredbi, in

(b)

informacije o proizvodnji in trgih, navedenih v Prilogi III k tej uredbi.

ODDELEK 2

Uradna obvestila, zahtevana v mednarodnih sporazumih

Člen 13

Podatki za STO o domači podpori

1.   Države članice vsako leto do 31. oktobra Komisiji pošljejo podatke o nacionalnih proračunskih izdatkih, vključno z izpadlimi dohodki, za ukrepe domače podpore v korist kmetijskih proizvajalcev za preteklo finančno leto Unije. Uradno obvestilo vsebuje podatke o ukrepih, sofinanciranih iz proračuna Unije, ter zajema nacionalne elemente financiranja in elemente financiranja Unije. Uradno obvestilo ne zajema ukrepov, v celoti financiranih iz proračuna Unije.

2.   Podatki, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 1, so tisti, ki so navedeni v dokumentu STO G/AG/2 o domači podpori, in se pošljejo na obrazcu, določenem v navedenem dokumentu.

Člen 14

Podatki za STO o izvozni konkurenci

1.   Države članice vsako leto do 28. februarja Komisiji pošljejo podatke za prejšnje koledarsko leto o naslednjih ukrepih izvozne konkurence, ki so jih uporabile:

(a)

o finančni podpori za izvoz (izvozni krediti, programi jamstva ali zavarovanja izvoznih kreditov);

(b)

mednarodna pomoč v hrani;

(c)

državna trgovinska podjetja za kmetijski izvoz.

2.   Podatki, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 1, so tisti, ki so navedeni v Prilogi k sklepu ministrov članic STO z dne 19. decembra 2015 o izvozni konkurenci, pošljejo pa se na obrazcu, določenem v navedeni prilogi.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Spremembe več uredb in prehodne določbe

1.   Člen 1 Uredbe (ES) št. 315/2002 se črta;

2.   členi 12, 13, 14, 14a, 15a, 20, 21 in 22 Uredbe (ES) št. 952/2006 se črtajo s 1. oktobrom 2017. Te določbe se še naprej uporabljajo v zvezi s preostalimi uradnimi obvestili, povezanimi s kvotnim sistemom za sladkor;

3.   člen 31 Uredbe (ES) št. 589/2008 se črta;

4.   točka A Priloge III k Uredbi (ES) št. 826/2008 se črta;

5.   členi 16(8), 17, 25(3), 27(1) in (2), 34(2) ter člen 36 Uredbe (ES) št. 1249/2008 se črtajo;

6.   člen 19 Uredbe (ES) št. 436/2009 se črta, razen odstavka 1(b)(iii) in odstavka 2, ki se še naprej uporabljata do 31. julija 2017;

7.   člen 56(3) in (4) Uredbe (EU) št. 1272/2009 se črta;

8.   členi 1a, 2 in 3 Uredbe (EU) št. 479/2010 se črtajo;

9.   člen 98 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 se črta;

10.   člen 11 Izvedbene uredbe (EU) št. 1333/2011 se črta;

11.   člen 4(2) in (3) ter člen 7 Izvedbene uredbe (EU) št. 807/2013 se črtata.

Člen 16

Razveljavitev

Razveljavijo se naslednje uredbe:

Uredba (ES) št. 546/2003,

Uredba (ES) št. 1709/2003,

Uredba (ES) št. 2336/2003,

Uredba (ES) št. 2095/2005,

Uredba (ES) št. 1557/2006,

Izvedbena uredba (EU) št. 1288/2011.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 1 Priloge II in točka 2 Priloge III se uporabljata od 1. oktobra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. aprila 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 608.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (glej stran 100 tega Uradnega lista).

(7)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(8)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(9)  Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(10)  Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

(11)  Uredba Komisije (ES) št. 315/2002 z dne 20. februarja 2002 o ugotavljanju cen svežih ali ohlajenih ovčjih trupov na reprezentativnih trgih Skupnosti (UL L 50, 21.2.2002, str. 47).

(12)  Uredba Komisije (ES) št. 546/2003 z dne 27. marca 2003 o nekaterih uradnih obvestilih glede uporabe uredb Sveta (EGS) št. 2771/75, (EGS) št. 2777/75 in (EGS) št. 2783/75 na področju jajc in perutninskega mesa (UL L 81, 28.3.2003, str. 12).

(13)  Uredba Komisije (ES) št. 1709/2003 z dne 26. septembra 2003 o prijavi pridelka in zalog riža (UL L 243, 27.9.2003, str. 92).

(14)  Uredba Komisije (ES) št. 2336/2003 z dne 30. decembra 2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla (UL L 346, 31.12.2003, str. 19).

(15)  Uredba Komisije (ES) št. 2095/2005 z dne 20. decembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 glede sporočanja podatkov o tobaku (UL L 335, 21.12.2005, str. 6).

(16)  Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (UL L 178, 1.7.2006, str. 39).

(17)  Uredba Komisije (ES) št. 1557/2006 z dne 18. oktobra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 glede registracije pogodb in sporočanja podatkov v sektorju hmelja (UL L 288, 19.10.2006, str. 18).

(18)  Uredba Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca (UL L 163, 24.6.2008, str. 6).

(19)  Uredba Komisije (ES) št. 826/2008 z dne 20. avgusta 2008 o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode (UL L 223, 21.8.2008, str. 3).

(20)  Uredba Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L 337, 16.12.2008, str. 3).

(21)  Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L 128, 27.5.2009, str. 15).

(22)  Uredba Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (UL L 349, 29.12.2009, str. 1).

(23)  Uredba Komisije (EU) št. 479/2010 z dne 1. junija 2010 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede uradnih obvestil držav članic Komisiji v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (UL L 135, 2.6.2010, str. 26).

(24)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 157, 15.6.2011, str. 1).

(25)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1288/2011 z dne 9. decembra 2011 o obveščanju o veleprodajnih cenah rumenih banan v okviru skupne ureditve kmetijskih trgov (UL L 328, 10.12.2011, str. 42).

(26)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1333/2011 z dne 19. decembra 2011 o določitvi tržnih standardov za banane, pravil za preverjanje skladnosti s temi tržnimi standardi in zahtev za obvestila v sektorju banan (UL L 336, 20.12.2011, str. 23).

(27)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 807/2013 z dne 26. avgusta 2013 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede ugotavljanja cen nekaterih goved na reprezentativnih trgih Unije (UL L 228, 27.8.2013, str. 5).

(28)  Urugvajski krog večstranskih trgovinskih pogajanj (1986–1994) – Priloga 1 – Priloga 1A – Sporazum o kmetijstvu (WTO-GATT 1994) WTO-„GATT 1994“ (UL L 336, 23.12.1994, str. 22).


PRILOGA I

Zahteve v zvezi s tedenskimi uradnimi obvestili o cenah iz člena 11

1.   Žita

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne tržne cene za vsako vrsto žita in kakovost žita, ki se štejejo za pomembne za trg Unije, izražene na tono proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: cene se zlasti nanašajo na kakovostne lastnosti, mesto kotacije za vsak proizvod in stopnjo trženja.

2.   Riž

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne tržne cene za vsako vrsto riža, ki se šteje za pomembno za trg Unije, izražene na tono proizvoda.

Zadevne države članice: države članice, ki pridelujejo riž.

Drugo: cene se zlasti nanašajo na stopnjo predelave, mesto kotacije za vsak proizvod in stopnjo trženja.

3.   Oljčno olje

Vsebina uradnega obvestila: povprečne cene, evidentirane na glavnih reprezentativnih trgih, in povprečne nacionalne cene za kategorije oljčnega olja, navedene v delu VIII Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: države članice, ki v letnem obdobju od 1. oktobra do 30. septembra proizvedejo več kot 20 000 t oljčnega olja.

Drugo: cene ustrezajo neustekleničenemu oljčnemu olju, franko mlin za deviško oljčno olje in franko tovarna za druge kategorije. Reprezentativni trgi pokrivajo najmanj 70 % nacionalne proizvodnje zadevnega proizvoda.

4.   Sadje in zelenjava

Vsebina uradnega obvestila: enotna tehtana povprečna cena za vrste in sorte sadja in zelenjave iz dela A Priloge XV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011, ki izpolnjujejo splošni tržni standard iz dela A Priloge I k navedeni uredbi ali za razred I v primeru proizvodov, vključenih v posebni tržni standard, izražena na 100 kg neto teže proizvoda.

Zadevne države članice: države članice, navedene v Prilogi XV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011, kadar so podatki na voljo.

Drugo: cene so franko obrat za pakiranje, razvrščene, pakirane, in kjer je primerno, navedene na paletah.

5.   Banane

Vsebina uradnega obvestila: veleprodajne cene za rumene banane, uvrščene pod oznako KN 0803 90 10, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice, ki v koledarskem letu tržijo več kot 50 000 ton rumenih banan.

Drugo: cene se sporočijo po skupinah držav porekla.

6.   Meso

Vsebina uradnega obvestila: cene trupov goved, prašičev in ovac ter nekaterih živih goved, telet in prašičkov, kar zadeva razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih tržnih cen v skladu s pravili Unije na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: če po mnenju pristojnega organa zadevne države članice ni zadostnega števila trupov ali živih živali za sporočanje, se lahko zadevna država članica odloči, da za zadevno obdobje začasno ustavi evidentiranje cen takih trupov ali živih živali, in Komisijo obvesti o razlogih za svojo odločitev.

7.   Mleko in mlečni izdelki

Vsebina uradnega obvestila: cene sirotke v prahu, posnetega mleka v prahu, polnomastnega mleka v prahu, masla in industrijskega sira, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: države članice, katerih nacionalna proizvodnja predstavlja vsaj 2 % proizvodnje Unije; ali, v primeru industrijskih sirov, kjer vrsta sira predstavlja 4 % ali več celotne nacionalne proizvodnje sira.

Drugo: cene se sporočijo za izdelke, kupljene pri proizvajalcu, brez drugih stroškov (transportnih, nakladalnih, manipulativnih, skladiščnih, stroškov za palete, zavarovanje itd.), na podlagi pogodb, sklenjenih za dobave v treh mesecih.

8.   Jajca

Vsebina uradnega obvestila: veleprodajne cene za jajca razreda A iz baterijske reje (povprečje kategorij L in M), izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: cene se sporočijo za proizvode v pakirnicah.Kadar baterijska reja ni več reprezentativna, zadevna država članica uradno sporoči veleprodajno ceno za jajca razreda A nesnih kokoši, ki so v sistemu hlevske reje, izraženo na 100 kg.

9.   Perutninsko meso

Vsebina uradnega obvestila: povprečna veleprodajna cena za cele piščance razreda A („65-odstotne piščance“), izražena na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: cene se sporočijo za proizvode v klavnicah ali na reprezentativnih trgih.Če so v smislu strukture njenega trga pomembne drugačne obdelave piščanca ali posebni kosi piščanca, lahko zadevna država članica poleg povprečne veleprodajne cene za cele piščance razreda A („65-odstotne piščance“) uradno sporoči veleprodajno ceno za drugačno obdelavo piščanca ali kose kakovosti razreda A in pri tem navede vrsto obdelave ali kosov, na katero se nanaša cena, izražena na 100 kg.


PRILOGA II

Zahteve v zvezi s pošiljanjem netedenskih informacij o cenah v skladu s členom 12(a)

1.   Sladkor

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

tehtano povprečje naslednjih cen sladkorja, izraženih na tono sladkorja, ter skupne ustrezne količine in tehtana standardna odstopanja:

(i)

za predhodni mesec prodajne cene;

(ii)

za tekoči mesec predvidene prodajne cene, ki so določene v pogodbah ali drugih transakcijah;

(b)

tehtano povprečje cene sladkorne pese v predhodnem tržnem letu, izraženo na tono pese, ter skupne ustrezne količine.

Zadevne države članice:

(a)

za cene sladkorja vse države članice, v katerih se iz sladkorne pese ali surovega sladkorja proizvede več kot 10 000 ton sladkorja;

(b)

za cene sladkorne pese vse države članice, v katerih se prideluje sladkorna pesa.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

za cene sladkorja do konca vsakega meseca;

(b)

za cene sladkorne pese vsako leto do 30. junija.

Drugo:

cene se določijo v skladu z metodologijo, ki jo objavi Komisija, in se nanašajo na:

(a)

cene nepakiranega belega sladkorja, franko tovarna, za sladkor standardne kakovosti, določene v točki B II Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013, pri čemer se cene zberejo pri podjetjih za proizvodnjo sladkorja in rafinerijah;

(b)

cene sladkorne pese za sladkorno peso standardne kakovosti, določene v točki B I Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013, ki jo podjetja za proizvodnjo sladkorja plačajo pridelovalcem. Sladkorna pesa se dodeli istemu tržnemu letu kot sladkor, ekstrahiran iz nje.

2.   Lanena vlakna

Vsebina uradnega obvestila: povprečne cene franko tovarna za predhodni mesec, evidentirane na glavnih reprezentativnih trgih, za dolga lanena vlakna, izražene na tono proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice, ki pridelujejo dolga lanena vlakna na posejanih površinah, ki presegajo 1 000 ha lana za vlakna.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

3.   Vino

Vsebina uradnega obvestila: v zvezi z vini iz točke 1 dela II Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013:

(a)

povzetek cen za pretekli mesec, izraženih na hektoliter vina, v zvezi z zadevnimi količinami, ali

(b)

do 31. julija 2017 javno dostopni viri informacij, ki veljajo kot verodostojni za ugotavljanje cen.

Zadevne države članice: države članice, katerih proizvodnja vina je v zadnjih petih letih povprečno presegla 5 % celotne proizvodnje vina v Uniji.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 15. dne za predhodni mesec.

Drugo: cene veljajo za nepakirano blago franko prostori proizvajalca.Za informacije iz točk (a) in (b) zadevne države članice izberejo osem najbolj reprezentativnih trgov, ki jih je treba spremljati, pri čemer izbor vključuje najmanj dva trga za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo.

4.   Mleko in mlečni izdelki

(a)   Mleko

Vsebina uradnega obvestila: cena surovega mleka in ocenjena cena za dobave v tekočem mesecu, izraženi na 100 kg proizvoda pri dejanski vsebnosti maščob in beljakovin.

Zadevne države članice: vse države članice.

Rok za uradno obvestilo: do konca vsakega meseca za predhodni mesec.

Drugo: cena je tista, ki jo plačajo prvi kupci s sedežem na ozemlju države članice.

(b)   Mlečni izdelki

Vsebina uradnega obvestila: cene za sire, razen industrijskih sirov iz točke 7 Priloge I, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice za vrste sirov, ki so pomembni za nacionalni trg.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 15. dne za predhodni mesec.

Drugo: cene se nanašajo na sire, kupljene pri proizvajalcu, brez drugih stroškov (transportnih, nakladalnih, manipulativnih, skladiščnih, stroškov za palete, zavarovanje itd.), na podlagi pogodb, sklenjenih za dobave v treh mesecih.


PRILOGA III

Zahteve v zvezi s pošiljanjem informacij o proizvodnji in trgih v skladu s členom 12(b)

1.   Riž

Vsebina uradnega obvestila: za vsako vrsto riža iz točk 2 in 3 dela I Priloge II k Uredbi (EU) št. 1308/2013:

(a)

posejana površina, kmetijski donos, proizvodnja neoluščenega riža v proizvodnem letu in izkoristek po brušenju;

(b)

zaloge riža (izražene v ekvivalentu brušenega riža), ki jih imajo pridelovalci in rižarne vsako leto 31. avgusta, razčlenjene na riž, pridelan v Evropski uniji, in uvoženi riž.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 15. januarja za predhodno leto.

Zadevne države članice:

(a)

za proizvodnjo neoluščenega riža vse države članice, ki pridelujejo riž;

(b)

za zaloge riža vse države članice, ki pridelujejo riž, in države članice z rižarnami.

2.   Sladkor

A.   Površine s sladkorno peso

Vsebina uradnega obvestila: površine s sladkorno peso za tekoče tržno leto in ocena za naslednje tržno leto.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 31. maja.

Zadevne države članice: vse države članice, ki imajo v zadevnem letu s sladkorno peso posejanih več kot 1 000 ha površin.

Drugo: te številke so izražene v hektarih ter razčlenjene po površinah, namenjenih proizvodnji sladkorja, in površinah, namenjenih proizvodnji bioetanola.

B.   Proizvodnja sladkorja in bioetanola

Vsebina uradnega obvestila: proizvodnja sladkorja in proizvodnja bioetanola za vsako podjetje v predhodnem tržnem letu in za vsako podjetje ocena proizvodnje sladkorja za tekoče tržno leto.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 30. novembra za proizvodnjo v predhodnem tržnem letu in vsako leto do 31. marca (do 30. junija za francoska departmaja Guadeloupe in Martinik) za proizvodnjo v tekočem tržnem letu.

Zadevne države članice: vse države članice, v katerih se proizvede več kot 10 000 ton sladkorja.

Drugo:

(a)

„proizvodnja sladkorja“ pomeni celotno količino, izraženo v tonah belega sladkorja, in sicer:

(i)

belega sladkorja, ne glede na razlike v kakovosti;

(ii)

surovega sladkorja glede na donos, kot je določen v skladu s točko B.III Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013;

(iii)

invertnega sladkorja po teži;

(iv)

saharoznih ali invertnih sladkornih sirupov s čistostjo najmanj 70 %, proizvedenih iz sladkorne pese, na podlagi vsebnosti sladkorja, ki ga je mogoče ekstrahirati, ali na podlagi dejanskega donosa;

(v)

saharoznih ali invertnih sladkornih sirupov s čistostjo najmanj 75 %, proizvedenih iz sladkornega trsa, na podlagi vsebnosti sladkorja;

(b)

proizvodnja sladkorja ne zajema belega sladkorja, pridobljenega iz katerega od proizvodov iz točke (a) ali proizvedenega s postopki aktivnega oplemenitenja;

(c)

sladkor, ekstrahiran iz sladkorne pese, posejane v danem tržnem letu, se dodeli naslednjemu tržnemu letu. Vendar se lahko države članice odločijo, da sladkor, ekstrahiran iz sladkorne pese, posejane jeseni v danem tržnem letu, dodelijo istemu tržnemu letu ter Komisijo o svoji odločitvi obvestijo najpozneje 1. oktobra 2017;

(d)

številke za sladkor se razčlenijo po mesecih in v zvezi s tekočim tržnim letom ustrezajo začasnim številkam do februarja ter ocenam za preostale mesece tržnega leta.

(e)

proizvodnja bioetanola zajema samo bioetanol, pridobljen iz katerega od proizvodov iz točke (a), in je izražena v hektolitrih.

C.   Proizvodnja izoglukoze

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

količine lastne proizvodnje izoglukoze, ki jih vsak proizvajalec odpremi v predhodnem tržnem letu;

(b)

količine lastne proizvodnje izoglukoze, ki jih vsak proizvajalec odpremi v predhodnem mesecu.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 30. novembra za preteklo tržno leto in vsak mesec do 25. dne za pretekli mesec.

Zadevne države članice: vse države članice, ki proizvajajo izoglukozo.

Drugo:„Proizvodnja izoglukoze“ pomeni celotno količino proizvoda, pridobljenega iz glukoze ali njenih polimerov, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 41 masnih % fruktoze, izraženo v tonah suhe snovi, ne glede na njeno dejansko vsebnost fruktoze, ki presega 41-odstotni prag.Letne številke o proizvodnji se razčlenijo po posameznih mesecih.

D.   Zaloge sladkorja in izoglukoze

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

količine proizvodnje sladkorja, ki jih imajo podjetja za proizvodnjo sladkorja in rafinerije shranjene ob koncu vsakega meseca;

(b)

količine proizvodnje izoglukoze, ki jih imajo proizvajalci izoglukoze shranjene ob koncu preteklega tržnega leta.

Rok za uradno obvestilo: do konca vsakega meseca za predhodni mesec za sladkor in do 30. novembra za izoglukozo.

Zadevne države članice:

(a)

za sladkor vse države članice, v katerih so podjetja za proizvodnjo sladkorja ali rafinerije in kjer proizvodnja sladkorja presega 10 000 ton;

(b)

za izoglukozo vse države članice, ki proizvajajo izoglukozo.

Drugo: številke se nanašajo na proizvode, skladiščene v prostem pretoku na ozemlju Unije, ter na proizvodnjo sladkorja in proizvodnjo izoglukoze, kot sta opredeljeni v točkah B in C.

V zvezi s sladkorjem:

številke se nanašajo na količine v lasti podjetja ali rafinerije ali količine, pokrite z garancijo;

za količine, skladiščene ob koncu julija, avgusta in septembra, se pri številkah navede količina, ki izhaja iz proizvodnje sladkorja za naslednje tržno leto;

če skladišče ni v državi članici, ki je podatke poslala Komisiji, temveč v drugi, država članica, ki pošlje uradno obvestilo, obvesti zadevno državo članico o količinah, skladiščenih na njenem ozemlju, ter lokacijah skladišč do konca meseca, ki sledi mesecu, v katerem podatke pošlje Komisiji.

V zvezi z izoglukozo se količine nanašajo na količine v lasti proizvajalca.

3.   Predivnice

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

površina z lanom za vlakna za tekoče tržno leto in ocena za naslednje tržno leto, izraženo v hektarih;

(b)

proizvodnja dolgih lanenih vlaken za preteklo tržno leto in ocena za tekoče tržno leto, izražena v tonah;

(c)

površina, posejana z bombažem, za preteklo leto pridelave in ocena za tekoče leto pridelave, izražena v hektarih;

(d)

proizvodnja neodzrnjenega bombaža za preteklo leto pridelave in ocena za tekoče leto pridelave, izražena v tonah;

(e)

povprečna cena neodzrnjenega bombaža, plačana proizvajalcem bombaža za preteklo leto pridelave, izražena na tono proizvoda.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

za površine z lanom za vlakna vsako leto do 31. julija;

(b)

za proizvodnjo dolgih lanenih vlaken vsako leto do 31. oktobra;

(c), (d) in (e)

za bombaž vsako leto do 15. oktobra.

Zadevne države članice:

(a) in (b):

za lan vse države članice, v katerih se dolga lanena vlakna pridelujejo na posejanih površinah, ki presegajo 1 000 ha lana za vlakna;

(c), d) in (e):

za bombaž vse države članice, v katerih je z bombažem posejanih najmanj 1 000 ha.

4.   Hmelj

Vsebina uradnega obvestila: naslednje informacije o proizvodnji, navedene kot skupna vrednost, in za informacije iz točk od (b) do (d), razčlenjene glede na sorte grenkega in aromatičnega hmelja:

(a)

število kmetov, ki pridelujejo hmelj;

(b)

površina, posejana s hmeljem, izražena v hektarih;

(c)

količina v tonah in povprečna odkupna cena, izražena na kg hmelja, prodanega na podlagi terminske pogodbe in brez nje;

(d)

proizvodnja alfa kislin v tonah in povprečna vsebnost alfa kislin (v odstotkih).

Rok za uradno obvestilo: do 30. aprila leta, ki sledi obiranju hmelja.

Zadevne države članice: Države članice, v katerih je bilo v preteklem letu s hmeljem posejanih več kot 200 ha površin.

5.   Oljčno olje

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

podatki o končni proizvodnji, skupni domači porabi (vključno s porabo v predelovalni industriji) in končnih zalogah za predhodno letno obdobje od 1. oktobra do 30. septembra;

(b)

ocena mesečne proizvodnje in ocene skupne proizvodnje, domače porabe (vključno s porabo v predelovalni industriji) in končnih zalog za tekoče letno obdobje od 1. oktobra do 30. septembra.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

za predhodno letno obdobje vsako leto do 31. oktobra;

(b)

za tekoče letno obdobje do 31. oktobra in do 15. dne vsak mesec od novembra do junija.

Zadevne države članice: Države članice, ki proizvajajo oljčno olje.

6.   Banane

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

povprečne prodajne cene na lokalnih trgih za zelene banane, ki se tržijo na območju pridelave, izražene na 100 kg proizvoda, in povezane količine;

(b)

povprečne prodajne cene zelenih banan, ki se tržijo zunaj območja pridelave, izražene na 100 kg proizvoda in povezane količine.

Rok za uradno obvestilo:

vsako leto do 15. junija za preteklo obdobje od 1. januarja do 30. aprila;

vsako leto do 15. oktobra za preteklo obdobje od 1. maja do 31. avgusta;

vsako leto do 15. februarja za preteklo obdobje od 1. septembra do 31. decembra.

Zadevne države članice: Države članice z območjem pridelave, in sicer:

(a)

Kanarski otoki;

(b)

Guadeloupe;

(c)

Martinik;

(d)

Madeira in Azori;

(e)

Kreta in Lakonija;

(f)

Ciper.

Drugo: cene za zelene banane, ki se tržijo v Uniji zunaj njihovega območja pridelave, so cene v prvem razkladalnem pristanišču (neraztovorjeno blago).

7.   Tobak

Vsebina uradnega obvestila: za vsako skupino sort surovega tobaka:

(i)

število kmetov;

(ii)

površina v hektarih;

(iii)

dobavljena količina v tonah;

(iv)

povprečna cena, plačana kmetom, brez davkov in drugih dajatev, izražena na kg proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: do 31. julija leta, ki sledi letu obiranja.

Zadevne države članice: države članice, v katerih je bilo za preteklo obiranje s tobakom posejanih več kot 3 000 ha površin.

Drugo: skupine sort surovega tobaka so:

skupina I

:

flue-cured (sušen z zračnim tokom): tobak, sušen v pečeh s kontroliranim pretokom zraka, pri kontrolirani temperaturi in vlažnosti, zlasti viržinski tobak;

skupina II

:

light air-cured (sušen na lahnem vetru): tobak, ki je sušen na zraku pod streho in ni fermentiran, zlasti burley in maryland;

skupina III

:

dark air-cured (sušenje v senci): tobak, sušen na zraku pod streho, ki pred trženjem naravno fermentira, zlasti badischer geudertheimer, fermented burley, havana, mocny skroniowski, nostrano del brenta in pulawski;

skupina IV

:

fire-cured (sušen na dimu): tobak, sušen na dimu, zlasti kentucky in salento;

skupina V

:

sun-cured (sušen na soncu): tobak, sušen na soncu, imenovan tudi „orientalski tobak“, zlasti basmas, katerini in kaba-koulak.

8.   Proizvodi vinskega sektorja

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

ocene proizvodnje vinskih proizvodov (vključno z vinificiranim in nevinificiranim grozdnim moštom) na ozemlju države članice v tekočem vinskem letu;

(b)

dokončni rezultat prijav proizvodnje iz člena 9 Uredbe (ES) št. 436/2009 ter ocena proizvodnje, ki s takimi prijavami ni zajeta;

(c)

povzetek prijav zalog iz člena 11 Uredbe (ES) št. 436/2009 na dan 31. julija preteklega vinskega leta;

(d)

končne bilance stanja preteklega vinskega leta, vključno s popolnimi informacijami o razpoložljivosti (začetne zaloge, proizvodnja, uvoz), porabi (prehrana ljudi, industrijska poraba, predelava, izvoz in izgube) in končnih zalogah.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

ocene proizvodnje vsako leto do 30. septembra;

(b)

dokončen rezultat prijav proizvodnje vsako leto do 15. marca;

(c)

povzetek prijav zalog vsako leto do 31. oktobra;

(d)

končna bilanca stanja vsako leto do 15. januarja.

Zadevne države članice: države članice, ki vodijo posodobljen register vinogradov v skladu s členom 145(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

9.   Mleko in mlečni izdelki

Vsebina uradnega obvestila: skupna količina surovega kravjega mleka, izražena v kilogramih pri dejanski vsebnosti maščob.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne v mesecu.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: količine se nanašajo na mleko, ki je bilo v predhodnem mesecu dobavljeno prvim kupcem s sedežem na ozemlju države članice. Države članice zagotovijo, da vsi prvi kupci s sedežem na njihovem ozemlju pristojnemu nacionalnemu organu pravočasno prijavijo točno količino surovega kravjega mleka, ki jim je bila dobavljena vsak mesec, da lahko izpolnijo to zahtevo.

10.   Jajca

Vsebina uradnega obvestila: število enot za proizvodnjo jajc, razčlenjeno po načinih reje iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 589/2008, vključno z največjo zmogljivostjo obrata v smislu števila naenkrat prisotnih kokoši nesnic.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 1. aprila.

Zadevne države članice: vse države članice.

11.   Etilni alkohol

Vsebina uradnega obvestila: za alkohol kmetijskega porekla se v hektolitrih čistega alkohola izrazijo:

(a)

proizvodnja s fermentacijo in destilacijo, razčlenjena po kmetijskih surovinah, iz katerih se proizvaja alkohol;

(b)

količine, prenesene od proizvajalcev ali uvoznikov alkohola za predelavo ali pakiranje, razčlenjene po kategorijah uporabe (hrana in pijača, goriva, industrija/drugo).

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 1. marca za predhodno koledarsko leto.

Zadevne države članice: vse države članice.