19.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 103/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/699

z dne 18. aprila 2017

o določitvi skupne metodologije za izračun teže električne in elektronske opreme (EEO), dane v promet v posamezni državi članici, in skupne metodologije za izračun količine odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), izražene v teži, nastale v posamezni državi članici

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (1) ter zlasti člena 7(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev enotnih pogojev, na podlagi katerih bodo države članice izračunale minimalno letno stopnjo zbiranja OEEO v skladu z Direktivo 2012/19/EU, je treba določiti skupno metodologijo, ki jo bodo države članice uporabljale pri izračunavanju navedene stopnje zbiranja na podlagi teže električne in elektronske opreme (EEO), dane na njihove trge, ter tudi skupno metodologijo za izračun skupne količine OEEO (izražene v teži), nastale v posamezni državi članici, ki se začne uporabljati, ko bo ta možnost na voljo državam članicam v skladu z Direktivo 2012/19/EU.

(2)

Primerno je, da se v tej uredbi določijo specifični parametri, vključno s parametroma „teža EEO“ in „nastala OEEO“, da se omogoči usklajena uporaba skupnih metodologij za izračun teže EEO, dane na trg, in izračun skupne količine nastale OEEO.

(3)

Za podporo pri uporabi skupnih metodologij za izračun teže EEO, dane na trg, in izračun skupne količine OEEO, nastale v državi članici, je nujno, da metodologiji vključujeta orodje za izračun, prilagojeno za vsako državo članico.

(4)

Kadar podatki, ki jih morajo sporočiti proizvajalci ali njihovi pooblaščeni zastopniki v skladu s členom 16 in delom B Priloge X k Direktivi 2012/19/EU, niso na voljo ali niso popolni, lahko države članice pripravijo utemeljene ocene količine EEO, dane na njihove trge. Kadar je treba pripraviti take ocene, bi bilo treba za zagotovitev enotnih pogojev za poročanje, spremljanje in ocenjevanje podatkov uporabiti skupno metodologijo.

(5)

Skupna metodologija za izračun utemeljenih ocen količine EEO, dane na trg, bi morala upoštevati, da je treba količino EEO, dane na trg na ozemlju države članice, upoštevati kot težo EEO, dostopne na njenem trgu, pri čemer se izključi vsakršna EEO, ki je zapustila njeno ozemlje po tem, ko je bila dana na njen trg. Zato in glede na razpoložljive statistične podatke bi moral izračun teže EEO, dane na trg, temeljiti na podatkih o domači proizvodnji EEO v zadevni državi članici ter podatkih o uvozu EEO v navedeno državo članico, ki prihaja iz drugih držav članic ali iz tretjih držav, in izvozu EEO iz navedene države članice v drugo državo članico ali tretjo državo. Podatki bi se morali pridobiti z uporabo zbirke podatkov Eurostata (Eurobase), v kateri je zlasti domača proizvodnja EEO registrirana v sistemu proizvodnje Skupnosti (s kodami PRODCOM). Te kode so povezane tudi z oznakami v statistiki trgovine (oznake kombinirane nomenklature). S statističnimi podatki o blagovni menjavi se meri količina blaga, s katerim se trguje med državami članicami (trgovina znotraj Unije), in blaga, s katerim se trguje med državami članicami in tretjimi državami (trgovina zunaj Unije).

(6)

Nacionalni podatki o domači proizvodnji EEO, uvozu in izvozu se sporočajo glede na sistem proizvodnje Skupnosti z uporabo kod PRODCOM in ne glede na kategorije EEO iz prilog I in III k Direktivi 2012/19/EU. Vendar, kadar države članice pripravijo ocene količine EEO, dane na trg, je pomembno, da za pretvorbo statističnih podatkov o domači proizvodnji, uvozu in izvozu v podatke, ki ustrezajo teži EEO, dane na njihove trge glede na kategorije EEO iz Direktive 2012/19/EU, uporabljajo skupno razvrstitveno metodo.

(7)

Za izračun skupne količine OEEO, nastale v danem letu na ozemlju države članice, je pomembno, da države članice uporabljajo skupno metodologijo, ki bi morala upoštevati podatke o količini EEO, dane na trg v posamezni državi članici v preteklosti, podatke o življenjski dobi različne EEO, glede na njeno vrsto, stopnjo zasičenosti nacionalnega trga in različne življenjske cikle EEO v državah članicah. Orodje za izračun OEEO, ki temelji na tej metodologiji, bi moralo biti na voljo za uporabo državam članicam, nanj pa bi morali biti vnaprej preneseni podatki, potrebni za njegovo neposredno uporabo. Države članice bi morale imeti možnost, da posodobijo podatke, ki se uporabljajo v orodju, o EEO, dani na trg v preteklih letih, in/ali podatke o življenjski dobi, in sicer na podlagi ustreznih podatkov in dokazov, ki upravičujejo take posodobitve.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 39 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa skupno metodologijo za izračun teže električne in elektronske opreme (EEO), dane na trg v posamezni državi članici, in skupno metodologijo za izračun skupne količine odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), izražene v teži, nastale v posamezni državi članici, ki ju morajo uporabljati države članice, kakor je ustrezno, za izračun stopenj zbiranja OEEO. V ta namen tudi določa, da mora biti na voljo orodje za izračun OEEO, prilagojeno za vsako državo članico, ki ga pripravi in da na razpolago Komisija kot sestavni del teh metodologij.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljata naslednji opredelitvi pojmov:

(a)

„teža EEO“ pomeni bruto (odpremno) težo katere koli EEO, ki spada v področje uporabe Direktive 2012/19/EU, vključno z vsemi električnimi in elektronskimi dodatki, vendar brez embalaže, baterij/akumulatorjev, navodil za uporabo, priročnikov, neelektričnih/neelektronskih dodatkov in potrošnega blaga;

(b)

„nastala OEEO“ v državi članici pomeni skupno težo OEEO, ki izhaja iz EEO, ki spada v področje uporabe Direktive 2012/19/EU ter je bila dana na trg te države članice, pred katero koli dejavnostjo, kot so zbiranje, priprava za ponovno uporabo, obdelava, predelava, vključno z recikliranjem, ali izvoz.

Člen 3

Izračun teže EEO, dane na trg v državi članici

1.   Če država članica izračuna stopnjo zbiranja na podlagi povprečne teže EEO, dane na trg, ta država članica izračuna težo EEO, dane na njen trg v danem letu, na podlagi informacij, ki jih predložijo proizvajalci EEO ali njihovi pooblaščeni zastopniki, kadar je to ustrezno, v skladu s členom 16(2)(c) Direktive 2012/19/EU in delom B Priloge X k navedeni direktivi.

2.   Če država članica ne more izračunati teže EEO, dane na njen trg v skladu z odstavkom 1, namesto tega pripravi utemeljene ocene teže EEO, dane na njen trg v zadevnem letu, in sicer na podlagi podatkov o domači proizvodnji, uvozu in izvozu EEO na njenem ozemlju. Za ta namen država članica uporabi metodologijo, določeno v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 4

Izračun skupne količine OEEO, nastale v državi članici

Če država članica izračuna stopnjo zbiranja na podlagi količine OEEO, nastale na njenem ozemlju, ta država članica izračuna skupno količino OEEO, nastale na njenem ozemlju v danem letu, na podlagi metodologije, določene v Prilogi II.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. aprila 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 197, 24.7.2012, str. 38.

(2)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).


PRILOGA I

Metodologija za izračun utemeljene ocene teže EEO, dane na trg države članice

1.

Utemeljene ocene teže EEO, dane na trg države članice v referenčnem letu, se izračunajo po metodi očitne porabe, ki temelji na enačbi:

EEO, dana na trg(t) = domača proizvodnja(t) + uvoz(t) – izvoz(t)

Pri tem je:

domača proizvodnja

=

teža (v tonah) končne EEO, proizvedene v referenčnem letu t v državi članici;

uvoz(t)

=

teža (v tonah) EEO, ki vstopi v državo članico v referenčnem letu t in prihaja iz druge države članice ali tretje države za namene distribucije, porabe ali uporabe;

izvoz(t)

=

teža (v tonah) EEO, ki se izvaža iz države članice v referenčnem letu t v drugo državo članico ali tretjo državo za namene distribucije, porabe ali uporabe.

2.

Države članice uporabijo podatke o domači proizvodnji EEO (izraženih v teži), sporočene v okviru klasifikacije sistema proizvodnje Skupnosti (kode PRODCOM).

Države članice uporabijo podatke o uvozu in izvozu EEO (izraženih v teži), sporočene z oznakami kombinirane nomenklature (oznake KN).

3.

Države članice za izračun OEEO uporabljajo orodje za izračun iz člena 1 te uredbe, s katerim količine doma proizvedene, uvožene in izvožene EEO, ki so sporočene z oznakami KN, pretvorijo v količine EEO, dane na trg po kategorijah EEO, določenih v prilogah I in III k Direktivi 2012/19/EU.


PRILOGA II

Metodologija za izračun skupne količine OEEO, nastale v državi članici

1.

Skupna količina OEEO, nastala v državi članici v danem letu, se izračuna na podlagi količine EEO, dane na trg te države članice v prejšnjih letih, in ustrezne življenjske dobe proizvoda, ocenjene na podlagi stopnje zavržka na proizvod, kot je določeno v naslednji enačbi:

Formula

Pri tem je:

W(n)

=

količina (v tonah) OEEO, nastale v ocenjevalnem letu n;

POM(t)

=

količina (v tonah) EEO, dane na trg v katerem koli letu t;

t 0

=

prvo leto, ko je bila EEO dana na trg;

L (p) (t, n)

=

profil življenjske dobe, ki temelji na zavržku za serijo EEO, dane na trg v letu t, ki odraža svojo verjetno stopnjo zavržka v ocenjevalnem letu n (zavržena oprema v odstotkih od skupne prodaje v letu n) in je izračunana z uporabo Weibullove porazdelitvene funkcije, določene s časovno spremenljivim oblikovnim parametrom α(t) in skalnim parametrom β(t), kot sledi:

Formula

Kadar se isti parametri življenjske dobe uporabljajo v daljšem obdobju, je porazdelitev življenjske dobe EEO poenostavljena z naslednjo formulo:

Formula

Pri tem je:

α (alfa)

=

„oblikovni parameter“ verjetnostne razporeditve;

β (beta)

=

„skalni parameter“ verjetnostne razporeditve.

2.

Države članice za izračun skupne količine OEEO, nastale na njihovem ozemlju v danem letu, uporabljajo orodje za izračun OEEO iz člena 1 te uredbe, ki je bilo razvito na podlagi metodologije, opisane v točki 1.

3.

Na orodje za izračun OEEO se vnaprej prenesejo podatki (izračunani na podlagi metode očitne porabe, opisane v Prilogi I) o količini EEO, dane na trg, za obdobje 1980–2014 za vsako državo članico, in podatki o življenjski dobi proizvoda za obdobje 1980–2030. Oblikovni parameter in skalni parameter verjetnostne razporeditve iz točke 1, ki je določena za vsako državo članico, se vneseta v orodje kot privzeti vrednosti.

4.

Države članice v orodje za izračun OEEO vnesejo letne podatke o EEO, dani na trg od leta 2015 do leta pred referenčnim letom, da se omogoči izračun teže OEEO, nastale v danem letu.

5.

Države članice lahko posodobijo podatke o EEO, dani na trg, ali podatke o življenjski dobi proizvoda, ki se uporabljajo v orodju za izračun OEEO, kot je določeno v točki 3. Pred začetkom takih posodobitev države članice o tem obvestijo Komisijo in zagotovijo ustrezna dokazila za take posodobitve, vključno z uradnimi tržnimi raziskavami, rezultati revizij ali analiziranimi in utemeljenimi podatki, ki izhajajo iz posvetovanja z ustreznimi zainteresiranimi stranmi.