31.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/84


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/566

z dne 18. maja 2016

o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razmerje neizvršenih naročil v poslih, da bi preprečili neurejene pogoje trgovanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (1), in zlasti člena 48(12)(b) Direktive;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mesta trgovanja bi morala imeti vzpostavljene številne sisteme, postopke in ureditve za zagotovitev, da sistemi algoritemskega trgovanja ne morejo povzročiti neurejenih pogojev trgovanja ali prispevati k njihovemu nastanku, vključno s sistemi za spremljanje ali po potrebi omejevanje deleža neizvršenih naročil v poslih.

(2)

Sistemi za glasovno trgovanje bi morali biti glede na svojo naravo izvzeti iz področja uporabe te uredbe, ki bi se morala uporabljati le za mesta trgovanja, ki upravljajo trgovalne sisteme za elektronsko avtomatsko povezovanje naročil, trgovalne sisteme na podlagi ponudb ali hibridne trgovalne sisteme.

(3)

Direktiva 2014/65/EU zahteve v zvezi z določitvijo deleža neizvršenih naročil v poslih razširja na večstranske sisteme trgovanja in organizirane sisteme trgovanja. Zato je pomembno, da so tudi navedena mesta trgovanja zajeta v področju uporabe te uredbe.

(4)

Mesta trgovanja bi morala izračunati razmerje neizvršenih naročil v poslih, ki dejansko nastanejo njihovim članom ali udeležencem, na ravni vsakega finančnega instrumente, s katerim se trguje na mestu trgovanja, da bi učinkovito zagotovila, da razmerje ne povzroči pretirane nestanovitnosti tega instrumenta.

(5)

Da bi v Uniji zagotovili zadostno usklajenost ureditev za preprečevanje neurejenih pogojev trgovanja z omejitvijo deleža med neizvršenimi naročili in posli, bi bilo treba določiti jasno metodologijo za izračun razmerja neizvršenih naročil v poslih za vse udeležence na trgu.

(6)

Pojasniti bi bilo treba pomen določenih bistvenih parametrov, ki se uporabijo za izračun razmerja neizvršenih naročil v poslih.

(7)

Izračun razmerja neizvršenih naročil v poslih, ki jih v sistem vnese član ali udeleženec, bi bilo treba podpreti z ustreznim obdobjem opazovanja. Zato obdobje izračuna dejanskega razmerja neizvršenih naročil v poslih ne bi smelo biti daljše od trgovalnega dne. Vendar bi mesta trgovanja morala imeti možnost, da določijo krajše obdobje opazovanja, če bi taka krajša obdobja opazovanja učinkoviteje prispevala k vzdrževanju urejenih pogojev trgovanja.

(8)

Zaradi doslednosti in za zagotavljanje nemotenega delovanja finančnih trgov je nujno, da določbe iz te uredbe in povezane nacionalne določbe, ki prenašajo Direktivo 2014/65/EU v nacionalno zakonodajo, veljajo od istega dneva.

(9)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(10)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„naročilo“ pomeni vsa vnesena sporočila, vključno s sporočili o oddaji, spremembi in preklicu, ki se pošljejo v sistem trgovanja mesta trgovanja in so povezana z naročilom ali ponudbo, vendar brez sporočil o preklicu, ki se pošljejo po:

(i)

neujemanju naročil v dražbi (uncrossing);

(ii)

težavah s povezljivostjo mesta trgovanja;

(iii)

uporabi mehanizma za izklop v sili (kill functionality);

(b)

„posel“ pomeni v celoti ali delno izvršeno naročilo;

(c)

„obseg“ pomeni količino finančnih instrumentov, s katerimi se trguje, izraženo kot:

(i)

število instrumentov za delnice, potrdila o lastništvu, ETF, certifikate in druge podobne finančne instrumente;

(ii)

nominalna vrednost za obveznice in strukturirane finančne instrumente;

(iii)

velikost lota ali število pogodb za izvedene finančne instrumente;

(iv)

metrične tone ogljikovega dioksida za emisijske kupone.

Člen 2

Obveznost izračuna razmerja neizvršenih naročil v poslih

Mesta trgovanja izračunajo razmerje neizvršenih naročil v poslih, ki jih je v sistem dejansko vnesel vsak od njihovih članov in udeležencev, za vsak finančni instrument, s katerim se trguje v trgovalnem sistemu za elektronsko avtomatsko povezovanje naročil ali trgovalnem sistemu na podlagi ponudb ali hibridnem trgovalnem sistemu.

Člen 3

Metodologija

1.   Mesta trgovanja izračunajo razmerje neizvršenih naročil v poslih za vsakega svojega člana ali udeleženca vsaj ob koncu vsakega trgovalnega dne na oba naslednja načina:

(a)

:

glede na obseg

:

(skupni obseg naročil/skupni obseg poslov) – 1;

(b)

:

glede na število

:

(skupno število naročil/skupno število poslov) – 1.

2.   Šteje se, da član ali udeleženec mesta trgovanja v trgovalnem dnevu preseže najvišje razmerje neizvršenih naročil v poslih, ki ga izračuna mesto trgovanja, če trgovanje tega člana ali udeleženca z enim določenim instrumentom ob upoštevanju vseh faz trgovalnega dneva, vključno z dražbami, preseže enega ali obe razmerji iz odstavka 1.

3.   Mesta trgovanja izračunajo število naročil, ki so jih prejela od vsakega člana ali udeleženca, v skladu z metodologijo štetja glede na vrsto naročila, določeno v Prilogi.

4.   Če mesto trgovanja uporablja vrsto naročila, ki ni izrecno določena v Prilogi, prešteje sporočila v skladu s splošnim sistemom, na katerem temelji metodologija štetja, in na podlagi najbolj podobne vrste naročila, ki se pojavi v Prilogi.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma, ki je kot prvi naveden v drugem pododstavku člena 93(1) Direktive 2014/65/EU.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


PRILOGA

Metodologija štetja naročil glede na njihovo vrsto

Vrsta naročila

Število naročil, ki jih je prejelo mesto trgovanja in ki se štejejo pri izračunu deleža neizvršenih naročil v poslih (vsaka ponudba, sprememba in preklic se šteje kot eno posamično naročilo)

Posodobitve, ki jih morda pošljejo mesta trgovanja, se pri izračunu deleža neizvršenih naročil v poslih ne štejejo (brez izvršitev/preklicev s strani tržnih operacij)

Naročilo z omejitvijo (Limit)

1

0

Naročilo z omejitvijo – dodatek

1

0

Naročilo z omejitvijo – izbris

1

0

Naročilo z omejitvijo – sprememba

2 (vsaka sprememba vključuje preklic in nov vnos)

0

Stop naročilo (Stop)

1

1 (ob sprožitvi)

Takojšnje naročilo (tržno) (Immediate (Market))

1

0

Takojšnje naročilo (naročilo „izvrši ali prekliči“ (Fill-or-Kill), naročilo „takoj ali prekliči“ (Immediate-or-Cancel))

1 (pri izbrisu/preklicu 2)

0

Naročilo s skrito količino (Iceberg/Reserve)

1

0

Naročilo „tržno v omejeno“ (Market-to-Limit)

1

1 (ob sprožitvi)

Ponudba (Quote)

2 (1 za kupca in 1 za prodajalca)

0

Ponudba – dodatek

2

0

Ponudba – izbris

2

0

Ponudba – sprememba

4 (vsaka sprememba vključuje preklic in nov vnos)

0

Vezano naročilo (Peg)

1

potencialno neomejeno, saj naročilo sledi najboljši ponudbi in povpraševanju (Best Bid and Offer – BBO)

Naročilo, vezano na najboljšo ponudbo (Market Peg): naročilo na nasprotni strani (evropske) najboljše ponudbe in povpraševanja.

Naročilo, vezano na najboljšo nasprotno ponudbo (Primary Peg): naročilo na isti strani (evropske) najboljše ponudbe in povpraševanja.

Naročilo, vezano na srednjo vrednost najboljše ponudbe in povpraševanja (Midpoint Peg): naročilo na srednji vrednosti (evropskega) najboljše ponudbe in povpraševanja.

Izmenično vezano naročilo (Alternate peg) na najmanj agresivno vrednost srednje vrednosti ali en korak kotacije.

Srednja vrednost na isti strani zaščitene najboljše ponudbe in povpraševanja

Naročilo „prvo prekliče drugo“ (One-Cancels-the-Other): dve naročili sta povezani tako, da izvršitev prvega pomeni preklic drugega.

2

1 (če ena stran trguje, je druga preklicana)

Naročilo „prvo prekliče drugo“ – dodatek

2

 

Naročilo „prvo prekliče drugo“ – izbris

2

 

Naročilo „prvo prekliče drugo“ – sprememba

4

 

Sledeče stop naročilo (Trailing Stop): stop naročilo, pri katerem se stop cena, ob kateri se naročilo sproži, spreminja glede na (evropsko) najboljšo ponudbo in povpraševanje.

1

potencialno neomejeno, ker stop omejitev sledi najboljši ponudbi in povpraševanju

Limitirano naročilo po najboljšem tečaju (At Best Limit Order): naročilo, pri katerem je cenovna omejitev enaka nasprotni strani (evropske) najboljše ponudbe in povpraševanja ob vnosu.

1

0

Limitirano naročilo z razponom (Spread Limit Order): naročilo, pri katerem se donos izračuna tako, da se donosu referenčnega merila doda razpon (dva parametra: razpon in referenčno merilo).

1

potencialno neomejeno, saj je omejitev odvisna od kotacije drugega sredstva

Obratno limitirano naročilo (Strike Match): najnižja cena za naročila za nakup in najvišja cena za naročila za prodajo.

1

potencialno neomejeno, a časovno omejeno (trajanje dražbe)

Naročilo „sproži v primeru“ (Order-on-Event): naročilo, ki ni aktivno, dokler ga ne sproži določen dogodek (podobno stop naročilu, a se razlikuje v tem, da naročilo po sprožitvi ni nujno enako kot gibanje osnove: naročilo za nakup se lahko sproži, čeprav se je stop cena sprožila zaradi padca finančnega instrumenta).

1

1 (ob sprožitvi)

Naročilo ob začetku/zaključku trgovanja (At the Open/At the Close): naročilo, ki ni aktivno, dokler ga ne sproži začetek ali zaključek trgovanja.

1

1 (ob sprožitvi)

Naročilo „zavedi ali prekliči“ (Book-or-Cancel/Post): naročilo, ki ga ob vnosu v knjigo naročil ni mogoče povezati z drugo stranjo knjige naročil.

 

 

Naročilo „zavedi ali prekliči“ – dodatek

1 (2 če se izbriše/prekliče)

0

Naročilo „zavedi ali prekliči“ – izbris

1 (2 če se izbriše/prekliče)

0

Naročilo „zavedi ali prekliči“ – sprememba

2

0

Zadržano naročilo (Withheld): naročilo, ki se vnese v knjigo naročil in je pripravljeno na spremembo v zavezujoče naročilo.

2 (oddaja + potrditev naročila)

0

Dogovorjeno naročilo (Deal Order)

1

0

Naročilo TOP, TOP+: naročilo, ki se vnese na vrh knjige naročil ali zavrne (+: preverjanje razpoložljive količine): naročilo, ki mora biti pasivno in v skladu z najboljšo ponudbo in povpraševanjem, sicer se zavrne.

1

0

Izravnalno naročilo (Imbalance Order – neravnotežje ob začetku (IOOP) ali koncu trgovanja (IOOC)): naročilo, ki velja le za dražbe in ki naj bi zapolnilo neravnotežje v količini (med presežkom in primanjkljajem), ne da bi vplivalo na ravnovesje cen.

1

potencialno neomejeno, a časovno omejeno (trajanje dražbe)

Povezano naročilo (Linked Order): naročilo, ki ustreza več posamičnim naročilom, od katerih je vsako vezano na drug finančni instrument. Kadar pride do trgovanja z enim od teh naročil, se obseg drugih takoj sorazmerno zmanjša. Takšna vrsta naročil je značilna za trg obveznic.

1

potencialno enako količini vnesene osnove

Pobiralno naročilo (Sweep): naročilo, ki udeležencem omogoča dostop do večjega števila knjig naročil hkrati.

1

0

Pobiralno naročilo po najboljši ceni (Best Price Sweep): naročilo pobira najboljše cene iz različnih knjig naročil do postavljene cenovne omejitve.

Zaporedno pobiralno naročilo po vidnih knjigah naročil (Sequential lit sweep): izvršitev do mejne cene naročila v knjigi vnosov, preden se kakršna koli količina pošlje naslednji knjigi.

Poimensko naročilo (Named): naročilo, ki ni anonimno.

1

0

Naročilo ob doseženi ravni (If-Touched): sproži se, če zadnja, nakupna ali ponudbena cena doseže določeno raven.

1

1 (ob sprožitvi)

Zajamčeno stop naročilo (Guaranteed Stop): naročilo, ki zagotavlja izvršitev po stop ceni.

1

1 (ob sprožitvi)

Kombinirana naročila, kot so strategije opcij, obnova terminskih pogodb itn.

1

potencialno neomejeno