7.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/44


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/627

z dne 3. aprila 2017

o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za fenpiroksimat, triadimenol in triadimefon v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 14(1)(a), člena 17, člena 18(1)(b) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za fenpiroksimat so bile določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za triadimenol in triadimefon so bile MRL določene v Prilogi II in delu B Priloge III k navedeni uredbi.

(2)

Za fenpiroksimat je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (2). Predlagala je spremembo opredelitve ostanka in ugotovila, da v zvezi z MRL za citruse, jabolka, hruške, kutine, nešplje, japonske nešplje, marelice, češnje, breskve, slive, namizno grozdje, vinsko grozdje, jagode, robide, ostrožnice, maline, borovnice, ameriške brusnice, ribez (rdeči, črni in beli), kosmulje, šipek, murve, plodove gloga azarol, bezgove jagode, paradižnik, papriko, jajčevce, kumare, kumarice za vlaganje, bučke, fižol (svež, s stroki), hmelj, goveja jetra in ledvice, ovčja jetra in ledvice ter kozja jetra in ledvice nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za lupinarje, kumkvate, avokado, krompir, gomoljno zeleno, okro, melone, orjaške buče in fižol (svež, brez strokov) ni na voljo nobenih informacij in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. MRL za te proizvode bi bilo treba določiti v višini specifične meje določljivosti. Ob upoštevanju dodatnih informacij o dobrih kmetijskih praksah, ki so jih predložile Združene države po objavi obrazloženega mnenja, bi bilo treba MRL za citruse, mandeljne, jabolka, hruške, češnje in ameriške brusnice določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(3)

Za triadimenol je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (3). Predlagala je spremembo opredelitve ostanka in ugotovila, da v zvezi z MRL za jabolka, namizno grozdje, vinsko grozdje, jagode, borovnice, ribez, kosmulje, podzemno kolerabo, repo, paradižnik, papriko, jajčevce, kumare, kumarice za vlaganje, bučke, melone, orjaške buče, lubenice, artičoke, semena oljne ogrščice, ječmenovo zrnje, ovseno zrnje, rženo zrnje, pšenično zrnje, hmelj, sladkorno peso, svinjsko mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, goveje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, ovčje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, kozje mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, perutninsko mišičevje, maščevje, jetra in ledvice, kravje, ovčje, kozje in konjsko mleko ter ptičja jajca nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za banane, ananase, okro, brstični ohrovt, por, ajdovo zrnje, proseno zrnje, sirkovo zrnje in kavna zrna ni na voljo nobenih informacij in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. MRL za te proizvode bi bilo treba določiti v višini specifične meje določljivosti.

(4)

Nevključitev triadimefona v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS je določena v Odločbi Komisije 2004/129/ES (4). Vse obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov triadimefon, so bile preklicane. V skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 396/2005 v povezavi s členom 14(1)(a) Uredbe bi bilo zato treba MRL za to aktivno snov iz Priloge II in dela B Priloge III k navedeni uredbi črtati.

(5)

Kar zadeva proizvode, na katerih uporaba zadevnega fitofarmacevtskega sredstva ni dovoljena in za katere ne obstajajo nobene uvozne tolerance ali mejne vrednosti ostankov iz Codexa (CXL), bi bilo treba MRL določiti v višini specifične meje določljivosti ali uporabljati privzete MRL, kot je določeno v členu 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(6)

Komisija se je glede potrebe po prilagoditvi nekaterih mej določljivosti posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije za ostanke pesticidov. Pri številnih snoveh so navedeni laboratoriji ugotovili, da je zaradi tehničnega razvoja za nekatere proizvode treba določiti specifične meje določljivosti.

(7)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(8)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(9)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Da bi se omogočilo normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodno ureditev za proizvode, ki so bili proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(11)

Državam članicam, tretjim državam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba pred začetkom uporabe spremenjenih MRL omogočiti primerno obdobje, da se bodo lahko pripravili na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale ob spremembi MRL.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge II, III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Kar zadeva aktivne snovi fenpiroksimat, triadimenol in triadimefon v in na vseh proizvodih, se različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo še naprej uporablja za proizvode, ki so bili proizvedeni pred 27. oktobrom 2017.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 27. oktobra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. aprila 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpyroximate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za fenpiroksimat v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2015;14(1):4382.

(3)  Evropska agencija za varnost hrane; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triadimenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za triadimenol v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2016;14(1):4377.

(4)  Odločba Komisije 2004/129/ES z dne 30. januarja 2004 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o odvzemu dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te aktivne snovi (UL L 37, 10.2.2004, str. 37).


PRILOGA

Priloge II, III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo:

1.

Priloga II se spremeni:

(a)

dodata se naslednja stolpca za fenpiroksimat in triadimenol:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Fenpiroksimat (A) (F) (R)

Triadimenol (vsa razmerja sestavnih izomerov)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

 

0110000

Citrusi

0,5 (+)

0,01  (*1)

0110010

Grenivke

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

0110030

Limone

 

 

0110040

Limete

 

 

0110050

Mandarine

 

 

0110990

Drugo

 

 

0120000

Lupinarji

 

0,01  (*1)

0120010

Mandeljni

0,05  (*1) (+)

 

0120020

Brazilski oreški

0,01  (*1)

 

0120030

Indijski orehi

0,01  (*1)

 

0120040

Kostanj

0,01  (*1)

 

0120050

Kokosovi orehi

0,01  (*1)

 

0120060

Lešniki

0,01  (*1)

 

0120070

Oreški makadamije

0,01  (*1)

 

0120080

Pekani

0,01  (*1)

 

0120090

Pinjole

0,01  (*1)

 

0120100

Pistacije

0,01  (*1)

 

0120110

Orehi

0,01  (*1)

 

0120990

Drugo

0,01  (*1)

 

0130000

Pečkato sadje

 

 

0130010

Jabolka

0,3 (+)

0,2 (+)

0130020

Hruške

0,3 (+)

0,01  (*1)

0130030

Kutine

0,2 (+)

0,01  (*1)

0130040

Nešplje

0,2 (+)

0,01  (*1)

0130050

Japonske nešplje

0,2 (+)

0,01  (*1)

0130990

Drugo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140000

Koščičasto sadje

 

0,01  (*1)

0140010

Marelice

0,3 (+)

 

0140020

Češnje

2 (+)

 

0140030

Breskve

0,3 (+)

 

0140040

Slive

0,1 (+)

 

0140990

Drugo

0,01  (*1)

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

0151000

(a)

Grozdje

0,3

0,3 (+)

0151010

Namizno grozdje

 (+)

 

0151020

Vinsko grozdje

 (+)

 

0152000

(b)

Jagode

0,3 (+)

0,5 (+)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0,01  (*1)

0153010

Robide

0,7 (+)

 

0153020

Ostrožnice

0,5 (+)

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

1,5 (+)

 

0153990

Drugo

0,01  (*1)

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

0154010

Borovnice

0,4 (+)

0,9 (+)

0154020

Ameriške brusnice

0,5 (+)

0,01  (*1)

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

0,4 (+)

0,9 (+)

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

0,4 (+)

0,9 (+)

0154050

Šipek

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154060

Murve (črne in bele)

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154080

Bezgove jagode

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154990

Drugo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0160000

Mešano sadje

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

0161010

Dateljni

 

 

0161020

Fige

 

 

0161030

Namizne oljke

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

0161050

Karambole

 

 

0161060

Kakiji

 

 

0161070

Jamun

 

 

0161990

Drugo

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

0162990

Drugo

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Banane

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaje

 

 

0163050

Granatna jabolka

 

 

0163060

Čirimoje

 

 

0163070

Gvave

 

 

0163080

Ananasi

 

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

 

0163990

Drugo

 

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01  (*1)

 

0211000

(a)

Krompir

 

0,01  (*1)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

0,01  (*1)

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

0212030

Jam

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Drugo

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

0,01  (*1)

0213020

Korenje

 

0,01  (*1)

0213030

Gomoljna zelena

 

0,01  (*1)

0213040

Hren

 

0,01  (*1)

0213050

Topinambur/laška repa

 

0,01  (*1)

0213060

Pastinak

 

0,01  (*1)

0213070

Koren peteršilja

 

0,01  (*1)

0213080

Redkev

 

0,01  (*1)

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

0,01  (*1)

0213100

Podzemna koleraba

 

0,3 (+)

0213110

Repa

 

0,3 (+)

0213990

Drugo

 

0,01  (*1)

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Česen

 

 

0220020

Čebula

 

 

0220030

Šalotka

 

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

 

0220990

Drugo

 

 

0230000

Zelenjava – plodovke

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

0231010

Paradižnik

0,2 (+)

0,3 (+)

0231020

Paprika

0,3 (+)

0,5 (+)

0231030

Jajčevci

0,2 (+)

0,3 (+)

0231040

Okra/jedilni oslez

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Drugo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,08

0,15

0232010

Kumare

 (+)

 (+)

0232020

Kumarice za vlaganje

 (+)

 (+)

0232030

Bučke

 (+)

 (+)

0232990

Drugo

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,01  (*1)

0,2

0233010

Melone

 

 (+)

0233020

Orjaške buče

 

 (+)

0233030

Lubenice

 

 (+)

0233990

Drugo

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

0241010

Brokoli

 

 

0241020

Cvetača

 

 

0241990

Drugo

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

0242020

Glavnato zelje

 

 

0242990

Drugo

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

0243010

Kitajski kapus

 

 

0243020

Ohrovt

 

 

0243990

Drugo

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Motovilec

 

 

0251020

Solata

 

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

 

0251050

Rana barbica

 

 

0251060

Rukvica/rukola

 

 

0251070

Ogrščica

 

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

 

0251990

Drugo

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Špinača

 

 

0252020

Tolščakovke

 

 

0252030

Listi blitve

 

 

0252990

Drugo

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

(e)

Vitlof

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Prava krebuljica

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

0256030

Listi zelene

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

0256050

Žajbelj

 

 

0256060

Rožmarin

 

 

0256070

Materina dušica

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

 

0256090

Lovorov list

 

 

0256100

Pehtran

 

 

0256990

Drugo

 

 

0260000

Stročnice

 

0,01  (*1)

0260010

Fižol (s stroki)

0,7 (+)

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,01  (*1)

 

0260030

Grah (s stroki)

0,01  (*1)

 

0260040

Grah (brez strokov)

0,01  (*1)

 

0260050

Leča

0,01  (*1)

 

0260990

Drugo

0,01  (*1)

 

0270000

Stebelna zelenjava

0,01  (*1)

 

0270010

Šparglji/beluši

 

0,01  (*1)

0270020

Kardij

 

0,01  (*1)

0270030

Belušna zelena

 

0,01  (*1)

0270040

Sladki komarček

 

0,01  (*1)

0270050

Artičoke

 

0,7 (+)

0270060

Por

 

0,01  (*1)

0270070

Rabarbara

 

0,01  (*1)

0270080

Bambusovi vršički

 

0,01  (*1)

0270090

Palmovi srčki

 

0,01  (*1)

0270990

Drugo

 

0,01  (*1)

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Gojene gobe

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

0290000

Alge in prokariontski organizmi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

STROČNICE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fižol

 

 

0300020

Leča

 

 

0300030

Grah

 

 

0300040

Bel volčji bob

 

 

0300990

Drugo

 

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01  (*1)

 

0401000

Semena oljnic

 

 

0401010

Lanena semena

 

0,01  (*1)

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0,01  (*1)

0401030

Mak

 

0,01  (*1)

0401040

Sezamova semena

 

0,01  (*1)

0401050

Sončnična semena

 

0,01  (*1)

0401060

Semena oljne ogrščice

 

0,05  (*1) (+)

0401070

Soja

 

0,01  (*1)

0401080

Gorčična semena

 

0,01  (*1)

0401090

Bombaževo seme

 

0,01  (*1)

0401100

Bučna semena

 

0,01  (*1)

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0,01  (*1)

0401120

Semena borage

 

0,01  (*1)

0401130

Seme navadnega rička

 

0,01  (*1)

0401140

Konopljina semena

 

0,01  (*1)

0401150

Semena kloščevca

 

0,01  (*1)

0401990

Drugo

 

0,01  (*1)

0402000

Plodovi oljnic

 

0,01  (*1)

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

0402020

Koščice oljne palme

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

0402990

Drugo

 

 

0500000

ŽITA

0,01  (*1)

 

0500010

Ječmen

 

0,05  (*1) (+)

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

0,01  (*1)

0500030

Koruza

 

0,01  (*1)

0500040

Proso

 

0,01  (*1)

0500050

Oves

 

0,05  (*1) (+)

0500060

Riž

 

0,01  (*1)

0500070

 

0,1 (+)

0500080

Sirek

 

0,01  (*1)

0500090

Pšenica

 

0,1 (+)

0500990

Drugo

 

0,01  (*1)

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Čaj

 

 

0620000

Kavna zrna

 

 

0630000

Zeliščni čaji

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

0631010

Kamilica

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

0631030

Vrtnica

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lipa

 

 

0631990

Drugo

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

 

0632010

Jagoda

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Drugo

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Drugo

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

 

0640000

Kakavova zrna

 

 

0650000

Rožiči

 

 

0700000

HMELJ

15 (+)

15 (+)

0800000

ZAČIMBE

 

 

0810000

Semena

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Janež

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

0810030

Zelena

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

0810060

Koper

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

0810990

Drugo

 

 

0820000

Plodovi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

0820030

Kumina

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

0820070

Vanilija

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

0820990

Drugo

 

 

0830000

Skorja

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cimet

 

 

0830990

Drugo

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingver

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Hren

(+)

 (+)

0840990

Drugo

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Brsti

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

0850020

Kapre

 

 

0850990

Drugo

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Žafran

 

 

0860990

Drugo

 

 

0870000

Semenski ovoj

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškatni cvet

 

 

0870990

Drugo

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01  (*1)

 

0900010

Koren sladkorne pese

 

0,1 (+)

0900020

Sladkorni trs

 

0,01  (*1)

0900030

Koren cikorije

 

0,01  (*1)

0900990

Drugo

 

0,01  (*1)

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

1010000

Tkiva

 

 

1011000

(a)

Prašiči

0,01 (*1)

 

1011010

Mišičevje

 

0,01  (*1) (+)

1011020

Maščevje

 

0,05  (*1) (+)

1011030

Jetra

 

0,05  (*1) (+)

1011040

Ledvice

 

0,05  (*1) (+)

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0,05  (*1)

1011990

Drugo

 

0,05  (*1)

1012000

(b)

Govedo

 

 

1012010

Mišičevje

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1012020

Maščevje

0,01  (*1)

0,05  (*1) (+)

1012030

Jetra

0,08 (+)

0,05  (*1) (+)

1012040

Ledvice

0,09 (+)

0,05  (*1) (+)

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,09

0,05  (*1)

1012990

Drugo

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1013000

(c)

Ovce

 

 

1013010

Mišičevje

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1013020

Maščevje

0,01 (*1)

0,05  (*1) (+)

1013030

Jetra

0,08 (+)

0,05  (*1) (+)

1013040

Ledvice

0,09 (+)

0,05  (*1) (+)

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,09

0,05  (*1)

1013990

Drugo

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1014000

(d)

Koze

 

 

1014010

Mišičevje

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1014020

Maščevje

0,01 (*1)

0,05  (*1) (+)

1014030

Jetra

0,08 (+)

0,05  (*1) (+)

1014040

Ledvice

0,09 (+)

0,05  (*1) (+)

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,09

0,05  (*1)

1014990

Drugo

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

 

1015010

Mišičevje

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1015020

Maščevje

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1015030

Jetra

0,08

0,05  (*1)

1015040

Ledvice

0,09

0,05  (*1)

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,09

0,05  (*1)

1015990

Drugo

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1016000

(f)

Perutnina

0,01 (*1)

 

1016010

Mišičevje

 

0,01  (*1) (+)

1016020

Maščevje

 

0,05  (*1) (+)

1016030

Jetra

 

0,05  (*1) (+)

1016040

Ledvice

 

0,05  (*1) (+)

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0,05  (*1)

1016990

Drugo

 

0,05  (*1)

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

1017010

Mišičevje

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1017020

Maščevje

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1017030

Jetra

0,08

0,05  (*1)

1017040

Ledvice

0,09

0,05  (*1)

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,09

0,05  (*1)

1017990

Drugo

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1020000

Mleko

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1020010

Govedo

 

 (+)

1020020

Ovce

 

 (+)

1020030

Koze

 

 (+)

1020040

Konji

 

 (+)

1020990

Drugo

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1030010

Kokoši

 

 

1030020

Race

 

 

1030030

Gosi

 

 

1030040

Prepelice

 

 

1030990

Drugo

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi

0,05 (*1)

0,05  (*1)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01 (*1)

0,01  (*1)

(b)

črta se stolpec za triadimefon in triadimenol;

2.

Priloga III se spremeni:

(a)

v delu A se črta stolpec za fenpiroksimat;

(b)

v delu B se črta stolpec za triadimefon in triadimenol;

3.

Priloga V se spremeni:

doda se naslednji stolpec za triadimefon:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (2)

Triadimefon (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

0,01  (*2)

0110000

Citrusi

 

0110010

Grenivke

 

0110020

Pomaranče

 

0110030

Limone

 

0110040

Limete

 

0110050

Mandarine

 

0110990

Drugo

 

0120000

Lupinarji

 

0120010

Mandeljni

 

0120020

Brazilski oreški

 

0120030

Indijski orehi

 

0120040

Kostanj

 

0120050

Kokosovi orehi

 

0120060

Lešniki

 

0120070

Oreški makadamije

 

0120080

Pekani

 

0120090

Pinjole

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orehi

 

0120990

Drugo

 

0130000

Pečkato sadje

 

0130010

Jabolka

 

0130020

Hruške

 

0130030

Kutine

 

0130040

Nešplje

 

0130050

Japonske nešplje

 

0130990

Drugo

 

0140000

Koščičasto sadje

 

0140010

Marelice

 

0140020

Češnje

 

0140030

Breskve

 

0140040

Slive

 

0140990

Drugo

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

0151000

(a)

Grozdje

 

0151010

Namizno grozdje

 

0151020

Vinsko grozdje

 

0152000

(b)

Jagode

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0153010

Robide

 

0153020

Ostrožnice

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

0153990

Drugo

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0154010

Borovnice

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

0154050

Šipek

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0154080

Bezgove jagode

 

0154990

Drugo

 

0160000

Mešano sadje

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0161010

Dateljni

 

0161020

Fige

 

0161030

Namizne oljke

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambole

 

0161060

Kakiji

 

0161070

Jamun

 

0161990

Drugo

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

0162020

Liči

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

0162990

Drugo

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaje

 

0163050

Granatna jabolka

 

0163060

Čirimoje

 

0163070

Gvave

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

0163100

Durian

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

0163990

Drugo

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01  (*2)

0211000

(a)

Krompir

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

0212020

Sladki krompir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Drugo

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

0213010

Rdeča pesa

 

0213020

Korenje

 

0213030

Gomoljna zelena

 

0213040

Hren

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

0213060

Pastinak

 

0213070

Koren peteršilja

 

0213080

Redkev

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

0213100

Podzemna koleraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Drugo

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,01  (*2)

0220010

Česen

 

0220020

Čebula

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

0220990

Drugo

 

0230000

Zelenjava – plodovke

0,01  (*2)

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

0231010

Paradižnik

 

0231020

Paprika

 

0231030

Jajčevci

 

0231040

Okra/jedilni oslez

 

0231990

Drugo

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

0232010

Kumare

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

0232030

Bučke

 

0232990

Drugo

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0233010

Melone

 

0233020

Orjaške buče

 

0233030

Lubenice

 

0233990

Drugo

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,01  (*2)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0241010

Brokoli

 

0241020

Cvetača

 

0241990

Drugo

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

0242010

Brstični ohrovt

 

0242020

Glavnato zelje

 

0242990

Drugo

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

0243010

Kitajski kapus

 

0243020

Ohrovt

 

0243990

Drugo

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

0,01  (*2)

0251010

Motovilec

 

0251020

Solata

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

0251050

Rana barbica

 

0251060

Rukvica/rukola

 

0251070

Ogrščica

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

0251990

Drugo

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,01  (*2)

0252010

Špinača

 

0252020

Tolščakovke

 

0252030

Listi blitve

 

0252990

Drugo

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,01  (*2)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01  (*2)

0255000

(e)

Vitlof

0,01  (*2)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,02  (*2)

0256010

Prava krebuljica

 

0256020

Drobnjak

 

0256030

Listi zelene

 

0256040

Peteršilj

 

0256050

Žajbelj

 

0256060

Rožmarin

 

0256070

Materina dušica

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

0256090

Lovorov list

 

0256100

Pehtran

 

0256990

Drugo

 

0260000

Stročnice

0,01  (*2)

0260010

Fižol (s stroki)

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

0260030

Grah (s stroki)

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

0260050

Leča

 

0260990

Drugo

 

0270000

Stebelna zelenjava

0,01  (*2)

0270010

Šparglji/beluši

 

0270020

Kardij

 

0270030

Belušna zelena

 

0270040

Sladki komarček

 

0270050

Artičoke

 

0270060

Por

 

0270070

Rabarbara

 

0270080

Bambusovi vršički

 

0270090

Palmovi srčki

 

0270990

Drugo

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01  (*2)

0280010

Gojene gobe

 

0280020

Gozdne gobe

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

0290000

Alge in prokariontski organizmi

0,01  (*2)

0300000

STROČNICE

0,01  (*2)

0300010

Fižol

 

0300020

Leča

 

0300030

Grah

 

0300040

Bel volčji bob

 

0300990

Drugo

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01  (*2)

0401000

Semena oljnic

 

0401010

Lanena semena

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0401030

Mak

 

0401040

Sezamova semena

 

0401050

Sončnična semena

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

0401070

Soja

 

0401080

Gorčična semena

 

0401090

Bombaževo seme

 

0401100

Bučna semena

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0401120

Semena borage

 

0401130

Seme navadnega rička

 

0401140

Konopljina semena

 

0401150

Semena kloščevca

 

0401990

Drugo

 

0402000

Plodovi oljnic

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

0402020

Koščice oljne palme

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

0402040

Kapokovec

 

0402990

Drugo

 

0500000

ŽITA

0,01  (*2)

0500010

Ječmen

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

0500030

Koruza

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Riž

 

0500070

 

0500080

Sirek

 

0500090

Pšenica

 

0500990

Drugo

 

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05  (*2)

0610000

Čaj

 

0620000

Kavna zrna

 

0630000

Zeliščni čaji

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

0631010

Kamilica

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

0631030

Vrtnica

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Drugo

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Drugo

 

0633000

(c)

Korenine

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Drugo

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

0640000

Kakavova zrna

 

0650000

Rožiči

 

0700000

HMELJ

0,05  (*2)

0800000

ZAČIMBE

 

0810000

Semena

0,05  (*2)

0810010

Janež

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

0810030

Zelena

 

0810040

Koriander

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

0810060

Koper

 

0810070

Koromač/komarček

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

0810090

Muškatni orešček

 

0810990

Drugo

 

0820000

Plodovi

0,05  (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski poper

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Brinove jagode

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarinda

 

0820990

Drugo

 

0830000

Skorja

0,05  (*2)

0830010

Cimet

 

0830990

Drugo

 

0840000

Korenine ali korenike

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05  (*2)

0840020

Ingver

0,05  (*2)

0840030

Kurkuma

0,05  (*2)

0840040

Hren

(+)

0840990

Drugo

0,05  (*2)

0850000

Brsti

0,05  (*2)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

0850020

Kapre

 

0850990

Drugo

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05  (*2)

0860010

Žafran

 

0860990

Drugo

 

0870000

Semenski ovoj

0,05  (*2)

0870010

Muškatni cvet

 

0870990

Drugo

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01  (*2)

0900010

Koren sladkorne pese

 

0900020

Sladkorni trs

 

0900030

Koren cikorije

 

0900990

Drugo

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

1010000

Tkiva

 

1011000

(a)

Prašiči

 

1011010

Mišičevje

0,01  (*2)

1011020

Maščevje

0,05  (*2)

1011030

Jetra

0,05  (*2)

1011040

Ledvice

0,05  (*2)

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

1011990

Drugo

0,05  (*2)

1012000

(b)

Govedo

 

1012010

Mišičevje

0,01  (*2)

1012020

Maščevje

0,05  (*2)

1012030

Jetra

0,05  (*2)

1012040

Ledvice

0,05  (*2)

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

1012990

Drugo

0,05  (*2)

1013000

(c)

Ovce

 

1013010

Mišičevje

0,01  (*2)

1013020

Maščevje

0,05  (*2)

1013030

Jetra

0,05  (*2)

1013040

Ledvice

0,05  (*2)

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

1013990

Drugo

0,05  (*2)

1014000

d)

Koze

 

1014010

Mišičevje

0,01  (*2)

1014020

Maščevje

0,05  (*2)

1014030

Jetra

0,05  (*2)

1014040

Ledvice

0,05  (*2)

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

1014990

Drugo

0,05  (*2)

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

1015010

Mišičevje

0,01  (*2)

1015020

Maščevje

0,05  (*2)

1015030

Jetra

0,05  (*2)

1015040

Ledvice

0,05  (*2)

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

1015990

Drugo

0,05  (*2)

1016000

(f)

Perutnina

 

1016010

Mišičevje

0,01  (*2)

1016020

Maščevje

0,05  (*2)

1016030

Jetra

0,05  (*2)

1016040

Ledvice

0,05  (*2)

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

1016990

Drugo

0,05  (*2)

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

1017010

Mišičevje

0,01  (*2)

1017020

Maščevje

0,05  (*2)

1017030

Jetra

0,05  (*2)

1017040

Ledvice

0,05  (*2)

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*2)

1017990

Drugo

0,05  (*2)

1020000

Mleko

0,01  (*2)

1020010

Govedo

 

1020020

Ovce

 

1020030

Koze

 

1020040

Konji

 

1020990

Drugo

 

1030000

Ptičja jajca

0,01  (*2)

1030010

Kokoši

 

1030020

Race

 

1030030

Gosi

 

1030040

Prepelice

 

1030990

Drugo

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi

0,05  (*2)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01  (*2)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01  (*2)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01  (*2)


(*1)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.

(**)

Kombinacija pesticid – številčna oznaka, za katero velja MRL, kot je določena v delu B Priloge III.

(F)

=

topen v maščobi

Fenpiroksimat (A) (F) (R)

(A) Referenčni laboratoriji EU so ugotovili, da referenčni standard za metabolit M-3 komercialno ni dostopen. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala komercialno dostopnost referenčnega standarda iz prvega stavka do 7. aprila 2018, če pa navedeni referenčni standard do navedenega datuma ne bo komercialno dostopen, ga bo štela za nedostopnega.

(R)

=

opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka:

fenpiroksimat – oznake 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030, 1017040: fenpiroksimat (metabolit M-3, izražen kot fenpiroksimat (F))

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0110000

Citrusi

0110010

Grenivke

0110020

Pomaranče

0110030

Limone

0110040

Limete

0110050

Mandarine

0110990

Drugo

0120010

Mandeljni

0130010

Jabolka

0130020

Hruške

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0130030

Kutine

0130040

Nešplje

0130050

Japonske nešplje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0140010

Marelice

0140020

Češnje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0140030

Breskve

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0140040

Slive

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0151010

Namizno grozdje

0151020

Vinsko grozdje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0152000

(b)

Jagode

0153010

Robide

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov, metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0153020

Ostrožnice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0153030

Maline (rdeče in rumene)

0154010

Borovnice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov, metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0154020

Ameriške brusnice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

0154050

Šipek

0154060

Murve (črne in bele)

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

0154080

Bezgove jagode

0231010

Paradižnik

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov, metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0231020

Paprika

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0231030

Jajčevci

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov, metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0232010

Kumare

0232020

Kumarice za vlaganje

0232030

Bučke

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0260010

Fižol (s stroki)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu, analitskih metodah, metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0700000

HMELJ

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1012030

Jetra

1012040

Ledvice

1013030

Jetra

1013040

Ledvice

1014030

Jetra

1014040

Ledvice

Triadimenol (vsa razmerja sestavnih izomerov)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju in poskusih za ugotavljanje ostankov, pri katerih se ostanki analizirajo v skladu z opredelitvijo ostanka za uporabo in opredelitvijo ostanka za oceno tveganja, navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0130010

Jabolka

0151000

(a)

Grozdje

0151010

Namizno grozdje

0151020

Vinsko grozdje

0152000

(b)

Jagode

0154010

Borovnice

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

0213100

Podzemna koleraba

0213110

Repa

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0231010

Paradižnik

0231020

Paprika

0231030

Jajčevci

0232010

Kumare

0232020

Kumarice za vlaganje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju in poskusih za ugotavljanje ostankov, pri katerih se ostanki analizirajo v skladu z opredelitvijo ostanka za uporabo in opredelitvijo ostanka za oceno tveganja, navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0232030

Bučke

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0233010

Melone

0233020

Orjaške buče

0233030

Lubenice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju in poskusih za ugotavljanje ostankov, pri katerih se ostanki analizirajo v skladu z opredelitvijo ostanka za uporabo in opredelitvijo ostanka za oceno tveganja, navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0270050

Artičoke

0401060

Semena oljne ogrščice

0500010

Ječmen

0500050

Oves

0500070

0500090

Pšenica

0700000

HMELJ

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju in poskusih za ugotavljanje ostankov, pri katerih se ostanki analizirajo v skladu z opredelitvijo ostanka za uporabo in opredelitvijo ostanka za oceno tveganja, navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0900010

Koren sladkorne pese

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011010

Mišičevje

1011020

Maščevje

1011030

Jetra

1011040

Ledvice

1012010

Mišičevje

1012020

Maščevje

1012030

Jetra

1012040

Ledvice

1013010

Mišičevje

1013020

Maščevje

1013030

Jetra

1013040

Ledvice

1014010

Mišičevje

1014020

Maščevje

1014030

Jetra

1014040

Ledvice

1016010

Mišičevje

1016020

Maščevje

1016030

Jetra

1016040

Ledvice

1020010

Govedo

1020020

Ovce

1020030

Koze

1020040

Konji

1030000

Ptičja jajca

1030010

Kokoši

1030020

Race

1030030

Gosi

1030040

Prepelice

1030990

Drugo“

(1)  Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I.

(F)

=

topen v maščobi

Fenpiroksimat (A) (F) (R)

(A) Referenčni laboratoriji EU so ugotovili, da referenčni standard za metabolit M-3 komercialno ni dostopen. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala komercialno dostopnost referenčnega standarda iz prvega stavka do 7. aprila 2018, če pa navedeni referenčni standard do navedenega datuma ne bo komercialno dostopen, ga bo štela za nedostopnega.

(R)

=

opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka:

fenpiroksimat – oznake 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030, 1017040: fenpiroksimat (metabolit M-3, izražen kot fenpiroksimat (F))

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0110000

Citrusi

0110010

Grenivke

0110020

Pomaranče

0110030

Limone

0110040

Limete

0110050

Mandarine

0110990

Drugo

0120010

Mandeljni

0130010

Jabolka

0130020

Hruške

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0130030

Kutine

0130040

Nešplje

0130050

Japonske nešplje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0140010

Marelice

0140020

Češnje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0140030

Breskve

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0140040

Slive

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0151010

Namizno grozdje

0151020

Vinsko grozdje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0152000

(b)

Jagode

0153010

Robide

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov, metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0153020

Ostrožnice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0153030

Maline (rdeče in rumene)

0154010

Borovnice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov, metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0154020

Ameriške brusnice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

0154050

Šipek

0154060

Murve (črne in bele)

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

0154080

Bezgove jagode

0231010

Paradižnik

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov, metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0231020

Paprika

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0231030

Jajčevci

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov, metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0232010

Kumare

0232020

Kumarice za vlaganje

0232030

Bučke

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0260010

Fižol (s stroki)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu, analitskih metodah, metabolizmu kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in naravi ostankov v predelanih proizvodih navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0700000

HMELJ

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1012030

Jetra

1012040

Ledvice

1013030

Jetra

1013040

Ledvice

1014030

Jetra

1014040

Ledvice

Triadimenol (vsa razmerja sestavnih izomerov)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju in poskusih za ugotavljanje ostankov, pri katerih se ostanki analizirajo v skladu z opredelitvijo ostanka za uporabo in opredelitvijo ostanka za oceno tveganja, navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0130010

Jabolka

0151000

(a)

Grozdje

0151010

Namizno grozdje

0151020

Vinsko grozdje

0152000

(b)

Jagode

0154010

Borovnice

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

0213100

Podzemna koleraba

0213110

Repa

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0231010

Paradižnik

0231020

Paprika

0231030

Jajčevci

0232010

Kumare

0232020

Kumarice za vlaganje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju in poskusih za ugotavljanje ostankov, pri katerih se ostanki analizirajo v skladu z opredelitvijo ostanka za uporabo in opredelitvijo ostanka za oceno tveganja, navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0232030

Bučke

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0233010

Melone

0233020

Orjaške buče

0233030

Lubenice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju in poskusih za ugotavljanje ostankov, pri katerih se ostanki analizirajo v skladu z opredelitvijo ostanka za uporabo in opredelitvijo ostanka za oceno tveganja, navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0270050

Artičoke

0401060

Semena oljne ogrščice

0500010

Ječmen

0500050

Oves

0500070

0500090

Pšenica

0700000

HMELJ

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju in poskusih za ugotavljanje ostankov, pri katerih se ostanki analizirajo v skladu z opredelitvijo ostanka za uporabo in opredelitvijo ostanka za oceno tveganja, navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0900010

Koren sladkorne pese

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 7. aprila 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011010

Mišičevje

1011020

Maščevje

1011030

Jetra

1011040

Ledvice

1012010

Mišičevje

1012020

Maščevje

1012030

Jetra

1012040

Ledvice

1013010

Mišičevje

1013020

Maščevje

1013030

Jetra

1013040

Ledvice

1014010

Mišičevje

1014020

Maščevje

1014030

Jetra

1014040

Ledvice

1016010

Mišičevje

1016020

Maščevje

1016030

Jetra

1016040

Ledvice

1020010

Govedo

1020020

Ovce

1020030

Koze

1020040

Konji

1030000

Ptičja jajca

1030010

Kokoši

1030020

Race

1030030

Gosi

1030040

Prepelice

1030990

Drugo“

(*2)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.

(2)  Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I.

(F)

=

topen v maščobi

Triadimefon (F)

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren“