31.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/387


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/587

z dne 14. julija 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah po preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi instrumenti ter o obveznostih glede izvrševanja poslov z določenimi delnicami na mestu trgovanja ali s strani sistematičnega internalizatorja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) in zlasti členov 4(6), 7(2), 14(7), 20(3), 22(4) in 23(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Visoka stopnja preglednosti je ključna za zagotavljanje, da so vlagatelji ustrezno obveščeni o resnični ravni dejanskih in potencialnih poslov z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti ne glede na to, ali se navedeni posli izvajajo na reguliranih trgih in v večstranskih sistemih trgovanja ali jih izvajajo sistematični internalizatorji in ali se izvajajo zunaj navedenih sistemov. Visoka stopnja preglednosti bi morala zagotavljati tudi, da postopka oblikovanja cen za posamezne finančne instrumente, s katerimi se trguje na različnih mestih trgovanja, ne ovira drobitev likvidnosti in da vlagatelji zato niso oškodovani.

(2)

Obenem je nujno treba priznati, da bi bilo treba v nekaterih okoliščinah zagotoviti izvzetje iz obveznosti glede preglednosti pred trgovanjem ali odlog obveznosti glede preglednosti po trgovanju za preprečitev, da bi obveznosti glede razkritja naročil in poslov nenamerno škodovale likvidnosti ter da bi se s tem objavila tveganost pozicij. Zato je ustrezno, da se opredelijo točne okoliščine, v katerih se lahko odobrijo opustitve obveznosti glede preglednosti pred trgovanjem in odlogi obveznosti glede preglednosti po trgovanju.

(3)

Določbe v tej uredbi so tesno povezane, saj obravnavajo zahteve po preglednosti, ki veljajo za mesta trgovanja in investicijska podjetja, v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti. Za zagotovitev skladnosti navedenih določb, ki bi morale začeti veljati hkrati, in da se deležnikom, zlasti tistim, za katere veljajo obveznosti, omogoči celovit pregled nad določbami ter učinkovit dostop do njih, je ustrezno, da se vključijo v eno uredbo.

(4)

Če pristojni organi odobrijo opustitve zahtev po preglednosti pred trgovanjem ali odlog obveznosti glede preglednosti po trgovanju, bi morali vse regulirane trge, večstranske sisteme trgovanja in investicijska podjetja, ki trgujejo zunaj mest trgovanja, obravnavati enako in nediskriminatorno.

(5)

Ustrezno je, da se pojasnijo nekateri tehnični pojmi. Navedene opredelitve tehničnih pojmov so potrebne za zagotovitev enotne uporabe določb iz te uredbe v Uniji in posledično za zagotovitev prispevka k vzpostavitvi enotnega pravilnika za finančne trge v Uniji. Navedene opredelitve pojmov so v celoti namenjene določitvi obveznosti glede preglednosti za lastniške instrumente in instrumente, podobne lastniškim, ter bi morale biti strogo omejene na razumevanje te uredbe.

(6)

Uredba (EU) št. 600/2014 v področje uporabe sistema preglednosti vključuje instrumente, podobne lastniškim, kot so potrdila o lastništvu, investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi, in certifikati, ter delnice in druge instrumente, podobne lastniškim, s katerimi se trguje le v večstranskem sistemu trgovanja. Da bi se vzpostavil obsežen in enoten sistem preglednosti, je treba prilagoditi vsebino informacij pred trgovanjem, ki jih objavijo mesta trgovanja.

(7)

Mesto trgovanja, ki upravlja sistem zahtevkov za ponudbe, bi moralo objaviti vsaj zavezujoče ponujene nakupne in prodajne cene ali navedbe interesov, na podlagi katerih je mogoče ukrepati, ter globino pri teh cenah najpozneje takrat, ko vložnik zahteve lahko izvrši posel v skladu s pravili sistema. S tem se zagotovi, da člani ali udeleženci, ki vložniku zahteve prvi predložijo ponudbe, niso v slabšem položaju.

(8)

Posebno metodologijo in podatke, potrebne za izračune za namen opredelitve sistema preglednosti, ki se uporablja za lastniške instrumente in instrumente, podobne lastniškim, bi bilo treba uporabljati skupaj s skupnimi elementi v zvezi z vsebino in pogostostjo zahtevkov za podatke, ki se naslovijo na mesta trgovanja, sisteme odobrenih objav (APA) in ponudnike stalnih informacij (CTP) za namene preglednosti in druge izračune iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/577 (2).

(9)

Sistem preglednosti pred trgovanjem in po njem, vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 600/2014, bi bilo treba ustrezno prilagoditi trgu in enotno uporabljati po Uniji. Zlasti statično določanje najpomembnejših trgov, kar zadeva likvidnost, velikosti velikih naročil in standardnih tržnih obsegov ne bi ustrezno zajemalo rednih sprememb vzorcev trgovanja, ki vplivajo na lastniške instrumente in instrumente, podobne lastniškim. Zato je treba določiti potrebne izračune, vključno z obdobji, ki jih je treba upoštevati pri izračunih, in obdobji, v katerih veljajo rezultati navedenih izračunov, metode izračuna in pristojni organ, ki je odgovoren za izračune, v skladu z imenovanjem ustreznega pristojnega organa za namen člena 26 Uredbe (EU) št. 600/2014, kot je določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/571 (3). Da se v zvezi s tem preprečijo učinki izkrivljanja trga, bi morala obdobja izračuna zagotavljati posodabljanje ustreznih pragov sistema v ustreznih intervalih, da se upoštevajo tržni pogoji. Prav tako je treba zagotoviti centralizirano objavo rezultatov izračunov, da bodo na enem mestu in na uporabniku prijazen način na voljo vsem udeležencem na finančnih trgih in pristojnim organom v Uniji. Zato bi morali pristojni organi obvestiti ESMA o rezultatih svojih izračunov, ESMA pa bi morala navedene izračune objaviti na svojem spletnem mestu.

(10)

Za izvajanje izračunov za določanje zahtev po preglednosti pred trgovanjem in po njem v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 bi bilo treba določiti vsebino in pogostost zahtevkov za podatke ter format in rok, v katerem se morajo mesta trgovanja, APA in CTP odzvati na te zahtevke v skladu s členom 22(4) Uredbe (EU) št. 600/2014. Rezultate izračunov na podlagi podatkov, zbranih v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) št. 600/2014, je treba objaviti, da se udeleženci na trgu obvestijo o navedenih rezultatih ter da se v praksi doseže preglednost pred trgovanjem in po njem. Prav tako je treba zagotoviti centralizirano objavo rezultatov izračunov, da bodo na enem mestu in na uporabniku prijazen način na voljo vsem udeležencem na finančnem trgu in pristojnim organom v Uniji. Zato bi morali pristojni organi obvestiti Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) o rezultatih svojih izračunov, ESMA pa bi morala navedene izračune nato objaviti na svojem spletnem mestu.

(11)

Za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, je v nasprotju z delnicami, potrdili o lastništvu, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti videti, da povprečni dnevni promet ni ustrezen približek za umerjanje pragov velikega tržnega obsega. Pri teh instrumentih povprečni dnevni promet ne odraža ustrezno mere dejanske likvidnosti, saj mehanizma izdaje in odkupa, povezana z investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, omogočata dostop do dodatne in skrite likvidnosti (non-displayed liquidity). Za zmanjšanje tveganja izogibanja je pomembno, da imata dva investicijska sklada, s katerima se trguje na borzi, za isto sredstvo, ki predstavlja osnovo, enake prage velikega tržnega obsega ne glede na to, ali je njun povprečni dnevni promet podoben ali ne. Zato bi bilo treba vzpostaviti enoten prag velikega tržnega obsega za vse investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, ki bi se uporabljal ne glede na njihovo sredstvo, ki se uporablja kot osnova, ali likvidnost.

(12)

Informacije, ki se morajo dati na razpolago čim bolj sprotno, bi bilo treba dati na voljo takoj, ko je to tehnično izvedljivo, ob upoštevanju razumne ravni učinkovitosti in odhodkov za sisteme zadevne osebe. Informacije bi se morale čim bližje določenemu roku objaviti le v izjemnih primerih, ko razpoložljivi sistemi ne omogočajo objave v krajšem času.

(13)

Investicijska podjetja bi morala prek APA objaviti podrobnosti o poslih, izvršenih zunaj mesta trgovanja. Zato bi bilo treba opredeliti način, kako investicijska podjetja sporočajo podrobnosti poslov APA, navedene določbe pa bi se morale uporabljati skupaj z zahtevami, ki veljajo za APA, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/571.

(14)

Vlagatelji potrebujejo zanesljive in pravočasne informacije o ravni trgovskega interesa za finančne instrumente. Informacije o nekaterih vrstah poslov, kot so prenos finančnih instrumentov za namene zavarovanja, ne bi bile koristne za vlagatelje v zvezi z določanjem ravni resničnega trgovskega interesa za finančni instrument. Če bi se od investicijskih podjetij zahtevalo, da objavijo take posle, bi to povzročilo velike operativne izzive in stroške ter ne bi izboljšalo postopka oblikovanja cen. Zato bi se morale obveznosti glede preglednosti po trgovanju v zvezi s posli, izvršenimi zunaj mesta trgovanja, uporabljati le v primeru nakupa ali prodaje delnice, potrdila o lastništvu, investicijskega sklada, s katerim se trguje na borzi, certifikata ali drugega podobnega finančnega instrumenta. Bistveno je, da se določeni posli, kot so na primer posli, ki vključujejo uporabo katerega koli takega instrumenta za zavarovano posojanje ali druge namene, pri katerih izmenjavo finančnih instrumentov določajo dejavniki, ki niso trenutno tržno vrednotenje, ne bi smeli objaviti, saj ne prispevajo k postopku oblikovanja cen ter bi lahko zmedli vlagatelje in onemogočili najboljšo izvršitev.

(15)

V zvezi s posli, izvršenimi izven okvira pravil mesta trgovanja, je treba pojasniti, katero investicijsko podjetje objavi posel, če sta obe stranki v poslu investicijski podjetji s sedežem v Uniji, da se prepreči podvajanje objave poslov. Zato bi moralo biti za objavo posla vedno odgovorno investicijsko podjetje, ki prodaja, razen če je le ena od nasprotnih strank sistematični internalizator in je podjetje, ki kupuje.

(16)

Če je le ena od nasprotnih strank sistematični internalizator pri zadevnem finančnem instrumentu in je tudi podjetje, ki kupuje navedeni instrument, bi morala biti odgovorna za objavo posla, saj to od nje pričakujejo stranke, poleg tega pa lažje izpolni poročevalno polje, v katerem je omenjen njen status sistematičnega internalizatorja. Za zagotovitev, da se posel objavi le enkrat, bi moral sistematični internalizator drugo stranko obvestiti, da bo objavil posel.

(17)

Pomembno je, da se ohranijo trenutni standardi za objavo poslov, ki se izvedejo kot vzajemni posli, da se prepreči objava enega posla kot več poslov ter da se zagotovi pravna varnost glede tega, katero investicijsko podjetje je odgovorno za objavo posla. Zato bi se morala ujemajoča se posla, evidentirana ob istem času in po isti ceni, ki vključujeta eno stranko, objaviti kot en posel.

(18)

Za zagotavljanje učinkovitega delovanja novega regulativnega sistema preglednosti je treba zagotoviti zbiranje določenih podatkov in zgodnjo objavo najpomembnejših trgov, kar zadeva likvidnost, velikosti naročil, ki so velikega tržnega obsega, pragov za odlog objave in standardnih tržnih obsegov.

(19)

Zaradi doslednosti in za zagotavljanje nemotenega delovanja finančnih trgov je nujno, da se določbe iz te uredbe in določbe iz Uredbe (EU) št. 600/2014 uporabljajo od istega datuma. Vendar bi se morale za zagotovitev učinkovitega delovanja novega regulativnega sistema preglednosti nekatere določbe iz te uredbe uporabljati od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

(20)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

(21)

ESMA je o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, opravila javna posvetovanja, analizirala morebitne z njimi povezane stroške in koristi ter zaprosila za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNO

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„trgovanje s portfeljem“ (portfolio trade) pomeni posle s petimi ali več različnimi finančnimi instrumenti, pri čemer z navedenimi posli hkrati trguje ista stranka, z njimi pa se trguje kot z eno enoto za določeno referenčno ceno;

(2)

„preneseni posel“ (give-up transaction) ali „posredovani posel“ (give-in transaction) pomeni posel, pri katerem investicijsko podjetje posreduje posel stranke drugemu investicijskemu podjetju ali ga od njega prejme za namene obdelave po trgovanju;

(3)

„posel financiranja z vrednostnimi papirji“ pomeni posel financiranja z vrednostnimi papirji, kot je opredeljen v členu 3(6) Delegirane uredbe (EU) 2017/577;

(4)

„sistematični internalizator“ pomeni investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v členu 4(1)(20) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5).

Člen 2

Posli, ki ne prispevajo k postopku oblikovanja cen

(člen 23(1) Uredbe (EU) št. 600/2014)

Posel z delnicami ne prispeva k postopku oblikovanja cen, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

(a)

posel je izvršen na podlagi cene, ki se izračuna v več časovnih točkah glede na ustrezno referenčno merilo, vključno s posli, izvršenimi na podlagi povprečne cene posla, tehtane glede na obseg posla, ali povprečne časovno tehtane cene posla;

(b)

posel je del trgovanja s portfeljem;

(c)

posel je pogojen z nakupom, prodajo, izdajo ali odkupom pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ali drugega finančnega instrumenta, pri čemer se vsi elementi posla izvršijo kot ena enota;

(d)

posel izvrši družba za upravljanje, kot je opredeljena v členu 2(1)(b) Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6), ali upravitelj alternativnih investicijskih skladov, kot je opredeljen v členu 4(1)(b) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7), ki prenese dejansko lastništvo delnic z enega kolektivnega naložbenega podjema na drugega, nobeno investicijsko podjetje pa ni stranka v poslu;

(e)

posel je preneseni posel ali posredovani posel;

(f)

namen posla je prenesti delnice kot zavarovanje v dvostranskih poslih ali v okviru zahteve centralne nasprotne stranke (CNS) po kritju ali po zavarovanju ali kot del procesa upravljanja primera neizpolnjevanja obveznosti CNS;

(g)

pri poslu se izročijo delnice na podlagi zamenjave zamenljivih obveznic in izvršitve opcij, kritih nakupnih bonov (covered warrant) ali drugih podobnih izvedenih finančnih instrumentov;

(h)

posel je posel financiranja z vrednostnimi papirji;

(i)

posel se izvede v skladu s pravili ali postopki mesta trgovanja, CNS ali centralne depotne družbe, da se izvede kritni nakup neporavnanih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

POGLAVJE II

PREGLEDNOST PRED TRGOVANJEM

Oddelek 1

Preglednost pred trgovanjem za mesta trgovanja

Člen 3

Obveznosti glede preglednosti pred trgovanjem

(člen 3(1) in (2) Uredbe (EU) št. 600/2014)

1.   Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, objavijo razpon ponujenih nakupnih in prodajnih cen ter globino trgovskih interesov pri teh cenah. Informacije se objavijo v skladu z vrsto sistemov trgovanja, ki jih upravljajo, kot je določeno v tabeli 1 Priloge I.

2.   Zahteve po preglednosti iz odstavka 1 se uporabljajo tudi za vse „navedbe interesov, na podlagi katerih je mogoče ukrepati“, kot so opredeljene v členu 2(1)(33), in v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 600/2014.

Člen 4

Najpomembnejši trg, kar zadeva likvidnost

(člen 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 600/2014)

1.   Za namene člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 600/2014 se za najpomembnejši trg, kar zadeva likvidnost, za delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski sklad, s katerim se trguje na trgu, certifikat ali drug podoben finančni instrument, šteje mesto trgovanja z največjim prometom z zadevnim finančnim instrumentom v Uniji.

2.   Za namen določitve najpomembnejših trgov, kar zadeva likvidnost, v skladu z odstavkom 1 pristojni organi izračunajo promet v skladu z metodologijo iz člena 17(4) za vsak finančni instrument, za katerega so pristojni organ, in za vsako mesto trgovanja, na katerem se trguje z navedenim finančnim instrumentom.

3.   Za izračun iz odstavka 2 velja:

(a)

za vsako mesto trgovanja zajema posle, izvršene v skladu s pravili navedenega mesta trgovanja, kar izključuje referenčno ceno in posle, dogovorjene v pogajanjih, ki so označeni, kot je določeno v tabeli 4 Priloge I, in posle, izvršene na podlagi vsaj enega naročila, pri katerem se je izkoristila opustitev za velik tržni obseg in pri katerem je bila velikost posla večja od veljavnega praga velikega tržnega obsega, kot se določi v skladu s členom 7;

(b)

zajema predhodno koledarsko leto ali, kjer je to ustrezno, obdobje predhodnega koledarskega leta, v katerem je bil finančni instrument uvrščen v trgovanje ali se je z njim trgovalo na mestu trgovanja in v katerem se trgovanje z njim ni začasno ustavilo.

4.   Dokler se ne določi najpomembnejši trg za določen finančni instrument, kar zadeva likvidnost, v skladu s postopkom iz odstavkov 1 do 3, je najpomembnejši trg, kar zadeva likvidnost, mesto trgovanja, na katerem je bil finančni instrument prvič uvrščen v trgovanje ali na katerem se z njim prvič trguje.

5.   Odstavka 2 in 3 se ne uporabljata za delnice, potrdila o lastništvu, investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, certifikate in druge podobne finančne instrumente, ki so bili prvič uvrščeni v trgovanje ali s katerimi se je prvič trgovalo na mestu trgovanja štiri tedne ali manj pred koncem predhodnega koledarskega leta.

Člen 5

Posebne značilnosti poslov, dogovorjenih v pogajanjih

(člen 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 600/2014)

Posel z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, dogovorjen v pogajanjih, se šteje za zasebno izpogajani posel, vendar se sporoči v skladu s pravili mesta trgovanja in če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

(a)

dva člana ali udeleženca navedenega mesta trgovanja sta vključena v posel v kateri koli izmed naslednjih vlog:

(i)

eden posluje za svoj račun, drugi pa deluje v imenu stranke;

(ii)

oba poslujeta za svoj račun;

(iii)

oba delujeta v imenu stranke;

(b)

en član ali udeleženec navedenega mesta trgovanja:

(i)

deluje tako v imenu kupca kot prodajalca ali

(ii)

posluje za svoj račun na podlagi naročila stranke.

Člen 6

Posli, dogovorjeni v pogajanjih, za katere veljajo drugi pogoji kot trenutna tržna cena

(člen 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 600/2014)

Za posel z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, dogovorjen v pogajanjih, veljajo drugi pogoji kot trenutna tržna cena finančnega instrumenta, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

(a)

posel je izvršen na podlagi cene, ki se izračuna v več časovnih točkah glede na ustrezno referenčno merilo, vključno s posli, izvršenimi na podlagi povprečne cene posla, tehtane glede na obseg posla, ali povprečne časovne tehtane cene posla;

(b)

posel je del trgovanja s portfeljem;

(c)

posel je pogojen z nakupom, prodajo, izdajo ali odkupom pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ali drugega finančnega instrumenta, pri čemer se nameravajo vsi elementi posla izvršiti kot ena enota;

(d)

posel izvrši družba za upravljanje, kot je opredeljena v členu 2(1)(b) Direktive 2009/65/ES, ali upravitelj alternativnih investicijskih skladov, kot je opredeljen v členu 4(1)(b) Direktive 2011/61/EU, ki prenese dejansko lastništvo finančnih instrumentov z enega kolektivnega naložbenega podjema na drugega, nobeno investicijsko podjetje pa ni stranka v poslu;

(e)

posel je preneseni posel ali posredovani posel;

(f)

namen posla je prenesti finančne instrumente kot zavarovanje v dvostranskih poslih ali v okviru zahtev CNS po kritju ali zavarovanju ali kot del procesa upravljanja primera neizpolnjevanja obveznosti CNS;

(g)

pri poslu se izročijo finančni instrumenti v okviru zamenjave zamenljivih obveznic ter izvršitve opcij, kritih nakupnih bonov ali drugih podobnih izvedenih finančnih instrumentov;

(h)

posel je posel financiranja z vrednostnimi papirji;

(i)

posel se izvede v skladu s pravili ali postopki mesta trgovanja, CNS ali centralne depotne družbe, da se izvede kritni nakup neporavnanih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014;

(j)

vsak drug posel, ki je enakovreden poslom, opisanim v točkah od (a) do (i), v tem, da je pogojen s tehničnimi značilnostmi, ki niso povezane s trenutnim tržnim vrednotenjem finančnega instrumenta, s katerim se trguje.

Člen 7

Naročila, ki so velika

(člen 4(1)(c) Uredbe (EU) št. 600/2014)

1.   Naročilo v zvezi z delnico, potrdilom o lastništvu, certifikatom ali drugim podobnim finančnim instrumentom se šteje za veliko, če je enako najmanjši velikosti naročil iz tabel 1 in 2 Priloge II ali večje od nje.

2.   Naročilo v zvezi z investicijskim skladom, s katerim se trguje na borzi, se šteje za veliko, če znaša 1 000 000 EUR ali več.

3.   Za namene določanja naročil, ki so velika, pristojni organi v skladu z odstavkom 4 izračunajo povprečni dnevni promet z delnicami, potrdili o lastništvu, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na mestu trgovanja.

4.   Za izračun iz odstavka 3 velja:

(a)

vključuje posle s finančnim instrumentom, izvršene v Uniji, ne glede na to, ali se z njim trguje na mestu trgovanja ali zunaj njega;

(b)

zajema obdobje, ki se začne 1. januarja predhodnega koledarskega leta in konča 31. decembra predhodnega koledarskega leta ali, kjer je to ustrezno, obdobje predhodnega koledarskega leta, v katerem je bil finančni instrument uvrščen v trgovanje ali se je z njim trgovalo na mestu trgovanja in v katerem se trgovanje z njim ni začasno ustavilo.

Odstavka 3 in 4 se ne uporabljata za delnice, potrdila o lastništvu, certifikate in druge podobne finančne instrumente, ki so bili prvič uvrščeni v trgovanje ali s katerimi se je prvič trgovalo na mestu trgovanja štiri tedne ali manj pred koncem predhodnega koledarskega leta.

5.   Če se cena ali drugi ustrezni pogoji za izvršitev naročila ne spremenijo, se opustitev iz člena 4(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 še naprej uporablja za naročilo, ki je veliko, ko se vnese v knjigo naročil, a je po delni izvršitvi manjše od praga, ki se uporablja za navedeni finančni instrument, kot je določen v skladu z odstavkoma 1 in 2.

6.   Preden se z delnico, potrdilom o lastništvu, certifikatom ali drugim podobnim finančnim instrumentom prvič trguje na mestu trgovanja v Uniji, pristojni organ oceni povprečni dnevni promet z navedenim finančnim instrumentom, pri čemer upošteva morebitne pretekle podatke o trgovanju z navedenim finančnim instrumentom in drugimi finančnimi instrumenti, ki imajo podobne značilnosti, ter zagotovi objavo navedene ocene.

7.   Ocenjen povprečni dnevni promet iz odstavka 6 se uporabi za izračun naročil, ki so velika, v šesttedenskem obdobju po dnevu, ko je bila delnica, potrdilo o lastništvu, certifikat ali drug podoben finančni instrument uvrščen v trgovanje ali pa se je z njim prvič trgovalo na mestu trgovanja.

8.   Pristojni organ izračuna povprečni dnevni promet na podlagi prvih štirih tednov trgovanja in ga objavi pred koncem šesttedenskega obdobja iz odstavka 7.

9.   Povprečni dnevni promet iz odstavka 8 se uporablja za izračun naročil, ki so velika, in dokler velja povprečni dnevni promet, izračunan v skladu z odstavkom 3.

10.   Za namene tega člena se povprečni dnevni promet izračuna tako, da se skupni promet s posameznim finančnim instrumentom, kot je opredeljen v členu 17(4), deli s številom trgovalnih dni v zadevnem obdobju. Število trgovalnih dni v zadevnem obdobju je število trgovalnih dni na najpomembnejšem trgu, kar zadeva likvidnost navedenega finančnega instrumenta, kot se določi v skladu s členom 4.

Člen 8

Vrsta in najmanjša velikost naročil v sistemu za upravljanje naročil

(člen 4(1)(d) Uredbe (EU) št. 600/2014)

1.   Vrsta naročila, ki je v sistemu za upravljanje naročil mesta trgovanja do svojega razkritja, za katerega se lahko opustijo obveznosti glede preglednosti pred trgovanjem, je naročilo, ki:

(a)

bo razkrito v knjigi naročil, ki jo vodi mesto trgovanja, in je odvisno od objektivnih pogojev, ki so predhodno opredeljeni v protokolu sistema;

(b)

ne more sovplivati na druge trgovske interese pred razkritjem v knjigi naročil, ki jo vodi mesto trgovanja;

(c)

po razkritju v knjigi naročil sovpliva na druga naročila v skladu s pravili, ki se ob razkritju uporabljajo za naročila navedene vrste.

2.   Velikost naročil, ki so v sistemu za upravljanje naročil mesta trgovanja do svojega razkritja, za katera se lahko opustijo obveznosti glede preglednosti pred trgovanjem, je ob vnosu in po vsaki spremembi naslednja:

(a)

pri naročilu s skrito količino velikost znaša 10 000 EUR ali več;

(b)

pri vseh drugih naročilih je velikost enaka najmanjša količini, s katero se lahko trguje, ki jo vnaprej določi upravljavec sistema v skladu s svojimi pravili in protokoli.

3.   Naročilo s skrito količino (reserve order) iz odstavka 2(a) se šteje za limitirano naročilo, ki ga sestavljata razkrito naročilo, ki se nanaša na del količine, in nerazkrito naročilo, ki se nanaša na preostalo količino, če se nerazkrita količina lahko izvrši šele po vnosu v knjigo naročil kot novo razkrito naročilo.

Oddelek 2

Preglednost pred trgovanjem za sistematične internalizatorje in investicijska podjetja, ki trgujejo zunaj mesta trgovanja

Člen 9

Ureditve glede objave zavezujoče ponudbe

(člen 14(1) Uredbe (EU) št. 600/2014)

Vsaka ureditev, ki jo sistematični internalizator sprejme za izpolnjevanje obveznosti objave zavezujočih ponudb, izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

ureditev vsebuje vse smiselne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da se objavljajo zanesljive informacije, ki se stalno spremljajo, da se odkrijejo napake, ki se popravijo takoj po odkritju;

(b)

ureditev je skladna s tehničnimi ureditvami, ki so enakovredne ureditvam, določenim za sisteme odobrenih objav (APA) v členu 15 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/571, ki olajšujejo konsolidacijo podatkov s podobnimi podatki iz drugih virov;

(c)

ureditev zagotavlja nediskriminatorno objavo informacij;

(d)

ureditev vključuje objavo časa vnosa ali spremembe ponudbe v skladu s členom 50 Direktive 2014/65/EU, kot je določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/574 (9).

Člen 10

Cene, ki odražajo prevladujoče tržne pogoje

(člen 14(3) Uredbe (EU) št. 600/2014)

Cene, ki jih objavi sistematični internalizator, odražajo prevladujoče tržne pogoje, če so ob objavi blizu cene ponudb enakovrednih velikosti za enak finančni instrument na najpomembnejšem trgu, kar zadeva likvidnost navedenega finančnega instrumenta, kot se določi v skladu s členom 4.

Člen 11

Standardni tržni obseg

(člen 14(2) in (4) Uredbe (EU) št. 600/2014)

1.   Standardni tržni obseg za delnice, potrdila o lastništvu, investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, certifikate in druge podobne finančne instrumente, za katere obstaja likviden trg, se določi na podlagi povprečne vrednosti poslov z vsakim posameznim finančnim instrumentom, izračunane v skladu z odstavkoma 2 in 3 ter tabelo 3 Priloge II.

2.   Za namene določitve standardnega tržnega obsega, ki se uporablja za posamezni finančni instrument, kot je določeno v odstavku 1, pristojni organi izračunajo povprečno vrednost poslov z vsemi delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na mestu trgovanja, za katere obstaja likviden trg in za katere so pristojni organ.

3.   Za izračun iz odstavka 2 velja:

(a)

upošteva posle z zadevnim finančnim instrumentom, izvršene v Uniji, ne glede na to, ali so izvršeni na mestu trgovanja ali zunaj njega;

(b)

zajema predhodno koledarsko leto ali, kjer je to ustrezno, obdobje predhodnega koledarskega leta, v katerem je bil finančni instrument uvrščen v trgovanje ali se je z njim trgovalo na mestu trgovanja in v katerem se trgovanje z njim ni začasno ustavilo;

(c)

izključuje velike posle po trgovanju, kot je določeno v tabeli 4 Priloge I.

Odstavka 2 in 3 se ne uporabljata za delnice, potrdila o lastništvu, investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, certifikate in druge podobne finančne instrumente, ki so bili prvič uvrščeni v trgovanje ali s katerimi se je prvič trgovalo na mestu trgovanja štiri tedne ali manj pred koncem predhodnega koledarskega leta.

4.   Preden se z delnico, potrdilom o lastništvu, investicijskim skladom, s katerim se trguje na borzi, certifikatom ali drugim podobnim finančnim instrumentom prvič trguje na mestu trgovanja v Uniji, pristojni organ oceni povprečni dnevni promet z navedenim finančnim instrumentom, pri čemer upošteva morebitne pretekle podatke o trgovanju z navedenim finančnim instrumentom in drugimi finančnimi instrumenti, ki imajo podobne značilnosti, in zagotovi objavo navedene ocene.

5.   Ocenjena povprečna vrednost poslov, določena v odstavku 4, se uporabi kot standardni tržni obseg za delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi, certifikat ali drug podoben finančni instrument v šesttedenskem obdobju po dnevu, ko je bila delnica, potrdilo o lastništvu, investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi, certifikat ali drug podoben finančni instrument prvič uvrščen v trgovanje ali pa se je z njim prvič trgovalo na mestu trgovanja.

6.   Pristojni organ izračuna povprečno vrednost poslov na podlagi prvih štirih tednov trgovanja in ga objavi pred koncem šesttedenskega obdobja iz odstavka 5.

7.   Povprečna vrednost poslov iz odstavka 6 se začne uporabljati takoj po objavi in se uporablja do izračuna nove povprečne vrednosti poslov v skladu z odstavkoma 2 in 3.

8.   Za namene tega člena se povprečna vrednost poslov izračuna tako, da se skupni promet s posameznim finančnim instrumentom, kot je opredeljen v členu 17(4), deli s skupnim številom poslov z navedenim finančnim instrumentom, ki so bili izvršeni v zadevnem obdobju.

POGLAVJE III

PREGLEDNOST PO TRGOVANJU ZA MESTA TRGOVANJA IN INVESTICIJSKA PODJETJA, KI TRGUJEJO ZUNAJ MESTA TRGOVANJA

Člen 12

Obveznosti glede preglednosti po trgovanju

(člena 6(1) ter 20(1) in (2) Uredbe (EU) št. 600/2014)

1.   Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, ter investicijska podjetja, ki trgujejo zunaj pravil mesta trgovanja, objavijo podrobnosti vsakega posla, pri čemer uporabljajo referenčne tabele 2, 3 in 4 Priloge I.

2.   Če se predhodno objavljeno poročilo o trgovanju prekliče, investicijska podjetja, ki trgujejo zunaj mesta trgovanja, ter upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, objavijo novo poročilo o trgovanju, ki vsebuje vse podrobnosti iz izvirnega poročila o trgovanju in oznako o preklicu iz tabele 4 Priloge I.

3.   Če se predhodno objavljeno poročilo o trgovanju spremeni, upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, ter investicijska podjetja, ki trgujejo zunaj mesta trgovanja, objavijo naslednje informacije:

(a)

novo poročilo o trgovanju, ki vsebuje vse podrobnosti izvirnega poročila o trgovanju in oznako o preklicu iz tabele 4 Priloge I;

(b)

novo poročilo o trgovanju, ki vsebuje vse podrobnosti izvirnega poročila o trgovanju z vsemi potrebnimi popravljenimi podrobnostmi in oznako o spremembi iz tabele 4 Priloge I.

4.   Če se posel med dvema investicijskima podjetjema sklene zunaj pravil mesta trgovanja za svoj račun ali v imenu strank, posel prek APA objavi le investicijsko podjetje, ki prodaja zadevni finančni instrument.

5.   Z odstopanjem od odstavka 4, če je le eno investicijsko podjetje, ki je stranka v poslu z zadevnim finančnim instrumentom, sistematični internalizator in deluje kot podjetje, ki kupuje, posel prek APA objavi le navedeno podjetje, pri tem pa prodajalca obvesti o svojem dejanju.

6.   Investicijski podjetji sprejmeta vse razumne ukrepe, da zagotovita, da se posel objavi kot en posel. Zato se ujemajoča se posla, evidentirana ob istem času in po isti ceni, ki vključujeta eno stranko, štejeta za en posel.

Člen 13

Uporaba preglednosti po trgovanju za nekatere vrste poslov, izvršene zunaj mesta trgovanja

(člen 20(1) Uredbe (EU) št. 600/2014)

Obveznost iz člena 20(1) Uredbe (EU) št. 600/2014 se ne uporablja za:

(a)

izvzete posle iz člena 2(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (10), kjer je to ustrezno;

(b)

posle, ki jih izvrši družba za upravljanje, kot je opredeljena v členu 2(1)(b) Direktive 2009/65/ES, ali upravitelj alternativnih investicijskih skladov, kot je opredeljen v členu 4(1)(b) Direktive 2011/61/EU, ki prenese dejansko lastništvo finančnih instrumentov z enega kolektivnega naložbenega podjema na drugega, investicijsko podjetje pa ni stranka v poslu;

(c)

prenesene posle in posredovane posle;

(d)

prenose finančnih instrumentov kot zavarovanja v dvostranskih poslih ali v okviru zahtev CNS po kritju ali zavarovanju ali kot del procesa upravljanja primera neizpolnjevanja obveznosti CNS.

Člen 14

Sprotna objava poslov

(člen 6(1) Uredbe (EU) št. 600/2014)

1.   Informacije po trgovanju v zvezi s posli, ki potekajo na zadevnem mestu trgovanja, se objavijo v naslednjih primerih:

(a)

če se posel izvede med dnevnimi urami trgovanja mesta trgovanja, čim bolj sprotno, kot je tehnično izvedljivo, in v vsakem primeru najkasneje v minuti po zadevnem poslu;

(b)

če se posel izvede zunaj dnevnih ur trgovanja mesta trgovanja, pred odprtjem navedenega mesta trgovanja naslednji trgovalni dan.

2.   Informacije po trgovanju v zvezi s posli, ki potekajo zunaj mesta trgovanja, se objavijo v naslednjih primerih:

(a)

če se posel izvede med dnevnimi urami trgovanja najpomembnejšega trga, kar zadeva likvidnost zadevne delnice, potrdila o lastništvu, investicijskega sklada, s katerim se trguje na borzi, certifikata ali drugega podobnega finančnega instrumenta, kot se določi v skladu s členom 4, ali med dnevnimi urami trgovanja investicijskega podjetja, čim bolj sprotno, kot je tehnično izvedljivo, in v vsakem primeru najkasneje v minuti od zadevnega posla;

(b)

če se posel izvede v primeru, ki ga ne zajema točka (a), takoj po začetku dnevnih trgovalnih ur investicijskega podjetja in najpozneje pred odprtjem najpomembnejšega trga, kar zadeva likvidnost, ki se določi v skladu s členom 4, naslednji trgovalni dan.

3.   Informacije glede trgovanja s portfeljem se objavijo za vsak posel, ki je del trgovanja s portfeljem, čim bolj sprotno, kot je to tehnično izvedljivo, pri čemer se upošteva potreba po alokaciji cen posameznim delnicam, potrdilom o lastništvu, investicijskim skladom, s katerimi se trguje na borzi, certifikatom in drugim podobnim finančnim instrumentom. Vsak posel, ki je del trgovanja s portfeljem, se oceni ločeno, da se ugotovi, ali za navedeni posel velja odlog objave v skladu s členom 15.

Člen 15

Odlog objave poslov

(člena 7(1) ter 20(1) in (2) Uredbe (EU) št. 600/2014)

1.   Če pristojni organ dovoli odlog objave podrobnosti o poslu v skladu s členom 7(1) Uredbe (EU) št. 600/2014, upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, ter investicijska podjetja, ki trgujejo zunaj mesta trgovanja, objavijo vsak posel najpozneje na koncu ustreznega obdobja iz tabel 4, 5 in 6 Priloge II, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

posel poteka med investicijskim podjetjem, ki posluje za svoj račun, vendar ne prek trgovanja s hkratnim nakupom in prodajo za svoj račun, in drugo nasprotno stranko;

(b)

velikost posla je enaka ustrezni najmanjši sprejemljivi velikosti, določeni v tabeli 4, 5 ali 6 Priloge II, kot je ustrezno, ali večja od nje.

2.   Ustrezna najmanjša sprejemljiva velikost za namene točke (b) v odstavku 1 se določi v skladu s povprečnim dnevnim prometom, ki se izračuna v skladu s členom 7.

3.   Podrobnosti o poslih, za katere se odobri odlog objave do konca trgovalnega dne, kot je določeno v tabelah 4, 5 in 6 Priloge II, investicijska podjetja, ki trgujejo zunaj mesta trgovanja, ter upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, objavijo:

(a)

čim bolj sprotno po koncu trgovalnega dne, kar vključuje zaključno avkcijo, kjer je to ustrezno, za posle, izvršene več kot dve uri pred koncem trgovalnega dne;

(b)

naslednji trgovalni dan, najpozneje opoldan po lokalnem času, za posle, ki jih ne zajema točka (a).

Pri poslih, ki se izvedejo zunaj mesta trgovanja, so sklici na trgovalne dni in zaključne avkcije sklici na najpomembnejši trg, kar zadeva likvidnost, kot se določi v skladu s členom 4.

4.   Če se posel med dvema investicijskima podjetjema izvrši zunaj pravil mesta trgovanja, je pristojni organ za namen določitve veljavne ureditve odloga pristojni organ investicijskega podjetja, ki je odgovorno za objavo posla prek APA v skladu z odstavkoma 5 in 6 člena 12.

Člen 16

Sklici na trgovalni dan in dnevne ure trgovanja

1.   Sklic na trgovalni dan mesta trgovanja je sklic na vsak dan, na katerega je mesto trgovanja odprto za trgovanje.

2.   Sklic na dnevne ure trgovanja mesta trgovanja ali investicijskega podjetja je sklic na ure, ki jih mesto trgovanja ali investicijsko podjetje določi vnaprej in objavi kot ure trgovanja.

3.   Sklic na začetek trgovalnega dne zadevnega mesta trgovanja je sklic na začetek dnevnih ur trgovanja navedenega mesta trgovanja.

4.   Sklic na konec trgovalnega dne zadevnega mesta trgovanja je sklic na konec dnevnih ur trgovanja navedenega mesta trgovanja.

POGLAVJE IV

SKUPNE DOLOČBE ZA IZRAČUNE V ZVEZI S PREGLEDNOSTJO PRED TRGOVANJEM IN PO NJEM

Člen 17

Metodologija, datum objave in datum uporabe izračunov v zvezi s preglednostjo

(člen 22(1) Uredbe (EU) št. 600/2014)

1.   Najpozneje 14 mesecev po datumu začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in do 1. marca vsakega naslednjega leta pristojni organi za vsak finančni instrument, za katerega so pristojni organ, zberejo podatke, opravijo izračune in objavijo naslednje informacije:

(a)

mesto trgovanja, ki je najpomembnejši trg, kar zadeva likvidnost, kot je določeno v členu 4(2);

(b)

povprečni dnevni promet za namen ugotavljanja velikosti naročil, ki so velika, kot je določen v členu 7(3);

(c)

povprečno vrednost poslov za namene določitve standardnega tržnega obsega, kot je določena v členu 11(2).

2.   Pristojni organi, upravljavci trga in investicijska podjetja, vključno z investicijskimi podjetji, ki upravljajo mesto trgovanja, uporabljajo informacije, objavljene v skladu z odstavkom 1 za namene točk (a) in (c) člena 4(1) ter odstavkov 2 in 4 člena 14 Uredbe (EU) št. 600/2014, 12 mesecev od 1. aprila leta, v katerem se informacije objavijo.

Če informacije iz prvega pododstavka nadomestijo nove informacije v skladu z odstavkom 3 med 12-mesečnim obdobjem iz navedenega odstavka, pristojni organi, upravljavci trga in investicijska podjetja, vključno z investicijskimi podjetji, ki upravljajo mesto trgovanja, navedene nove informacije uporabijo za namene točke (a) in (c) člena 4(1) ter odstavkov 2 in 4 člena 14 Uredbe (EU) št. 600/2014.

3.   Pristojni organi zagotovijo, da se informacije, ki se objavijo v skladu z odstavkom 1, redno posodabljajo za namene Uredbe (EU) št. 600/2014 in da se v te posodobitve vključijo vse spremembe, povezane s posamezno delnico, potrdilom o lastništvu, investicijskim skladom, s katerim se trguje na borzi, certifikatom ali drugim podobnim finančnim instrumentom, ki bistveno vplivajo na predhodne izračune in objavljene informacije.

4.   Za namene izračunov iz odstavka 1 se promet s finančnim instrumentom izračuna tako, da se seštejejo rezultati, ki se dobijo tako, da se za vsak posel, izvršen v določenem obdobju, pomnoži število enot navedenega instrumenta, ki so si jih izmenjali kupci in prodajalci, s ceno enote, ki se uporablja za tak posel.

5.   Mesta trgovanja pristojnim organom po koncu trgovalnega dne, vendar pred koncem dneva, predložijo podrobnosti iz tabel 1 in 2 Priloge III, kadar je finančni instrument uvrščen v trgovanje ali pa se je z njim prvič trgovalo na navedenem mestu trgovanja oziroma kadar so se podrobnosti, predložene v preteklosti, spremenile.

Člen 18

Sklic na pristojne organe

(člen 22(1) Uredbe (EU) št. 600/2014)

Pristojni organ za posamezni finančni instrument, odgovoren za izračune in zagotavljanje objave informacij iz členov 4, 7, 11 in 17, je pristojni organ najpomembnejšega trga, kar zadeva likvidnost, iz člena 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 in člena 16 Delegirane uredbe (EU) 2017/571.

Člen 19

Prehodne določbe

1.   Z odstopanjem od člena 17(1) pristojni organi zbirajo podatke, opravljajo izračune in zagotovijo objavo takoj po njihovi izvedbi v skladu z naslednjimi roki:

(a)

če je dan, na katerega se s finančnimi instrumenti prvič trguje na mestu trgovanja v Uniji, najmanj deset tednov pred dnevom začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014, pristojni organi objavijo rezultat izračunov najpozneje štiri tedne pred dnevom začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014;

(b)

če dan, na katerega se s finančnimi instrumenti prvič trguje na mestu trgovanja v Uniji, nastopi v obdobju, ki se začne deset tednov pred dnevom začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in konča na dan pred dnevom začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014, pristojni organi objavijo rezultat izračunov najpozneje na dan začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014.

2.   Izračuni iz odstavka 1 se opravijo po naslednjih postopkih:

(a)

če je dan, na katerega se s finančnimi instrumenti prvič trguje na mestu trgovanja v Uniji, najmanj šestnajst tednov pred dnevom začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014, izračuni temeljijo na podatkih, ki so na voljo za štiridesettedensko referenčno obdobje, ki se začne 52 tednov pred dnevom začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014;

(b)

če dan, na katerega se s finančnimi instrumenti prvič trguje na mestu trgovanja v Uniji, nastopi v obdobju, ki se začne šestnajst tednov pred dnevom začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in konča deset tednov pred dnevom začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014, izračuni temeljijo na podatkih, ki so na voljo za prvo štiritedensko obdobje trgovanja z navedenim finančnim instrumentom;

(c)

če dan, na katerega se s finančnimi instrumenti prvič trguje na mestu trgovanja v Uniji, nastopi v obdobju, ki se začne deset tednov pred dnevom začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014 in konča na dan pred dnevom začetka uporabe Uredbe (EU) št. 600/2014, izračuni temeljijo na preteklih podatkih o trgovanju z navedenimi finančnimi instrumenti ali drugimi finančnimi instrumenti, ki imajo podobne značilnosti kot navedeni finančni instrumenti.

3.   Pristojni organi, upravljavci trga in investicijska podjetja, vključno z investicijskimi podjetji, ki upravljajo mesto trgovanja, uporabljajo informacije, objavljene v skladu z odstavkom 1 za namene točk (a) in (c) člena 4(1) ter odstavkov 2 in 4 člena 14 Uredbe (EU) št. 600/2014, petnajst mesecev od datuma začetka uporabe navedene uredbe.

4.   V obdobju iz odstavka 3 pristojni organi za finančne instrumente iz točk (b) in (c) odstavka 2 zagotovijo naslednje:

(a)

da informacije, objavljene v skladu z odstavkom 1, še vedno ustrezajo namenom iz točk (a) in (c) člena 4(1) ter odstavkov 2 in 4 člena 14 Uredbe (EU) št. 600/2014;

(b)

da se informacije, objavljene v skladu z odstavkom 1, po potrebi posodabljajo na podlagi daljšega obdobja trgovanja in obsežnejših preteklih podatkov o trgovanju.

Člen 20

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. januarja 2018.

Izjema je člen 19, ki se uporablja od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 84.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/577 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za mehanizem največjega obsega in zagotavljanje informacij za izračune za preglednost in druge namene (glej stran 174 tega Uradnega lista).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dovoljenju, organizacijskih zahtevah in objavi poslov za izvajalce storitev sporočanja podatkov (glej stran 126 tega Uradnega lista).

(4)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(5)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(6)  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(7)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(8)  Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 z dne 7. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za stopnjo natančnosti poslovnih ur (glej stran 148 tega Uradnega lista).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za poročanje o poslih pristojnim organom (glej stran 449 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

Informacije, ki se objavijo

Tabela 1

Opis vrste trgovalnega sistema ter povezane informacije, ki jih je treba objaviti v skladu s členom 3

Vrsta trgovalnega sistema

Opis trgovalnega sistema

Informacije, ki se objavijo

Trgovalni sistem za avtomatsko povezovanje naročil

Sistem, ki s pomočjo knjige naročil in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja neprekinjeno povezuje naročila za prodajo z naročili za nakup na podlagi najboljše razpoložljive cene.

Skupno število naročil in delnice, potrdila o lastništvu, investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugi podobni finančni instrumenti, ki jih predstavljajo na vsaki cenovni ravni, za vsaj pet najboljših nakupnih in prodajnih cen.

Trgovalni sistem na podlagi ponudb

Sistem, pri katerem se posli sklepajo na podlagi zavezujočih ponudb, ki se neprekinjeno dajejo na razpolago udeležencem, kar od vzdrževalcev trga zahteva, da ohranjajo ponudbe v taki velikosti, ki zagotavlja ravnotežje med potrebo članov in udeležencev po trgovanju s komercialnimi količinami in tveganjem, ki se mu izpostavlja vzdrževalec trga.

Najboljša nakupna in prodajna cena vsakega vzdrževalca trga za delnice, potrdila o lastništvu, investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, certifikate in druge podobne finančne instrumente, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, skupaj z obsegi, povezanimi s temi cenami.

Javno objavljene ponudbe so tiste, ki predstavljajo zavezujoče zaveze za nakup in prodajo finančnih instrumentov in ki prikazujejo ceno in količino finančnih instrumentov, pri kateri so registrirani vzdrževalci trga pripravljeni kupiti ali prodati. V izjemnih tržnih pogojih se lahko za omejen čas dovolijo okvirne ali enosmerne cene.

Trgovalni sistem na podlagi rednih avkcij

Sistem, ki povezuje naročila na podlagi rednih avkcij in algoritma trgovanja brez človeškega posredovanja.

Cena, po kateri bi avkcijski trgovalni sistem najbolje izpolnil zahteve svojega trgovalnega algoritma v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, in obseg, ki bi ga lahko po tej ceni potencialno izvršili udeleženci v tem sistemu.

Trgovalni sistem na podlagi zahtevkov za ponudbe

Trgovalni sistem, pri katerem se ponudba ali ponudbe podajo v odziv na zahtevek za ponudbo, ki ga odda eden ali več članov ali udeležencev. Ponudbo lahko izvrši izključno član ali udeleženec, ki je podal zahtevek. Član ali udeleženec mesta trgovanja, ki je zahteval ponudbo, lahko sklene posel s sprejetjem ponudbe ali ponudb, ki so mu bile podane na zahtevo.

Ponudbe in povezani obsegi katerega koli člana ali udeleženca, ki bi v primeru sprejetja privedli do posla v skladu s pravili sistema. Vse oddane ponudbe v odziv na zahtevek za ponudbo se lahko objavijo hkrati, vendar najpozneje takrat, ko postanejo izvršljive.

Kateri koli drug trgovalni sistem

Katera koli druga vrsta trgovalnega sistema, vključno s hibridnimi sistemi, ki spadajo v dve ali več vrst trgovalnih sistemov iz te tabele.

Zadostne informacije o ravni naročil ali ponudb in trgovskega interesa v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje v trgovalnem sistemu, zlasti pet najboljših prodajnih in nakupnih cen in/ali dvosmernih ponudb vsakega vzdrževalca trga za navedeni instrument, če lastnosti mehanizma oblikovanja cen to dovoljujejo.


Tabela 2

Tabela z oblikami zapisa podatkov za tabelo 3

Oblika zapisa

Vrsta podatkov

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerični znaki

Tričrkovna koda valute, kot je opredeljena s kodo valute po ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Oblika datuma in ure po ISO 8601

Datum in ura v naslednji obliki:

LLLL-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„LLLL“ je leto,

„MM“ je mesec,

„DD“ je dan,

„T“ pomeni, da je treba uporabiti črko „T“,

„hh“ je ura,

„mm“ so minute,

„ss.dddddd“ je sekunda in del sekunde,

Z je čas UTC.

Datumi in ure se poročajo v UTC.

{DECIMAL-n/m}

Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je do m števk lahko decimalk.

Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti.

decimalno ločilo je „.“ (pika)

negativne vrednosti imajo predznak „–“ (minus)

Kjer je ustrezno, se vrednosti zaokrožijo in se ne skrajšajo.

{ISIN}

12 alfanumeričnih znakov

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.


Tabela 3

Seznam podatkov, potrebnih za namene preglednosti po trgovanju

Identifikator polja

Opis in podatki, ki se morajo objaviti

Vrsta mesta izvršitve ali objave

Oblika zapisa podatkov, ki se uporabi, kot je opredeljena v tabeli 2

Datum in ura trgovanja

Datum in ura, ko se je izvršil posel.

Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, datum in ura, ko se stranki dogovorita o vsebini naslednjih polj: količina, cena, valute v poljih 31, 34 in 44, kot je določeno v tabeli 2 Priloge 1 k Delegirani uredbi (EU) 2017/590, identifikacijska koda instrumenta, razvrstitev instrumenta in koda instrumenta, ki predstavlja osnovo, kjer je relevantno. Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, je sporočeni čas posla natančen vsaj do najbližje sekunde.

Če je posel izvršen na podlagi naročila, ki ga je podjetje, ki ga izvrši, v imenu stranke posredovalo tretji osebi, pri čemer pogoji za prenos iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2017/590 niso bili izpolnjeni, je to datum in ura posla in ne datum in ura posredovanja naročila.

Regulirani trg (RM), večstranski sistem trgovanja (MTF), organiziran sistem trgovanja (OTF)

sistem odobrenih objav (APA)

ponudnik stalnih informacij (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

RM, MTF

APA

CTP

{ISIN}

Cena

Cena posla pri trgovanju, ki izključuje, kjer je relevantno, provizijo in natekle obresti.

Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.

Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še v pričakovanju (price pending), se navede vrednost „PNDG“.

Če podatek o ceni ni relevanten, se polje pusti prazno.

Informacija, sporočena v tem polju, je skladna z vrednostjo, navedeno v polju „Količina“.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13}, če je cena izražena kot denarna vrednost

{DECIMAL-11/10}, če je cena izražena kot odstotek ali donos

„PNDG“, če cena ni na voljo

Valuta cene

Valuta, v kateri je izražena cena (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost).

RM, MTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Količina

Število enot finančnega instrumenta

Nominalna ali denarna vrednost finančnega instrumenta.

Informacija, sporočena v tem polju, je skladna z vrednostjo, navedeno v polju „Cena“.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}, če je količina izražena v številu enot

{DECIMAL-18/5}, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost

Mesto izvršitve

Navedba mesta, kjer je bil izvršen posel.

Uporabite kodo MIC segmenta po ISO 10383 za posle, izvršene na mestu trgovanja. Če koda MIC segmenta ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.

Kodo MIC „XOFF“ uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom ne izvrši na mestu trgovanja, prek sistematičnega internalizatorja ali na organizirani trgovalni platformi zunaj Unije.

Kodo SINT uporabite za finančne instrumente, uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja, kadar se posel s takim finančnim instrumentom izvrši prek sistematičnega internalizatorja.

RM, MTF

APA

CTP

mesta trgovanja: {MIC}

sistematični internalizatorji: „SINT“

Datum in ura objave

Datum in ura, ko je mesto trgovanja ali APA objavilo posel.

Za posle, izvršene na mestu trgovanja, je raven podrobnosti skladna z zahtevami iz člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za posle, ki se ne izvršijo na mestu trgovanja, sta sporočena datum in ura posla natančna vsaj do najbližje sekunde.

RM, MTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Mesto objave

Koda, ki se uporablja za identifikacijo mesta trgovanja ali APA, ki objavi posel.

CTP

mesto trgovanja: {MIC}

APA: koda MIC segmenta po ISO 10383 (4 znaki), če je na voljo. Sicer se objavi 4-mestna koda, kot je objavljena na seznamu izvajalcev storitev sporočanja podatkov na spletni strani ESMA.

Identifikacijska koda posla

Alfanumerična koda, ki jo poslu pripišejo mesta trgovanja (v skladu s členom 12 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 (1) in APA in ki se uporablja pri vsakem naknadnem sklicevanju na ta konkreten posel.

Identifikacijska koda posla je edinstvena, dosledna in ostane nespremenjena za kode MIC segmenta po ISO 10383 in po trgovalnih dneh. Če mesto trgovanja ne uporablja kod MIC segmenta, mora biti identifikacijska koda posla edinstvena, dosledna in nespremenjena za kode MIC upravljavca po trgovalnih dneh.

Če APA ne uporablja kode MIC, se uporabi edinstvena, dosledna in nespremenjena 4-mestna koda za identifikacijo APA po trgovalnih dneh.

Komponente identifikacijske kode posla ne razkrivajo identitete nasprotnih strank v poslu, za katerega se hrani koda.

RM, MTF

APA

CTP

{ALPHANUM-52}


Tabela 4

Seznam oznak za potrebe preglednosti po trgovanju

Oznaka

Naziv oznake

Vrsta mesta izvršitve ali objave

Opis

„BENC“

Oznaka referenčnega posla (Benchmark transaction)

RM, MTF

APA

CTP

Posli, izvršeni na podlagi cene, ki se izračuna v več časovnih točkah glede na ustrezno referenčno merilo, kot je povprečna cena, tehtana glede na obseg, ali povprečna cena, tehtana glede na čas.

„ACTX“

Oznaka navzkrižnega posla (Agency cross transaction)

APA

CTP

Posli, pri katerih je investicijsko podjetje povezalo naročili strank, pri čemer sta se nakup in prodaja izvedla kot en posel, obseg in cena pa sta bila enaka.

„NPFT“

Oznaka posla, ki ne prispeva k oblikovanju cene (Non-price forming transaction)

RM, MTF

CTP

Posli, pri katerih izmenjavo finančnih instrumentov določajo drugi dejavniki kot trenutno tržno vrednotenje finančnega instrumenta iz člena 13.

„TNCP“

Posli, ki ne prispevajo k postopku oblikovanja cen za namene člena 23 Uredbe (EU) št. 600/2014.

RM, MTF

APA

CTP

Posli, ki ne prispevajo k postopku oblikovanja cen za namene člena 23 Uredbe (EU) št. 600/2014 in kot je opisano v členu 2.

„SDIV“

Oznaka posla s posebno dividendo (Special dividend transaction)

RM, MTF

APA

CTP

Posli, ki so:

 

izvršeni v obdobju brez upravičenja do dividende (ex-dividend period), ko se dividenda ali druga oblika razdelitve dobička obračuna kupcu in ne prodajalcu; ali

 

izvršeni v obdobju z upravičenjem do dividende (cum-dividend period), ko se dividenda ali druga oblika razdelitve dobička obračuna prodajalcu in ne kupcu.

„LRGS“

Oznaka velikega posla z odlogom objave

RM, MTF

APA

CTP

Posli, ki so veliki v primerjavi z običajnim tržnim obsegom, za katere je dovoljen odlog objave v skladu s členom 15.

„RFPT“

Oznaka posla z referenčno ceno (Reference price transaction)

RM, MTF

CTP

Posli, ki se izvršijo v okviru sistemov, ki delujejo v skladu s členom 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 600/2014.

„NLIQ“

Oznaka posla z likvidnimi finančnimi instrumenti, dogovorjenega v pogajanjih

RM, MTF

CTP

Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1)(b)(i) Uredbe (EU) št. 600/2014.

„OILQ“

Oznaka posla z nelikvidnimi finančnimi instrumenti, dogovorjenega v pogajanjih

RM, MTF

CTP

Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1)(b)(ii) Uredbe (EU) št. 600/2014.

„PRIC“

Oznaka posla, dogovorjenega v pogajanjih, za katerega veljajo drugi pogoji kot trenutna tržna cena

RM, MTF

CTP

Posli, ki se izvršijo v skladu s členom 4(1)(b)(iii) Uredbe (EU) št. 600/2014, in kot so opisani v členu 6.

„ALGO“

Oznaka algoritemskega posla (Algorithmic transaction)

RM, MTF

CTP

Posel, ki se izvrši na podlagi algoritemskega trgovanja investicijskega podjetja, kot je opredeljeno v členu 4(1)(39) Direktive 2014/65/EU.

„SIZE“

Oznaka posla nad standardnim tržnim obsegom

APA

CTP

Posli, izvršeni prek sistematičnega internalizatorja, pri katerih je bila velikost vhodnega naročila nad standardnim tržnim obsegom, določenim v skladu s členom 11.

„ILQD“

Oznaka posla z nelikvidnimi instrumenti (Illiquid instrument transaction)

APA

CTP

Posli z nelikvidnimi instrumenti, kot se določijo v skladu s členi 1 do 9 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/567 (2), izvršeni prek sistematičnega internalizatorja.

„RPRI“

Oznaka poslov, ki so prejeli ugodnejšo ceno

APA

CTP

Posli, ki se izvršijo prek sistematičnega internalizatorja po ugodnejši ceni v skladu s členom 15(2)(a) Uredbe (EU) št. 600/2014.

„CANC“

Oznaka o preklicu

RM, MTF

APA

CTP

Kadar je bil prej objavljen posel preklican.

„AMND“

Oznaka o spremembi

RM, MTF

APA

CTP

Kadar je bil prej objavljen posel spremenjen.

„DUPL“

Oznaka podvojenih sporočenih poslov.

APA

Kadar se posel sporoči več kot enemu APA v skladu s členom 17(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/571.


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 z dne 24. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede hranjenja pomembnih podatkov o naročilih za finančne instrumente (glej stran 193 tega Uradnega lista).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/567 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo pojmov, preglednostjo, stiskanjem portfelja ter nadzornimi ukrepi glede poseganja v zvezi s produkti in pozicij (glej stran 90 tega Uradnega lista).


PRILOGA II

Naročila, ki so velika v primerjavi z običajnim tržnim obsegom, standardni tržni obseg ter odložene objave in zamude

Tabela 1

Naročila, ki so velika v primerjavi z običajnim tržnim obsegom, za delnice in potrdila o lastništvu

Povprečni dnevni promet (ADT) v EUR

ADT < 50 000

50 000 ≤ ADT < 100 000

100 000 ≤ ADT < 500 000

500 000 ≤ ADT < 1 000 000

1 000 000 ≤ ADT < 5 000 000

5 000 000 ≤ ADT < 25 000 000

25 000 000 ≤ ADT < 50 000 000

50 000 000 ≤ ADT < 100 000 000

ADT ≥ 100 000 000

Minimalna velikost naročil, ki se štejejo za velika glede na običajni tržni obseg, v EUR

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000


Tabela 2

Naročila, ki so velika v primerjavi z običajnim tržnim obsegom, za certifikate in druge podobne finančne instrumente

Povprečni dnevni promet (ADT) v EUR

ADT < 50 000

ADT ≥ 50 000

Minimalna velikost naročil, ki se štejejo za velika glede na običajni tržni obseg, v EUR

15 000

30 000


Tabela 3

Standardni tržni obsegi

Povprečna vrednost poslov (AVT) v EUR

AVT< 20 000

20 000 ≤ AVT < 40 000

40 000 ≤ AVT < 60 000

60 000 ≤ AVT < 80 000

80 000 ≤ AVT < 100 000

100 000 ≤ AVT < 120 000

120 000 ≤ AVT < 140 000

itd.

Standardni tržni obseg

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

itd.


Tabela 4

Pragovi za odložene objave in zamude za delnice in potrdila o lastništvu

Povprečni dnevni promet (ADT) v EUR

Najmanjša kvalificirana velikost posla za dovoljeno zamudo v EUR

Čas do objave po poslu

> 100 mio.

10 000 000

60 minut

20 000 000

120 minut

35 000 000

Konec trgovalnega dneva

50 mio. – 100 mio.

7 000 000

60 minut

15 000 000

120 minut

25 000 000

Konec trgovalnega dneva

25 mio. – 50 mio.

5 000 000

60 minut

10 000 000

120 minut

12 000 000

Konec trgovalnega dneva

5 mio. – 25 mio.

2 500 000

60 minut

4 000 000

120 minut

5 000 000

Konec trgovalnega dneva

1 mio. – 5 mio.

450 000

60 minut

750 000

120 minut

1 000 000

Konec trgovalnega dneva

500 000 – 1 mio.

75 000

60 minut

150 000

120 minut

225 000

Konec trgovalnega dneva

100 000 – 500 000

30 000

60 minut

80 000

120 minut

120 000

Konec trgovalnega dneva

50 000 – 100 000

15 000

60 minut

30 000

120 minut

50 000

Konec trgovalnega dneva

< 50 000

7 500

60 minut

15 000

120 minut

25 000

Konec naslednjega trgovalnega dneva


Tabela 5

Pragovi za odložene objave in zamude za investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi

Najmanjša kvalificirana velikost posla za dovoljeno zamudo v EUR

Čas do objave po poslu

10 000 000

60 minut

50 000 000

Konec trgovalnega dneva


Tabela 6

Pragovi za odložene objave in zamude za certifikate in druge podobne finančne instrumente

Povprečni dnevni promet (ADT) v EUR

Najmanjša kvalificirana velikost posla za dovoljeno zamudo v EUR

Čas do objave po poslu

ADT < 50 000

15 000

120 minut

30 000

Konec trgovalnega dneva

ADT ≥ 50 000

30 000

120 minut

60 000

Konec trgovalnega dneva


PRILOGA III

Referenčni podatki, ki se morajo zagotoviti za namen izračunov v zvezi s preglednostjo

Tabela 1

Tabela z oblikami zapisa podatkov

Oblika zapisa

Vrsta podatkov

Opredelitev

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričnih znakov

Polje za prosto besedilo.

{ISIN}

12 alfanumerični znaki

Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumerični znaki

Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.


Tabela 2

Podrobnosti o referenčnih podatkih, ki se morajo zagotoviti za namen izračunov v zvezi s preglednostjo

#

Polje

Podatki, ki se sporočijo

Oblika zapisa podatkov in standardi za poročanje

1

Identifikacijska koda instrumenta

Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta

{ISIN}

2

Polni naziv finančnega instrumenta

Polni naziv finančnega instrumenta

{ALPHANUM-350}

3

Mesto trgovanja

Koda MIC segmenta za mesto trgovanja ali sistematičnega internalizatorja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.

{MIC}

4

Identifikator MiFIR

Identifikacija lastniških finančnih instrumentov

 

Delnice iz člena 4(44)(a) Direktive 2014/65/EU;

 

Potrdila o lastništvu, kot so opredeljena v členu 4(45) Direktive 2014/65/EU;

 

Investicijski skladi, s katerimi se trguje na borzi, kot so opredeljeni v členu 4(46) Direktive 2014/65/EU;

 

Certifikati, kot so opredeljeni v členu 2(1)(27) Uredbe (EU) št. 600/2014;

 

Drug finančni instrument, podoben lastniškim, je prenosljiv vrednostni papir, ki je lastniški instrument, podoben delnici, investicijskemu skladu, s katerim se trguje na borzi, potrdilu o lastništvu ali certifikatu, vendar ni delnica, investicijski sklad, s katerimi se trguje na borzi, potrdilo o lastništvu ali certifikat.

Lastniški finančni instrumenti:

 

SHRS = delnice

 

ETFS = investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi

 

DPRS = potrdilo o lastništvu

 

CRFT = certifikati

 

OTHR = drugi finančni instrumenti, podobni lastniškim