17.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 72/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/459

z dne 16. marca 2017

o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (1) ter zlasti člena 6(11) in člena 7(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 715/2009 določa nediskriminatorna pravila za pogoje dostopa do prenosnih sistemov zemeljskega plina, da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga s plinom.

(2)

Podvojevanje prenosnih sistemov plina v večini primerov ni niti gospodarno niti učinkovito. Za razvoj konkurence na trgih z zemeljskim plinom je zato treba vsem uporabnikom omrežja omogočiti pregleden in nediskriminatoren dostop do plinske infrastrukture. Toda pomanjkanje enakopravnega in preglednega dostopa do prenosnih zmogljivosti v mnogih delih Unije je še vedno huda ovira za razvoj učinkovite konkurence na veleprodajnem trgu. Dejstvo, da se nacionalna pravila med državami članicami razlikujejo, še dodatno ovira vzpostavitev dobro delujočega notranjega trga s plinom.

(3)

Zaradi neučinkovite rabe visokotlačnih plinovodov in omejenega dostopa do njih v Uniji so tržni pogoji slabši, kot bi lahko bili. Za prenosne sisteme plina v Uniji je treba uveljaviti bolj pregleden, učinkovit in nediskriminatoren sistem za dodeljevanje omejenih prenosnih zmogljivosti, da se bo lahko čezmejna konkurenca razvijala še naprej in da bo lahko napredovalo povezovanje trgov. Zainteresirane strani oblikovanje takih pravil dosledno podpirajo.

(4)

Za vzpostavitev učinkovite konkurence med dobavitelji v Uniji in izven nje jim je treba omogočiti prožno rabo obstoječih prenosnih sistemov, da lahko pošiljajo plin glede na cenovne signale. Samo dobro delujoče omrežje medsebojno povezanih prenosnih omrežij, ki vsem nudijo enakopraven dostop, omogoča plinu prosti pretok po Uniji. S tem se pritegne več dobaviteljev, poveča likvidnost trgovalnih vozlišč in prispeva k učinkovitim mehanizmom za oblikovanje cen ter posledično k oblikovanju poštenih cen plina, ki temeljijo na načelu povpraševanja in ponudbe.

(5)

Cilj Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013 (2), s katero se oblikuje kodeks omrežij za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina, je vzpostavitev potrebne stopnje harmonizacije v Evropi. Učinkovito izvajanje navedene uredbe je bilo odvisno tudi od uvedbe tarifnih sistemov, ki so skladni z mehanizmi za dodeljevanje zmogljivosti, predlaganimi v tej uredbi, da bi zagotovili izvajanje brez škodljivih posledic za prihodke in denarne tokove operaterjev prenosnih sistemov.

(6)

Področje uporabe te uredbe je širše kot pri Uredbi (EU) št. 984/2013, predvsem glede pravil za ponudbo razširitvene zmogljivosti, s to uredbo se tudi pojasnjujejo nekatere določbe v zvezi z opredelitvijo in ponudbo zagotovljenih in prekinljivih zmogljivosti ter izboljšuje uskladitev pogodbenih pogojev zadevnih operaterjev prenosnih sistemov za ponudbo združene zmogljivosti. Določbe v tej uredbi, ki se nanašajo na usklajevanje vzdrževanja in standardizacijo komunikacije, bi bilo treba razlagati ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) 2015/703 (3).

(7)

Da bi uporabniki omrežja lahko izkoristili mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti omrežja, ki so v največjem možnem obsegu usklajeni na povezanem trgu, bi se morala ta uredba uporabljati za neizvzete zmogljivosti večje nove infrastrukture, kjer je bilo odobreno izvzetje iz člena 32 Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), v obsegu, v katerem uporaba te uredbe ni v neskladju s takšnim izvzetjem, in ob upoštevanju posebnih značilnosti povezovalnih plinovodov pri združevanju zmogljivosti.

(8)

Ta uredba ne bi smela posegati v uporabo pravil Unije ali nacionalnih pravil o konkurenci, zlasti prepovedi omejevalnih sporazumov (člen 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije) in zlorabe prevladujočega položaja (člen 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Uvedeni mehanizmi za dodeljevanje zmogljivosti bi morali biti oblikovani tako, da se prepreči omejevanje dostopa trgom, ki so v nadaljevanju dobavne verige.

(9)

Da bi zagotovili največjo možno ponudbo zagotovljene zmogljivosti s strani operaterjev prenosnega sistema, bi bilo treba upoštevati hierarhijo produktov, v kateri se letna, četrtletna in mesečna prekinljiva zmogljivost ponuja samo, če zagotovljena zmogljivost ni na razpolago.

(10)

Kjer se ustrezni pogoji, ki se uporabljajo za ponudbo produktov združene zmogljivosti operaterjev prenosnih sistemov na dveh straneh povezovalne točke, bistveno razlikujejo, ima rezerviranje združene zmogljivosti za uporabnike omrežja morda manjšo vrednost in jim manj koristi. Zato bi bilo treba pod vodstvom Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Evropske mreže sistemskih operaterjev prenosnih omrežij zemeljskega plina (ENTSO-G) začeti postopek za oceno in čim večjo uskladitev pogojev operaterjev prenosnih sistemov za produkte združene zmogljivost po vsej Uniji, katere cilj bi bil oblikovati skupno predlogo za pogoje.

(11)

Za odziv na možno povpraševanje na trgu po razširitveni zmogljivosti je potreben racionaliziran, usklajen postopek ponudbe take zmogljivosti za vso Unijo. Tak postopek bi moral biti sestavljen iz rednih ocen ponudbe, ki bi mu sledila strukturirana faza zasnove in dodelitve, ki bi temeljila na učinkovitem čezmejnem sodelovanju med operaterji prenosnih sistemov in nacionalnimi regulativnimi organi v Uniji. Odločitev o naložbi, ki bi bila sprejeta po oceni povpraševanja na trgu po zmogljivosti, bi morala prestati preskus gospodarnosti, s katerim bi ugotovili, ali je ekonomsko upravičena. Ta preskus gospodarnosti bi moral zagotoviti tudi, da bi uporabniki omrežja, ki povprašujejo po zmogljivosti, prevzeli ustrezno tveganje, povezano s svojim povpraševanjem, s čimer bi preprečili, da bi bili tveganju takih naložb izpostavljeni vezani odjemalci.

(12)

Dodeljevanje zmogljivosti v okviru standardnih razširitvenih projektov bi bilo treba opraviti v obliki standardnega dodelitvenega postopka z dražbo, da bi zagotovili čim večjo preglednost in nediskriminatornost. Toda pri velikih, zapletenih projektih, ki zadevajo več držav članic, bi morala biti operaterjem prenosnih sistemov dovoljena uporaba alternativnih mehanizmov za dodelitev zmogljivosti. Ti mehanizmi bi morali zagotoviti potrebno prožnost za omogočanje naložb v primeru resničnega povpraševanja na trgu, še vedno pa bi morali biti čezmejno usklajeni. Če je dovoljen alternativen mehanizem dodelitve, je treba preprečiti omejevanje dostopa, in sicer z zahtevo, da se zadrži večji delež zmogljivosti za kratkoročne rezervacije.

(13)

Pri izvajanju zapletenih vstopno-izstopnih režimov preko takih območij, zlasti s fizičnimi pretoki plina, namenjenimi za druge trge, operaterji prenosnih sistemov uporabljajo in nacionalni regulativni organi odobravajo drugačne pogodbene pristope za produkte zagotovljene zmogljivosti, katerih učinke bi bilo treba oceniti v okviru celotne Unije.

(14)

Nacionalni regulativni organi in operaterji prenosnih sistemov bi morali upoštevati najboljše prakse in prizadevanja na področju harmonizacije postopkov za izvajanje te uredbe. Pri delovanju v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (5) bi Agencija in nacionalni regulativni organi morali zagotoviti, da so mehanizmi za dodeljevanje zmogljivosti na ustreznih povezovalnih točkah v Uniji uvedeni na najučinkovitejši način.

(15)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 51 Direktive 2009/73/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

S to uredbo se oblikuje kodeks omrežja, ki vzpostavlja mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina za obstoječo in razširitveno zmogljivost. Ta uredba določa, kako sosednji operaterji prenosnih sistemov sodelujejo, da olajšajo prodajo zmogljivosti ob upoštevanju splošnih tržnih in tehničnih pravil v zvezi z mehanizmi za dodeljevanje zmogljivosti.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za povezovalne točke. Uporablja se lahko tudi za vstopne točke iz tretjih držav in izstopne točke do njih, če tako odločijo zadevni nacionalni regulativni organi. Ta uredba se ne uporablja za izhodne točke do končnih porabnikov in distribucijskih omrežij, vstopne točke iz terminalov za utekočinjeni zemeljski plin in proizvodnih objektov ter vstopne točke iz skladiščnih objektov ali vstopne točke v skladiščne objekte.

2.   Standardizirani mehanizmi za dodeljevanje zmogljivosti, vzpostavljeni v skladu s to uredbo, vključujejo postopek dražbe za ustrezne povezovalne točke v Uniji in standardne produkte zmogljivosti, ki se ponudijo in dodelijo. Če se ponuja razširitvena zmogljivost, se lahko uporabljajo tudi alternativni mehanizmi dodeljevanja, če so izpolnjeni pogoji iz člena 30(2).

3.   Ta uredba se uporablja za celotno tehnično in prekinljivo zmogljivost na povezovalnih točkah in za dodatno zmogljivost v smislu točke 2.2.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009 ter za razširitveno zmogljivost. Ta uredba se ne uporablja za povezovalne točke med državami članicami, kjer za eno od držav članic velja odstopanje na podlagi člena 49 Direktive 2009/73/ES.

4.   Če se uporablja alternativen mehanizem dodeljevanja v skladu s členom 30, se člen 8(1) do (7), členi 11 do 18, člen 19(2) in člen 37 ne uporabljajo za celotne ponudbe, razen če ustrezni nacionalni regulativni organi določijo drugače.

5.   Kjer se za dodeljevanje zmogljivosti uporabljajo implicitne metode, se lahko nacionalni regulativni organi odločijo, da ne bodo uporabljali členov 8 do 37.

6.   Da se prepreči omejevanje dostopa trgom v nadaljevanju dobavne verige, lahko nacionalni regulativni organi, po posvetovanju z uporabniki omrežij, vnaprej sprejmejo sorazmerne ukrepe, da omejijo ponudbe katerega koli posameznega uporabnika omrežij na povezovalni točki v državi članici.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Uredbe (ES) št. 715/2009, člena 3 Uredbe Komisije (EU) 2017/460 (6) in člena 2 Direktive 2009/73/ES. Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„razširitvena zmogljivost“ pomeni možno prihodnje povečanje tehnične zmogljivosti s tržnimi postopki ali možno vzpostavitev nove zmogljivosti, kjer zdaj ne obstaja; lahko se ponuja na podlagi naložbe v fizično infrastrukturo ali optimizacije dolgoročne zmogljivosti in se nato dodeljuje, če je uspešno prestala preskus gospodarnosti, v naslednjih primerih:

(a)

na obstoječih povezovalnih točkah;

(b)

z vzpostavitvijo novih povezovalnih točk;

(c)

kot fizična zmogljivost povratnega toka na povezovalnih točkah, ki se prej ni ponujala;

2.

„povezovalna točka“ pomeni fizično ali navidezno točko, ki povezuje sosednja vstopno-izstopna sistema ali povezuje vstopno-izstopni sistem s povezovalnim plinovodom, če so te točke predmet rezervacijskih postopkov uporabnikov omrežja;

3.

„alternativni mehanizem dodeljevanja“ pomeni mehanizem dodeljevanja za celotno ponudbo ali razširitveno zmogljivost, ki ga operaterji prenosnih sistemov zasnujejo za vsak primer posebej, nacionalni regulativni organi pa odobrijo, da bi zadostili pogojnim zahtevam za povpraševanje;

4.

„standardni produkt zmogljivosti“ pomeni določen obseg prenosne zmogljivosti za določeno časovno obdobje na določeni povezovalni točki;

5.

„celotna ponudba“ pomeni vsoto razpoložljive zmogljivosti in ustrezne stopnje razširitvene zmogljivosti, ki se ponuja za vsak letni standardni produkt zmogljivosti na povezovalni točki;

6.

„implicitna metoda dodeljevanja“ pomeni metodo dodeljevanja zmogljivosti, pri kateri se prenosna zmogljivost in ustrezna količina plina dodelita istočasno, po možnosti z dražbo;

7.

„krog zbiranja ponudb“ pomeni čas, v katerem uporabniki omrežja lahko oddajo, popravijo in umaknejo ponudbe;

8.

„veliki dražiteljski korak“ pomeni stalen ali spremenljiv znesek, določen za vsako povezovalno točko in standardni produkt zmogljivosti;

9.

„projekt razširitvene zmogljivosti“ pomeni projekt za povečanje obsega tehnične zmogljivosti na obstoječi povezovalni točki ali za vzpostavitev nove povezovalne točke na podlagi dodelitve zmogljivosti v prejšnjem postopku dodelitve zmogljivosti;

10.

„preskus gospodarnosti“ pomeni preskus, s katerim se preverja ekonomska upravičenost projektov razširitvene zmogljivosti;

11.

„postopek razširitvene zmogljivosti“ pomeni postopek za oceno povpraševanja na trgu za razširitveno zmogljivost, ki vsebuje nezavezujočo fazo, v kateri uporabniki omrežja izrazijo in količinsko določijo svoje povpraševanje po razširitveni zmogljivosti, in zavezujočo fazo, v kateri eden ali več operaterjev prenosnih sistemov od uporabnikov omrežja zahteva obvezujoče zaveze za sklenitev pogodbe za zmogljivost;

12.

„združena zmogljivost“ pomeni standardni produkt zmogljivosti za zagotovljeno zmogljivost, ki je sestavljen iz ustrezne vstopne in izstopne zmogljivosti na obeh straneh vsake povezovalne točke;

13.

„sporazum o povezovanju“ pomeni sporazum med sosednjima operaterjema prenosnih sistemov, katerih sistema sta povezana v določeni povezovalni točki, ki določa pogoje, operativne postopke in določbe glede dobave in/ali odjema plina v povezovalni točki z namenom spodbujanja učinkovite medobratovalnosti povezanih prenosnih omrežij, kot je določeno v poglavju II Uredbe (EU) 2015/703;

14.

„medsebojno pogojeni zmogljivosti“ pomeni zmogljivosti, pri katerih ni mogoče dodeliti razpoložljive zmogljivosti na eni točki omrežja, ne da bi se v celoti ali deloma zmanjšala razpoložljiva zmogljivost na drugi točki omrežja;

15.

„koledar dražb“ pomeni tabelo z informacijami o določenih dražbah, ki jo vsako koledarsko leto januarja objavi ENTSO-G za dražbe, ki bodo potekale od marca do februarja naslednjega koledarskega leta in vsebuje vse pomembne časovne razporeditve za dražbe, vključno z datumi pričetka in standardne produkte zmogljivosti, na katere se nanašajo;

16.

„dan dobave plina“ pomeni obdobje od 5.00 do 5.00 UTC naslednjega dne za zimski čas in od 4.00 do 4.00 UTC naslednjega dne za poletni čas;

17.

„zmogljivost znotraj dneva“ pomeni zmogljivost, ki je bila ponujena in dodeljena po zaprtju dražb zmogljivosti za dan vnaprej za navedeni dan;

18.

„stopnjevana dražba“ pomeni dražbo, na kateri uporabnik omrežja vlaga ponudbe za nakup želenih količin po določenih dražiteljskih korakih, ki se naznanjajo zaporedoma;

19.

„dražba z enotno poravnalno ceno“ pomeni dražbo, na kateri uporabnik omrežja v enem samem krogu zbiranja ponudb ponudi tako ceno kot želeno količino in vsi uporabniki omrežja, ki uspešno zakupijo zmogljivost, plačajo najnižjo uspešno ponujeno ceno;

20.

„pridržana cena“ pomeni dopustno ceno na dražbi;

21.

„mali dražiteljski korak“ pomeni stalen ali spremenljiv znesek, določen za vsako povezovalno točko in standardni produkt zmogljivosti in je manjši od velikega dražiteljskega koraka;

22.

„prvič neprodana ponujena zmogljivost“ pomeni stanje, ko je skupno povpraševanje vseh uporabnikov omrežja manjše od ponujene zmogljivosti na koncu drugega kroga zbiranja ponudb ali naslednjega kroga zbiranja ponudb;

23.

„navidezna povezovalna točka“ pomeni dve ali več povezovalnih točk, ki povezujejo ista sosednja vstopno-izstopna sistema in so združene v enotno storitev zagotavljanja zmogljivosti;

24.

„faktor f“ pomeni delež sedanje vrednosti ocenjenega povečanja dovoljenih ali ciljnih prihodkov operaterja prenosnega sistema, povezanih z razširitveno zmogljivostjo, vključeno v zadevno celotno ponudbo v skladu s členom 22(1)(b), ki se pokrije s sedanjo vrednostjo obvezujočih zavez uporabnikov omrežja za sklenitev pogodbe za zmogljivost, izračunano v skladu s členom 22(1)(a);

25.

„čezmerna napoved“ pomeni pravico uporabnikov omrežja, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za oddajo napovedi, da zahtevajo prekinljivo zmogljivost kadar koli znotraj dneva, tako da oddajo napoved, ki poveča seštevek vseh njihovih napovedi nad njihovo pogodbeno zmogljivost.

POGLAVJE II

NAČELA SODELOVANJA

Člen 4

Usklajevanje vzdrževanja

Kadar vzdrževanje plinovoda ali dela prenosnega omrežja vpliva na obseg prenosne zmogljivosti, ki jo je možno ponuditi na povezovalnih točkah, operaterji prenosnih sistemov v celoti sodelujejo s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov glede načrtov vzdrževanja, da na povezovalni točki v največji možni meri zmanjšajo vpliv na morebitni pretok plina in zmogljivost.

Člen 5

Standardizacija komunikacije

1.   Operaterji prenosnih sistemov uskladijo uporabo standardnih komunikacijskih postopkov, usklajenih informacijskih sistemov in združljive elektronske spletne komunikacije, kot so formati in protokoli za izmenjavo skupnih podatkov, ter se dogovorijo o načelih za uporabo teh podatkov.

2.   Standardni komunikacijski postopki vključujejo zlasti postopke, ki se nanašajo na dostop uporabnikov omrežja do dražbenega sistema operaterja prenosnega sistema ali ustrezne rezervacijske platforme, in pregled zagotovljenih informacij o dražbi. Roki in vsebina podatkov za izmenjavo so skladni z določbami iz poglavja III.

3.   Standardni komunikacijski postopki, ki jih sprejmejo operaterji prenosnih sistemov, vključujejo izvedbeni načrt in trajanje veljavnosti, ki je v skladu z razvojem rezervacijske platforme iz člena 37. Operaterji prenosnih sistemov zagotovijo tajnost poslovno občutljivih informacij.

Člen 6

Izračun in največja možna ponudba zmogljivosti

1.   Uporabnikom omrežja je na voljo največja tehnična zmogljivost, ob upoštevanju celovitosti sistema, varnosti in učinkovitega obratovanja omrežja.

(a)

Da bi z optimizacijo tehnične zmogljivosti omogočili največjo možno ponudbo združene zmogljivosti, operaterji prenosnih sistemov na povezovalnih točkah sprejmejo naslednje ukrepe, pri čemer dajo prednost povezovalnim točkam, kjer prihaja do pogodbene prezasedenosti v skladu s točko 2.2.3(1) Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009: operaterji prenosnih sistemov vzpostavijo in uporabljajo skupno metodo, pri kateri določijo konkretne ukrepe, ki jih morajo sprejeti operaterji prenosnih sistemov, da bi dosegli zahtevano optimizacijo:

(1)

skupna metoda vključuje podrobno analizo tehničnih zmogljivosti, vključno z vsemi razlikami med zmogljivostmi na obeh straneh povezovalne točke, ter posebne ukrepe in podroben časovni razpored, vključno z možnimi posledicami in regulativnimi dovoljenji, ki so potrebna za povračilo stroškov in prilagoditev regulativne ureditve, ki je nujna za oblikovanje največje možne ponudbe združene zmogljivosti. Taki posebni ukrepi niso škodljivi za ponudbo zmogljivosti na drugih relevantnih točkah zadevnih sistemov in točkah do distribucijskih omrežij, ki so pomembne za zanesljivost oskrbe končnih odjemalcev, kot so točke do skladiščnih objektov, terminalov za utekočinjen zemeljski plin in zaščitenih odjemalcev, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (7);

(2)

metodologija za izračun in pravila za dajanje zmogljivosti na razpolago, ki jih sprejmejo operaterji prenosnih sistemov, obravnavajo posebne položaje, v katerih konkurenčne zmogljivosti med sistemi zajemajo povezovalne točke in izstopne točke v skladiščne objekte;

(3)

v tej podrobni analizi se upoštevajo domneve iz desetletnega razvojnega načrta omrežja v Uniji na podlagi člena 8 Uredbe (ES) št. 715/2009, nacionalni razvojni načrti, ustrezne obveznosti iz veljavne nacionalne zakonodaje in vse ustrezne pogodbene obveznosti;

(4)

ustrezni operaterji prenosnih sistemov za ponoven izračun tehnične zmogljivosti uporabijo dinamičen pristop, po potrebi skupaj z dinamičnim izračunom, ki se uporabi za dodatno zmogljivost v skladu s točko 2.2.2(2) Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009, pri čemer za vsako povezovalno točko in ob upoštevanju njenih posebnih značilnosti skupaj določijo primerno pogostost ponovnega izračuna;

(5)

pri skupni metodi se sosednji operaterji prenosnih sistemov posvetujejo z drugimi operaterji prenosnih sistemov, na katere povezovalna točka izrecno vpliva;

(6)

pri ponovnem izračunu tehnične zmogljivosti operaterji prenosnih sistemov upoštevajo informacije, ki jih glede pričakovanih prihodnjih tokov lahko posredujejo uporabniki omrežij.

(b)

Operaterji prenosnih sistemov skupaj ocenijo naslednje parametre in jih po potrebi prilagodijo:

(1)

obveznosti glede tlaka;

(2)

vse pomembne scenarije ponudbe in povpraševanja, vključno s podrobnostmi o referenčnih klimatskih pogojih in konfiguracijah omrežij v skrajnih scenarijih;

(3)

kalorično vrednost.

2.   Če zaradi optimizacije tehnične zmogljivosti operaterjem prenosnih omrežij nastanejo stroški, še posebej stroški, ki neenakomerno obremenijo operaterja prenosnih sistemov na obeh straneh povezovalne točke, je operaterjema dovoljena povrnitev takšnih dejansko nastalih stroškov preko regulativnega okvira, ki ga vzpostavijo zadevni nacionalni regulativni organi v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 715/2009 ali členom 42 Direktive 2009/73/ES. Uporablja se člen 8(1) Uredbe (ES) št. 713/2009.

3.   Kjer je primerno, se nacionalni regulativni organi posvetujejo z uporabniki omrežij o uporabljeni računski metodi in skupnem pristopu.

4.   Če zaradi postopka na podlagi odstavka 1 pride do sprememb v obsegu združene zmogljivosti, ki se ponudi na povezovalnih točkah, se te spremembe vključijo v poročilo Agencije, objavljeno na podlagi točke 2.2.1(2) Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009.

Člen 7

Izmenjava informacij med sosednjimi operaterji prenosnih sistemov

1.   Sosednji operaterji prenosnih sistemov na zadevnih povezovalnih točkah redno izmenjujejo informacije o napovedih, popravljenih napovedih, usklajevanju napovedi in potrditvah.

2.   Sosednji operaterji prenosnih sistemov izmenjajo informacije o vzdrževanju njihovih posameznih prenosnih omrežij, s čimer prispevajo k postopku odločanja glede tehnične uporabe povezovalnih točk. Postopki za izmenjavo podatkov med operaterji prenosnih sistemov so vključeni v njihov sporazum o povezovanju.

POGLAVJE III

DODELITEV PRODUKTOV ZAGOTOVLJENE ZMOGLJIVOSTI

Člen 8

Metodologija za dodelitev

1.   Zmogljivosti na povezovalnih točkah se dodeljujejo na dražbah, razen če se uporablja alternativna metoda dodeljevanja v skladu s členom 30.

2.   Na vseh povezovalnih točkah se uporablja ista oblika dražbe. Za vse zadevne povezovalne točke se ustrezni dražbeni postopki začnejo istočasno. V vsakem dražbenem postopku, ki se nanaša na posamezen standardni produkt zmogljivosti, se dodelijo zmogljivosti neodvisno od vseh ostalih dražbenih postopkov, razen če se ponuja razširitvena zmogljivost ali če se v dogovoru med neposredno udeleženimi operaterji prenosnih sistemov in z dovoljenjem ustreznega nacionalnega regulativnega organa dodeljuje medsebojno pogojena zmogljivost. Nacionalni regulativni organ katere koli sosednje ali prizadete države članice lahko poda stališče, ki ga upošteva ustrezni nacionalni regulativni organ. Če se ponuja razširitvena zmogljivost, se neodvisno dodeljevanje ne uporablja za hkratne dražbene postopke za ustrezne celotne ponudbe, saj so slednje odvisne druga od druge, ker je mogoče dodeliti samo eno ponudbo.

3.   Standardni produkti zmogljivosti sledijo logičnemu zaporedju, po katerem se najprej ponudijo produkti za letno zmogljivost, za njimi pa produkti z naslednjim krajšim trajanjem za uporabo v istem obdobju. Časovna razporeditev dražb iz členov 11 do 15 se ujema s tem načelom.

4.   Pravila o standardnih produktih zmogljivosti iz člena 9 in dražbah iz členov 11 do 15 se na povezovalni točki uporabljajo za združeno in ločeno zmogljivost.

5.   Za določeno dražbo se razpoložljivost ustreznih standardnih produktov zmogljivosti sporoči v skladu s členi 11 do 15 in koledarjem dražb.

6.   Najmanj 20 % obstoječe tehnične zmogljivosti na vsaki povezovalni točki se zadrži in ponudi v skladu z odstavkom 7. Če je razpoložljiva zmogljivost manjša od deleža tehnične zmogljivosti, ki se zadrži, se razpoložljiva zmogljivost zadrži v celoti. Ta zmogljivost se ponudi v skladu s točko (b) odstavka 7, preostala zadržana zmogljivost pa se ponudi v skladu s točko (a) odstavka 7.

7.   Zmogljivost, ki se zadrži na podlagi odstavka 6, se ponudi, in sicer ob upoštevanju naslednjih določb:

(a)

vsaj 10 % obstoječe tehnične zmogljivosti vsake povezovalne točke se ne ponudi prej kot na letni dražbi letnih zmogljivosti na podlagi člena 11, ki v skladu s koledarjem dražb poteka v petem plinskem letu, ki je pred začetkom ustreznega plinskega leta; in

(b)

vsaj 10 % nadaljnje obstoječe tehnične zmogljivosti vsake povezovalne točke se ne ponudi prej kot na letni dražbi četrtletnih zmogljivosti na podlagi člena 12, ki v skladu s koledarjem dražb poteka med plinskim letom, ki je pred začetkom ustreznega plinskega leta.

8.   Pri razširitveni zmogljivosti se vsaj 10 % razširitvene tehnične zmogljivosti na zadevni povezovalni točki zadrži in ne ponudi prej kot na letni dražbi četrtletnih zmogljivosti iz člena 12, ki v skladu s koledarjem dražb poteka med plinskim letom, ki je pred začetkom ustreznega plinskega leta.

9.   Natančen delež zadržane zmogljivosti v skladu z odstavkoma 6 in 8 je za vsako povezovalno točko predmet posvetovanj z zainteresiranimi stranmi, dogovora med operaterji prenosnih sistemov in odobritve nacionalnega regulativnega organa. Nacionalni regulativni organi zlasti preučijo možnost zadržanja večjih deležev zmogljivosti s krajšim trajanjem, da se prepreči omejevanje dostopa trgom v nadaljevanju dobavne verige.

10.   Zmogljivost, ki je bila ustvarjena z netržnimi postopki in za katero je bila dokončna odločitev o naložbi sprejeta brez predhodnih zavez uporabnikov omrežij, se ponudi in dodeli kot razpoložljivi standardni produkti zmogljivosti v skladu s to uredbo.

Člen 9

Standardni produkti zmogljivosti

1.   Operaterji prenosnih sistemov ponudijo letne, četrtletne, mesečne in dnevne standardne produkte zmogljivosti ter standardne produkte zmogljivosti znotraj dneva.

2.   Letni standardni produkti zmogljivosti pomenijo zmogljivost, ki jo lahko uporabnik omrežja v določenem obsegu koristi vse dneve dobave plina v določenem plinskem letu (z začetkom 1. oktobra).

3.   Četrtletni standardni produkti zmogljivosti pomenijo zmogljivost, ki jo lahko uporabnik omrežja v določenem obsegu koristi vse dneve dobave plina v določenem četrtletju (z začetkom 1. oktobra, 1. januarja, 1. aprila in 1. julija).

4.   Mesečni standardni produkti zmogljivosti pomenijo zmogljivost, ki jo lahko uporabnik omrežja v določenem obsegu koristi vse dneve dobave plina v določenem koledarskem mesecu (z začetkom na prvi dan vsakega meseca).

5.   Dnevni standardni produkti zmogljivosti pomenijo zmogljivost, ki jo lahko uporabnik omrežja v določenem obsegu koristi za en dan dobave plina.

6.   Standardni produkti zmogljivosti znotraj dneva pomenijo zmogljivost, ki jo lahko uporabnik omrežja v določenem obsegu koristi od začetka znotraj določenega dneva dobave plina do konca istega dneva dobave plina.

Člen 10

Uporabljena enota za zmogljivost

Ponujena zmogljivost je izražena v energijskih enotah na časovno enoto. Uporabijo se naslednje enote: kWh/h ali kWh/d. V primeru uporabe kWh/d se domneva pavšalen pretok za ves dan dobave plina.

Člen 11

Letne dražbe letnih zmogljivosti

1.   Dražbe letnih zmogljivosti potekajo enkrat letno.

2.   Zmogljivost za vsak letni standardni produkt zmogljivosti se ponudi na letni dražbi letne zmogljivosti z uporabo algoritma za stopnjevano dražbo v skladu s členom 17.

3.   Med dražbenim postopkom se ponudi zmogljivost za najmanj pet in največ 15 prihodnjih plinskih let za obstoječo zmogljivost. Pri ponudbi razširitvene zmogljivosti se lahko celotne ponudbe na letnih dražbah zmogljivosti ponujajo za največ 15 let od začetka obratovanja.

4.   Od leta 2018 se dražbe letnih zmogljivosti začnejo na prvi ponedeljek v juliju vsako leto, razen če je v koledarju dražb določeno drugače.

5.   Med letno dražbo letne zmogljivosti se uporabnikom omrežja zagotovi možnost udeležbe na eni ali več hkratnih dražbah za vsako povezovalno točko, da se lahko potegujejo za standardne produkte zmogljivosti.

6.   Zmogljivost, ki se ponudi na letni dražbi letne zmogljivosti, je enaka:

 

A – B – C + D + E – F

 

pri čemer je:

A tehnična zmogljivost operaterja prenosnega sistema za vsak standardni produkt zmogljivosti;

B za letne dražbe letnih zmogljivosti za naslednjih pet let se obseg tehnične zmogljivosti (A) zadrži v skladu s členom 8(7); za letne dražbe letnih zmogljivosti po prvih petih letih se obseg tehnične zmogljivosti (A) zadrži v skladu s členom 8(7);

C predhodno prodana tehnična zmogljivost, popravljena z zmogljivostjo, ki se ponovno ponudi v skladu z obstoječimi postopki upravljanja prezasedenosti;

D morebitna dodatna zmogljivost za zadevno leto;

E je razširitvena zmogljivost za tako leto, zajeta v morebitni ustrezni celotni ponudbi;

F je količina morebitne razširitvene zmogljivosti (E), ki se zadrži v skladu s členom 8(8) in (9).

7.   Zmogljivost, ki se ponudi, je lahko v skladu s členom 19 združena zmogljivost ali ločena zmogljivost. To velja tudi za ostale dražbe iz členov 12 do 15.

8.   Vsaj en mesec pred začetkom dražbe operaterji prenosnih sistemov obvestijo uporabnike omrežja o obsegu zagotovljene zmogljivosti, ki bo za vsako leto ponujena na prihodnji letni dražbi letne zmogljivosti.

9.   Krogi zbiranja ponudb na vsaki dražbi trajajo od 8.00 UTC do 17.00 UTC (zimski čas) ali od 7.00 UTC do 16.00 UTC (poletni čas) vse zadevne dni dobave plina. Krogi zbiranja ponudb se začnejo in končajo znotraj vsakega dne dobave plina, kot je določeno v členu 17(2).

10.   Rezultati dodeljevanja na dražbi se posameznim uporabnikom omrežja, ki so sodelovali na dražbi, dajo na voljo hkrati in takoj ko je to mogoče, vendar najpozneje naslednji delovni dan po koncu kroga zbiranja ponudb.

Pri razširitveni zmogljivosti se obvezujoče zaveze uporabnikov omrežja za sklenitev pogodbe o zmogljivosti, tudi glede izpolnjevanja pogojev za ponovitev dražbe v skladu s členom 29(3), dajo na voljo najpozneje naslednji delovni dan po koncu kroga zbiranja ponudb hkrati vsem posameznim uporabnikom omrežja v zadevni dražbi. Rezultati preskusov gospodarnosti se dajo na voljo vsem posameznim uporabnikom omrežja, ki so sodelovali na dražbi, hkrati in najpozneje dva delovna dneva po koncu kroga zbiranja ponudb.

11.   Za trg se objavijo agregirane informacije o rezultatih dražbe.

Člen 12

Letne dražbe četrtletnih zmogljivosti

1.   Vsako plinsko leto potekajo štiri letne dražbe četrtletnih zmogljivosti.

2.   Zmogljivost za vsak četrtletni standardni produkt zmogljivosti se ponudi na letnih dražbah četrtletnih zmogljivosti z uporabo algoritma za stopnjevano dražbo v skladu s členom 17.

3.   Zmogljivost za četrtletja prihodnjega plinskega leta se ponudi na hkratnih dražbah za vsako četrtletje ter za vsako povezovalno točko, in sicer:

(a)

od prvega (oktober–december) do četrtega (julij–september) četrtletja na prvi letni dražbi četrtletne zmogljivosti;

(b)

od drugega (januar–marec) do četrtega (julij–september) četrtletja na drugi letni dražbi četrtletne zmogljivosti;

(c)

od tretjega (april–junij) do četrtega (julij–september) četrtletja na tretji letni dražbi četrtletne zmogljivosti;

(d)

za zadnje četrtletje (julij–september) na četrti letni dražbi četrtletne zmogljivosti.

Uporabniki omrežja lahko za vsako letno četrtletno dražbo sodelujejo na vseh hkratnih dražbah.

4.   Vsako plinsko leto se letne dražbe četrtletne zmogljivosti začnejo na naslednje dni, razen če je v koledarju dražb določeno drugače:

(a)

prve letne dražbe četrtletne zmogljivosti se začnejo prvi ponedeljek v avgustu;

(b)

druge letne dražbe četrtletne zmogljivosti se začnejo prvi ponedeljek v novembru;

(c)

tretje letne dražbe četrtletne zmogljivosti se začnejo prvi ponedeljek v februarju;

(d)

četrte letne dražbe četrtletne zmogljivosti se začnejo prvi ponedeljek v maju.

5.   Zmogljivost, ki se ponudi na vseh letnih dražbah četrtletnih zmogljivosti, je enaka:

 

A – C + D,

 

pri čemer je:

A tehnična zmogljivost operaterja prenosnega sistema za vsak standardni produkt zmogljivosti;

C predhodno prodana tehnična zmogljivost, popravljena z zmogljivostjo, ki se ponovno ponudi v skladu z obstoječimi postopki upravljanja prezasedenosti;

D morebitna dodatna zmogljivost za zadevno četrtletje.

6.   Dva tedna pred začetkom dražb operaterji prenosnih sistemov obvestijo uporabnike omrežja o obsegu zmogljivosti, ki bo za vsako četrtletje ponujena na prihodnji letni dražbi četrtletnih zmogljivosti.

7.   Krogi zbiranja ponudb na vsaki dražbi trajajo od 8.00 UTC do 17.00 UTC (zimski čas) ali od 7.00 UTC do 16.00 UTC (poletni čas) vse zadevne dni dobave plina. Krogi zbiranja ponudb se začnejo in končajo znotraj vsakega dne dobave plina, kot je določeno v členu 17(2).

8.   O rezultatih dodeljevanja na dražbi se posamezni uporabniki omrežja, ki so sodelovali na dražbi, obvestijo hkrati in takoj ko je to mogoče, vendar najpozneje naslednji delovni dan po koncu kroga zbiranja ponudb.

9.   Za trg se objavijo agregirane informacije o rezultatih dražbe.

Člen 13

Tekoče dražbe mesečnih zmogljivosti

1.   Tekoča dražba mesečne zmogljivosti poteka enkrat mesečno.

2.   Zmogljivost za vsak mesečni standardni produkt zmogljivosti se ponudi na tekoči dražbi mesečnih zmogljivosti z uporabo algoritma za stopnjevano dražbo v skladu s členom 17. Vsak mesec se na dražbi ponudi mesečni standardni produkt zmogljivosti za prihodnji koledarski mesec.

3.   Na tekoči dražbi mesečne zmogljivosti imajo uporabniki omrežja možnost, da se potegujejo za en mesečni standardni produkt zmogljivosti.

4.   Tekoče dražbe mesečnih zmogljivosti se začnejo na tretji ponedeljek vsakega meseca za naslednji mesečni standardni produkt zmogljivosti, razen če v koledarju dražb ni določeno drugače.

5.   Zmogljivost, ki se ponudi na tekoči dražbi mesečne zmogljivosti, je vsak mesec enaka:

 

A – C + D,

 

pri čemer je:

A tehnična zmogljivost operaterja prenosnega sistema za vsak standardni produkt zmogljivosti;

C predhodno prodana tehnična zmogljivost, popravljena z zmogljivostjo, ki se ponovno ponudi v skladu z obstoječimi postopki upravljanja prezasedenosti;

D morebitna dodatna zmogljivost za zadevni mesec.

6.   En teden pred začetkom dražbe operaterji prenosnih sistemov obvestijo uporabnike omrežja o obsegu zmogljivosti, ki bo ponujena na prihodnji tekoči dražbi mesečnih zmogljivosti.

7.   Krogi zbiranja ponudb na vsaki dražbi trajajo od 8.00 UTC do 17.00 UTC (zimski čas) ali od 7.00 UTC do 16.00 UTC (poletni čas) vse zadevne dni dobave plina. Krogi zbiranja ponudb se začnejo in končajo znotraj vsakega dne dobave plina, kot je določeno v členu 17(2).

8.   O rezultatih dodeljevanja na dražbi se posamezni uporabniki omrežja, ki so sodelovali na dražbi, obvestijo hkrati in takoj ko je to mogoče, vendar najpozneje naslednji delovni dan po koncu kroga zbiranja ponudb.

9.   Za trg se objavijo agregirane informacije o rezultatih dražbe.

Člen 14

Tekoče dražbe zmogljivosti za dan vnaprej

1.   Tekoča dražba zmogljivosti za dan vnaprej poteka enkrat dnevno.

2.   Standardni produkt zmogljivosti za prihodnji dan dobave plina se vsak dan ponudi na tekoči dražbi zmogljivosti za dan vnaprej.

3.   Zmogljivost za vsak dnevni standardni produkt zmogljivosti se ponudi na tekoči dražbi zmogljivosti za dan vnaprej z uporabo algoritma za dražbo z enotno poravnalno ceno v skladu s členom 18. Vsak dan se na dražbi ponudi dnevni standardni produkt zmogljivosti za prihodnji dan dobave plina.

4.   Na tekoči dražbi zmogljivosti za dan vnaprej imajo uporabniki omrežja možnost, da se potegujejo za zmogljivost za en dnevni standardni produkt zmogljivosti.

5.   Krog zbiranja ponudb se začne vsak dan ob 15.30 UTC (zimski čas) ali 14.30 UTC (poletni čas).

6.   Ponudbo za zmogljivost za dnevni standardni produkt zmogljivosti na tekoči dražbi zmogljivosti za dan vnaprej se obravnava na naslednji način: od 15.30 UTC do 16.00 UTC (zimski čas) ali od 14.30 do 15.00 UTC (poletni čas) se ponudba odda, umakne ali spremeni.

7.   Zmogljivost, ki se ponudi na tekoči dražbi zmogljivosti za dan vnaprej, je vsak dan enaka:

 

A – C + D,

 

pri čemer je:

A tehnična zmogljivost operaterja prenosnega sistema za vsak standardni produkt zmogljivosti;

C predhodno prodana tehnična zmogljivost, popravljena z zmogljivostjo, ki se ponovno ponudi v skladu z obstoječimi postopki upravljanja prezasedenosti;

D morebitna dodatna zmogljivost za zadevni dan.

8.   Na začetku kroga zbiranja ponudb operaterji prenosnih sistemov obvestijo uporabnike omrežij o obsegu zmogljivosti, ki bo ponujena na prihodnji tekoči dražbi zmogljivosti za dan vnaprej.

9.   O rezultatih dodeljevanja na dražbi se posamezni uporabniki omrežja, ki so sodelovali na dražbi, obvestijo hkrati in najpozneje 30 minut po koncu kroga zbiranja ponudb.

10.   Za trg se objavijo agregirane informacije o rezultatih dražbe.

Člen 15

Dražbe zmogljivosti znotraj dneva

1.   Glede na razpoložljivo zmogljivost poteka dražba zmogljivosti znotraj dneva vsako uro med dnevom dobave plina, z uporabo algoritma za dražbo z enotno poravnalno ceno v skladu s členom 18.

2.   Prvi krog zbiranja ponudb se prične neposredno ob začetku ure, ki sledi objavi rezultatov zadnje dražbe za dan vnaprej (vključno s prekinljivo zmogljivostjo, če je bila ponujena), v skladu s členom 14. Prvi krog zbiranja ponudb se konča ob 1.30 UTC (zimski čas) ali 0.30 UTC (poletni čas) pred dnevom dobave plina. Dodelitev uspešnih ponudb začne veljati od 5.00 UTC (zimski čas) ali 4.00 UTC (poletni čas) na zadevni dan dobave plina.

3.   Zadnji krog zbiranja ponudb se konča ob 0.30 UTC (zimski čas) ali 23.30 UTC (poletni čas) na zadevni dan dobave plina.

4.   Uporabniki omrežja imajo pravico oddati, umakniti ali popraviti ponudbe od začetka vsakega kroga zbiranja ponudb do konca zadevnega kroga zbiranja ponudb.

5.   Vsako uro na zadevni dan dobave plina se zmogljivost, ki je razpoložljiva štiri ure po trenutni uri, ponudi na dražbi kot zmogljivost znotraj dneva.

6.   Vsak krog zbiranja ponudb se začne na začetku vsake ure na zadevni dan dobave plina.

7.   Vsak krog zbiranja ponudb traja 30 minut od začetka kroga zbiranja ponudb.

8.   Zmogljivost, ki se ponudi na dražbi zmogljivosti znotraj dneva, je vsako uro enaka:

 

A – C + D,

 

pri čemer je:

A tehnična zmogljivost operaterja prenosnega sistema za vsak standardni produkt zmogljivosti;

C predhodno prodana tehnična zmogljivost, popravljena z zmogljivostjo, ki se ponovno ponudi v skladu z obstoječimi postopki upravljanja prezasedenosti;

D morebitna dodatna zmogljivost.

9.   Operaterji prenosnih sistemov razpoložljivi obseg ponujene zagotovljene zmogljivosti znotraj dneva objavijo po koncu zadnje dražbe za dan vnaprej in v skladu s členom 32(9).

10.   Operaterji prenosnih sistemov uporabnikom omrežij, ki na dražbah za dan vnaprej dajejo ponudbe, zagotovijo možnost, da se veljavne neuspešne ponudbe samodejno uvrstijo na sledečo dražbo znotraj dneva.

11.   Zmogljivost se dodeli v roku 30 minut po koncu kroga zbiranja ponudb, pod pogojem, da so ponudbe sprejete in operater prenosnega sistema vodi postopek dodelitve.

12.   Rezultati dražbe so posameznim uporabnikom omrežja dani na voljo hkrati.

13.   Agregirane informacije o rezultatih dražbe se objavijo najkasneje na koncu vsakega dneva.

Člen 16

Dražbeni algoritmi

1.   Če je na dražbi ponujenih več standardnih produktov zmogljivosti, se ustrezni dodelitveni algoritem uporabi ločeno za vsak standardni produkt zmogljivosti, ko se ta dodeljuje. Ponudbe za različne standardne produkte zmogljivosti se pri uporabi dražbenega algoritma obravnavajo ločeno druga od druge.

2.   Za letne dražbe letnih zmogljivosti, letne dražbe četrtletnih zmogljivosti in tekoče dražbe mesečnih zmogljivosti se uporabi algoritem za stopnjevano dražbo z mnogimi krogi zbiranja ponudb, kot je določeno v členu 17.

3.   Za tekoče dražbe zmogljivosti za dan vnaprej in dražbe zmogljivosti znotraj dneva se uporabi algoritem za dražbo z enotno poravnalno ceno z enim krogom zbiranja ponudb, kot je določeno v členu 18.

Člen 17

Algoritem za stopnjevano dražbo

1.   Stopnjevane dražbe omogočijo uporabnikom omrežja, da dajo ponudbe za nakup količin glede na naraščajoče cene, ki se izkličejo v zaporednih krogih zbiranja ponudb, začne pa se s pridržano ceno P0.

2.   Prvi krog zbiranja ponudb, kjer je cena enaka pridržani ceni P0, traja 3 ure. Naslednji krogi zbiranja ponudb trajajo 1 uro. Med krogi zbiranja ponudb mine 1 ura.

3.   V ponudbi so navedeni:

(a)

identiteta uporabnika omrežja, ki se poteguje na dražbi;

(b)

zadevna povezovalna točka in smer pretoka;

(c)

standardni produkt zmogljivosti, na katerega se zmogljivost nanaša;

(d)

obseg zmogljivosti na dražiteljski korak za ustrezni standardni produkt zmogljivosti;

(e)

če se ponuja razširitvena zmogljivost, zadevna celotna ponudba.

4.   Ponudba velja, če jo je oddal uporabnik omrežja in je v skladu z vsemi določbami tega člena.

5.   Da bi lahko uporabniki omrežja sodelovali na dražbi, je za uporabnike omrežja obvezno, da se ponudba za nakup količine odda v prvem krogu zbiranja ponudb.

6.   Operaterji prenosnih sistemov omogočijo uporabnikom omrežja, da samodejno oddajo ponudbe za kateri koli dražiteljski korak.

7.   Na koncu kroga zbiranja ponudb veljavnih ponudb ni mogoče popraviti, umakniti ali spremeniti. Vse veljavne ponudbe postanejo obvezujoča zaveza uporabnika omrežja, da rezervira obseg zmogljivosti, za katerega se je potegoval glede na izklicano ceno, pod pogojem, da je končna cena, dosežena na dražbi, enaka izklicani ceni iz ustreznega kroga zbiranja ponudb.

8.   Ponudba za nakup količine uporabnika omrežja iz katerega koli kroga zbiranja ponudb je enaka ali manjša od zmogljivosti, ki se ponudi na določeni dražbi. Ponudba za nakup količine uporabnika omrežja pri določeni ceni je enaka ali manjša od ponudbe za nakup količine, ki jo je ta uporabnik omrežja oddal v prejšnjem krogu, razen v primerih, ko velja odstavek 16.

9.   Med krogom zbiranja ponudb se lahko ponudbe oddajo, popravijo in umaknejo brez omejitev, pod pogojem, da so vse ponudbe v skladu z odstavkom 8. Veljavne ponudbe veljajo, dokler niso popravljene ali umaknjene.

10.   Veliki dražiteljski korak in mali dražiteljski korak sta določena za vsako povezovalno točko in vsak standardni produkt zmogljivosti ter sta objavljena pred ustrezno dražbo. Mali dražiteljski korak je oblikovan tako, da je dvig po malih dražiteljskih korakih, izražen v celem številu, enak dvigu po velikem dražiteljskem koraku.

11.   Veliki dražiteljski korak je oblikovan na način, da se čim bolj in kolikor je razumno možno skrajša dolžina dražbenega postopka. Mali dražiteljski korak je oblikovan na način, da se čim bolj in kolikor je razumno možno zmanjša obseg neprodane zmogljivosti, ko je končna cena na dražbi višja od pridržane cene.

12.   Če je agregirano povpraševanje vseh uporabnikov omrežja na koncu prvega kroga zbiranja ponudb manjše ali enako ponujeni zmogljivosti, se dražba zaključi.

13.   Če je agregirano povpraševanje vseh uporabnikov omrežja na koncu prvega ali naslednjega kroga zbiranja ponudb večje od ponujene zmogljivosti, se odpre nov krog zbiranja ponudb s ceno, ki je enaka ceni iz prejšnjega kroga zbiranja ponudb, povišani za veliki dražiteljski korak.

14.   Če je agregirano povpraševanje vseh uporabnikov omrežja na koncu drugega ali naslednjega kroga zbiranja ponudb enako ponujeni zmogljivosti, se dražba zaključi.

15.   Ob prvič neprodani ponujeni zmogljivosti se cena zniža in začne naslednji krog zbiranja ponudb. Cena v naslednjem krogu zbiranja ponudb je enaka ceni iz kroga zbiranja ponudb pred prvič neprodano ponujeno zmogljivostjo, povišani za mali dražiteljski korak. Dražba se zaključi, ko je agregirano povpraševanje vseh uporabnikov omrežja manjše ali enako ponujeni zmogljivosti, do takrat pa se odpirajo novi krogi zbiranja ponudb z dvigom po malem dražiteljskem koraku.

16.   Ponudba za nakup količine uporabnika omrežja v vseh krogih zbiranja ponudb, v katerih se uporabijo mali dražiteljski koraki, je enaka ali manjša od ponudbe za nakup količine, ki jo je uporabnik omrežja oddal v krogu zbiranja ponudb pred prvič neprodano ponujeno zmogljivostjo. Ponudba za nakup količine uporabnika omrežja pri določenem dražiteljskem koraku je enaka ali manjša od ponudbe za nakup količine, ki jo je ta uporabnik omrežja oddal v prejšnjem krogu zbiranja ponudb z malimi dražiteljskimi koraki. Ponudba za nakup količine uporabnika omrežja v vseh krogih zbiranja ponudb, v katerih se uporabijo mali dražiteljski koraki, je enaka ali večja od ponudbe za nakup količine, ki jo je uporabnik omrežja oddal v krogu zbiranja ponudb, v katerem je prišlo do prvič neprodane ponujene zmogljivosti.

17.   Če je agregirano povpraševanje vseh uporabnikov omrežja večje od zmogljivosti, ki je bila ponujena v krogu zbiranja ponudb in je cena enaka ceni, ki je povzročila prvič neprodano ponujeno zmogljivost, znižani za mali dražiteljski korak, se dražba zaključi. Končna cena je cena, ki je povzročila prvič neprodano ponujeno zmogljivost, in uspešne ponudbe so tiste, ki so bile oddane v krogu zbiranja ponudb, v katerem je prišlo do prvič neprodane ponujene zmogljivosti.

18.   Po vsakem krogu zbiranja ponudb se povpraševanje vseh uporabnikov omrežja na določeni dražbi objavi v agregirani obliki in takoj, ko je to mogoče.

19.   Cena, izklicana med zadnjim krogom zbiranja ponudb, v katerem se dražba zaključi, je končna cena, dosežena na določeni dražbi, razen v primerih, ko velja odstavek 17.

20.   Vsem uporabnikom omrežja, ki so oddali veljavne ponudbe za nakup količin po končni ceni, se zmogljivost dodeli glede na njihove ponudbe za nakup količin po končni ceni. Če se ponuja razširitvena zmogljivost, je treba za dodelitev razširitvene zmogljivosti upoštevati rezultat preskusa gospodarnosti v skladu s členom 22. Uspešni uporabniki omrežja plačajo končno ceno na določeni dražbi, na kateri se lahko uporablja pristop s stalno ali spremenljivo ceno iz člena 24 Uredbe (EU) 2017/460, in morebitne ostale stroške, ki nastanejo, ko je dodeljena zmogljivost pripravljena za uporabo.

21.   Po koncu vsake dražbe se objavijo končni rezultate dražbe vključno z agregriranimi dodeljenimi zmogljivostmi in končno ceno. Uspešne uporabnike omrežja se obvesti o obsegu zmogljivosti, ki jim je bil dodeljen, individualne informacije pa se posredujejo samo zadevnim strankam. Če se dodeljuje razširitvena zmogljivost, se ta odstavek uporablja samo za rezultate dražbe celotne ponudbe, v kateri se ponuja največja količina zmogljivosti, ki je uspešno prestala preskus gospodarnosti v skladu s členom 22(3).

22.   Če stopnjevana dražba ni bila zaključena do načrtovanega začetka (v skladu s koledarjem dražb) naslednje dražbe za zmogljivost, ki pokriva isto obdobje, se prva dražba zaključi brez vsakršne dodelitve zmogljivosti. Zmogljivost se ponudi na naslednji ustrezni dražbi.

Člen 18

Algoritem za dražbo z enotno poravnalno ceno

1.   Na dražbi z enotno poravnalno ceno poteka en sam krog zbiranja ponudb v katerem uporabnik omrežja ponudi tako ceno kot želeno količino.

2.   Na določeni dražbi lahko uporabniki omrežja med krogom zbiranja ponudb oddajo do 10 ponudb. Vsako ponudbo se obravnava ločeno od drugih ponudb. Po koncu kroga zbiranja ponudb preostalih ponudb ni možno spremeniti ali umakniti.

3.   V ponudbi so navedeni:

(a)

identiteta uporabnika omrežja, ki se poteguje na dražbi;

(b)

zadevna povezovalna točka in smer pretoka;

(c)

standardni produkt zmogljivosti, na katerega se zmogljivost nanaša;

(d)

obseg zmogljivosti za ustrezni standardni produkt zmogljivosti, za katerega se uporabnik poteguje, ki je enak ali manjši kot zmogljivost, ponujena na določeni dražbi;

(e)

najmanjši obseg zmogljivosti za vsak standardni produkt zmogljivosti, ki ga je uporabnik omrežja pripravljen sprejeti glede na ustrezen algoritem, če uporabniku omrežja ni bil dodeljen obseg zmogljivosti iz točke (d);

(f)

cene, ki ne smejo biti nižje od pridržane cene ustreznega standardnega produkta zmogljivosti, po katerih je uporabnik omrežja pripravljen odkupiti zmogljivost, za katero se poteguje. Ponudbe s ceno, nižjo od pridržane cene, se ne sprejmejo.

4.   Operater prenosnega omrežja razvrsti ponudbe za določen standardni produkt zmogljivosti glede na ponujeno ceno po padajočem vrstnem redu.

5.   Vse preostale ponudbe na koncu kroga zbiranja ponudb so zavezujoče za tiste uporabnike omrežja, ki jim je bil dodeljen vsaj najmanjši obseg zmogljivosti zahtevan v skladu s točko (e) odstavka 3.

6.   Po razvrstitvi ponudb v skladu z odstavkom 4 in ob upoštevanju odstavkov 7 do 10 se zmogljivost dodeli ponudbam glede na njihovo cenovno razvrstitev. Uspešne so vse ponudbe, ki jim je dodeljena zmogljivost. Po dodelitvi zmogljivosti se preostala nedodeljena zmogljivost zmanjša za ta obseg.

7.   Po uporabi določb iz odstavka 6 in ob upoštevanju odstavka 9 se uporabniku omrežja dodeli zmogljivost, ki je enaka preostali nedodeljeni zmogljivosti, v primeru, ko obseg zmogljivosti iz njegove ponudbe presega preostalo nedodeljeno zmogljivost (potem ko je zmogljivost bila dodeljena uporabnikom omrežja, ki so ponudili najvišje cene).

8.   Po uporabi določb iz odstavka 7 in ob upoštevanju odstavka 9 se v primeru, ko dve ali več ponudb navaja isto ceno in obseg preostale zmogljivosti iz agregiranih ponudb presega preostalo nedodeljeno zmogljivost, preostala nedodeljena zmogljivost dodeli sorazmerno glede na zmogljivosti iz vsake takšne ponudbe.

9.   Ko je obseg, ki se dodeli ponudbam na podlagi odstavkov 6, 7 ali 8, manjši od najmanjšega obsega zmogljivosti iz točke (e) odstavka 3, se ponudba šteje za neuspešno ter se opravi popravljena dodelitev med preostalimi ponudbami z isto ceno iz odstavka 8, ali pa se dodelitev opravi glede na ponudbo z naslednjo najvišjo ceno na podlagi odstavka 6.

10.   Če je preostali obseg, ki bi se moral dodeliti ponudbam na podlagi odstavkov 6, 7, 8 ali 9, enak nič, se preostalim ponudbam ne dodeli nobena nadaljnja zmogljivost. Navedene ponudbe so neuspešne.

11.   Končna cena je določena kot cena iz najnižje uspešne ponudbe, če ob pridržani ceni povpraševanje presega ponudbo. V ostalih primerih je končna cena enaka pridržani ceni. Uspešni uporabniki omrežja plačajo končno ceno na določeni dražbi, na kateri se lahko uporablja pristop s stalno ali spremenljivo ceno iz člena 24 Uredbe (EU) 2017/460, in morebitne ostale stroške, ki nastanejo, ko je dodeljena zmogljivost pripravljena za uporabo.

POGLAVJE IV

ZDRUŽEVANJE ZMOGLJIVOSTI NA POVEZOVALNIH TOČKAH

Člen 19

Produkti združene zmogljivosti

Sosednji operaterji prenosnih sistemov v skladu z naslednjimi načeli skupaj ponudijo produkte združene zmogljivosti:

1.

če je zagotovljena zmogljivost na voljo na obeh straneh povezovalne točke, se na obeh straneh povezovalne točke celotna zagotovljena ali razširitvena zmogljivost ponudi kot združena zmogljivost;

2.

operaterji prenosnih sistemov ponudijo zmogljivost za ustrezen standardni produkt zmogljivosti na rezervacijski platformi, v skladu s členom 37 in z ustreznim postopkom dodelitve iz poglavja III;

3.

za združeno zmogljivost, ki jo na povezovalni točki ponudijo operaterji prenosnih sistemov, se pogodbe sklepajo z enim postopkom dodelitve;

4.

uporabniki omrežij od trenutka, ko z operaterji prenosnih sistemov sklenejo pogodbe o prenosu, spoštujejo pogoje iz teh pogodb;

5.

kjer je za katero koli obdobje na eni strani povezovalne točke na voljo več zagotovljene zmogljivosti kot na drugi strani, lahko operater prenosnega sistema z največ razpoložljive zagotovljene zmogljivosti uporabnikom omrežja ponudi to presežno zmogljivost kot produkt ločene zmogljivosti, in sicer v skladu s koledarjem dražb ter naslednjimi pravili:

(a)

če obstaja pogodba o prenosu za ločeno zmogljivost na drugi strani povezovalne točke, se zmogljivost lahko ponudi na ločeni osnovi, pri čemer ne presega obsega in trajanja obstoječe pogodbe o prenosu na drugi strani povezovalne točke;

(b)

če za takšno dodatno zmogljivost ne velja točka (a) odstavka 5, se lahko ponudi za največ eno leto;

6.

ločena zmogljivost, dodeljena v skladu z odstavkom 5, se lahko kot takšna uporabi in napove. Z njo se tudi sme trgovati na sekundarnem trgu;

7.

sosednji operaterji prenosnih sistemov za združeno zmogljivost oblikujejo skupen postopek napovedi, s čimer uporabnikom omrežja omogočijo, da napovedo tokove v njihovih združenih zmogljivostih z eno napovedjo;

8.

obveznost, da ponudijo združeno zmogljivost, velja, če je to primerno, tudi za sekundarne trge zmogljivosti. Brez poseganja v odstavek 1 se zmogljivost, ki je bila prvotno dodeljena kot združena zmogljivost, lahko ponovno proda le kot združena zmogljivost na sekundarnem trgu;

9.

če dve ali več povezovalnih točk povezujejo ista sosednja vstopno-izstopna sistema, zadevna operaterja prenosnih sistemov ponudita razpoložljive zmogljivosti povezovalnih točk na eni navidezni povezovalni točki. Če sta udeležena več kot dva operaterja prenosnih sistemov, ker zmogljivost v enem ali obeh vstopno-izstopnih sistemov trži več kot en operater prenosnega sistema, navidezna povezovalna točka v največjem možnem obsegu vključi vse zadevne operaterje prenosnih sistemov. V vsakemu primeru se navidezna povezovalna točka vzpostavi samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

celotna tehnična zmogljivost navidezne povezovalne točke je enaka ali večja od vsote tehničnih zmogljivosti vseh povezovalnih točk, ki so vključene v navidezno povezovalno točko;

(b)

če olajšuje gospodarno in učinkovito rabo sistema, vključno, vendar ne izključno, s pravili iz člena 16 Uredbe (ES) št. 715/2009.

Sosednji operaterji prenosnih sistemov začnejo s potrebno analizo in vzpostavijo funkcionalne navidezne povezovalne točke najpozneje 1. novembra 2018.

Člen 20

Uskladitev glavnih pogojev za produkte združene zmogljivosti

1.   ENTSO-G do 6. januarja 2018 po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi oblikuje katalog glavnih pogojev v pogodbah o prenosu operaterjev prenosnih sistemov za produkte združene zmogljivosti. ENTSO-G analizira obstoječe pogodbe o prenosu, pri čemer ugotovi in razvrsti razlike glede na glavne pogoje ter razloge za take razlike, ugotovitve pa objavi v poročilu.

2.   ENTSO-G na podlagi svojega poročila iz odstavka 1 po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi v šestih mesecih po objavi poročila pripravi in objavi predlogo glavnih pogojev, v kateri so zajete vse pogodbene določbe, na katere ne vplivajo temeljne razlike v načelih nacionalne zakonodaje ali prava, za ponudbo produktov združene zmogljivosti.

3.   Agencija ob upoštevanju mnenj nacionalnih regulativnih organov v nadaljnjih treh mesecih poda mnenje o predlogi glavnih pogojev. ENTSO-G ob upoštevanju mnenja Agencije najpozneje tri mesece po prejetju mnenja Agencije na svojem spletnem mestu objavi dokončno predlogo glavnih pogojev.

4.   Operaterji prenosnih omrežij lahko po objavi dokončne predloge glavnih pogojev z odobritvijo nacionalnega regulativnega organa uporabljajo pogoje iz predloge v primeru novih pogodb za produkte združene zmogljivosti.

Člen 21

Združevanje v primeru obstoječih pogodb o prenosu

1.   Uporabniki omrežja, ki so stranke obstoječih pogodb o ločenem prenosu na povezovalnih točkah, si prizadevajo doseči dogovor o združitvi zmogljivosti z uporabo pogodbenih dogovorov („dogovor o združitvi“), v skladu z določbami iz člena 19 te uredbe. Ti uporabniki omrežja in operaterji prenosnih sistemov ustreznim nacionalnim regulativnim organom poročajo o vseh dogovorih o združitvi, doseženimi med vsemi strankami obstoječih pogodb o prenosu.

2.   Operaterji prenosnih sistemov, ki so stranke obstoječih pogodb o prenosu, lahko na povabilo uporabnikov omrežja, ki so stranke obstoječih pogodb o prenosu, kadar koli sodelujejo pri pogovorih o združitvi zmogljivosti.

3.   Operaterji prenosnih sistemov od 1. januarja 2018 uporabnikom omrežja, ki imajo neusklajene ločene zmogljivosti na eni strani povezovalne točke, ponudijo brezplačno storitev pretvorbe zmogljivosti. Taka storitev pretvorbe zmogljivosti se uporablja za produkte letne, četrtletne ali mesečne zmogljivosti za združeno zagotovljeno zmogljivost na navedeni povezovalni točki, ki jo je uporabnik omrežja moral pridobiti, ker ločena zmogljivost, ki jo je ponujal sosednji operater prenosnega sistema na drugi strani povezovalne točke, ni zadostovala. Storitev se ponuja na nediskriminacijski podlagi in preprečuje, da bi se uporabnikom omrežja dodatno zaračunavala zmogljivost, ki jo že imajo. Zlasti plačila za del pogodbene združene zmogljivosti, ki jo uporabniki omrežja že imajo kot neusklajeno ločeno zmogljivost, morajo biti omejena na možno dražbeno premijo. Ta storitev se bo opravljala na podlagi modela za pretvorbo, ki ga razvija ENTSO-G in ki bo končan najpozneje 1. oktobra 2017 po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi in Agencijo. Izvedba se lahko olajša s platformami za rezervacijo zmogljivosti iz člena 37. O uporabi te storitve se letno poroča ustreznim nacionalnim regulativnim organom.

4.   Če je med uporabniki omrežja dosežen dogovor o združitvi, stranke brez nepotrebnega odlašanja obvestijo operaterje prenosnih sistemov, ki so prisotni na povezovalni točki, o nameravani združitvi in izvede se prenos zmogljivosti. V vsakem primeru je pri uresničevanju dogovora o združitvi treba upoštevati veljavne pogoje iz obstoječih sorodnih pogodb o prenosu. Ko je dogovor o združitvi izveden, se zadevna zmogljivost obravnava kot združena zmogljivost.

5.   V vsakem primeru trajanje dogovorov o združitvi, ki se nanašajo na zmogljivost, združeno na podlagi sprememb obstoječih pogodb, ne sme preseči trajanja prvotnih pogodb o prenosu.

6.   Vse zmogljivosti se združijo ob prvi priložnosti. Obstoječih pogodb o prenosu, ki se nanašajo na ločeno zmogljivost, po dnevu prenehanja veljavnosti ni možno obnoviti, podaljšati ali prenesti. Z dnem prenehanja veljavnosti pogodb o prenosu takšna zmogljivost postane razpoložljiva zmogljivost.

POGLAVJE V

POSTOPEK RAZŠIRITVENE ZMOGLJIVOSTI

Člen 22

Preskus gospodarnosti

1.   Preskus gospodarnosti, določen v tem členu, lahko opravijo operaterji prenosnih sistemov ali nacionalni regulativni organ, kakor določi nacionalni regulativni organ, za vsako celotno ponudbo projekta razširitvene zmogljivosti, potem ko so udeleženi operaterji prenosnih sistemov pridobili obvezujoče zaveze uporabnikov omrežja za sklenitev pogodbe za zmogljivost, in je sestavljen iz naslednjih parametrov:

(a)

sedanja vrednost obvezujočih zavez uporabnikov omrežja za sklenitev pogodbe za zmogljivost, ki se izračuna kot diskontirana vsota naslednjih parametrov:

(i)

vsota ustreznih ocenjenih referenčnih cen, morebitne dražbene premije in morebitne obvezne najnižje premije, pomnožena z obsegom pogodbene razširitvene zmogljivosti;

(ii)

vsota morebitne dražbene premije in morebitne obvezne najnižje premije, pomnožena z obsegom razpoložljive zmogljivosti, za katero je bila sklenjena pogodba v kombinaciji z razširitveno zmogljivostjo;

(b)

sedanja vrednost ocenjenega povečanja dovoljenih ali ciljnih prihodkov operaterja prenosnega sistema, povezanih z razširitveno zmogljivostjo, vključeno v zadevno celotno ponudbo, kot jo je odobril ustrezni nacionalni regulativni organ v skladu s členom 28(2);

(c)

faktor f.

2.   Rezultat preskusa gospodarnosti je:

(a)

pozitiven, če je vrednost parametra iz odstavka 1(a) vsaj enaka deležu parametra iz paragrafa 1(b), kot je opredeljen s faktorjem f;

(b)

negativen, če je vrednost parametra iz odstavka 1(a) nižja od deleža parametra iz paragrafa 1(b), kot je opredeljen s faktorjem f.

3.   Projekt razširitvene zmogljivosti se začne izvajati, če je rezultat preskusa gospodarnosti pozitiven na obeh straneh povezovalne točke za vsaj eno celotno ponudbo, ki vsebuje razširitveno zmogljivost. Če je rezultat preskusa gospodarnosti pozitiven pri več kot eni celotni ponudbi, se za nadaljevanje projekta razširitvene zmogljivosti s ciljem prevzema v obratovanje uporabi tista celotna ponudba s pozitivnim rezultatom, pri kateri je obseg zmogljivosti največji. Če rezultat preskusa ni pozitiven pri nobeni skupni ponudbi, se zadevni postopek razširitvene zmogljivosti prekine.

Člen 23

Faktor f

1.   Pri preskusu gospodarnosti iz člena 22 nacionalni regulativni organ določi stopnjo faktorja f za določeno celotno ponudbo, pri čemer upošteva:

(a)

obseg tehnične zmogljivosti, zadržane v skladu s členom 8(8) in (9);

(b)

pozitivne eksternalije projekta razširitvene zmogljivost na trg in/ali prenosno omrežje;

(c)

trajanje obvezujočih zavez uporabnikov omrežja za sklenitev pogodbe za zmogljivost v primerjavi z dobo gospodarne uporabe sredstva;

(d)

v kolikšni meri je mogoče pričakovati, da se bo povpraševanje po zmogljivosti, ugotovljeno v projektu razširitvene zmogljivosti, nadaljevalo po poteku časovnega okvira, ki je bil uporabljen v preskusu gospodarnosti.

2.   Če je rezultat preskusa gospodarnosti pozitiven, povečanje dovoljenih ali ciljnih prihodkov v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili odraža stroške naložbe, povezane z razširitveno zmogljivostjo.

Člen 24

Kombinacija v enotni preskus gospodarnosti

1.   Za lažjo ponudbo produktov združene zmogljivosti se posamezni parametri preskusa gospodarnosti udeleženih operaterjev prenosnih sistemov za določeno celotno ponudbo kombinirajo v enotni preskus gospodarnosti.

2.   Enotni preskus gospodarnosti je sestavljen iz naslednjih parametrov:

(a)

sedanje vrednosti obvezujočih zavez uporabnikov omrežja za produkte združene zmogljivosti za sklenitev pogodbe za združeno zmogljivost, ki je vsota vrednosti v skladu s členom 22(1)(a) za udeležene operaterje prenosnih sistemov;

(b)

vsote posamičnih sedanjih vrednosti ocenjenega povečanja dovoljenih ali ciljnih prihodkov udeleženih operaterjev prenosnih sistemov, ki jo je mogoče pripisati razširitveni zmogljivosti zadevne celotne ponudbe;

(c)

faktorja f, s katerim je opredeljen delež parametrov iz točke (b), ki ga je treba pokriti s parametrom iz točke (a) in omogoča vsem udeleženim operaterjem prenosnih sistemov, da posamič pokrijejo svoje vnaprej opredeljene deleže.

3.   Rezultat enotnega preskusa gospodarnosti je pozitiven, če je rezultat vseh osnovnih preskusov gospodarnosti pozitiven v skladu s členom 22(2)(a) ob upoštevanju morebitne prerazdelitve prihodkov v skladu z odstavkoma 4 in 5. V nasprotnem primeru je rezultat enotnega preskusa gospodarnosti negativen.

4.   Če bi se zaradi prerazdelitve prihodkov lahko znižala stopnja obvezujočih zavez uporabnikov omrežja za sklenitve pogodbe za zmogljivost, ki je potrebna za pozitiven rezultat enotnega preskusa gospodarnosti, lahko operaterji prenosnih sistemov ustreznim nacionalnim regulativnim organom predložijo v usklajeno odobritev mehanizme prerazdelitve prihodkov iz razširitvene zmogljivosti.

5.   Prerazdelitev prihodkov se lahko izvede:

(a)

med postopkom povezovanja posameznih parametrov preskusa gospodarnosti v enotni preskus gospodarnosti;

(b)

če je rezultat enotnega preskusa gospodarnosti negativen, stopnja obvezujočih zavez uporabnikov omrežja za sklenitev pogodbe za zmogljivost pa presega najnižjo stopnjo, ki je potrebna za pokritje sedanje vrednosti povečanja dovoljenih ali ciljnih prihodkov za vsaj enega od udeleženih operaterjev prenosnih sistemov.

Člen 25

Zahteve za objavo v zvezi s preskusom gospodarnosti

1.   Operaterji prenosnih sistemov za določen projekt razširitvene zmogljivosti ustreznim nacionalnim regulativnim organom predložijo v odobritev naslednje informacije za vsako celotno ponudbo:

(a)

referenčne cene, ocenjene za časovni okvir izhodiščne ponudbe razširitvene zmogljivosti, ki se uporabljajo za izračun parametrov iz členov 22(1)(a), če se uporablja ločen preskus gospodarnosti, oziroma 24(2)(a), če se uporablja enotni preskus gospodarnosti;

(b)

parametri iz člena 22(1)(b) do (c), če se uporablja ločen preskus gospodarnosti, oziroma 24(2)(b) do (c), če se uporablja enotni preskus gospodarnosti;

(c)

če je primerno, razpon stopnje obvezne najnižje premije iz člena 33(4) Uredbe (EU) 2017/460 za vsako celotno ponudbo in povezovalno točko, ki se uporablja na prvi dražbi in morda na naslednjih dražbah, na katerih se ponuja razširitvena zmogljivost v skladu z opredelitvijo iz člena 33(3) Uredbe (EU) 2017/460.

2.   Udeleženi operaterji prenosnih sistemov po odobritvi ustreznih nacionalnih regulativnih organov objavijo informacije iz odstavka 1 v skladu s členom 28(3).

Člen 26

Ocena povpraševanja na trgu

1.   Operaterji prenosnih sistemov takoj po začetku letne dražbe letne zmogljivosti vsaj vsako liho leto sodelujejo pri postopkih ocene povpraševanja na trgu po razširitveni zmogljivosti in izvedbe tehničnih študij za projekte razširitvene zmogljivosti za svoje skupne povezovalne točke. Prva ocena povpraševanja se izvede leta 2017 z začetkom veljavnosti te uredbe.

2.   Zadevni operaterji prenosnih sistemov na vsaki strani meje sistema vstopno-izstopnih točk najpozneje 8 tednov po začetku letne dražbe letne zmogljivosti vsaj vsako liho leto predložijo skupna poročila o oceni povpraševanja na trgu, pri čemer so v vsakem poročilu zajete vse povezovalne točke na vsaj eni meji sistema vstopno-izstopnih točk. V poročilu o oceni trga je ocenjeno predvideno povpraševanje po razširitveni zmogljivosti vseh uporabnikov omrežja v skladu z odstavkom 8, v njem je navedeno tudi, ali se je začelo izvajanje projekta razširitvene zmogljivosti.

3.   Poročilo o oceni povpraševanja na trgu se objavi v enem ali več uradnih jezikih države članice, po možnosti pa tudi v angleščini, na spletnih mestih zadevnih operaterjev prenosnih sistemov najpozneje 16 tednov po začetku letne dražbe letne zmogljivosti vsaj vsako liho leto.

4.   ENTSO-G usklajuje pripravo poročil o oceni povpraševanja na trgu in nudi pomoč pri pripravi, tudi z zagotovitvijo standardne predloge in objavo poročil na spletnem mestu ENTSO-G.

5.   Če uporabniki omrežja izrazijo povpraševanje po razširitveni zmogljivosti najpozneje 8 tednov po začetku letne dražbe letne zmogljivosti v sodem letu, se lahko zadevni operaterji prenosnih sistemov dogovorijo za izvedbo ocene povpraševanja na trgu tudi v sodem letu, če:

(a)

je mogoče postopek iz členov 26 do 30 končati še pred začetkom naslednjega cikla ocene povpraševanja iz odstavka 1 in

(b)

ob upoštevanju koledarja dražb.

6.   Operaterji prenosnih sistemov v tekoči oceni povpraševanja na trgu upoštevajo nezavezujoča sporočila o povpraševanju, oddana najpozneje 8 tednov po začetku letne dražbe letne zmogljivosti.

7.   Nezavezujoča sporočila o povpraševanju, oddana po roku iz odstavka 6, lahko operaterji prenosnih sistemov upoštevajo v tekoči oceni povpraševanja na trgu ali pa jih sprejmejo v naslednjo oceno povpraševanja na trgu.

8.   Nezavezujoča sporočila o povpraševanju iz odstavkov 6 in 7 vsebujejo vsaj naslednje informacije:

(a)

sosednja sistema ali sistemi vstopno-izstopnih točk, med katerimi je izraženo povpraševanje na eni ali obeh straneh povezovalne točke, in zahtevano smer;

(b)

plinska leta, za katera se izraža povpraševanje po razširitveni zmogljivosti;

(c)

obseg zmogljivosti, po kateri se povprašuje med ustreznimi sistemi vstopno-izstopnih točk;

(d)

informacije o nezavezujočih sporočilih o povpraševanju, ki so bila ali bodo oddana drugim operaterjem prenosnih sistemov, če so taka sporočila med seboj povezana, na primer povpraševanje po zmogljivostih na več povezanih povezovalnih točkah.

9.   Uporabniki omrežja navedejo, ali za njihovo povpraševanje veljajo pogoji v zvezi s točkami (a) do (d) odstavka 8.

10.   Operaterji prenosnih omrežij na nezavezujoča sporočila o povpraševanju odgovorijo v 16 tednih od začetka letnih dražb letne zmogljivosti ali v 8 tednih od prejema sporočil o povpraševanju v skladu s členom 7. Odgovor vsebuje vsaj:

(a)

navedbo, ali lahko operater prenosnega omrežja sporočilo o povpraševanju upošteva v tekočem postopku, ali

(b)

če gre za sporočila o povpraševanju v skladu z odstavkom 7, navedbo, ali zadostujejo za razmislek o začetku postopka razširitvene zmogljivosti v skladu z odstavkom 5, ali

(c)

navedbo poročila o oceni povpraševanja na trgu, v katerem bo sporočilo o povpraševanju upoštevano v skladu z odstavkom 3, če sporočila o povpraševanju ni mogoče upoštevati v točkah (a) ali (b), kar pa je treba obrazložiti.

11.   Operater prenosnega sistema lahko zaračuna stroške dejavnosti, izvedene zaradi oddaje nezavezujočih sporočil o povpraševanju. Taki stroški odražajo upravne stroške za oddajo sporočil o povpraševanju, odobriti jih mora ustrezni nacionalni regulativni organ in se objavijo na spletnem mestu operaterja prenosnega sistema. Ti stroški se zadevnemu uporabniku omrežja povrnejo, če je preskus gospodarnosti pozitiven za vsaj eno celotno ponudbo, ki zajema razširitveno zmogljivost na ustrezni povezovalni točki.

12.   V poročilu o oceni povpraševanja na trgu se upoštevajo vsa naslednja merila:

(a)

ali je v desetletnem načrtu za razvoj omrežja v Uniji ugotovljena vrzel, zaradi katere je preskrba v določeni regiji v razumnem scenariju konične obremenitve nezadostna in v kateri bi lahko ponudba razširitvene zmogljivosti na zadevni povezovalni točki zapolnila to vrzel; v nacionalnem načrtu razvoja omrežja je ugotovljena konkretna in trajna potreba po fizičnem prenosu;

(b)

ali na letni dražbi letne zmogljivosti za leto, v katerem bi bilo mogoče ponuditi razširitveno zmogljivost prvič in še tri naslednja leta, ni na razpolago letnega standardnega produkta zmogljivosti, ki bi povezoval sosednja sistema vstopno-izstopnih točk, ker je vsa zmogljivost že pogodbeno dogovorjena;

(c)

ali so uporabniki omrežja oddali nezavezujoča sporočila o povpraševanju, v katerih so izrazili potrebo po razširitveni zmogljivosti za več zaporednih let, vsa druga gospodarsko učinkovita sredstva za zagotovitev največje možne razpoložljivosti obstoječe zmogljivosti pa so že izčrpana.

13.   Poročilo o oceni povpraševanja na trgu vsebuje najmanj:

(a)

sklepno ugotovitev, ali se projekt razširitvene zmogljivosti začne ali ne;

(b)

zbrana nezavezujoča sporočila o povpraševanju, prejeta najpozneje 8 tednov po začetku letne dražbe letne zmogljivosti v letu objave tega poročila o oceni povpraševanja;

(c)

zbrana nezavezujoča sporočila o povpraševanju, oddana po izteku roka iz odstavka 6 med prejšnjim postopkom razširitvene zmogljivosti, če ta sporočila o povpraševanju niso bila upoštevana v prejšnji oceni povpraševanja;

(d)

zbrana nezavezujoča sporočila o povpraševanju, oddana v skladu z odstavkom 7, če se operater prenosnega sistema odloči, da jih bo upošteval v tekoči oceni povpraševanja na trgu;

(e)

oceno pričakovanega obsega, smeri in trajanja povpraševanja po razširitveni zmogljivosti na povezovalnih točkah z vsakim sosednjim sistemom vstopno-izstopnih točk ali povezovalnimi plinovodi;

(f)

sklepno ugotovitev, ali se bodo izvedle tehnične študije za projekte razširitvene zmogljivosti, z opredelitvijo, za katere povezovalne točke in za kakšno stopnjo povpraševanja se bodo izvedle;

(g)

okvirne roke za projekt razširitvene zmogljivosti, tehnične študije in posvetovanje iz člena 27(3);

(h)

sklepno ugotovitev glede morebitnega zaračunavanja stroškov v skladu z odstavkom 10;

(i)

vrste sporočil o pogojnem povpraševanju v skladu z odstavkom 9 in po možnosti njihov zbirni obseg;

(j)

navedbo, kako operaterji prenosnih sistemov nameravajo uporabiti člen 11(3) glede omejitve števila let, ki se ponujajo na letnih dražbah letne zmogljivosti med razširitvenim postopkom.

14.   Operaterji prenosnih sistemov in ustrezni nacionalni regulativni organi objavijo kontaktne točke za projekte razširitvene zmogljivosti, ki so bili začeti ob objavi poročila o oceni povpraševanju na trgu, in te informacije stalno posodabljajo skozi ves čas trajanja projekta.

Člen 27

Faza zasnove

1.   Faza zasnove se začne naslednji dan po objavi poročila o oceni povpraševanja na trgu, če je bilo v poročilu o oceni povpraševanja ugotovljeno povpraševanje po projektih razširitvene zmogljivosti.

2.   Operaterji prenosnih sistemov, ki obratujejo na ustreznih povezovalnih točkah, izvedejo tehnične študije za projekte razširitvene zmogljivosti, da bi zasnovali projekt razširitvene zmogljivosti in usklajene celotne ponudbe na podlagi tehnične izvedljivosti in poročil o oceni povpraševanja na trgu.

3.   Zadevni operaterji prenosnih sistemov najpozneje 12 tednov po začetku faze zasnove opravijo skupno javno posvetovanje o osnutku predloga projekta v enem ali več uradnih jezikih države članice, po možnosti pa tudi v angleščini, ki mora trajati najmanj en mesec in največ dva meseca. Ti operaterji sprejmejo vse razumne ukrepe za zagotovitev čezmejnega usklajevanja.

Posvetovanje zajema vsaj:

(a)

opis projekta razširitvene zmogljivosti, vključno z oceno stroškov;

(b)

celotne ponudbe za produkte združene zmogljivosti na povezovalni točki;

(c)

če je primerno, na podlagi prejetih sporočil o pogojnem povpraševanju alternativni mehanizem za dodeljevanje, ki so ga predlagali operaterji prenosnih sistemov, vključno z obrazložitvijo;

(d)

okvirne roke za projekt razširitvene zmogljivosti;

(e)

splošna pravila in pogoje, ki jih morajo uporabniki omrežja sprejeti, da lahko sodelujejo v fazi zavezujoče dodelitve zmogljivosti projekta razširitvene zmogljivosti in dostopajo do zmogljivosti, vključno z dodatnim jamstvom, ki ga morajo zagotoviti uporabniki omrežja, in vprašanje, kako so pogodbeno urejene morebitne zamude pri zagotavljanju zmogljivosti ali v primeru motnje;

(f)

če se za projekt razširitvene zmogljivosti uporablja pristop z nespremenljivo ceno, elemente IND in RP, opisane v členu 24(b) Uredbe (EU) 2017/460;

(g)

stopnjo zavez uporabnikov, izraženo kot ocenjeni faktor f v skladu s členom 23, ki jo po posvetovanju z operaterji prenosnih sistemov predlagajo in nato odobrijo zadevni nacionalni regulativni organi;

(h)

dodatna sporočila o povpraševanju, prejeta v skladu s členom 26(7);

(i)

vprašanje, ali je verjetno, da se bo zaradi razširitvene zmogljivosti trajno in znatno zmanjšala uporaba druge neamortizirane plinske infrastrukture v istem sistemu vstopno-izstopnih točk in sosednjih sistemih ali vzdolž iste poti za prenos plina.

4.   Operaterji prenosnih sistemov v postopku zasnove usklajenih celotnih ponudb tesno sodelujejo z udeleženimi nacionalnimi regulativnimi organi in se usklajujejo na čezmejni ravni, da bi zagotovili ponudbe razširitvene zmogljivosti kot združene produkte. V predlogu projekta in zasnovi usklajenih celotnih ponudb se upoštevajo rezultati posvetovanja iz odstavka 3.

Člen 28

Odobritev in objava

1.   Udeleženi operaterji prenosnih sistemov po opravljenem posvetovanju in dokončanju faze zasnove za projekt razširitvene zmogljivosti v skladu s členom 27 predlog projekta razširitvene zmogljivosti predložijo ustreznim nacionalnim regulativnim organom v usklajeno odobritev. Predlog projekta objavijo tudi udeleženi operaterji prenosnih sistemov v enem ali več uradnih jezikih države članice, po možnosti pa tudi v angleščini, in vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)

vse celotne ponudbe, ki odražajo razpon pričakovanega povpraševanja po razširitveni zmogljivosti na ustreznih povezovalnih točkah zaradi postopkov iz odstavka 3 člena 27 in člena 26;

(b)

splošna pravila in pogoje, ki jih mora uporabnik omrežja sprejeti, da lahko sodeluje v fazi zavezujoče dodelitve zmogljivosti projekta razširitvene zmogljivosti in dostopajo do zmogljivosti, vključno z dodatnim jamstvom, ki ga morajo zagotoviti uporabniki omrežja, in navedbo, kako so pogodbeno urejene morebitne zamude pri zagotavljanju zmogljivosti ali v primeru motnje;

(c)

roke za projekt razširitvene zmogljivosti, vključno s spremembami, do katerih je prišlo po posvetovanju iz odstavka 3 člena 27, in ukrepe za preprečevanje zamud in zmanjševanje njihovega učinka na najmanjšo možno mero;

(d)

parametre, opredeljene v členu 22(1);

(e)

navedbo, ali je po začetku obratovanja mogoče zaprositi za izjemno podaljšanje časovnega okvira za sklenitev pogodbe o zmogljivostih v skladu s členom 30 za dodatno obdobje do 5 let po dodelitvi za obdobje do 15 let;

(f)

če je primerno, predlagani alternativni mehanizem dodeljevanja, vključno z obrazložitvijo v skladu s členom 30(2), ter pogoje, ki jih je operater prenosnega sistema odobril za zavezujočo fazo v skladu s členom 30(3);

(g)

če se za projekt razširitvene zmogljivosti uporablja pristop z nespremenljivo ceno, elemente, opisane v členu 24(b) Uredbe (EU) 2017/460.

2.   V šestih mesecih od dne, na katerega je zadnji od zadevnih regulativnih organov prejel popoln predlog projekta, navedeni nacionalni regulativni organi v enem ali več uradnih jezikih države članice, po možnosti pa tudi v angleščini, objavijo usklajene odločitve o projektu, opredeljenem v odstavku 1. Odločitve so obrazložene. Nacionalni regulativni organi se medsebojno obvestijo o prejemu predlogov projektov in o tem, ali so predlogi popolni, da bi lahko določili začetek šestmesečnega obdobja.

Vsak nacionalni regulativni organ ob pripravi odločitve nacionalnega regulativnega organa upošteva stališča drugih udeleženih nacionalnih regulativnih organov. Vsekakor pa nacionalni regulativni organi upoštevajo škodljive učinke na konkurenco ali uspešno delovanje notranjega trga s plinom, povezane z zadevnimi projekti razširitvene zmogljivosti.

Če ustrezni nacionalni regulativni organ nasprotuje predloženemu predlogu projekta, o tem čim prej obvesti druge udeležene nacionalne regulativne organe. Udeleženi nacionalni regulativni organi v takem položaju sprejmejo vse razumne ukrepe za sodelovanje in dosego skupnega soglasja.

Če ustrezni nacionalni regulativni organi v šestmesečnem obdobju iz prvega pododstavka ne morejo doseči soglasja o predlaganem alternativnem mehanizmu dodeljevanja, potem o mehanizmu dodeljevanja, ki se bo uporabljal, odloči Agencija po postopku iz člena 8(1) Uredbe (ES) št. 713/2009.

3.   Operaterji prenosnih sistemov po objavi odločitev ustreznih nacionalnih regulativnih organov v skladu z odstavkom 2, najpozneje pa dva meseca pred ponudbo razširitvene zmogljivosti na letni dražbi letne zmogljivosti, skupaj objavijo obvestilo v enem ali več uradnih jezikih države članice, po možnosti pa tudi v angleščini, in vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)

informacije, opredeljene v odstavku 1, kot so jih odobrili nacionalni regulativni organi;

(b)

predlogo pogodb v zvezi s ponujeno zmogljivostjo.

Člen 29

Dražba razširitvene zmogljivosti

1.   Udeleženi operaterji prenosnih sistemov pod pogojem, da so izpolnjeni koraki iz člena 27, ponudijo razširitveno zmogljivost skupaj z ustrezno razpoložljivo zmogljivostjo na letni dražbi letne zmogljivosti kot standardne produkte združene zmogljivosti na stopnjevanih dražbah v skladu s členom 17 kot privzeto možnostjo ter v skladu s členom 8(8) in (9) ter členom 19.

2.   Dražbe za ustrezne celotne ponudbe se izvedejo hkrati in neodvisno druga od druge v skladu s členom 17 in pod pogoji iz člena 8(2). Dražbe se izvedejo samo za usklajene ponudbe.

3.   Za zmanjšanje morebitnih dražbenih premij na najnižjo možno mero in pozitiven rezultat preskusa gospodarnosti se lahko nova dražba začne enkrat in samo, če:

(a)

so operaterji prenosnih sistemov pred začetkom dražb, opisanih v odstavku 2, dali vsaj dve celotni ponudbi; in

(b)

je bila vsaj ena celotna ponudba neuspešna in je bil rezultat njenega preskusa gospodarnosti negativen; in

(c)

naslednja celotna ponudba s pozitivnim preskusom gospodarnosti, ki je nižja od najnižje neuspešne celotne ponudbe in je dosegla končno ceno z dražbeno premijo za vsaj en letni standardni produkt zmogljivosti.

Če so ti pogoji izpolnjeni, se lahko začne nova dražba za najnižjo neuspešno celotno ponudbo iz točke (b).

4.   Če rezultat preskusa gospodarnosti za novo dražbo ni pozitiven, prevladajo rezultati dodelitve s prvotne dražbe iz točke (c) v skladu s členom 17(20) in (21).

Člen 30

Načela za alternativni mehanizem dodeljevanja

1.   Alternativni mehanizem dodeljevanja zajema največ 15 let od začetka obratovanja. Če preskusa gospodarnosti ni bilo mogoče opraviti na podlagi rezervacij za 15 let, lahko nacionalni regulativni organi to obdobje izjemoma podaljšajo za največ 5 let.

2.   Alternativen mehanizem dodelitve zmogljivosti se z odobritvijo nacionalnih regulativnih organov lahko uporablja, če je na podlagi ocene povpraševanja na trgu iz člena 26 ali posvetovanja iz člena 27(3) mogoče sklepati, da stopnjevana dražba ni primerna in da projekt razširitvene zmogljivosti izpolnjuje naslednja pogoja:

(a)

zajema več kot dva sistema vstopno-izstopnih točk, med postopkom dodeljevanja pa se ponudbe zahtevajo vzdolž več povezovalnih točk;

(b)

zahtevajo se ponudbe za obdobje, daljše od enega leta.

3.   V alternativnem mehanizmu dodeljevanja lahko uporabniki omrežja oddajo zavezujoče pogojne ponudbe za sklenitev pogodbe za zmogljivost pod enim ali več izmed naslednjih pogojev, ki jih določijo operaterji prenosnih sistemov v odobrenem predlogu projekta v skladu s členom 28(1):

(a)

zaveze, ki so povezane z zavezami na drugih povezovalnih točkah ali jih izključujejo;

(b)

zaveze za več različnih letnih standardnih produktov zmogljivosti na povezovalni točki;

(c)

zaveze, ki so pogojene z dodelitvijo določenega ali najnižjega obsega zmogljivosti.

4.   Za alternativni mehanizem dodelitve zmogljivosti je potrebna odobritev zadevnih nacionalnih regulativnih organov v skladu s členom 28(2). Mehanizem je pregleden in nediskriminatoren, vendar omogoča prednostno razvrstitev glede na trajanje rezervacije ali večji obseg zmogljivosti ponudbe za letni standardni produkt zmogljivosti.

5.   Če se izvaja prednostna razvrstitev glede na trajanje ponudb ali večji obseg zmogljivosti, se nacionalni regulativni organi odločijo, da bodo pri uporabi člena 8(8) na vsaki povezovalni točki pridržali najmanj 10 % in največ 20 % tehnične zmogljivosti. Tako pridržana zmogljivost se ponudi v skladu s členom 8(7).

Člen 31

Prehodna ureditev

Za projekte razširitvene zmogljivosti, ki so se začeli pred začetkom veljavnosti te uredbe, se uporabljajo členi 26 do 30, razen če so nacionalni regulativni organi za te projekte podelili veljavno odobritev za dodelitev zmogljivosti pred 1. avgustom 2017.

POGLAVJE VI

PREKINLJIVA ZMOGLJIVOST

Člen 32

Dodelitev prekinljivih storitev

1.   Operaterji prenosnih sistemov lahko od 1. januarja 2018 standardne produkte zmogljivosti za prekinljivo zmogljivost ponujajo za obdobje, daljše od enega dneva, le, če je bil ustrezni mesečni, četrtletni ali letni standardni produkt zmogljivosti za zagotovljeno zmogljivost prodan z dražbeno premijo, če je bil razprodan ali če ni bil ponujen.

2.   Operaterji prenosnih sistemov ponudijo dnevni produkt zmogljivosti za prekinljivo zmogljivost v obeh smereh na povezovalnih točkah, kjer je bil ustrezni standardni produkt zmogljivosti za zagotovljeno zmogljivost razprodan za dan vnaprej ali ni bil ponujen. Na enosmernih povezovalnih točkah, kjer se zagotovljena zmogljivost nudi samo v eno smer, operaterji prenosnih sistemov ponudijo vsaj dnevni produkt za prekinljivo zmogljivost v drugi smeri.

3.   Če se ponudi prekinljiva zmogljivost, to ne sme škodljivo vplivati na obseg ponujene zagotovljene zmogljivosti. Operaterji prenosnih sistemov ne zadržijo zmogljivosti, ki se lahko ponudi kot zagotovljena zmogljivost, da bi jo ponudili kot prekinljivo zmogljivost.

4.   Če so ponujeni produkti za prekinljivo zmogljivost, ki niso dnevni produkti, veljajo v smislu trajanja produktov za prekinljivo zmogljivost enaki standardni produkti kot za zagotovljeno zmogljivost.

5.   Prekinljiva zmogljivost, če je ponujena, se dodeli na dražbi, razen v primeru prekinljive zmogljivosti znotraj dneva.

6.   Prekinljiva zmogljivost znotraj dneva se dodeli s postopkom čezmernih napovedi.

7.   Prekinljiva zmogljivost znotraj dneva se dodeli samo, ko je zagotovljena zmogljivost, bodisi tehnična bodisi dodatna zmogljivost, razprodana.

8.   Če potekajo dražbe za prekinljive produkte z daljšim trajanjem kot znotraj dneva, operaterji prenosnih sistemov objavijo obseg ponujene prekinljive zmogljivosti, če je znan, pred začetkom dražbe.

9.   Če se ponudi prekinljiva zmogljivost, se ta dodeli z ločeno dražbo po tem, ko je bila dodeljena zagotovljena zmogljivost enakega trajanja, toda pred začetkom dražbe za zagotovljeno zmogljivost krajšega trajanja, razen v primeru prekinljive zmogljivosti znotraj dneva.

10.   Če se ponudi prekinljiva zmogljivost, potekajo dražbe po načelih in v časovnih okvirih kot veljajo za zagotovljeno zmogljivost. Natančni datumi dražb prekinljive zmogljivosti so podrobno navedeni v koledarju dražb, razen za prekinljivo zmogljivost znotraj dneva. Operaterji prenosnih sistemov pri letnih dražbah letne zmogljivosti, vseh letnih dražbah četrtletne zmogljivosti in vseh tekočih dražbah mesečne zmogljivosti uporabnike omrežja teden dni pred začetkom dražbe obvestijo o obsegu prekinljive zmogljivosti, ki se ponuja. Če dražba zagotovljene zmogljivosti ni zaprta na načrtovani dan začetka dražb prekinljive zmogljivosti, se dražbe prekinljive zmogljivosti odprejo najpozneje naslednji delovni dan po zaprtju ustreznih dražb zagotovljene zmogljivosti. V takih primerih se obvestilo o spremembi ponujenega obsega posreduje najmanj 12 ur pred začetkom zadevne dražbe prekinljive zmogljivosti.

Člen 33

Minimalni čas do začetka prekinitve

1.   Prekinljive zmogljivosti imajo minimalni čas do začetka prekinitve, o čemer sosednji operaterji prenosnih sistemov sprejmejo skupno odločitev.

2.   Privzeti minimalni čas do začetka prekinitve za določeno uro dobave plina je 45 minut po začetku kroga popravljenih napovedi za navedeno uro dobave plina. Če operaterja prenosnih sistemov želita skrajšati čas do začetka prekinitve, tovrstni dogovor med operaterjema prenosnih sistemov odobri pristojni nacionalni regulativni organ.

Člen 34

Usklajevanje postopka prekinitve

Operater prenosnega sistema, ki sproži prekinitev, o tem obvesti ustreznega sosednjega operaterja prenosnega sistema. Sosednji operaterji prenosnih sistemov čim prej obvestijo zadevne uporabnike omrežja, toda ob ustreznem upoštevanju zanesljivosti informacij.

Člen 35

Definirani vrstni red prekinitev

1.   V primeru ko skupne napovedi presežejo količino plina, ki lahko teče skozi določeno povezovalno točko, se vrstni red prekinitev določi na podlagi časovnega žiga zadevnih pogodb o prenosu za prekinljivo zmogljivost. V primeru prekinitve imajo prednost pogodbe o prenosu, ki začnejo veljati pred pogodbami o prenosu s kasnejšim začetkom veljavnosti.

2.   Če sta po uporabi postopka iz odstavka 1 dve ali več napovedi razvrščeni na isti položaj v vrstnem redu prekinitev in operater prenosnega sistema ne prekine vseh napovedi, se te napovedi zmanjšajo sorazmerno.

3.   Za prilagoditev razlik med različnimi storitvami za prekinljive zmogljivosti v Uniji, sosednji operaterji prenosnih sistemov za vsako posamično povezovalno točko izvajajo in usklajujejo skupne postopke iz tega člena.

Člen 36

Razlogi za prekinitve

Operaterji prenosnih sistemov razloge za prekinitve vključijo bodisi neposredno v pogodbe o prenosu za prekinljivo zmogljivost bodisi v splošne pogoje, ki veljajo za te pogodbe. Razlogi za prekinitve lahko vključujejo kakovost plina, tlak, temperaturo, vzorce tokov, uporabo pogodb o zagotovljeni zmogljivosti, vzdrževanje, omejitve vzdolž celotne dobavne verige, obveznosti javnih služb in upravljanje z zmogljivostmi na podlagi postopkov za upravljanje prezasedenosti, vendar niso omejeni samo nanje.

POGLAVJE VII

PLATFORME ZA REZERVACIJO ZMOGLJIVOSTI

Člen 37

Platforme za rezervacijo zmogljivosti

1.   Operaterji prenosnih sistemov uporabljajo to uredbo tako, da ponudijo zmogljivost na eni skupni spletni rezervacijski platformi ali na omejenem številu skupnih spletnih rezervacijskih platform. Operaterji prenosnih sistemov lahko s temi platformami upravljajo sami ali prek stranke, o kateri so dosegli dogovor; ta stranka po potrebi pri uporabnikih omrežij deluje v njihovem imenu.

2.   Skupne rezervacijske platforme upoštevajo naslednja pravila:

(a)

uporabijo se pravila in postopki za ponudbo in dodelitev vseh zmogljivosti v skladu s poglavjem III;

(b)

prednost ima oblikovanje postopka za ponudbo zagotovljene združene zmogljivosti v skladu s poglavjem IV;

(c)

uporabnikom omrežja se zagotovijo funkcionalnosti za ponudbo in pridobitev sekundarne zmogljivosti;

(d)

za koriščenje storitev rezervacijske platforme uporabniki omrežja pristopijo k vsem ustreznim pravnim in pogodbenim pogojem, ki jim omogočajo, da na podlagi pogodbe o prenosu rezervirajo in uporabljajo zmogljivost omrežja zadevnega operaterja prenosnega sistema, in jih upoštevajo;

(e)

zmogljivost na kateri koli posamični povezovalni točki ali navidezni povezovalni točki se ponudi na največ eni rezervacijski platformi, operater prenosnega sistema pa lahko zmogljivost na različnih povezovalnih točkah ali virtualnih povezovalnih točkah ponudi na različnih rezervacijskih platformah.

3.   Vsi operaterji prenosnih sistemov v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe sklenejo pogodbeni sporazum o ponujanju zmogljivosti na obeh straneh svojih ustreznih povezovalnih točk ali virtualnih povezovalnih točk z uporabo enotne rezervacijske platforme. Če operaterji prenosnih sistemov v tem času ne dosežejo sporazuma, zadevo takoj prenesejo na ustrezne nacionalne regulativne organe. Nacionalni regulativni organi nato v nadaljnjih šestih mesecih od datuma prenosa skupaj izberejo enotno rezervacijsko platformo za obdobje največ treh let. Če nacionalni regulativni organi v šestih mesecih od datuma prenosa ne morejo skupaj izbrati enotne rezervacijske platforme, se uporablja člen 8(1) Uredbe (ES) št. 713/2009. Agencija sprejme odločitev o rezervacijski platformi, ki se bo za obdobje največ treh let uporabljala na določeni povezovalni točki ali virtualni povezovalni točki.

4.   Če so rezervacijsko platformo na povezovalni točki ali virtualni povezovalni točki izbrali nacionalni regulativni organi ali Agencija, operaterji prenosnih sistemov sklenejo pogodbeni sporazum o uporabi rezervacijske platforme najpozneje do konca obdobja iz zadnjega stavka odstavka 3, za katerega so nacionalni regulativni organi ali Agencija izbrali platformo. Če pogodbeni sporazum ni dosežen, se nadaljuje postopek iz odstavka 3.

5.   Vzpostavitev ene ali omejenega števila skupnih rezervacijskih platform v korist uporabnikov omrežij olajša in poenostavlja rezervacijo zmogljivosti na povezovalnih točkah v Uniji. Kjer je primerno, ENTSO-G in Agencija olajšata ta postopek.

6.   Pri povečanju tehnične zmogljivosti se rezultati dodelitve objavijo na rezervacijski platformi, ki se uporablja za dražbe obstoječe zmogljivosti, v primeru nove zmogljivosti, ki je bila ustvarjena tam, kjer trenutno ni nobene zmogljivosti, pa na skupni rezervacijski platformi, za katero se dogovorijo operaterji prenosnih sistemov.

POGLAVJE VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 38

Spremljanje izvajanja

1.   ENTSO-G bo v pomoč Agenciji pri opravljanju njenih dolžnosti spremljanja v skladu s členom 9(1) Uredbe (ES) št. 715/2009 spremljal in analiziral izvajanje te uredbe s strani operaterjev prenosnih sistemov v skladu s členom 8(8) in členom 9 Uredbe (ES) št. 715/2009. Zlasti bo zagotavljal, da bodo vsi podatki operaterjev prenosnih sistemov popolni in točni. Navedene informacije bo Agenciji predložil do 31. marca 2019.

2.   Operaterji prenosnih sistemov predložijo ENTSO-G vse podatke, ki jih ENTSO-G potrebuje za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu z odstavkom 1, do 31. decembra 2018.

3.   ENTSO-G in Agencija zagotovita tajnost poslovno občutljivih informacij.

4.   Agencija do 6. aprila 2019 v okviru svojih nalog spremljanja poroča o pogojih, dogovorjenih v pogodbah za standardne produkte zmogljivosti za zagotovljeno zmogljivost, ob upoštevanju njihovega vpliva na učinkovito izkoriščanje omrežja in povezovanje trgov plina v Uniji. Agenciji pri oceni nudijo pomoč ustrezni nacionalni regulativni organi in operaterji prenosnih sistemov.

Člen 39

Razveljavitev

Uredba (EU) št. 984/2013 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 40

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od začetka veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 211, 14.8.2009, str. 36.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 984/2013 z dne 14. oktobra 2013 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 273, 15.10.2013, str. 5).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2015/703 z dne 30. aprila 2015 o vzpostavitvi kodeksa omrežja s pravili o medobratovalnosti in izmenjavi podatkov (UL L 113, 1.5.2015, str. 13).

(4)  Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L 211, 14.8.2009, str. 94).

(5)  Uredba (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 211, 14.8.2009, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (EU) 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin (glej stran 29 tega Uradnega lista).

(7)  Uredba (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES (UL L 295, 12.11.2010, str. 1).