9.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/216

z dne 30. novembra 2016

o spremembi Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvrstitvijo magnezijevega prahu na seznam predhodnih sestavin za eksplozive v Prilogi II

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (EU) št. 98/2013 so navedene predhodne sestavine za eksplozive, za katere veljajo usklajena pravila v zvezi z njihovo dostopnostjo splošni javnosti in zagotavljanjem ustrezne prijave sumljivih transakcij, izginotij in kraj v celotni dobavni verigi.

(2)

Snovi iz Priloge II so dostopne splošnim uporabnikom, vendar zanje velja obveznost prijave, ki se nanaša tako na poklicne uporabnike v celotni dobavni verigi kot tudi na splošne uporabnike.

(3)

Države članice so dokazale, da se aluminijev prah v Evropi uporablja in kupuje za proizvodnjo doma narejenih eksplozivov. Magnezijev prah ima zelo podobne lastnosti kot aluminij.

(4)

Trženje in uporaba aluminijevega in magnezijevega prahu trenutno nista usklajena na ravni Unije. Vendar pa vsaj ena država članica že omejuje njuno dostopnost splošni javnosti, Svetovna carinska organizacija pa po vsem svetu spremlja pošiljke aluminijevega prahu, da bi odkrila primere nezakonite trgovine za namene izdelave improviziranih predhodnih sestavin za eksplozive.

(5)

Spremembe na področju zlorabe aluminijevega in magnezijevega prahu glede na raven tveganja ali obseg trgovine s tema snovema trenutno ne upravičujejo omejitve dostopnosti za splošne uporabnike.

(6)

Potreben je večji nadzor, da se nacionalnim organom omogoči preprečevanje in odkrivanje morebitne nezakonite uporabe teh snovi kot predhodnih sestavin za eksplozive; to je mogoče doseči z mehanizmom prijave iz Uredbe (EU) št. 98/2013.

(7)

Aluminijev prah je predmet posebnega delegiranega akta, ki ga dodaja v Prilogo II. Magnezijev prah bi s tem postal realistična nekontrolirana alternativa.

(8)

Glede na tveganje zaradi dostopnosti magnezijevega prahu in ker obveznost prijave ne bo imela večjega vpliva na gospodarske subjekte ali potrošnike, je upravičeno in sorazmerno, da se ta snov doda v Prilogo II Uredbe (EU) št. 98/2013 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V preglednici iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 98/2013 se doda naslednja snov:

„magnezij, prah

(CAS RN 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00 “

 

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 39, 9.2.2013, str. 1.