25.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/323

z dne 20. januarja 2017

o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (1) in zlasti člena 11(15) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 (2) je bila sprejeta 4. oktobra 2016 in objavljena 15. decembra 2016. Določa standarde za pravočasno, natančno in primerno ločeno izmenjavo zavarovanja s premoženjem, kadar kliringa za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ne izvaja centralna nasprotna stranka, ter vključuje več podrobnih zahtev, ki jih mora skupina izpolnjevati, da se ji odobri izvzetje iz predložitve kritja za transakcije znotraj skupine. Poleg teh zahtev mora skupina, kadar ima ena od dveh nasprotnih strank v skupini sedež v tretji državi, za katero ugotavljanje enakovrednosti v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 še ni opravljeno, izmenjati gibljiva in ustrezno ločena začetna kritja za vse transakcije znotraj skupine s podrejenimi podjetji v teh tretjih državah. Da bi preprečili nesorazmerno uporabo zahtev po kritju in upoštevali podobne zahteve za obveznosti kliringa, Delegirana uredba zagotavlja poznejše izvajanje te zahteve, da se zagotovi dovolj časa za dokončanje postopka ugotavljanja enakovrednosti, pri čemer od skupin s podrejenimi podjetji s sedeži v tretjih državah ne bi zahtevali neučinkovite razporeditve virov.

(2)

V členu 37 Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 manjka določba o postopnem uvajanju zahtev po gibljivem kritju za transakcije znotraj skupine na način, ki je analogen določbi iz člena 36(2) (ki se nanaša na zahteve po začetnem kritju). Zato bi bilo treba dodati dva nova odstavka členu 37, v katerem je določen časovni načrt za postopno uvajanje zahtev po gibljivem kritju. Ta odstavka bi morala biti analogna obstoječima odstavkoma 2 in 3 člena 36, tako da v primeru transakcije znotraj skupine med subjektom iz Unije in subjektom iz tretje države izmenjava gibljivega kritja ne bo potrebna do tri leta po začetku veljavnosti Uredbe, če se v zvezi z zadevno tretjo državo ne sprejme sklep o enakovrednosti. Če se sklep o enakovrednosti sprejme, bi morale zahteve veljati bodisi štiri mesece po začetku veljavnosti sklepa o enakovrednosti bodisi v skladu s splošnim časovnim razporedom, kar je pozneje.

(3)

Osnutki regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji Delegirana uredba (EU) 2016/2251, ki so jih Komisiji 8. marca 2016 predložili evropski nadzorni organi, so vključevali enako obdobje za postopno uvedbo za obe kritji, tako začetno kot gibljivo. Popravek je potreben zaradi tehnične napake v postopku sprejemanja Delegirane uredbe (EU) 2016/2251, ko je bila opuščena vključitev dveh odstavkov o postopnem uvajanju zahtev glede gibljivega kritja za transakcije znotraj skupine.

(4)

Delegirano uredbo (EU) 2016/2251 bi bilo zato treba ustrezno popraviti.

(5)

Delegirana uredba (EU) 2016/2251 je začela veljati 4. januarja 2017. Da bi preprečili vsakršno prekinitev uporabe obdobij postopnega uvajanja za začetno in gibljivo kritje, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej in se uporabljati retroaktivno –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 37 Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 se dodata naslednja odstavka 3 in 4:

„3.   Kadar so izpolnjeni pogoji iz odstavka 4 tega člena, se z odstopanjem od odstavka 1 člen 9(1) ter člena 10 in 12 uporabljajo, kot sledi:

(a)

tri leta po začetku veljavnosti te uredbe, če se v zvezi z zadevno tretjo državo ni sprejel sklep o enakovrednosti v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za namene člena 11(3) navedene uredbe;

(b)

na poznejšega izmed naslednjih datumov, če se je v zvezi z zadevno tretjo državo sprejel sklep o enakovrednosti v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za namene člena 11(3) navedene uredbe:

(i)

štiri mesece po začetku veljavnosti sklepa, sprejetega v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 za namene člena 11(3) navedene uredbe v zvezi z zadevno tretjo državo;

(ii)

datum, določen v skladu z odstavkom 1.

4.   Odstopanje, določeno vz odstavka 3 se uporablja samo, kadar nasprotne stranke v pogodbi o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega centralnega kliringa izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(a)

ena nasprotna stranka ima sedež v tretji državi, druga nasprotna stranka pa v Uniji;

(b)

nasprotna stranka s sedežem v tretji državi je finančna nasprotna stranka ali nefinančna nasprotna stranka;

(c)

nasprotna stranka s sedežem v Uniji je:

(i)

finančna nasprotna stranka, nefinančna nasprotna stranka, finančni holding, finančna institucija ali podjetje za pomožne storitve, za katero se uporabljajo ustrezne zahteve skrbnega in varnega poslovanja, nasprotna stranka iz tretje države iz točke (a) pa je finančna nasprotna stranka;

(ii)

finančna nasprotna stranka ali nefinančna nasprotna stranka, nasprotna stranka iz tretje države iz točke (a) pa je nefinančna nasprotna stranka;

(d)

obe nasprotni stranki sta v celoti vključeni v isto konsolidirano poročilo v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) št. 648/2012;

(e)

za obe nasprotni stranki se uporabljajo ustrezni centralizirani postopki za ovrednotenje, merjenje in kontrolo tveganj;

(f)

izpolnjeni so pogoji iz poglavja III.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 4. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. januarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 z dne 4. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke (UL L 340, 15.12.2016, str. 9).